Vår historia

Sedan AMF grundades har vi hunnit med en hel del. Här har vi gjort några nedslag med händelser under vår 50-åriga historia.

2020-talet

Årtiondet har hittills till stor del präglats av Covid19-pandemin. AMF har även hunnit byta namn och omvandlats till ett tjänstepensionsbolag.

2023 fyllde AMF 50 år!

Den 1 januari 2022 omvandlades AMF från ett livförsäkringsbolag till ett tjänstepensionsbolag, och bytte samtidigt namn från AMF Pensionsförsäkring AB till AMF Tjänstepension AB. I och med omvandlingen stärktes förutsättningarna för en långsiktigt framgångsrik och konkurrenskraftig tjänstepensionsförvaltning.

åratal 2010-talet

2010-talet

Årtiondet karaktäriserades av digitalisering och investeringar i hållbarhet. Under 2010-talet fortsatte AMF att fokusera på att förbättra bolagets kapitalförvaltning och stärka sin position inom den svenska pensionsmarknaden. Med målet att diversifiera och minska risken i portföljen genomfördes investeringar i förnybar energi och fastigheter.

 • Som första stora pensionsbolag i Sverige stängde AMF ner stordatortekniken och flyttade 14 miljarder rader kod till en modern windowsmiljö.
 • Under året gjorde AMF sin första direktinvestering i skog, genom köpet av huvuddelen av aktierna i Bergvik Skog Öst.
 • Under hösten var AMF tillsammans med FN, Världsnaturfonden och ett tiotal andra stora kapitalägare med och lanserade Net-Zero Asset Owner Alliance.
 • Tack vare en omfattande avgiftssänkning fick runt 400 000 kunder sänkta kostnader på sitt pensionssparande.
 • 11,2 miljarder kronor omvandlades från överskott till garantier. Tack vare detta stärktes tryggheten för runt 500 000 kunder.

AMF anslöts till Fullmaktskollen och den digitala samhällsbrevlådan Kivra – två digitala kanaler som medför enklare och säkrare kommunikation, ett mer hållbart resursutnyttjande och lägre kostnader över tid.

 • Två miljoner AMF-kunder inom Avtalspension SAF-LO fick dela på sammanlagt 300 miljoner kronor i sänkta avgifter tack vare villkorsuppdateringar.
 • En ny version av AMFs internetkontor lanserades – Mina sidor.

2015 började AMF mäta och publicera koldioxidavtrycket för alla noterade aktieinnehav. Under året gjordes också stora investeringar i brittisk vindkraft.

AMF började redovisa hållbarhetsarbetet i årsredovisningen enligt ramverket GRI G4. Under året undertecknades FN:s Global Compact och hela den utländska aktieportföljen flyttades till ett hållbarhetsindex.

 • Inom avtalsområde ITP/ITPK var AMF det mest aktivt valda bolaget mätt både i antalet kunder och i premier.
 • AMF sänkte avgifterna med 25 procent för 1,2 miljoner sparare i traditionell försäkring och lät 481 miljoner kronor gå tillbaka till våra kunder. Inom fondförsäkringserbjudandet sänktes avgifterna med upp till 33 procent för nära 100 000 kunder.
 • Den traditionella försäkringen började erbjudas inom kollektivavtalet för kommun- och landstingsanställda (KAP-KL) och AMF var det näst mest valda bolaget. Under året togs beslut om att sluta med provisioner till förmedlare.
 • AMF betalar ut 14 miljarder kronor till de försäkrade, varav 6 miljarder kronor i avkastning utöver garantin.
 • Två nya AMF-fonder lanserades, Aktiefond Mix och Räntefond Mix.
 • 50 procent av fastighetsbolaget Dombron Intressenter AB förvärvas, som senare bytte namn till Rikshem. I slutet av året utökades fastighetsportföljen med galleriorna Fältöversten, Ringen och Västermalmsgallerian i Stockholms innerstad.
 • Året karaktäriserades av turbulens på de finansiella marknaderna och Stockholmsbörsen föll med 17 procent. AMFs totalavkastning uppgick till 2,4 procent.
 • I samband med en förändring av AMFs konsolideringspolicy fördelades pengar ut till AMFs kunder och ökade deras pensionskapital med i snitt 17 procent.
 • Under våren valde de privatanställda tjänstemännen pensionsförvaltare (ITP). Av de 144 000 som gjorde ett aktivt val valde 32,6 procent AMF, vilket gjorde AMF till det mest aktivt valda bolaget.
årtal 2000-talet

2000-talet

AMF fortsatte att växa under 2000-talet, med hög avkastning och höga marknadsandelar inom olika avtalsområden. Bolaget genomförde flera extra pensionsåterbäringar och fick förtroendet att hantera avgångspensioner för Ericsson-anställda.

 • De privatanställda arbetarna (Avtalspension SAF-LO) valde tjänstepensionsförvaltare och AMFs marknadsandel blev drygt 68 procent. AMF var nu även den enda aktör som var valbar för både fondförsäkring och traditionell försäkring inom alla de fyra stora avtalsområdena (SAF-LO, ITP, KAP-KL och PA03).
 • Det första återtaget i AMFs historia genomfördes. Återtaget på 8 procent var en konsekvens av de kraftiga börsfallen i slutet av 2008 och tidigt 2009. Trots återtaget var AMF det livbolag som har skapat bäst totalavkastning de senaste 15 åren.
 • AMF fick återigen förtroendet att vara de privatanställda arbetarnas (SAF-LO) ickeval för tjänstepension.
 • En ny visuell identitet lanserades som medförde att moderbolaget formellt ändrade namn till AMF Pensionsförsäkring AB, förkortat AMF. Dessutom ändrades namnen på AMF Pension Fondförvaltning AB till AMF Fonder AB och på AMF Pension Fastighetsförvaltning AB till AMF Fastighetsförvaltning AB.

I det nya pensionsavtalet för privatanställda tjänstemän (ITP) valde 45 procent av de aktiva AMF. Det gjorde AMF Pension till det mest valda tjänstepensionsbolaget inom alla avtalsområden.

AMF genomförde en extra pensionsåterbäring, vilket gav kunderna 35 miljarder kronor att dela på.

Livbolagskrisen tvingade många livbolag att sänka sina pensionsutbetalningar och återta tidigare allokerad återbäring. Tack vare starka finanser och god kapitalförvaltning var sådana åtgärder inte aktuella för AMF Pension.

AMF Pension utökade satsningen på företagsmarknaden. Bland annat fick bolaget i uppdrag att hantera avgångspensioner för Ericsson-anställda.

 • Pensionsvalet PA03 genomfördes där cirka 195 000 statsanställda får chans att välja förvaltare och sparform för sin tjänstepension. AMF blev den största aktören med cirka 35 procent av de aktiva väljarna.
 • AMF Aktiv introducerades, en ny produkt för privat pensionssparande. AMF Aktiv gjorde det enkelt att flytta sparande mellan traditionell försäkring och fondförsäkring.
 • Flytträtt infördes på allt privat pensionssparande.
 • AMF blev det näst mest valda bolaget i PPM-valet.
 • När de kommun- och landstingsanställda fick välja förvaltare för sin tjänstepension PFA blev AMF Pension det mest valda bolaget, med 36 procent av alla aktiva pensionsväljare.
årtal 1990-talet

1990-talet

Under 90-talet gjorde AMF flera framsteg inom kapitalförvaltning och pension. Bolaget fokuserade på att utveckla nya pensionsprodukter för privata sparare, samtidigt som kapitalförvaltningen fortsatte generera en stark avkastning.

När decenniet summerades hade kapitalförvaltningen genererat en mycket god avkastning. För perioden 1992–1999 var totalavkastningen i snitt 15,7 procent per år.

 • Pensionsvalet genomfördes där 927 000 personer inom Avtalspension SAF-LO fick möjlighet att välja pensionsförvaltare. AMF behöll över 60 procent av kunderna.
 • Fondförvaltningsbolag och fondförsäkringsbolag startades för att kunna erbjuda fondförsäkringar till pensionsspararna.
 • AMF började erbjuda privat pensionssparande och ITPK (Individuellt valbar tilläggspension för tjänstemän).

Arbetet med att bygga ett varumärke och att skapa kännedom om bolaget påbörjades. Begreppet "Lite mer att leva för" lanserades som en del av profileringen.

AMF Pension lämnade SPP och etablerade därmed verksamheten i ett självständigt bolag.

Årtal 1970-talet

1973

AMF Pension grundades 1973 för att tillhandahålla STP-försäkringen, en förmånsbestämd tilläggspension för privatanställda arbetare. Verksamheten drevs i samverkan med SPP med  fokus på låga kostnader och stordrift i hanteringen av pensionsprodukten.