Hållbarhet i ditt sparande

Enligt EU-lagstiftning finns det fyra hållbarhetskategorier som beskriver finansiella produkters hållbarhetsarbete. För AMFs del gäller detta våra 14 fonder, den traditionella försäkringen och vår fondförsäkring.

Inom EU pågår ett omfattande arbete med att ta fram regelverk på hållbarhetsområdet. Reglerna syftar till att skapa en gemensam standard för hur finansiella företag, som AMF, beskriver sitt arbete med hållbarhet.

Ett centralt regelverk är Disclosureförordningen (även kallat SFDR), som bland annat ställer krav på att vi ska ange om och hur vi tar hänsyn till hållbarhet i våra produkter. Det innebär att vi ska redovisa hur vi tar hänsyn till hållbarhetsrisker och den negativa påverkan som våra investeringar har på omvärlden. Vi ska också beskriva hur vi främjar hållbarhet i investeringsprocessen.

Fyra hållbarhetskategorier

Utifrån Disclosureförordningen ska finansiella produkter delas upp i olika kategorier baserat på hur hållbarhet är integrerat i investeringsprocessen.

De olika kategorierna är:

 • Fonden eller försäkringen har hållbarhet som mål (Artikel 9 i SFDR)

 • Fonden eller försäkringen främjar hållbarhet, men har det inte som överordnat mål (Artikel 8 i SFDR)

 • Fonden eller försäkringen beaktar hållbarhetsrisker* (Artikel 6 i SFDR)

 • Fonden eller försäkringen beaktar inte hållbarhet

Hållbarhet i traditionell försäkring och fondförsäkring

Traditionell försäkring

AMFs traditionella försäkring främjar hållbarhet och är därmed en artikel 8-produkt enligt Disclosureförordningen. Vi jobbar aktivt med hållbarhetskriterier när vi väljer vilka bolag vi investerar i. Vi jobbar även aktivt med att påverka bolag vi redan äger ur ett hållbarhetsperspektiv. På sidan Hållbart ägande beskriver vi mer i detalj hur vi jobbar med hållbarhet i våra investeringar.

Vi har särskilt definierat följande egenskaper som den traditionella försäkringen främjar:

 • Omställning mot lägre koldioxidutsläpp i linje med Parisavtalet.
 • Ett medvetet hållbarhetsarbete där bolagen proaktivt tar hänsyn till mänskliga rättigheter, arbetsrätt, klimat- och miljöfrågor och antikorruption.
 • Jämställda styrelser i de bolag där AMF sitter i valberedningen.

Förköpsinformation hållbarhet traditionell försäkring

Hållbarhetsrelaterade upplysningar om traditionell försäkring i enlighet med EU:s Disclosureförordning

Fondförsäkring

För AMFs Fondförsäkring gör AMF urval kring vilka fonder som ska vara valbara för våra kunder. När AMF väljer och utvärderar fonder till AMF Fondförsäkring är låg avgift, hög avkastning och hållbarhet viktiga bedömningskriterier, och samtliga fonder som AMF erbjuder främjar hållbarhet (artikel 8 enligt Disclosureförordningen). Vilka fonder som är valbara kan skilja sig åt mellan olika erbjudanden, vilket då påverkar försäkringens hållbarhetsegenskaper.

Förköpsinformation hållbarhet fondförsäkring

Hållbarhetsrelaterade upplysningar om fondförsäkring i enlighet med EU:s Disclosureförordning.

Hållbarhet i våra fonder

Alla AMFs fonder främjar hållbarhet och är därmed kategoriserade som artikel 8-fonder. Det innebär att vi jobbar aktivt med hållbarhetskriterier när vi väljer vilka bolag vi investerar i. Vi jobbar även aktivt med att påverka bolag vi redan äger ur ett hållbarhetsperspektiv. På sidan Hållbart ägande i praktiken beskriver vi mer i detalj hur vi jobbar med hållbarhet i våra investeringar.

Aktie- och blandfonder

Vi har särskilt definierat följande egenskaper som AMFs fonder främjar:

 • Omställning mot ett hållbart samhälle och lägre koldioxidutsläpp.
 • Ett medvetet hållbarhetsarbete där bolagen proaktivt tar hänsyn till mänskliga rättigheter, arbetsrätt, klimat- och miljöfrågor och antikorruption.
 • Jämställda styrelser i de bolag där AMF sitter i valberedningen.

Vilka främjande egenskaper en specifik fond har kan skilja sig åt beroende på fondens egenskaper. Du hittar fördjupad hållbarhetsinformation för respektive fond på sidan Fondutbud och kurser.

*Med hållbarhetsrisker avses miljörelaterade, sociala eller styrningsrelaterade händelser (ESG) eller omständigheter som, om de skulle inträffa, skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar för traditionell försäkring

Här finns hållbarhetsinformation om traditionell försäkring i enlighet med EU:s Disclosureförordning. 

AMF arbetar för att de som sparar i AMF Traditionell Försäkring ska få en hög avkastning över tid till låga avgifter. Hållbarhet är en viktig del i investeringsstrategin och går hand i hand med att vi vill skapa långsiktigt god avkastning för våra sparare, ha låga avgifter och vara ett ansvarstagande bolag. Vi strävar efter att investera i bolag inom varje bransch som arbetar medvetet med hållbarhet, eftersom vi tror att dessa bolag kan få pensionen att växa på lång sikt. På så sätt skapar vi värdeökning samtidigt som vi bidrar till hållbar utveckling av samhället.

AMF Traditionell Försäkring främjar tre specifika hållbarhetsrelaterade egenskaper.

 • Omställning mot lägre koldioxidutsläpp i linje med Parisavtalet (omfattar investeringar i svenska och utländska aktier, svenska och utländska företagsobligationer samt direktinvesteringar i fastigheter och infrastrukturbolag).
 • Ett medvetet hållbarhetsarbete där bolagen proaktivt tar hänsyn till mänskliga rättigheter, arbetsrätt, klimat- och miljöfrågor och antikorruption (omfattar investeringar i svenska och utländska aktier, svenska och utländska företagsobligationer samt direktinvesteringar i fastigheter och infrastrukturbolag).
 • Jämställda styrelser (omfattar de bolag där AMF deltar i valberedningen).

Minst 70 procent av investeringarna i AMF Traditionell Försäkring främjar dessa hållbarhetsrelaterade egenskaper. AMF använder ett antal indikatorer för att mäta och följa upp de främjande egenskaperna. Bland annat har AMF Traditionell Försäkring en koldioxidbudget som minskar med 25 procent mellan 2019 och 2025, en takt som ligger i linje med Parisavtalet och en riktning mot nettonollutsläpp år 2050. I de bolag där vi är stora ägare följer vi också upp jämställdheten i styrelsen samt om företagen har vetenskapligt baserade klimatmål.

AMF integrerar hållbarhetsperspektiv – både risker och möjligheter – i investeringsbesluten utifrån de tre metoderna välja bort, välja in och påverka.

Vi väljer bort bolag som konstaterats bryta mot grundläggande principer för hållbart företagande, exempelvis vad gäller mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Vi investerar inte heller i bolag som är inblandade i tillverkning eller distribution av kontroversiella vapen eller i bolag där mer än fem procent av omsättningen kommer från utvinning av kol.

Vi väljer in bolag med ett medvetet hållbarhetsarbete eftersom vi tror att dessa bolag har större möjligheter att ge god långsiktig avkastning till lägre risk. AMF Traditionell Försäkring kan investera i bolag som ännu inte har ett utvecklat hållbarhetsarbete, om det finns en tydlig strategi från bolagets sida att utveckla det arbetet och förbättra sig. Innehav i sådana bolag följs upp minst årligen för att se att hållbarhetsnivån förbättras i den takt vi önskar. Det är en viktig del där AMF som långsiktig investerare kan bidra till en positiv hållbarhetsutveckling.

Som ägare och investerare arbetar vi för att påverka både bolag och branscher i en mer hållbar riktning. Vi gör detta inom ramen för vårt ägararbete och genom att samarbeta med andra investerare, både globalt och i Sverige. När AMF går in som stor ägare och får ett inflytande i bolaget, tar AMF ansvar för att driva ett aktivt systematiskt ägararbete i syfte att säkra en långsiktigt hållbar avkastning. I företag där vi har mindre inflytande, till exempel i utländska bolag, arbetar vi tillsammans med andra investerare, ofta via olika initiativ och organisationer. Vi är aktiva i en rad samarbeten i Sverige och internationellt som syftar till att AMF, tillsammans med andra investerare, ska påverka bolag att förbättra sitt hållbarhetsarbete.

AMF Traditionell Försäkring investerar i bolag och verksamheter som AMF klassificerar som hållbara investeringar. De hållbara investeringarna uppfyller följande krav.

Bolagen bidrar till ett miljömål eller ett socialt mål genom att erbjuda tjänster eller produkter som bidrar till omställningen till ett mer hållbart samhälle i linje med FNs globala mål för hållbar utveckling (de globala hållbarhetsmålen). Minst 50 procent av bolagets omsättning måste komma från produkter och tjänster som bidrar positivt till något av de globala hållbarhetsmålen för att AMF ska klassificera det som en hållbar investering. AMF klassificerar direktägda fastigheter som hållbara investeringar, i det fall fastighetsbolaget arbetar strukturerat enligt antagna miljö- och hållbarhetsmål att och att minst 50 procent av fastigheterna (mätt i fastigheternas värde) är miljöcertifierade.

Bolagen orsakar inte betydande skada för något miljömål eller socialt mål. Vår styrning och policyer samt vår inriktning på investeringarna innebär att bolagen ska uppfylla vissa hållbarhetskrav. Därutöver ställer AMF särskilda krav på hållbara investeringar för att säkerställa att de inte orsakar betydande skada. Det handlar exempelvis om att bolag inte får bedriva någon fossil verksamhet eller verksamhet kopplat till kommersiell spelverksamhet (hasardspel), tobak eller pornografi. För bolag i sektorer med hög klimatpåverkan ställer vi krav på att de har satt vetenskapligt baserade klimatmål.

Bolagen följer praxis för god styrning genom att efterleva OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s Global Compact.

AMF klassificerar även hållbara obligationer som hållbara investeringar om det bolag eller den organisation som gett ut obligationen uppfyller kraven på att inte orsaka betydande skada och kravet på god styrning, samt obligationer utgivna av utvecklingsbanker.

Bolag som bedriver verksamhet som är miljömässigt hållbar enligt EU-taxonomin klassificerar AMF också som hållbara investeringar, om minst 50 procent av bolagets omsättning uppfyller taxonomins krav. Även dessa bolag måste uppfylla kraven på att inte orsaka betydande skada. Det saknas data om innehavsbolagens taxonomiförenlighet, vilket innebär att det i nuläget inte är möjligt att lämna tillförlitliga uppgifter om hur stor andel av AMFs investeringar som är förenliga med taxonomin. AMF klassificerar också investeringar i hållbara obligationer som hållbara investeringar om det bolag eller den organisation som gett ut obligationen (emittenten) uppfyller kraven på att inte orsaka betydande skada och på god styrning.

Enligt EU:s Disclosureförordning (SFDR) ska AMF ange en planerad minimiandel hållbara investeringar för AMF Traditionell Försäkring. AMF har valt att ange att minimiandelen hållbara investeringar kan utgöra noll procent av de totala investeringarna. Det faktiska utfallet av andelen hållbara investeringar i AMF Traditionell Försäkring för föregående år redovisas i AMF:s års- och hållbarhetsredovisning.

AMF följer regelbundet upp att investeringsstrategin och hållbarhetsriktlinjerna efterlevs. I noterade aktie- och räntetillgångar kontrolleras hållbarhetslimiter dagligen. Kvartalsvis genomför AMF en intern genomlysning av alla investeringar för att se att de normer och principer som AMF ställer sig bakom efterlevs. Samma genomlysning genomförs två gånger per år genom en extern part. Om ett innehavsbolag konstaterats agera i strid mot dessa normer och principer tar vi först kontakt med bolaget för att höra hur deras åtgärdsplan ser ut. Om åtgärdsplanen inte är tillfredsställande och dialogen inte ger resultat, kan AMF fatta beslut om att sälja innehavet.

AMF använder främst externa leverantörer och källor för hållbarhetsdata och hållbarhetsanalys, men förvaltarna gör också egna analyser med information direkt från innehavsbolagen.

AMF har inget referensvärde för att uppnå de främjande egenskaperna för AMF Traditionell Försäkring utan förvaltningen sker i linje med placeringsriktlinjerna som beslutas av AMF styrelse.

Uppföljningen av arbetet med de hållbarhetsfrämjande egenskaperna samt rapportering av efterlevnad av hållbarhetspolicy, investeringsstrategi, riktlinjer samt resultat redovisas i AMF:s års-och hållbarhetsredovisning som publiceras i mars varje år: Hållbarhetsredovisning | amf.se

AMF Traditionell Försäkring främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte hållbara investeringar som mål. Minst 70 procent av investeringarna främjar de hållbarhetsrelaterade egenskaperna. AMF Traditionell Försäkring investerar i bolag som AMF klassificerar som hållbara investeringar. Enligt EU:s Disclosureförordning (SFDR) ska AMF ange en planerad minimiandel hållbara investeringar för AMF Traditionell Försäkring. AMF har valt att ange att minimiandelen hållbara investeringar kan utgöra noll procent av de totala investeringarna. I AMF:s års- och hållbarhetsredovisning redovisas den faktiska andelen hållbara investeringar som AMF Traditionell Försäkring haft under föregående år. AMF:s års- och hållbarhetsredovisning publiceras i mars varje år på Hållbarhetsredovisning | amf.se.

AMFs uppdrag är att skapa god avkastning för våra kunder. Hållbarhet är en viktig del i AMFs strategi och går hand i hand med att skapa god avkastning för våra sparare, ha låga avgifter och vara ett ansvarstagande bolag. Målet med de hållbara investeringarna är att investera i bolag och verksamheter som kan ge långsiktigt god avkastning till lägre risk och att samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling.

De investeringar som AMF klassificerar som hållbara investeringar uppfyller följande krav.

Bolagen bidrar till ett miljömål eller ett socialt mål

De bolag som AMF klassificerar som hållbara investeringar enligt EU:s Disclosureförordning (SFDR) ska bidra till ett miljömål eller ett socialt mål genom att erbjuda tjänster eller produkter som bidrar till omställningen till ett mer hållbart samhälle i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling (de globala hållbarhetsmålen). För att bedöma andelen av ett bolags omsättning som bidrar till ett globalt hållbarhetsmål utgår AMF från verktyget MSCI Sustainable Impact Metrics. Genom Hållbarhetsinformation AMF Traditionell Försäkring AMF Tjänstepension AB sid 3 verktyget bedöms hur stor andel av ett bolags omsättning som kommer från produkter och tjänster som bidrar till att uppnå något eller flera av de globala hållbarhetsmålen. I analysen utgår MSCI från de globala hållbarhetsmålen och de underliggande delmålen som beskriver hur målet ska nås, och tar sedan fram indikatorer som ligger till grund för bedömningen av andelen av ett bolags omsättning som bidrar. Data samlas in både från bolagens egen rapportering och från andra källor som media och tillgängliga databaser. För att AMF ska bedöma investeringen som en hållbar investering måste minst 50 procent av bolagets omsättning komma från produkter och tjänster som bidrar positivt till något globalt hållbarhetsmål. MSCI saknar data för delar av innehaven vilket innebär att AMF i nuläget inte kan genomlysa alla innehav. Detta arbete kommer att utvecklas över tid i takt med att datatillgången och analysmöjligheterna förbättras. För onoterade innehav gör AMF egna analyser.

AMF klassificerar direktägda fastigheter som hållbara investeringar, i det fall fastighetsbolaget arbetar strukturerat enligt antagna miljö- och hållbarhetsmål att och att minst 50 procent av fastigheterna (mätt i fastigheternas värde) är miljöcertifierade.

AMF klassificerar även hållbara obligationer som hållbara investeringar om det bolag eller den organisation som gett ut obligationen uppfyller kraven på att inte orsaka betydande skada och kravet på god styrning, samt obligationer utgivna av utvecklingsbanker. En hållbar obligation är en obligation där kapitalet är öronmärkt för projekt som har positiva miljömässiga eller sociala effekter.

Även bolag som bedriver verksamhet som är miljömässigt hållbar enligt EU-taxonomin, och som uppfyller kraven på att inte orsaka betydande skada (se nedan) klassificerar AMF som hållbara investeringar, om minst 50 procent av bolagets omsättning uppfyller kraven. I nuläget saknas data om innehavsbolagens taxonomiförenlighet, vilket innebär att det inte är möjligt att lämna tillförlitliga uppgifter om hur stor andel av investeringarna i AMF Traditionell Försäkring som är förenliga med taxonomin.

Bolagen ska inte orsaka betydande skada för något miljömål eller socialt mål

Vår styrning och policyer samt vår inriktning på investeringarna innebär att bolagen ska uppfylla vissa hållbarhetskrav. Därutöver ställer AMF särskilda krav på hållbara investeringar för att säkerställa att de inte orsakar betydande skada. För hållbara investeringar gäller följande krav.

 • Bolagen uppfyller grundläggande principer för hållbart företagande. Detta beskrivs närmare nedan.
 • Vi har riktlinjer för hållbarhetsnivån som också de hållbara investeringarna ska uppfylla, vilket syftar till att AMF Traditionell Försäkring ska investera i bolag som på ett medvetet sätt arbetar med att förhindra negativa hållbarhetskonsekvenser relaterade till exempelvis mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption samt bolagsstyrning och affärsetik genom sina respektive verksamheter.
 • Bolagen får inte vara inblandade i tillverkning eller distribution av kontroversiella vapen (truppminor, klustervapen, kemiska och biologiska vapen samt kärnvapen).
 • Högst fem procent av omsättningen i de bolag där placering sker får avse verksamhet som är hänförlig till kommersiell spelverksamhet (hasardspel), tobak, pornografi eller fossil verksamhet.
 • För bolag i sektorer med hög klimatpåverkan ställer vi krav på att de har satt vetenskapligt baserade klimatmål.
 • Bolagen får inte vara involverade i vissa länder.

AMF följer löpande upp att investeringarna uppfyller ställda krav. Vi genomför kvartalsvis en intern genomlysning av alla våra aktieinnehav och företagsobligationer. Två gånger per år genomlyser även en extern part alla aktieinnehav och företagsobligationer. Övriga innehav följer vi upp minst årligen.

Bolagen ska följa praxis för god styrning

Bolagen ska efterleva OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s Global Compact. Vi gör en intern genomlysning av samtliga investeringar kvartalsvis samt genom en extern part två gånger per år för att säkerställa att bolagen efterlever dessa riktlinjer och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

AMF Traditionell Försäkring främjar tre specifika hållbarhetsrelaterade egenskaper.

 1. Omställning mot lägre koldioxidutsläpp i linje med Parisavtalet (omfattar investeringar i svenska och utländska aktier, svenska och utländska företagsobligationer samt direktinvesteringar i fastigheter och infrastrukturbolag).
 2. Ett medvetet hållbarhetsarbete där bolagen proaktivt tar hänsyn till mänskliga rättigheter, arbetsrätt, klimat- och miljöfrågor och antikorruption (omfattar investeringar i svenska och utländska aktier, svenska och utländska företagsobligationer samt direktinvesteringar i fastigheter och infrastrukturbolag).
 3. Jämställda styrelser (omfattar de bolag där AMF deltar i valberedningen).

AMF arbetar för att de som sparar i Traditionell Försäkring ska få en hög avkastning över tid till låga avgifter. Målet är att skapa en totalavkastning som på fem års sikt är högre än flertalet av konkurrenternas. För att uppnå målet bedriver AMF en aktiv, ansvarstagande och långsiktig förvaltning.

Hållbarhet är en viktig del i investeringsstrategin och går hand i hand med att vi vill skapa långsiktigt god avkastning för våra sparare, ha låga avgifter och vara ett ansvarstagande bolag. Som en integrerad del i arbetet med att skapa hög avkastning tar AMF i förvaltningen hänsyn till hållbarhet. Det innebär att AMF tar hänsyn till hållbarhetsrisker och -möjligheter som en integrerad del i investeringsbeslut och att vi tar hänsyn till ett investeringsbesluts negativa hållbarhetskonsekvenser såväl inför investeringen som under investeringens löptid. Det innebär att AMF i förvaltningen av Traditionell Försäkring ska uppfylla följande hållbarhetskriterier:

 • AMF ska sträva efter att investera i bolag som har ett medvetet hållbarhetsarbete.
 • AMF ska bara investera i bolag som lever upp till de principer och riktlinjer för hållbart företagande och internationella konventioner om kontroversiella vapen som AMF ställt sig bakom.
 • AMF ska sträva efter att minska klimatavtrycket i investeringsportföljen i linje med Parisavtalet, och våra investeringar ska sammantaget ha nettonollutsläpp år 2050.

AMF integrerar hållbarhetsperspektiv – både risker och möjligheter – i investeringsbesluten utifrån de tre metoderna välja bort, välja in och påverka.

Vi väljer bort

Vi har grundläggande kriterier för vilka bolag vi inte vill investera i, utifrån vår värdegrund eller för att det medför för stora risker. Kriterierna gäller för samtliga investeringar och innebär att AMF Traditionell Försäkring inte investerar i:

 • Bolag som konstaterats bryta mot grundläggande principer för hållbart företagande, utifrån principerna i FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag.
 • Bolag som är inblandade i tillverkning eller distribution av kontroversiella vapen (truppminor, klustervapen, kemiska och biologiska vapen samt kärnvapen).
 • Bolag där mer än fem procent av omsättningen kommer från utvinning av kol.

Vi väljer in

AMF Traditionell Försäkring investerar i bolag med ett medvetet hållbarhetsarbete eftersom vi tror att dessa bolag har större möjligheter att ge god långsiktig avkastning till lägre risk.

För att identifiera svenska noterade bolag att investera i utgår AMF från ett antal samhällstrender som har en långsiktig påverkan på bolagens affärsmodeller och lönsamhet, däribland hållbarhet och klimatomställningen. Inför investeringar i noterade och onoterade svenska bolag analyserar AMF bolaget utifrån ett antal faktorer, där hållbarhet utgör en viktig faktor. AMF väljer aktivt in bolag med hållbara affärsmodeller eller bolag med ett dokumenterat omställningsarbete inom samtliga sektorer.

AMF Traditionell Försäkring gör betydande investeringar i onoterade bolag, exempelvis i fastigheter, skog och vindkraft. Inför en investering görs en noggrann genomgång ur ett hållbarhetsperspektiv. AMFs ambition är att stötta bolagen som bedöms möta eller över tid bedöms kunna möta AMFs hållbarhetskrav och utveckla sitt klimatarbete. Bolag som bedriver en verksamhet som inte bedöms kunna möta förväntningarna över tid är inte aktuella för en investering.

För utländska noterade bolag är AMF Traditionell Försäkrings investeringsstrategi att investera i bolag som bedöms ha kommit längre i sitt hållbarhetsarbete än andra bolag inom samma sektor. För att identifiera bolag som kommit längre i sitt hållbarhetsarbete använder AMF bland annat indexet MSCI All Country ESG Leaders. I indexet ingår de bolag inom olika sektorer och regioner som MSCI bedömer kommit längre i sitt hållbarhetsarbete med avseende på miljömässig, social och bolagsstyrningsrelaterad hållbarhet. AMF Traditionell Försäkring kan välja att investera i bolag som inte ingår i index förutsatt att bolaget arbetar medvetet med hållbarhet och i övrigt lever upp till AMFs hållbarhetskrav. Innehav i sådana bolag följs upp minst årligen för att se att hållbarhetsnivån förbättras i den takt AMF önskar. Detta är en viktig del där AMF som långsiktig investerare kan bidra till en positiv hållbarhetsutveckling.

Vi påverkar

Som investerare och ägare kan vi påverka bolag och branscher i en mer hållbar riktning. Vi gör detta inom ramen för vårt ägararbete och genom att samarbeta med andra investerare, både globalt och i Sverige. AMF driver ägarfrågor som bottnar dels i vår värdegrund och de principer vi ställt oss bakom, dels i vad vi bedömer är de viktigaste frågorna för att skapa långsiktigt hög avkastning. AMF fastställer även årligen prioriterade generella ägarfrågor. Flera av ägarfrågorna har en koppling till hållbarhetsaspekter:

 • Bidra till bolagets långsiktiga värdeskapande
 • Klimat - exponering mot och hantering av samhällets omställning till nettonoll utsläpp
 • Efterlevnad av svensk kod för bolagsstyrning – med fokus på jämställdhet och mångfald i styrelser och ledningsgrupper
 • Arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter

AMF är stor ägare i många svenska bolag. När AMF går in som stor ägare och får ett inflytande i bolaget, tar AMF också ansvar för att driva ett systematiskt ägararbete i syfte att säkra en långsiktigt hållbar avkastning. Vi deltar i styrelsen eller nominerar styrelseledamöter genom att delta i valberedningsarbete, och/eller röstar för en styrelse på bolagsstämman. Vi arbetar genom vårt deltagande i valberedningar för att bolagen ska ha jämställda styrelser. Vi har valt att aktivt driva frågan i de bolag där vi är med i valberedningen eftersom det ger oss en direkt möjlighet att påverka valet av kandidater. Vi följer bolagets utveckling generellt och för dialoger om viktiga frågor för bolaget och AMF, och vi följer upp resultatet. Vi håller oss informerade om utvecklingen i bolaget och om styrelsens arbete.

För att påverka bolaget i en viss riktning driver vi frågor gentemot bolaget utifrån vår ägaragenda och våra prioriterade ägarfrågor. Vi arbetar exempelvis för att alla bolag där vi har stort inflytande sätter klimatmål i linje med Parisavtalet och redovisar sitt klimatavtryck (scope 1 och 2), och vi följer årligen upp hur stor andel av dessa bolag som gör det. AMF har också ett strukturerat påverkansarbete för de 20 bolag med högst koldioxidutsläpp. Påverkansarbetet syftar till att bolagens klimatavtryck ska minska i linje med vad Parisavtalet innebär.

I bolag där vi har mindre inflytande, till exempel i våra utländska aktieportföljer, arbetar vi tillsammans med andra investerare, ofta via olika initiativ och organisationer. AMF bedriver påverkansdialoger i prioriterade hållbarhetsfrågor via en extern leverantör, samt tillsammans med andra investerare genom initiativ som Climate Action 100+. Förvaltarna tar även själv upp hållbarhetsfrågor i löpande kontakter med bolagen.

Vi röstar även på bolagsstämmorna i de utländska innehaven genom fullmakt (så kallad proxyröstning). AMF tar hänsyn till principer för hållbart företagande och internationella normer och konventioner om exempelvis arbetstagarnas rättigheter som AMF ställer sig bakom. Vår klimatpolicy och våra klimatmål styr hur vi röstar. Länkar till AMFs riktlinjer för proxyröstning:

Climate-International-Voting-Guidelines.pdf (issgovernance.com)

Climate-US-Voting-Guidelines.pdf (issgovernance. com)

AMF Traditionell Försäkring har följande planerade allokering.

 • Andel investeringar som är i linje med de främjande egenskaperna: 70 procent – varav minimiandelen hållbara investeringar kan utgöra noll procent av de totala investeringarna.
 • Andel investeringar som inte är i linje med de främjande egenskaperna: 30 procent Dessa investeringar utgörs av innehav som statsobligationer, derivat, kreditfonder och kassa.

Enligt Disclosureförordningen ska AMF ange den planerade minimiandelen hållbara investeringar för AMF Traditionell Försäkring. AMF har valt att ange att minimiandelen hållbara investeringar kan utgöra noll procent av de totala investeringarna. Det faktiska utfallet av andelen hållbara investeringar i AMF Traditionell Försäkring för föregående år redovisas i AMF:s års- och hållbarhetsredovisning. Data om innehavsbolagens taxonomiförenlighet saknas, vilket innebär att AMF i nuläget inte kan lämna tillförlitliga uppgifter om andelen investeringar i AMF Traditionell Försäkring som är förenliga med taxonomin.

Data om innehavsbolagens taxonomiförenlighet saknas, vilket innebär att AMF i nuläget inte kan lämna tillförlitliga uppgifter om hur stor andel av investeringarna i AMF Traditionell Försäkring som är förenliga med taxonomin.

AMF använder ett antal indikatorer för att mäta och följa upp de främjande egenskaperna. Dessa följs upp och redovisas i AMF:s års- och hållbarhetsredovisning.

1. Omställning mot lägre koldioxidutsläpp i linje med Parisavtalet

 • AMF har för Traditionell Försäkring en koldioxidbudget som minskar med 25 procent mellan 2019 och 2025, en takt som ligger i linje med Parisavtalet och en riktning mot nettonollutsläpp år 2050. Koldioxidavtrycket från våra investeringar får inte överstiga den gräns som vår koldioxidbudget sätter. AMF mäter årligen att koldioxidavtrycket ligger inom budgeten.
 • AMF har ett strukturerat påverkansarbete för de 20 bolag med högst koldioxidutsläpp. Påverkansarbetet syftar till att bolagens klimatavtryck ska minska i linje med vad Parisavtalet innebär. Vi följer årligen upp vårt påverkansarbete.
 • AMF vill att alla bolag där vi har stort inflytande sätter klimatmål i linje med Parisavtalet och redovisar sitt klimatavtryck (scope 1 och 2, det vill säga direkta utsläpp samt indirekta utsläpp i samband med förbrukning av energi). Detta omfattar bolag där vi deltar i valberedningen samt våra direkta investeringar i fastighets- och infrastrukturbolag. Vi följer årligen upp hur stor andel av dessa bolag som har klimatmål och som redovisar sitt klimatavtryck.

2. Ett medvetet hållbarhetsarbete hos bolagen vi investerar i

 • Investeringarna i AMF Traditionell Försäkring ska uppfylla AMFs riktlinjer för hållbarhetsnivå i investeringarna, vilka syftar till att säkerställa att vi investerar i bolag som har ett medvetet hållbarhetsarbete. AMF mäter detta främst genom tjänsten ESG Risk Rating leverantörer av hållbarhetsanalys. Vi följer kvartalsvis upp bolagens ESG-riskbetyg. För bolag som saknar ESG-riskbetyg gör förvaltarna egna analyser med information direkt från innehavsbolagen.

3. Jämställda styrelser

 • Vi arbetar för att alla styrelser där AMF sitter i valberedningen ska vara jämställda, definierat som en fördelning på 60/40 mellan könen. AMF följer årligen upp hur stor andel av dessa bolag som uppnår detta.

1. Omställning mot lägre koldioxidutsläpp i linje med Parisavtalet

AMF beräknar löpande hur koldioxidutsläppen i Traditionell Försäkring utvecklas över tid, och att de ligger inom de ramar som koldioxidbudgeten medger. AMF utgår i beräkningen från de absoluta utsläppen uttryckta som ton koldioxidekvivalenter, tCO2e1, och är baserad på data som är framtagen i enlighet med den vedertagna redovisningsstandarden GHG2.

AMF beräknar också den viktade genomsnittliga koldioxidintensiteten, vilket visar investeringsportföljens exponering mot koldioxidintensiva företag, där koldioxidutsläppen hos portföljbolagen mäts som bolagets växthusgasutsläpp i förhållande till dess nettoomsättning (ton koldioxidutsläpp per miljoner SEK i omsättning).

I beräkningen av utsläppen utgår AMF från att vi äger en lika stor andel av utsläppen i ett företag som vår ägarandel i företaget, vilket är i linje med praxis.

2. Ett medvetet hållbarhetsarbete hos bolagen vi investerar i

AMF mäter bolagens hållbarhetsarbete genom tjänsten ESG Risk Rating från externa leverantörer av hållbarhetsanalys. ESG Risk Rating mäter ett bolags exponering för branschspecifika hållbarhetsrisker och hur väl bolaget hanterar riskerna. På det sättet bedöms både bolagets hållbarhetsarbete och risken för att värdet på investeringen sjunker till följd av hållbarhetsrisker som bolaget inte hanterar. Utifrån det får bolaget ett ESG-riskbetyg från en skala noll till hundra, där noll innebär att risken är försumbar. Vi följer kvartalsvis upp bolagens ESG-riskbetyg. För bolag som saknar ESG-riskbetyg gör förvaltarna egna analyser med information direkt från innehavsbolagen.

3. Jämställda styrelser

AMF mäter årligen efter stämmosäsongen andelen kvinnor respektive män i de svenska noterade innehav där vi är med i valberedningen.

AMF använder hållbarhetsdata från Sustainalytics för alla svenska noterade innehav. Andelen svenska noterade innehav som täcks av Sustainalytics uppgår till ca 98 procent. Vi använder data från MSCI för utländska noterade innehav, med en täckning på 98 procent. För bolag och emittenter som inte täcks av MSCI eller Sustainalytics genomför AMF egna analyser, och tar in analyser från samarbetspartners.

AMF genomför löpande diskussioner med våra dataleverantörer för att säkerställa god datakvalitet. AMF:s riskfunktion gör också egna kontroller och stickprov för att säkerställa datakvaliteten, samt testar de verktyg och modeller som leverantörerna använder.

För analyser av utländska bolagsstämmor inför proxyröstning hämtar AMF data från ISS Ethix.

AMF genomför löpande diskussioner med våra dataleverantörer för att säkerställa god datakvalitet. AMF:s riskfunktion gör också egna kontroller och stickprov för att säkerställa datakvaliteten, samt testar de verktyg och modeller som leverantörerna använder.

De uppsatta kraven och våra så kallade hållbarhetslimiter (minimikrav som återges i investeringsstrategin) följs upp på månadsbasis. En kontroll görs av alla innehavsbolag (screening) utifrån efterlevnad av internationella normer och konventioner på både aktieinnehaven och företagskrediter. Det som kontrolleras är bolagens exponering mot exkluderade verksamheter och incidenter som föranleder brott mot internationella normer och konventioner. De båda leverantörerna (Sustainalytics och MSCI) inhämtar i sin tur informationen om bolagens exponering mot exkluderade verksamheter från publika presentationer utgivna av bolagen och/eller via direktkontakt med bolagen. Information om brott mot internationella normer och konventioner hämtas från media, intresseorganisationer och via direktkontakt med bolagen. AMF:s interna riskkontroll tar emot informationen och utför de löpande kontrollerna av innehaven.

En förutsättning för att kunna integrera hållbarhetshänsyn i investeringsbesluten är att bolagen som AMF Fonder investerar i lämnar tillförlitlig, heltäckande och jämförbar information som gör det möjligt att bedöma de hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter som bolagen är utsatta för. Det finns också osäkerheter både i hur reglerna om hållbara investeringar ska tolkas och i den hållbarhetsdata som används i bedömningen av hållbarhetsnivån i investeringarna. Ökad tydlighet och bättre data är en förutsättning för att ytterligare utveckla arbetet och redovisningen av utfall. I dag saknas ännu viktig information för att få en heltäckande bild, men både rapporteringskraven och bolagens eget arbete med att förbättra informationen utvecklas snabbt.

AMF har rutiner för due diligence på plats för att säkerställa att våra hållbarhetslimiter och -krav är uppfyllda och integrerade i investeringsprocess och -beslut. AMF har även rutiner på plats för hur vi ska agera om bolag som vi är investerade i upphör att leva upp till de krav som AMF ställer på alla investeringar.

AMF utför dagliga risk- och limitkontroller av underliggande tillgångar för att kontrollera att de är i linje med de hållbarhetskrav och regler som redogjorts för ovan. Kvartalsvis genomför AMF en intern genomlysning av alla investeringar för att kontrollera att de normer och principer som AMF ställer sig bakom efterlevs. Samma genomlysning genomförs två gånger per år genom en extern part. Om ett innehavsbolag konstaterats agera i strid mot dessa normer och principer tar vi först kontakt med bolaget för att höra hur deras åtgärdsplan ser ut. Om inte åtgärdsplanen är tillfredställande avyttrar vi innehavet under ordnande former. I AMF Traditionell Försäkring gör vi betydande investeringar i onoterade bolag, exempelvis i fastigheter, skog och vindkraft. I dessa investeringar kontrollerar vi att verksamheterna bedrivs i linje med våra kriterier, detta följs upp minst årligen.

Som ägare och investerare har vi möjlighet att påverka både bolag och branscher i en mer hållbar riktning. Vi gör detta inom ramen för vårt ägararbete och genom att samarbeta med andra investerare, både globalt och i Sverige. Detta beskrivs i vår investeringsstrategi ovan.

Om ett innehavsbolag konstaterats bryta mot grundläggande principer för hållbart företagande, exempelvis på grund av en kontrovers, tar vi först kontakt med bolaget för att höra hur deras åtgärdsplan ser ut för att komma tillrätta med den uppkomna situationen. Om vi inte anser att åtgärdsplanen är tillfredsställande och dialogen inte ger resultat, kan AMF fatta beslut om att sälja innehavet.

AMF har inget referensvärde för att uppnå de främjande egenskaperna för AMF Traditionell Försäkring utan förvaltningen sker i linje med placeringsriktlinjerna som beslutas av AMF styrelse.