AMF som ägare

Vi är en av de största aktiva ägarna på Stockholmsbörsen samt en stor ägare av onoterade bolag och alternativa tillgångar. Vår ägarandel varierar – från att vara enda ägare med stor påverkansmöjlighet till att i andra fall, som i till exempel mindre utländska innehav, ha ett begränsat inflytande.

Man i utomhusmiljö.
Aktivt ägararbete är viktigt, idag kanske viktigare än någonsin. Världen står inför en rad utmaningar som kräver nytänkande och omställning.

Starka och långsiktiga ägare är viktigt för ett bolags utveckling över tid. När vi går in som stor ägare och får inflytande i ett bolag, tar vi också ansvar för att driva ett aktivt och systematiskt ägararbete i syfte att säkra en långsiktigt hållbar avkastning. I bolag där vi ser att vi har förutsättningar att bedriva ett framgångsrikt och långsiktigt ägararbete är vi beredda att ta en stor ägarposition.

Vårt ansvar som ägare

Att vara ägare innebär ett ansvar gentemot företaget och dess anställda, men också gentemot kunder, leverantörer, andra ägare och samhället i stort. Vi har ett ansvar att bidra till att verksamheten bedrivs långsiktigt konkurrenskraftigt, hållbart och med god etik. För oss innebär det ytterst ett ansvar att bidra till att företaget ger en långsiktigt god avkastning på våra kunders spar- och pensionskapital.

En prioritering av ägararbetet sker baserat på vår påverkansmöjlighet, bolagets vikt för oss, bolagets behov av ägarstöd och en bedömning av huruvida vi kommer att vara stor ägare i bolaget på sikt. Prioriteringen är ett verktyg för planeringen av ägararbetet. Förändringar i portföljen och händelser i omvärlden kan förändra hur vi prioriterar och påverkar insatserna under året. Bolag med högst prioritet återfinns som regel bland svenska noterade bolag samt bland helägda bolag och intressebolag.

I företag där vi har stort inflytande är vi så gott som alltid med och nominerar personer till styrelsen och för löpande dialoger med styrelse, ledning och andra ägare. I helägda bolag och intressebolag där vi har stort inflytande arbetar vi dessutom i normalfallet även i styrelsen. Vi känner företagen väl och vår ambition är att vara med och bidra till en långsiktig och hållbar värdetillväxt. Vi driver företagsspecifika ägarfrågor genom dialoger med våra prioriterade innehavsbolag.

Påverkan genom samarbete

I företag där vi har mindre inflytande, till exempel i våra utländska aktieportföljer, arbetar vi tillsammans med andra ägare, ofta via olika initiativ, organisationer och röstningsrådgivare, med att driva för oss viktiga generella ägarfrågor. Röstningsrådgivaren har i uppdrag att rösta baserat på våra principer och policyer som styrelserna i AMF Fonder och AMF Tjänstepension godkänner. I de företag, där vi har mindre inflytande, har vi i regel inte samma ambition att vara långsiktig ägare, och vi har inte heller samma djupa och täta kontakt med företagen. AMF investerar också, som minoritetsägare, i onoterade bolag på väg till börsen. Ägararbetet i dessa är anpassat till respektive bolag, men följer AMFs generella ägarstyrningsmodell.