Solvens

Solvensgrad är det viktigaste måttet på ett försäkringsbolags ekonomiska ställning och styrka. Solvensgraden visar förhållandet mellan AMFs tillgångar och värdet på de garanterade pensionsbelopp som vi lovat våra kunder.

Aktuell solvensgrad

232 procent (2024-04-30)

Vad är solvens?

Det finns många ekonomiska termer, något som ofta nämns är begreppet solvens eller solvensgrad. Förenklat kan man säga att solvens handlar om hur finansiellt stabilt ett företag är. Hög solvens är ett tecken på bra stabilitet och att företaget därför bättre kan klara sämre tider. Högre solvens innebär alltså en större trygghet.

AMF har under de senaste åren haft en solvens på minst cirka 180 procent. Det innebär att våra tillgångar är 80 procent större än vad som behövs för att kunna infria de pensionslöften som finns genom garantin i den traditionella försäkringen.

Frihet att placera pengarna på många olika sätt

För AMF innebär den höga solvensen också en handlingsfrihet att kunna investera på många olika sätt; i svenska och utländska aktier, räntebärande tillgångar men också i fastigheter och så kallade alternativa tillgångar. Vissa av dessa investeringar kommer bara finansiellt mycket starka bolag åt och de hjälper till att sprida riskerna i sparandet så att pensionspengarna har bra möjligheter att växa långsiktigt.

Så växer ditt sparande

Du har en garanti

De allra flesta kunder hos AMF har en tjänstepension som är placerad i en traditionell försäkring. Det innebär att vi lovar dig ett minsta månadsbelopp som du är garanterad oavsett hur det går på de finansiella marknaderna. Utöver det garanterade beloppet kan du dessutom få ett extra tillskott som kallas för tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppet kan gå både upp och ned beroende på den ekonomiska utvecklingen, men det garanterade pensionsbeloppet kan aldrig sjunka.

Garanti – trygg pension med traditionell försäkring

Månadsbeloppet för traditionell försäkring - så fungerar det