Vad betyder pensionsorden?

Fribrev, förmånstagare och flexpension – tycker du det är svårt att förstå pensionsspråket? Du är inte ensam. Här förklarar vi några av de vanligaste pensionsorden. 

AKAP-KR/KAP-KL

AKAP-KR/KAP-KL är kollektivavtalad tjänstepension för anställda inom till exempel kommun och region. Läs mer om de olika pensionsavtalen. 

Aktiefond

Aktiefond är en fond som huvudsakligen investerar i aktier.  Läs om våra aktiefonder.

Aktiv förvaltning

Aktiv förvaltning betyder att förvaltaren väljer vilka aktiebolag eller räntebärande instrument som fonden ska investera i. Målet är att skapa mer avkastning än den marknad fonden investerar på. Läs mer om aktiv förvaltning

Indexförvaltning, även kallad passiv förvaltning, har istället som mål att följa ett index. 

Allmän pension

Allmän pension är den pension du får från staten om du jobbar och betalar skatt i Sverige. Den består av inkomstpension och hållbarhetsaspekter och förväntad utveckling i sina beslut. premiepension

Arbetstidspension

Arbetstidspension innebär att din arbetsgivare betalar in extra pengar till din tjänstepension. I vissa branscher inom kollektivavtalen SAF-LO och ITP sätter arbetsgivaren av pengar som du kan välja att ta ut antingen som extra inbetalningar till din tjänstepension (arbetstidspension), betald ledighet eller kontant ersättning. Arbetstidspension kallas ibland Livsarbetstidspension. 

Arvsvinst

Arvsvinst är pengar som kommer från andra försäkrade i din åldersgrupp som har dött. Det läggs till i din pensionsförsäkring om du inte har återbetalningsskydd.

Avgångspension

Avgångspension är en pension som du kan få av din arbetsgivare om du lämnar din anställning före den ordinarie pensionsåldern. Det kan till exempel bli aktuellt när arbetsgivaren behöver minska antalet anställda. 

Avkastningsränta

Avkastningsränta används inom traditionell försäkring för att fördela den totala avkastningen mellan alla försäkringars pensionskapital. Avkastningsräntan är baserad på verklig avkastning.  Läs mer om avkastningsräntan i vår traditionella försäkring.

Avkastningsskatt

Avkastningsskatt är en schablonskatt som pensionsbolaget betalar på de tillgångar de förvaltar. Att det är en schablonskatt betyder att den dras från ditt pensionskapital oavsett om du har fått avkastning eller inte.

Avtalspension SAF-LO

Avtalspension SAF-LO är en kollektivavtalad tjänstepension för privatanställda arbetare. Exempel på yrken är hantverkare, frisör, industriarbetare,  hotellreceptionist och butiksanställd. Läs mer  om de olika pensionsavtalen 

Blandfond

En blandfond är en fond som placerar i både räntebärande värdepapper och aktier.  Läs om vår blandfond AMF Balansfond.

Deltidspension 

Deltidspension innebär både att arbetsgivaren betalar in extra pengar till din tjänstepension och att du kan få en möjlighet att gå ned i arbetstid i slutet av arbetslivet. Deltidspension kallas ibland för flexpension. 

Efterlevande

Efterlevande är en avliden persons nära anhöriga. Som nära anhöriga räknas normalt makar, registrerade partner, sambor och barn. 

Efterlevandeskydd

Efterlevandeskydd är ett samlingsnamn för olika typer av skydd som kan ge ekonomisk ersättning till dina efterlevande när du dör. Läs mer om efterlevandeskydd.

Entrélösning

En entrélösning är en eller flera fonder som dina pengar placeras i om du inte gör något eget val av fonder i en fondförsäkring. Hos AMF är entrélösningen AMF Generationsportfölj

Familjepension

Familjepension är ett efterlevandeskydd som ingår i vissa tjänstepensioner, till exempel ITP 2, om du tjänar över 7,5 inkomstbasbelopp per år. 

Familjeskydd

Familjeskydd är en försäkring som du själv kan teckna. Den ger din familj pengar om du dör innan du uppnått din pensionsålder.

Flexpension

Flexpension innebär både att arbetsgivaren betalar in extra pengar till din tjänstepension och att du kan få en möjlighet att gå ned i arbetstid i slutet av arbetslivet. Flexpension kallas ibland för deltidspension. 

Flyttavgift

Flyttavgift är en avgift som du kan behöva betala om du flyttar dina pensionspengar. Flyttavgiften ska täcka till exempel administrationskostnader för flytten. 

Fond

En fond är en samling av värdepapper, till exempel aktier eller obligationer.  Läs om våra fonder.

Fondförsäkring

I en fondförsäkring kan du själv välja hur dina pengar placeras, och du bestämmer själv vilken risknivå du vill ha.  Läs mer om vår fondförsäkring.

Fondförvaltningsavgift

Fondförvaltningsavgiften tas ut av fondbolaget för att täcka kostnaderna för att förvalta fonden. Avgiften är en viss procent av fondandelarnas värde.

Fribrev

Ett fribrev är en pensionsförsäkring som det inte görs några nya inbetalningar till. 

Förmånsbestämd pension

Förmånsbestämd pension innebär att storleken på pensionen är bestämd på förhand, till exempel att den ska vara ett visst belopp eller en viss procent av den lön du har när du går i pension.

Förmånstagare

Förmånstagare är den eller de personer som har rätt till utbetalning från din försäkring om du skulle dö och har ett efterlevandeskydd. Läs mer om efterlevandeskydd.

Förmånstagarförordnande

I förmånstagarförordnandet står det vem som kan få ersättning från en försäkring när du dör.

Förtida uttag

Förtida uttag innebär att du tar ut din tjänstepension före den avtalade pensionsåldern.

Förvalsalternativ

Ett förvalsalternativ är det alternativ där dina pensionsinbetalningar placeras om du inte gör ett eget val. AMF är förvalsbolag för Avtalpension SAF-LO. 

Förvaltningskostnad

Förvaltningskostnaden är pensionsbolagets kostnad för att förvalta och administrera försäkringen.

Garanterat pensionsbelopp

Garanterat pensionsbelopp är den lägsta pension som pensionsbolaget garanterar att betala ut till dig  när du går i pension. Läs mer om garantin i vår traditionella försäkring.

Generationsfond

Generationsfond är en blandfond där placeringarna anpassas efter hur långt du har kvar till pensionen.  I vår fondförsäkring finns en så kallad generationsportfölj som består av utvalda fonder vars fördelning anpassas efter din ålder och som du får automatiskt om du inte väljer några fonder själv.  

Indexfond

Indexfond är en fond som förvaltas så att värdet på fonden utvecklas i takt med ett visst index. Indexfonder har som mål att följa ett visst marknadsindex och investerar därför på ett sätt som gör att fördelningen mellan länder, industrier och storlek på bolag återspeglar det valda indexet.

Inkomstbasbelopp

Inkomstbasbeloppet beslutas av regeringen varje år och följer den allmänna utvecklingen av inkomsterna i Sverige.

Inkomstpension

Inkomstpension är en del av den allmänna pensionen från staten. Den kan du inte placera själv. Läs mer om pensionssystemet här

ITP

ITP är en kollektivavtalad tjänstepension för privatanställda tjänstemän. Exempel på yrken är ekonom, jurist, administratör och ingenjör.  Läs mer  om de olika pensionsavtalen 

Kapitalförvaltningskostnad

Kapitalförvaltningskostnaden är pensionsbolagets kostnad för att förvalta pensionskapitalet.

Kollektivavtalad tjänstepension

Kollektivavtalad tjänstepension är pension som du kan få via jobbet. Den grundas på ett kollektivavtal mellan arbetsgivare och fackförbund. 

Kollektiv konsolidering

Kollektiv konsolidering är skillnaden mellan de tillgångar som pensionsbolaget förvaltar, och de försäkrades samlade pensionskapital inom traditionell försäkring. Se våra aktuella nyckeltal .

Kollektiv konsolideringsnivå

Kollektiv konsolideringsnivå inom traditionell försäkring är ett mått som anger förhållandet mellan de tillgångar som pensionsbolaget förvaltar, och de försäkrades samlade pensionsskapital. Se våra aktuella nyckeltal .

Kompletterande pensionspremie

Kompletterande pensionspremie är de extra pengar som arbetsgivaren kan betala in till din tjänstepension.

Livsarbetstidspension

Livsarbetstidspension innebär att din arbetsgivare betalar in extra pengar till din tjänstepension.  Se arbetslivspension.

Livslängdsantagande

Livslängdsantagande är pensionsbolagets bedömning av hur länge personer i en viss grupp beräknas leva, och används bland annat för att beräkna tjänstepensionen. Se aktuella nyckeltal.

Löneväxling

Löneväxling innebär att du ersätter en del av din lön med en annan förmån från din arbetsgivare, exempelvis extra tjänstepension.  Läs om hur du kan löneväxlia hos AMF.

PA 16

PA 16 är kollektivavtalad tjänstepension för statligt anställda. Exempel på yrken är polis, militär och tulltjänsteman. Läs mer  om de olika pensionsavtalen 

Pensionsbolag

Pensionsbolag är ett företag som erbjuder försäkringar för tjänstepension.

Pensionsförsäkring

En pensionsförsäkring är ett sätt att spara pengar till din pension. En pensionsförsäkring som betalas av din arbetsgivare kallas tjänstepension.

Pensionskapital

Pensionskapitalet är värdet på din försäkring och påverkas bland annat av inbetalningar, avgifter och avkastning. Så placeras ditt pensionskapital i vår traditionella försäkring.

Pensionsmedförande lön

Den pensionsmedförande lönen ligger till grund för hur stor tjänstepension du får och kan skilja sig från din verkliga lön.

Premie

Premien är pengar din arbetsgivare betalar in till din tjänstepension och dina försäkringar.

Premiebefrielseförsäkring

Premiebefrielseförsäkring är en försäkring som tar över arbetsgivarens ansvar att betala in till din tjänstepension om du är sjuk eller föräldraledig.

Premiebestämd pension

Premiebestämd pension innebär att ett visst belopp eller en viss procent av din lön betalas in till din pension.

Premiepension

Premiepension är den del av den allmänna pensionen som du kan placera själv. Läs mer om premiepension. 

Prisbasbelopp

Prisbasbeloppet beslutas av regeringen varje år och följer den allmänna prisutvecklingen i Sverige.

Privat pensionsförsäkring

En privat pensionsförsäkring är ett sätt att själv spara pengar till pensionen. Det var tidigare ett populärt, skattegynnat sparande men är det inte längre. AMF tar sedan 2015 inte emot inbetalningar till privat pensionsförsäkring.

Räntefond

En räntefond är en fond som enbart består av räntebärande värdepapper, till exempel obligationer.  Läs om våra räntefonder.

Slutbetalning

Slutbetalning innebär att du efter 62 års ålder kan få din tjänstepension ITP 2 slutbetalad om du slutar din anställning för att gå i pension. Det innebär att resten av dina pensionspengar betalas in som om du hade arbetat till 65 års ålder.  

Solvens 

Solvens handlar om hur finansiellt stabilt ett företag är. Solvens kan beskrivas som en ekonomisk buffert och mäter förhållandet mellan pensionsbolagets totala kapital och de garantier som lämnats till kunderna. Hur stor buffert som krävs styrs av lagar och regler. Läs mer om AMFs solvens här. 

Solvenskvot, solvensgrad

Solvenskvot och solvensgrad är olika mått på hur väl ett pensionsbolags tillgångar räcker till att betala ut de garanterade pensionsbeloppen.  

Särskilt förmånstagarförordnande

Ett särskilt förmånstagarförordnande fyller du i om vill ändra ordningen på dina förmånstagare eller att någon annan än de generella förmånstagarna ska få ersättning från din försäkring. . Läs mer om vad som händer med din pension om du dör, och vilka som kan vara förmånstagare. 

Tiotaggarlösning

Tiotaggarlösning är en alternativ pensionslösning som ersätter hela eller delar av den kollektivavtalade tjänstepensionen. 

Tjänstepension

Tjänstepension är pengar som ditt jobb betalar in om de har tecknat kollektivavtal. Det finns också arbetsgivare utan kollektivavtal som sätter av pengar till tjänstepension om man kommit överens med den anställda om det. Tjänstepensionen kompletterar den allmänna pensionen. Läs mer om tjänstepension.

Totalavkastning 

Avkastningen på de tillgångar som ett pensionsbolag förvaltar inom traditionell försäkring. Totalavkastningen anges ofta i procent av de tillgångar som förvaltas.

Traditionell försäkring

I en traditionell försäkring bestämmer pensionsbolaget hur pengarna placeras. Du är garanterad en viss pension och får del av eventuellt överskott. Läs mer om vår traditionella försäkring.

Valcentral

Valcentralerna administrerar de kollektivavtalade tjänstepensionerna. Det är där som du gör val kring din tjänstepension, till exempel väljer pensionsbolag.

Årlig avgift

Årlig avgift är ett standardiserat mått framtaget för att beskriva fondens kostnader. Avgiften beskrivs till exempel i fondernas faktablad.  

Återbetalningsskydd

Återbetalningsskydd är ett efterlevandeskydd som innebär att din familj får de pengar du tjänat in till din tjänstepension när du dör.  Läs mer om återbetalningsskydd.

Återköp

Återköp innebär att du under vissa förutsättningar kan få ut dina pensionspengar tidigare än avtalat, som ett engångsbelopp.