Synpunkter och klagomål

Dina synpunkter är värdefulla för AMF. Vi vill gärna veta sådant som är bra, men också vad vi kan göra bättre för våra kunder.

Kvinna med beige jacka tittar in i kameran

Tyck till om AMF

Dina synpunkter är värdefulla för AMF. Vill du lämna en synpunkt eller ett förslag på hur vi kan förbättra och utveckla vår service? Använd gärna vårt kontaktformulär.

Om vi inte är överens eller om du vill lämna ett klagomål

Missförstånd kan lätt uppstå, men vår förhoppning är att vi tillsammans kan reda ut det.

Du når Kundservice på telefon eller via e-post:

Vi hör av oss till dig inom 14 arbetsdagar sedan vi fått ditt klagomål. Antingen med beslut eller med information om handläggningen. Om vi inte kan tillmötesgå ditt klagomål lämnar vi en motivering till varför.

Om du inte är nöjd med beslutet kan du begära att ditt klagomål prövas på nytt genom att skriva ett brev till oss och begära en ny prövning av ditt klagomål. Efter att klagomålet är prövat får du ett slutligt beslut.

Skicka brevet till:
AMF
Avdelning Kund
Klagomål
113 88 Stockholm

Du är välkommen att kontakta vår klagomålsansvariga som säkerställer att du får ditt ärende prövat på ett objektivt och korrekt sätt. Vår klagomålsansvariga heter Marie Karlsson. Så här kommer du i kontakt med henne:

E-post: klagomalsansvarig@amf.se
Postadress: Klagomålsansvarig, AMF, 113 88 Stockholm

Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter, till exempel person- och kontonummer, när du skickar e-post.

Du kan framföra ett klagomål och begära en ny prövning kostnadsfritt hos AMFs Omprövningsnämnd.

Omprövningsnämnden prövar bara ärenden när ansvarig avdelning fattat ett slutligt beslut. Prövningen utgår från innehållet i försäkringsavtalet. Ditt ärende föredras av nämndens sekreterare. 

En begäran om prövning i nämnden ska vara skriftlig. Där anger du tydligt vad du vill få prövat. Skicka din begäran till:

Klagomålsansvarig/AMF Omprövningsnämnd
AMF
113 88 Stockholm

Klagomålsansvarig sitter med i nämnden, men har inte någon beslutsrätt i nämnden.

Prövningsmöjligheter utanför AMF

Prövning av klagomål som gäller kollektivavtalad tjänstepensionsförsäkring

Det finns nämnder för olika kollektivavtalade pensionsplaner som kan pröva klagomål och hur bestämmelser för kollektivavtalad tjänstepension ska tolkas. Vid sin prövning tar nämnderna utgångspunkt i kollektivavtalens bestämmelser för tjänstepensionen.

ITP-nämnden består av representanter från Svenskt Näringsliv och PTK. Vid en tvist eller ett klagomål kan ITP-nämnden på begäran pröva tolkningen och tillämpningen av ITP-planen. Valcentralen Collectum är kansli för ITP-nämnden och tar emot klagomål och frågor som ska ställas till ITP-nämnden.

Om du vill att ett klagomål ska prövas av ITP-nämnden ska du beskriva ditt ärende i ett brev som du postar tillsammans med handlingar av betydelse till:

Collectum AB
ITP-nämnden
103 76 Stockholm

FTP-nämnden är sammansatt av kollektivavtalsparterna FAO och Forena respektive Akavia (tidigare Civilekonomerna och Jusek) och Sveriges Ingenjörer. FTP-nämnden svarar för tolkningen av de bestämmelser och villkor som gäller för FTP-planen. En arbetsgivare eller en tjänsteman kan begära att en pensionsfråga tas upp till behandling i FTP-nämnden.

Om du vill att ett klagomål ska prövas av FTP-nämnden kan du kontakta FTP-nämnden via FAO på e-postadressen info@fao.se eller via de fackliga organisationer som ingår nämnden.

Pensionsnämnden för SAF-LO är en partsammansatt nämnd med representanter från Svenskt Näringsliv och LO. Nämnden svarar för tolkningen av överenskommelsen om Avtalspension SAF-LO. Fora är kansli för Pensionsnämnden och tar emot klagomål och frågor som ska ställas dit.

Om du vill att ditt klagomål ska prövas av Pensionsnämnden ska du beskriva ditt ärende i ett brev som du postar tillsammans med handlingar av betydelse till:

Pensionsnämnden
101 56 Stockholm

Pensionsnämnden för PFA och AKAP-KR/KAP-KL är en partssammansatt nämnd som svarar för tolkning och tillämpning av bestämmelserna i pensionsavtalet på begäran av försäkringsgivare eller pensionsadministratören.

Om du vill att Pensionsnämnden ska ge sin syn på hur pensionsavtalet ska tolkas eller tillämpas i en viss fråga kan du vända dig till AMF som kan be Pensionsnämnden om en prövning. Då ska du beskriva ditt ärende i ett brev eller e-post till AMF och bifoga handlingar av betydelse.

  • Postadress: AMF, Klagomål, 113 88 Stockholm
  • E-post info@amf.se

Pensionsnämnden är en partssammansatt nämnd som i vissa fall, på begäran av Statens Tjänstepensionsverk (SPV) eller vissa försäkringsgivare som meddelar försäkring enligt PA16 (däribland AMF) tolkar villkoren för PA 16 och motsvarande äldre avtal (PA 03). Pensionsnämndens kansli sköts av SPV.

Om du vill att Pensionsnämnden ska ge sin syn på hur pensionsavtalet ska tolkas eller tillämpas i en viss fråga kan du vända dig till AMF som kan be Pensionsnämnden om en prövning. Då ska du beskriva ditt ärende i ett brev eller e-post till AMF och bifoga handlingar av betydelse.

  • Postadress: AMF, Klagomål, 113 88 Stockholm
  • E-post info@amf.se

Prövning av klagomål som gäller privata försäkringar

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) prövar klagomål från konsumenter som gäller deras privata försäkringar. ARN prövar inte klagomål som gäller tjänstepensionsförsäkringar.

Läs mer om ARN

Rättslig prövning av ditt klagomål

Du kan vända dig till tingsrätten för att få en rättslig prövning av ditt klagomål. Information om de allmänna domstolarna hittar du på www.domstol.se.

Allmän hjälp och vägledning

Konsumenternas Försäkringsbyrå

Hos Konsumenternas Försäkringsbyrå kan du få hjälp och rådgivning med att tolka försäkringsvillkor, förklaringar av försäkringstermer och begrepp. Här kan du även få reda på hur du gör för att överklaga ett beslut. Huvudmän för Konsumenternas Försäkringsbyrå är Finansinspektionen, Konsumentverket och försäkringsbranschen.

Konsumenternas Försäkringsbyrå
Box 24215
104 51 Stockholm
Tel 0200-22 58 00, vardagar 9–12

Avser ditt ärende vanligt fondsparande kan du vända dig till Konsumenternas Bank-och finansbyrå.

Konsumenternas Bank- och finansbyrå
Box 24215
104 51 Stockholm
Tel 0200-22 58 00, vardagar 9–12

Kommunal konsumentvägledare

Allmän hjälp med råd i enskilda tvister och ärenden kan du också få hos konsumentvägledaren i din kommun. Dessa arbetar i nära kontakt med Konsumentverket.

Konsumentverket
Konsumentverket/KO
Box 48
651 02 Karlstad
Tel 0771-42 33 00, vardagar 9–16

Preskriptionsregler

Rätten till försäkringsersättning av såväl ålderspension som efterlevandepension kan gå förlorad i enlighet med försäkringsavtalslagen.

  • Om du vill göra anspråk på utbetalning av försäkringsersättning måste du begära detta inom 10 år från avtalad pensionsålder eller den försäkrades dödsfall. I annat fall går rätten till ersättning förlorad.
  • Om AMF har fått kännedom om ett försäkringsfall som utgörs av den försäkrades död, och inte underrättat dödsboet och kända förmånstagare om försäkringsfallet, kan anspråk på utbetalning av försäkringsersättning begäras upp till 30 år efter dödsfallet. I annat fall går rätten till ersättning förlorad.

Om anspråk har framställts till AMF inom nämnda frister och AMF tagit slutlig ställning till anspråket, har den som gör anspråket på ersättning alltid sex månader på sig att väcka talan i allmän domstol mot AMF.