Användarvillkor för amf.se

Denna webbplats www.amf.se tillhör AMF Tjänstepension AB eller dess dotterbolag (nedan gemensamt kallade "AMF").

Dessa villkor reglerar användandet av AMFs webbplats. Förutom dessa villkor gäller de instruktioner och bestämmelser som AMF vid var tid meddelar för webbplatsen.

Webbplatsen vänder sig endast till personer som inte är förbjudna enligt gällande lagstiftning i de länder, vari de är medborgare eller bosatta, från att ha tillgång till en sådan webbplats. Detta gäller särskilt för personer som befinner sig i USA, Australien, Kanada eller Japan. Om du inte är tillåten att ta del av materialet på webbplatsen eller om du har något tvivel huruvida du skulle vara tillåten att ta del av materialet på webbplatsen, vänligen lämna webbplatsen.

Produkter och tjänster som tillhandahålls via webbplatsen är inte tillgängliga för alla personer i alla jurisdiktioner. AMF förbehåller sig rätten att inte tillhandahålla produkter eller tjänster till en person, om AMF anser (utan att behöva bevisa det) att sådant tillhandahållande kan strida mot lagstiftning eller andra regler i en sådan persons hemland eller i något annat land.

För användandet av AMFs internetkontor gäller utöver dessa villkor Allmänna avtalsvillkor för AMFs internetkontor.

Upphovsrätt

Innehållet på AMFs webbplats är upphovsrättsskyddat och tillhör AMF. Text, bilder, diagram, ljud eller annat material på webbplatsen får inte reproduceras, förändras, överföras eller lagras i någon form, förutom för rent privata syften eller där det särskilt anges. Att modifiera innehållet på webbplatsen är strängt förbjudet.

Varumärken/kännetecken

De varumärken eller kännetecken som finns på webbplatsen tillhör AMF och är skyddade av varumärkes- och annan känneteckenslagstiftning. Det är inte tillåtet att använda AMFs kännetecken, varken i pappersform, digitalt eller i annat medium. Det är inte heller tillåtet att använda AMFs varumärken/kännetecken eller firma så att en falsk träff erhålls i en sökmotor, till exempel i så kallade meta-taggar eller annan dold text.

Länkar

Det är tillåtet att göra så kallade hypertextlänkar som förflyttar besökaren till AMFs webbplats. Det är inte tillåtet att länka så att hela eller delar av AMFs webbplats placeras inom ramen för den andra webbplatsens varumärke eller logotyp. Länkning som gör att information automatiskt hämtas från AMFs webbplats och visas på en annan webbplats är inte tillåten utan AMFs uttryckliga godkännande. Lagöverträdelser beivras.

AMF ansvarar inte för länkar från AMFs webbplats till externa webbplatser eller de externa webbplatsernas innehåll eller funktionalitet. Undantag är länkar till externa webbplatser där AMF har eget innehåll såsom Facebook och Twitter.

Begränsning av AMFs ansvar

Allt material som finns tillgängligt via webbplatsen är avsett endast som allmän information och utgör inte rådgivning eller rekommendationer.

Informationen på AMFs webbplats kan innehålla tekniska felaktigheter eller typografiska fel. Informationen på webbplatsen kan ändras utan förvarning.

Informationen är baserad på källor som av AMF har bedömts vara tillförlitliga. AMF garanterar dock inte att informationen är fullständig eller riktig och inte heller kan AMF garantera att informationen inte har förvanskats av utomstående.

Informationen på AMFs webbplats gör inte anspråk på att vara fullständig eller att ge uttömmande vägledning vid beslut om investering eller ekonomiska transaktioner. Användningen av informationen som finns tillgänglig på webbplatsen sker alltid på användarens egen risk. AMF frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det vara må som grundar sig på användandet av den nämnda informationen.

De fondandelskurser som anges på AMFs webbplats är indikativa, vilket innebär att de kurser som fastställs för försäljning och inlösen av fondandelar kan avvika från de indikativa kurserna.