Utdelningar

Därför får du inte längre utdelningar på våra fonder

Tidigare beskattades svenska fonder med 30 procent på fondernas skattemässiga resultat, som främst kom från ränte- och aktieutdelningar. För att undvika att både fonden och fondandelsägarna skattade för mottagna utdelningar (dubbelbeskattning) lämnade fonden utdelning.

Den 1 januari 2012 förändrades skattereglerna för svenska fonder. Ändringar medförde bland annat att fonderna, efter den dagen, blev skattebefriade för utdelningar.

Fondernas skatt ersattes av att fondandelsägarna i stället betalar skatt på en schablonintäkt, som beräknas på värdet av innehavda fondandelar vid årets ingång.

Eftersom det inte finns någon skattemässig anledning att lämna utdelningar från fonderna har vi upphört med det. Nu stannar i stället hela resultat kvar i fonderna.

Vi lämnar kontrolluppgift till Skatteverket på schablonintäkten och du kommer att ha ett förtryckt belopp i din deklaration. Du ska kontrollera att det förtryckta beloppet stämmer överens med det värdebesked som vi översänt till dig.

Riskinformation om fondsparande

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationsbroschyr och faktablad.