Hållbarhet i ditt sparande

Enligt EU-lagstiftning finns det fyra hållbarhetskategorier som beskriver finansiella produkters hållbarhetsarbete. För AMFs del gäller detta våra 14 fonder, den traditionella försäkringen och vår fondförsäkring.

Inom EU pågår ett omfattande arbete med att ta fram regelverk på hållbarhetsområdet. Reglerna syftar till att skapa en gemensam standard för hur finansiella företag, som AMF, beskriver sitt arbete med hållbarhet.

Ett centralt regelverk är Disclosureförordningen (även kallat SFDR), som bland annat ställer krav på att vi ska ange om och hur vi tar hänsyn till hållbarhet i våra produkter. Det innebär att vi ska redovisa hur vi tar hänsyn till hållbarhetsrisker och den negativa påverkan som våra investeringar har på omvärlden. Vi ska också beskriva hur vi främjar hållbarhet i investeringsprocessen.

Fyra hållbarhetskategorier

Utifrån Disclosureförordningen ska finansiella produkter delas upp i olika kategorier baserat på hur hållbarhet är integrerat i investeringsprocessen.

De olika kategorierna är:

 • Fonden eller försäkringen har hållbarhet som mål (Artikel 9 i SFDR)

 • Fonden eller försäkringen främjar hållbarhet, men har det inte som överordnat mål (Artikel 8 i SFDR)

 • Fonden eller försäkringen beaktar hållbarhetsrisker* (Artikel 6 i SFDR)

 • Fonden eller försäkringen beaktar inte hållbarhet

Mats Nilsson är produktspecialist och berättar här i korthet om EU:s regelverk och hur tjänstepensionen hos AMF kategoriseras.

Hållbarhet i traditionell försäkring och fondförsäkring

Traditionell försäkring

AMFs traditionella försäkring främjar hållbarhet och är därmed en artikel 8-produkt enligt Disclosureförordningen. Vi jobbar aktivt med hållbarhetskriterier när vi väljer vilka bolag vi investerar i. Vi jobbar även aktivt med att påverka bolag vi redan äger ur ett hållbarhetsperspektiv. På sidan Hållbart ägande beskriver vi mer i detalj hur vi jobbar med hållbarhet i våra investeringar.

Vi har särskilt definierat följande egenskaper som den traditionella försäkringen främjar:

 • Omställning mot lägre koldioxidutsläpp i linje med Parisavtalet.
 • Ett medvetet hållbarhetsarbete där bolagen proaktivt tar hänsyn till mänskliga rättigheter, arbetsrätt, klimat- och miljöfrågor och antikorruption.
 • Jämställda styrelser i de bolag där AMF sitter i valberedningen.

Förköpsinformation hållbarhet traditionell försäkring

Hållbarhetsrelaterade upplysningar om traditionell försäkring i enlighet med EU:s Disclosureförordning

Fondförsäkring

För AMFs Fondförsäkring gör AMF urval kring vilka fonder som ska vara valbara för våra kunder. När AMF väljer och utvärderar fonder till AMF Fondförsäkring är låg avgift, hög avkastning och hållbarhet viktiga bedömningskriterier, och samtliga fonder som AMF erbjuder främjar hållbarhet (artikel 8 enligt Disclosureförordningen). Vilka fonder som är valbara kan skilja sig åt mellan olika erbjudanden, vilket då påverkar försäkringens hållbarhetsegenskaper.

Förköpsinformation hållbarhet fondförsäkring

Hållbarhetsrelaterade upplysningar om fondförsäkring i enlighet med EU:s Disclosureförordning.

Hållbarhet i våra fonder

Alla AMFs fonder främjar hållbarhet och är därmed kategoriserade som artikel 8-fonder. Det innebär att vi jobbar aktivt med hållbarhetskriterier när vi väljer vilka bolag vi investerar i. Vi jobbar även aktivt med att påverka bolag vi redan äger ur ett hållbarhetsperspektiv. På sidan Hållbart ägande i praktiken beskriver vi mer i detalj hur vi jobbar med hållbarhet i våra investeringar.

Aktie- och blandfonder

Vi har särskilt definierat följande egenskaper som AMFs fonder främjar:

 • Omställning mot ett hållbart samhälle och lägre koldioxidutsläpp.
 • Ett medvetet hållbarhetsarbete där bolagen proaktivt tar hänsyn till mänskliga rättigheter, arbetsrätt, klimat- och miljöfrågor och antikorruption.
 • Jämställda styrelser i de bolag där AMF sitter i valberedningen.

Vilka främjande egenskaper en specifik fond har kan skilja sig åt beroende på fondens egenskaper. Du hittar fördjupad hållbarhetsinformation för respektive fond på sidan Fondutbud och kurser.

*Med hållbarhetsrisker avses miljörelaterade, sociala eller styrningsrelaterade händelser (ESG) eller omständigheter som, om de skulle inträffa, skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar om traditionell försäkring

Nedan hittar du hållbarhetrelaterade upplysningar om traditionell försäkring i enlighet med EU:s Disclosureförordning.

Senast uppdaterat: 31 januari 2024

Hållbarhet är en viktig del i investeringsstrategin för AMFs traditionella försäkring och går hand i hand med att vi vill skapa långsiktigt hög avkastning för våra sparare, ha låga avgifter och vara ett ansvarstagande bolag. AMF strävar efter att investera i bolag inom varje bransch som arbetar medvetet med hållbarhet, utifrån övertygelsen att dessa bolag kan få pensionen att växa på lång sikt. På så sätt skapar vi värdeökning samtidigt som vi bidrar till hållbar utveckling av samhället.

AMFs traditionella försäkring främjar tre specifika hållbarhetsrelaterade egenskaper.

 • Omställning mot lägre koldioxidutsläpp i linje med Parisavtalet (omfattar investeringar i svenska och utländska aktier, svenska och utländska företagsobligationer samt direktinvesteringar i fastigheter och infrastrukturbolag).
 • Ett medvetet hållbarhetsarbete där bolagen proaktivt tar hänsyn till mänskliga rättigheter, arbetsrätt, klimat- och miljöfrågor samt antikorruption (omfattar investeringar i svenska och utländska aktier, svenska och utländska företagsobligationer samt direktinvesteringar i fastigheter och infrastrukturbolag).
 • Jämställda styrelser (omfattar de bolag där AMF deltar i valberedningen).

Minst 70 procent av investeringarna i AMFs traditionella försäkring främjar dessa hållbarhetsrelaterade egenskaper. AMF använder ett antal indikatorer för att mäta och följa upp de främjande egenskaperna. Bland annat har AMF för den traditionella försäkringen en koldioxidbudget som minskar med 25 procent mellan 2019 och 2025, en takt som ligger i linje med Parisavtalet och en riktning mot nettonollutsläpp år 2050. I de bolag där vi är stora ägare följer vi också upp jämställdheten i styrelsen samt om företagen har vetenskapligt baserade klimatmål.

AMF integrerar hållbarhetsperspektiv – både risker och möjligheter – i investeringsbesluten utifrån de tre metoderna välja bort, välja in och påverka.

Vi väljer bort bolag som konstaterats bryta mot grundläggande principer för hållbart företagande, exempelvis vad gäller mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Vi investerar inte heller i bolag som är inblandade i tillverkning eller distribution av kontroversiella vapen eller i bolag där mer än fem procent av omsättningen kommer från utvinning av förbränningskol.

Vi väljer in bolag med ett medvetet hållbarhetsarbete utifrån övertygelsen att dessa bolag har större möjligheter att ge långsiktigt hög avkastning till lägre risk. AMF kan i den traditionella försäkringen investera i bolag som ännu inte har ett utvecklat hållbarhetsarbete, om det finns en tydlig strategi från bolagets sida att utveckla det arbetet och förbättra sig. Det är en viktig del där AMF som långsiktig investerare kan bidra till en positiv hållbarhetsutveckling.

Som ägare och investerare arbetar vi för att påverka både bolag och branscher i en mer hållbar riktning. När AMF går in som stor ägare och får ett inflytande i bolaget, driver AMF ett aktivt och systematiskt ägararbete i syfte att säkra en långsiktigt hållbar avkastning. I bolag där vi har mindre inflytande, till exempel i utländska bolag, arbetar vi tillsammans med andra investerare, ofta via olika initiativ och organisationer. Vi är aktiva i en rad samarbeten i Sverige och internationellt som syftar till att AMF, tillsammans med andra investerare, ska påverka bolag att förbättra sitt hållbarhetsarbete. Vi röstar även på bolagsstämmorna.

I den traditionella försäkringen gör AMF investeringar som AMF klassificerar som hållbara investeringar enligt EU:s Disclosureförordning. De hållbara investeringarna uppfyller följande krav.

Investeringarna bidrar till ett miljömål eller ett socialt mål. För investeringar i bolag gäller att de ska bidra genom att erbjuda tjänster eller produkter som bidrar till omställningen till ett mer hållbart samhälle i linje med FNs globala mål för hållbar utveckling (de globala hållbarhetsmålen). Minst 50 procent av bolagets omsättning måste komma från produkter och tjänster som bidrar positivt till något av de globala hållbarhetsmålen för att AMF ska klassa det som en hållbar investering. AMF klassar också hållbara obligationer respektive direktägda fastigheter som hållbara investeringar om de uppfyller vissa krav, samt obligationer utgivna av utvecklingsbanker. 

Investeringarna orsakar inte betydande skada för något miljömål eller socialt mål. AMF har policyer och regler som innebär att alla bolag vi investerar i ska uppfylla vissa grundläggande hållbarhetskrav. För hållbara investeringar ställer AMF ytterligare krav för att de ska uppfylla kravet på att inte orsaka betydande skada. Det handlar exempelvis om att bolagen inte får bedriva någon fossil verksamhet eller verksamhet kopplad till kommersiell spelverksamhet (hasardspel), tobak eller pornografi. För bolag i sektorer med hög klimatpåverkan ställer vi krav på att de har satt vetenskapligt baserade klimatmål.  

Investeringarna följer praxis för god styrning. Alla bolag som AMF investerar i ska efterleva OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s Global Compact. 

Bolag som bedriver verksamhet som är miljömässigt hållbar enligt EU-taxonomin klassificerar AMF också som hållbara investeringar, om minst 50 procent av bolagets omsättning uppfyller taxonomins krav. Även dessa bolag måste uppfylla kraven på god styrning och att inte orsaka betydande skada. 

Enligt Disclosureförordningen ska AMF ange en planerad minimiandel hållbara investeringar för den traditionella försäkringen. AMF gör hållbara investeringar men har valt att ange att minimiandelen hållbara investeringar kan utgöra noll procent av de totala investeringarna. Minimiandelen motsvarar inte den faktiska andelen hållbara investeringar i den traditionella försäkringen. Andelen för föregående år redovisas i AMF:s års- och hållbarhetsredovisning.

AMF följer regelbundet upp att investeringsstrategin och hållbarhetsriktlinjerna för den traditionella försäkringen efterlevs. Kvartalsvis kontrollerar vi att våra investeringar i noterade aktier och obligationer uppfyller våra grundläggande hållbarhetskrav. Samma genomlysning genomförs två gånger per år genom en extern part. Om ett innehavsbolag konstaterats agera i strid med internationella normer och principer om hållbart företagande tar vi först kontakt med bolaget för att höra hur deras åtgärdsplan ser ut. Om vi bedömer att dialogen eller bolagets åtgärder inte kommer att ge önskat resultat säljer vi innehavet under ordnade former. 

AMF använder främst externa leverantörer och källor för hållbarhetsdata och hållbarhetsanalys, men förvaltarna gör också egna analyser med information direkt från innehavsbolagen. AMF har inget referensvärde för den traditionella försäkringen utan förvaltningen sker i linje med placeringsriktlinjerna som beslutas av AMF:s styrelse.  

AMF redovisar arbetet med de hållbarhetsfrämjande egenskaperna samt efterlevnad av hållbarhetspolicy, investeringsstrategi, riktlinjer samt resultat i AMF:s års-och hållbarhetsredovisning som publiceras i mars varje år:

Hållbarhetsredovisning | amf.se

AMFs traditionella försäkring främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte hållbara investeringar som mål. Minst 70 procent av investeringarna främjar de hållbarhetsrelaterade egenskaperna. I den traditionell försäkringen investerar AMF i bolag som klassificeras som hållbara investeringar. Enligt EU:s Disclosureförordning (SFDR) ska AMF ange en planerad minimiandel hållbara investeringar för den traditionella försäkringen. AMF gör hållbara investeringar men har valt att ange en minimiandel på noll procent hållbara investeringar. Minimiandelen motsvarar inte den faktiska andelen hållbara investeringar. I AMF:s års- och hållbarhetsredovisning redovisas den faktiska andelen hållbara investeringar i den traditionella försäkringen under föregående år. AMF:s års- och hållbarhetsredovisning publiceras i mars varje år på Hållbarhetsredovisning | amf.se.

AMFs uppdrag är att skapa hög avkastning för våra kunder. Hållbarhet är en viktig del i AMFs strategi och går hand i hand med att skapa hög avkastning för våra sparare, ha låga avgifter och vara ett ansvarstagande bolag. Målet med de hållbara investeringarna som AMF gör är att investera i bolag och verksamheter som kan ge långsiktigt hög avkastning till lägre risk och att samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling.

De investeringar som AMF klassificerar som hållbara investeringar enligt kraven i Disclosureförordningen uppfyller följande krav.

Investeringarna bidrar till ett miljömål eller ett socialt mål

De bolag som AMF klassificerar som hållbara investeringar enligt EU:s Disclosureförordning ska bidra till ett miljömål eller ett socialt mål genom att erbjuda tjänster eller produkter som bidrar till omställningen till ett mer hållbart samhälle i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling (de globala hållbarhetsmålen).

För analysen av noterade bolag utgår AMF från verktyget MSCI Sustainable Impact Metrics. Genom verktyget bedöms hur stor andel av ett bolags omsättning som kommer från produkter och tjänster som bidrar till att uppnå något eller flera av de globala hållbarhetsmålen. I analysen utgår MSCI från de globala hållbarhetsmålen och de underliggande delmålen som beskriver hur målet ska nås, och tar sedan fram indikatorer som ligger till grund för bedömningen av andelen av ett bolags omsättning som bidrar. Data samlas in både från bolagens egen rapportering och från andra källor som media och tillgängliga databaser. Minst 50 procent av ett bolags omsättning måste komma från produkter och tjänster som bidrar positivt till något globalt hållbarhetsmål för att AMF ska klassificera det som en hållbar investering. MSCI saknar data för delar av innehaven vilket innebär att AMF i nuläget inte kan genomlysa alla innehav. Detta arbete kommer att utvecklas över tid i takt med att datatillgången och analysmöjligheterna förbättras. För onoterade bolag gör AMF egna analyser.  

AMF klassificerar direktägda fastigheter som hållbara investeringar, i det fall fastighetsbolaget arbetar strukturerat enligt antagna miljö- och hållbarhetsmål och minst 50 procent av fastigheterna (mätt i fastigheternas värde) är miljöcertifierade. 

AMF klassificerar även hållbara obligationer som hållbara investeringar om det bolag eller den organisation som gett ut obligationen uppfyller kraven på att inte orsaka betydande skada och kravet på god styrning (se nedan), samt obligationer utgivna av utvecklingsbanker. En hållbar obligation är en obligation där kapitalet är öronmärkt för projekt som har positiva miljömässiga eller sociala effekter. 

Även bolag som bedriver verksamhet som är miljömässigt hållbar enligt EU-taxonomin, och som uppfyller kraven på att inte orsaka betydande skada (se nedan) klassificerar AMF som hållbara investeringar, om minst 50 procent av bolagets omsättning uppfyller kraven.

Investeringarna ska inte orsaka betydande skada för något miljömål eller socialt mål

AMF har policyer och regler som innebär att alla bolag vi investerar i ska uppfylla vissa grundläggande hållbarhetskrav, oavsett om de klassificeras som hållbara investeringar eller inte. För hållbara investeringar ställer AMF ytterligare krav för att de ska uppfylla kravet på att inte orsaka betydande skada. För hållbara investeringar i bolag gäller följande krav.

 • Bolagen ska uppfylla grundläggande principer för hållbart företagande. Detta beskrivs närmare nedan.
 • Bolagen ska ha ett medvetet hållbarhetsarbete, vilket innebär att de ska arbeta proaktivt med att förhindra negativa hållbarhetskonsekvenser som deras verksamheter kan ha på exempelvis mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption samt bolagsstyrning och affärsetik genom sina respektive verksamheter.
 • Bolagen får inte vara inblandade i tillverkning eller distribution av kontroversiella vapen (truppminor, klustervapen, kemiska och biologiska vapen samt kärnvapen).
 • Högst fem procent av omsättningen i bolagen får avse verksamhet som är hänförlig till kommersiell spelverksamhet (hasardspel), tobak, pornografi eller fossil verksamhet.
 • Bolag i sektorer med hög klimatpåverkan måste ha satt vetenskapligt baserade klimatmål.
 • Bolagen får inte vara involverade i vissa länder.

AMF följer kvartalsvis upp att hållbara investeringarna uppfyller kraven.

Investeringarna ska följa praxis för god styrning

Alla bolag som AMF investerar i ska efterleva OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s Global Compact. Vi kontrollerar dagligen att bolagen efterlever dessa riktlinjer och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

AMFs traditionella försäkring främjar tre specifika hållbarhetsrelaterade egenskaper. 

 1. Omställning mot lägre koldioxidutsläpp i linje med Parisavtalet (omfattar investeringar i svenska och utländska aktier, svenska och utländska företagsobligationer samt direktinvesteringar i fastigheter och infrastrukturbolag).
 2. Ett medvetet hållbarhetsarbete där bolagen proaktivt tar hänsyn till mänskliga rättigheter, arbetsrätt, klimat- och miljöfrågor och antikorruption (omfattar investeringar i svenska och utländska aktier, svenska och utländska företagsobligationer samt direktinvesteringar i fastigheter och infrastrukturbolag).
 3. Jämställda styrelser (omfattar de bolag där AMF deltar i valberedningen).

AMF arbetar för att de som sparar i traditionell försäkring ska få en hög avkastning över tid till låga avgifter. Målet är att skapa en totalavkastning som på fem års sikt är högre än flertalet av konkurrenternas. För att uppnå målet bedriver AMF en aktiv, ansvarstagande och långsiktig förvaltning.

Hållbarhet är en viktig del i investeringsstrategin och går hand i hand med att vi vill skapa långsiktigt hög avkastning för våra sparare, ha låga avgifter och vara ett ansvarstagande bolag. Det innebär att AMF tar hänsyn till hållbarhetsrisker och -möjligheter inför en investering och också under investeringens löptid. AMF tar på motsvarande sätt hänsyn till investeringsbesluts negativa hållbarhetskonsekvenser.

AMF integrerar hållbarhetsperspektiv – både risker och möjligheter – i investeringsbesluten utifrån de tre metoderna välja bort, välja in och påverka.

Vi väljer bort

Vi har grundläggande kriterier för vilka bolag vi inte vill investera i, utifrån vår värdegrund eller för att det medför för stora risker. Kriterierna gäller för samtliga investeringar och innebär att AMF i  den traditionell försäkringen inte investerar i:

 • Bolag som konstaterats bryta mot grundläggande principer för hållbart företagande, utifrån principerna i FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag exempelvis vad gäller mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö, antikorruption och skattehantering.
 • Bolag som är inblandade i tillverkning eller distribution av kontroversiella vapen (truppminor, klustervapen, kemiska och biologiska vapen samt kärnvapen).
 • Bolag där mer än fem procent av omsättningen kommer från utvinning av förbränningskol. 

Vi väljer in

I den traditionella försäkringen investerar AMF i bolag med ett medvetet hållbarhetsarbete eftersom vi tror att dessa bolag har större möjligheter att ge hög långsiktig avkastning till lägre risk.

För att identifiera svenska bolag att investera i utgår AMF från de samhällstrender, däribland hållbarhet och klimatomställningen, som har en långsiktig påverkan på bolagens affärsmodeller och lönsamhet. Både för att förstå AMFs påverkan på samhällsutvecklingen och för att förstå samhällsutvecklingens och klimatomställningens påverkan på våra investeringar. AMF väljer aktivt in bolag med hållbara affärsmodeller eller bolag med ett dokumenterat omställningsarbete inom samtliga sektorer.

I den traditionella försäkringen gör AMF betydande investeringar i onoterade bolag, exempelvis i fastigheter, skog och vindkraft. Inför en investering görs en noggrann genomgång ur ett hållbarhetsperspektiv. AMFs ambition är att stötta bolagen som bedöms möta eller över tid bedöms kunna möta AMFs hållbarhetskrav och utveckla sitt klimatarbete. Om bolaget bedriver en verksamhet som AMF bedömer inte kommer att kunna möta förväntningarna över tid, är det inte aktuellt för en investering. 

När AMF bedömer utländska bolag vill vi se att bolagen arbetar medvetet och proaktivt med de hållbarhetsfrågor som är relevanta för deras verksamhet. För att identifiera bolag med ett medvetet hållbarhetsarbete använder AMFs förvaltare hållbarhetsdata och verktyg från externa leverantörer som är specialiserade inom hållbarhetsområdet när de gör sina analyser. I dessa analyser mäter man ett bolags exponering för branschspecifika hållbarhetsrisker och hur väl bolaget hanterar riskerna. På det sättet bedöms både bolagets hållbarhetsarbete och risken för att värdet på investeringen sjunker till följd av hållbarhetsrisker som bolaget inte hanterar. I bedömningen ingår bland annat en utvärdering av ett bolags klimatmål, bolagets åtgärder för att hantera klimatriskerna i verksamheten och om utfallet av bolagets åtgärder är tillräckliga.

AMF kan välja att investera i bolag som inte bedöms ha kommit tillräckligt långt i sitt hållbarhetsarbete, men endast om vi bedömer att det finns en tydlig strategi och ambition från bolagets sida att förbättra sig på det sätt som vi bedömer är nödvändigt. Dessa bedömningar prövas i AMFs Råd för ansvarsfulla investeringar. Innehav i sådana bolag följer vi upp minst årligen för att se att hållbarhetsnivån förbättras i den takt vi önskar. Detta är en viktig del där AMF som långsiktig investerare kan bidra till en positiv hållbarhetsutveckling.

När vi investerar i ett lands statsobligationer gör vi en samlad bedömning, inklusive en hållbarhetsbedömning, av de risker och möjligheter som det kan innebära att investera i det landets statsobligationer. 

Vi påverkar

Som investerare och ägare kan vi påverka bolag och branscher i en mer hållbar riktning. Vi gör detta inom ramen för vårt ägararbete och genom att samarbeta med andra investerare, både globalt och i Sverige. AMF driver ägarfrågor som bottnar dels i vår värdegrund och de principer vi ställt oss bakom, dels i vad vi bedömer är de viktigaste frågorna för bolagens långsiktiga värdeskapande, och därmed för att skapa långsiktigt hög avkastning till våra sparare. Flera av ägarfrågorna har en koppling till hållbarhetsaspekter:

 • Bidra till bolagets långsiktiga värdeskapande
 • Klimat – exponering mot och hantering av samhällets omställning till nettonoll utsläpp
 • Efterlevnad av svensk kod för bolagsstyrning – med fokus på jämställdhet och mångfald i styrelser och ledningsgrupper
 • Arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter  

Vårt ägande och vårt inflytande i olika bolag varierar, därför arbetar vi också på olika sätt för att vårt påverkansarbete ska vara så effektivt som möjligt.

I många svenska bolag är AMF stor ägare. När vi går in som stor ägare och får ett inflytande i bolaget, tar vi också ansvar för att driva ett systematiskt ägararbete i syfte att säkra en långsiktigt hållbar avkastning. Vi deltar i styrelsen eller nominerar styrelseledamöter genom att delta i valberedningsarbete, och genom att rösta för en styrelse på bolagsstämman. I de bolag där vi deltar i valberedningen arbetar vi för mångfald och jämställdhet i styrelser, eftersom vi bedömer att en mångfald i styrelsen när det kommer till bakgrund, kompetenser och erfarenheter behövs för att ett bolag långsiktigt ska behålla sin konkurrenskraft. Vi har valt att aktivt driva frågan i de bolag där vi är med i valberedningen eftersom det ger oss en direkt möjlighet att påverka valet av kandidater. Vi följer också löpande bolagets utveckling och för dialog med styrelse och ledning om viktiga frågor för bolaget och AMF, och vi följer upp resultatet.  

En prioriterad fråga som vi driver mot bolagen är klimatfrågan. Vi arbetar för att alla bolag där vi har stort inflytande sätter klimatmål i linje med Parisavtalet och redovisar sitt klimatavtryck (scope 1 och 2, det vill säga direkta utsläpp samt indirekta utsläpp i samband med förbrukning av energi), och vi följer årligen upp hur stor andel av dessa bolag som gör det. För de 20 bolag med högst koldioxidutsläpp i portföljen har vi ett strukturerat påverkansarbete som innebär att vi för klimatdialoger med syfte att förmedla våra förväntningar som ägare och driva på att bolagen genomför åtgärder med syfte att deras klimatavtryck ska minska i linje med vad Parisavtalet innebär. Dessa bolag står för cirka 70 procent av de totala utsläppen i portföljen.

I bolag där vi har mindre inflytande, till exempel i våra utländska aktieportföljer, arbetar vi tillsammans med andra investerare, ofta via olika initiativ och organisationer. Vi bedriver påverkansdialoger i prioriterade hållbarhetsfrågor i samarbete med en extern leverantör, samt tillsammans med andra investerare genom initiativ som Climate Action 100+, en sammanslutning av över 700 investerare världen över som arbetar för att påverka världens största utsläppare av växthusgaser att vidta nödvändiga åtgärder för att ställa om och minska sina klimatavtryck. Våra förvaltare tar även själva upp hållbarhetsfrågor i löpande kontakter med bolagen.

Vi röstar även på bolagsstämmorna i de utländska innehaven genom fullmakt (så kallad proxyröstning). I röstningen utgår vi både från de principer för hållbart företagande och internationella normer och konventioner som vi står bakom, och från vår klimatpolicy och våra klimatmål.

Länkar till AMFs riktlinjer för proxyröstning: 

Climate-International-Voting-Guidelines.pdf (issgovernance.com) 

Climate-US-Voting-Guidelines.pdf (issgovernance. com)

AMF har följande planerade allokering för den traditionella försäkringen.

 • Andel investeringar som är i linje med de främjande egenskaperna: 70 procent – varav minimiandelen hållbara investeringar kan utgöra noll procent av de totala investeringarna.
 • Andel investeringar som inte är i linje med de främjande egenskaperna: 30 procent Dessa investeringar utgörs av innehav som statsobligationer, derivat, kreditfonder och kassa.

Enligt Disclosureförordningen ska AMF ange den planerade minimiandelen hållbara investeringar för AMFs traditionella försäkring. AMF har valt att ange att minimiandelen hållbara investeringar kan utgöra noll procent av de totala investeringarna. Det faktiska utfallet av andelen hållbara investeringar i den traditionella försäkringen för föregående år redovisas i AMF:s års- och hållbarhetsredovisning. Där redogör AMF också för andelen av investeringarna som är förenliga med EU:s taxonomi för miljömässigt hållbara ekonomiska aktiviteter.

AMF använder följande indikatorer för att mäta och följa upp de främjande egenskaperna. I AMF:s års- och hållbarhetsredovisning följer vi upp utfallet för dessa indikatorer. 

1. Omställning mot lägre koldioxidutsläpp i linje med Parisavtalet

 • AMF har för den traditionella försäkringen en koldioxidbudget som minskar med 25 procent mellan 2019 och 2025, en takt som ligger i linje med Parisavtalet och en riktning mot nettonollutsläpp år 2050. Koldioxidavtrycket från våra investeringar får inte överstiga den gräns som vår koldioxidbudget sätter. AMF mäter årligen koldioxidavtrycket, och kontrollerar att det ligger inom budgeten.
 • AMF har ett strukturerat påverkansarbete för de 20 bolag med högst koldioxidutsläpp. Dessa står för cirka 70 procent av de totala utsläppen i portföljen. Påverkansarbetet syftar till att bolagens klimatavtryck ska minska i linje med vad Parisavtalet innebär. Vi följer årligen upp vårt påverkansarbete.
 • AMF vill att alla bolag där vi har stort inflytande sätter klimatmål i linje med Parisavtalet och redovisar sitt klimatavtryck (scope 1 och 2, det vill säga direkta utsläpp samt indirekta utsläpp i samband med förbrukning av energi). Detta omfattar bolag där vi deltar i valberedningen samt våra direkta investeringar i fastighets- och infrastrukturbolag. Vi följer årligen upp hur stor andel av dessa bolag som har klimatmål och som redovisar sitt klimatavtryck.

2. Ett medvetet hållbarhetsarbete hos bolagen vi investerar i

 • Investeringarna i den traditionella försäkringen ska uppfylla AMFs riktlinjer för hållbarhetsnivå i investeringarna, vilka syftar till att säkerställa att vi investerar i bolag som har ett medvetet hållbarhetsarbete. AMF mäter detta främst med hjälp av ESG-betyg från externa leverantörer av hållbarhetsanalys. Dessa verktyg mäter ett bolags exponering för branschspecifika hållbarhetsrisker och hur väl bolaget hanterar riskerna. På det sättet bedöms både bolagets hållbarhetsarbete och risken för att värdet på investeringen sjunker till följd av hållbarhetsrisker som bolaget inte hanterar.

3. Jämställda styrelser

 • Vi arbetar för att alla styrelser där AMF sitter i valberedningen ska vara jämställda, definierat som en fördelning på 60/40 mellan könen, och jämnare. AMF följer årligen upp hur stor andel av dessa bolag som uppnår detta.

1. Omställning mot lägre koldioxidutsläpp i linje med Parisavtalet

 • AMF beräknar löpande hur koldioxidutsläppen i den traditionella försäkringen utvecklas över tid, och att de ligger inom de ramar som koldioxidbudgeten medger. AMF utgår i beräkningen från de absoluta utsläppen uttryckta som ton koldioxidekvivalenter, tCO2e1, och är baserad på data som är framtagen i enlighet med den vedertagna redovisningsstandarden GHG2.
 • AMF beräknar också den viktade genomsnittliga koldioxidintensiteten, vilket visar investeringsportföljens exponering mot koldioxidintensiva företag, där koldioxidutsläppen hos portföljbolagen mäts som bolagets växthusgasutsläpp i förhållande till dess nettoomsättning (ton koldioxidutsläpp per miljoner SEK i omsättning).

I beräkningen av utsläppen utgår AMF från att vi äger en lika stor andel av utsläppen i ett företag som vår ägarandel i företaget, vilket är i linje med praxis. 

2. Ett medvetet hållbarhetsarbete hos bolagen vi investerar i

 • AMF mäter bolagens hållbarhetsarbete genom tjänsten ESG Risk Rating från Sustainalytics för svenska innehav och ESG Rating från MSCI för utländska innehav. Dessa verktyg (ESG-betyg) mäter ett bolags exponering för branschspecifika hållbarhetsrisker och hur väl bolaget hanterar riskerna. På det sättet bedöms både bolagets hållbarhetsarbete och risken för att värdet på investeringen sjunker till följd av hållbarhetsrisker som bolaget inte hanterar. Vi följer kvartalsvis upp bolagens ESG-betyg. För bolag som saknar ESG-betyg och för direktinvesteringar gör AMF egna analyser och tar in bedömningar från samarbetspartners.

3. Jämställda styrelser

 • AMF mäter årligen efter stämmosäsongen andelen kvinnor respektive män i de svenska noterade innehav där vi är med i valberedningen.

AMF använder data från Sustainalytics för alla svenska noterade innehav. Andelen svenska noterade innehav som täcks av Sustainalytics uppgår till ca 98 procent. Vi använder data från MSCI för utländska noterade innehav, med en täckning på 98 procent. Informationen används bland annat för att följa upp koldioxidutsläppen och för att säkerställa att innehavsbolagen har ett medvetet hållbarhetsarbete. För bolag och emittenter som inte täcks av MSCI eller Sustainalytics genomför AMF egna analyser, och tar in analyser från samarbetspartners.

För analyser av utländska bolagsstämmor inför proxyröstning hämtar AMF data från ISS . AMF genomför löpande diskussioner med våra dataleverantörer för att säkerställa god datakvalitet. AMF:s riskfunktion gör också egna kontroller och stickprov för att säkerställa datakvaliteten, samt testar de verktyg och modeller som leverantörerna använder.

AMF kontrollerar dagligen att de bolag vi investerar i inte bryter mot OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s Global Compact. AMF genomlyser också kvartalsvis samtliga investeringar i noterade aktier och företagsobligationer. Det som kontrolleras är företagens exponering mot exkluderade verksamheter och incidenter som föranleder brott mot internationella normer och konventioner. AMF har uppdragit åt en extern part att halvårsvis genomföra motsvarande genomlysning. Kontrollen görs främst utifrån data från våra externa dataleverantörer Sustainalytics och MSCI. Dessa inhämtar i sin tur informationen om bolagens exponering mot exkluderade verksamheter från publika presentationer utgivna av bolagen och/eller via direktkontakt med bolagen. Information om brott mot internationella normer och konventioner hämtas från media, intresseorganisationer och via direktkontakt med bolagen. AMF:s interna riskkontroll tar emot informationen och utför de löpande kontrollerna av innehaven.

En förutsättning för att kunna integrera hållbarhetshänsyn i investeringsbesluten är att bolagen som AMF investerar i lämnar tillförlitlig, heltäckande och jämförbar information som gör det möjligt att bedöma de hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter som bolagen är utsatta för. Det finns generella utmaningar med hållbarhetsdata kopplat både till kvalitet och tillgänglighet. Det finns också osäkerheter både i hur reglerna om hållbara investeringar ska tolkas och i den hållbarhetsdata som används i bedömningen av hållbarhetsnivån i investeringarna. Dessa begränsningar kan innebära att den data som AMF använder inte är heltäckande, och i vissa fall inte heller är rättvisande. AMF bedömer att dessa begränsningar har en påverkan på både täckning och kvalitet i de utfall som vi redovisar. Genom att ta in data från två olika leverantörer ökar AMF täckningsgraden och kan också göra vissa kvalitetskontroller av datan. För bolag där det saknas data tar AMF i vissa fall direkt kontakt med bolagen och begär in uppgifter. AMF genomför också löpande diskussioner med våra dataleverantörer för att säkerställa god datakvalitet. På det sättet kan AMF till viss del hantera de begränsningar som beskrivs. Rapporteringskraven och bolagens eget arbete med att förbättra infor ­ mationen utvecklas också snabbt, vilket över tid kommer att innebära ökad kvalitet och täckning.

AMF har rutiner för due diligence på plats för att säkerställa att våra hållbarhetslimiter och -krav är uppfyllda och integrerade i investeringsprocess och -beslut. AMF har även rutiner på plats för hur vi ska agera om bolag som vi är investerade i upphör att leva upp till de krav som AMF ställer på alla investeringar.

Som redogörs för ovan utför AMF löpande kontroller av underliggande tillgångar för att kontrollera att de är i linje med våra hållbarhetskrav och regler. Kvartalsvis genomför AMF en intern genomlysning av alla investeringar för att kontrollera att de normer och principer som AMF ställer sig bakom efterlevs, och att investeringarna uppfyller våra exkluderingskriterier. Samma genomlysning genomförs två gånger per år genom en extern part. Om ett innehavsbolag konstaterats agera i strid med dessa normer och principer tar vi först kontakt med bolaget för att höra hur deras åtgärdsplan ser ut. Om inte åtgärdsplanen är tillfredställande avyttrar vi innehavet under ordnande former. I den traditionella försäkringen gör AMF betydande investeringar i onoterade bolag, exempelvis i fastigheter, skog och vindkraft. I dessa investeringar kontrollerar vi att verksamheterna bedrivs i linje med våra kriterier, detta följs upp minst årligen.

Som ägare och investerare har vi möjlighet att påverka både bolag och branscher i en mer hållbar riktning. Vi gör detta inom ramen för vårt ägararbete och genom att samarbeta med andra investerare, både globalt och i Sverige. Detta beskrivs i vår investeringsstrategi ovan.

Om ett innehavsbolag konstaterats bryta mot grundläggande principer för hållbart företagande, exempelvis på grund av en kontrovers, tar vi i regel kontakt med bolaget för att informera oss om bolagets åtgärdsplan och förmedla våra förväntningar på det arbetet. Vi gör alltid en individuell bedömning av ett bolag. Om vi bedömer att vi kan påverka bolaget att komma till rätta med problemen och att bolagets åtgärder är tillräckliga kan vi vara fortsatt investerade i bolaget. Vi följer då löpande upp bolagets arbete. Om vi bedömer att dialogen eller bolagets åtgärder inte kommer att ge önskat resultat säljer vi innehavet under ordnade former.

AMF har inget referensvärde för att uppnå de främjande egenskaperna för den traditionella försäkringen utan förvaltningen sker i linje med placeringsriktlinjerna som beslutas av AMFs styrelse.