AMF Fonder AB

AMF Fonder AB är ett helägt dotterbolag till AMF Tjänstepension AB. AMF Fonder har tillstånd att bedriva fondverksamhet, förvaltning av alternativa investeringsfonder och diskretionära investeringsportföljer. 

Bolagsinformation

Vi förvaltar AMF Tjänstepension ABs livförvaltning på uppdrag sedan den 1 september 2021. Vi förvaltar 14 fonder som är valbara inom ramen för olika tjänstepensionslösningar. Dessutom kan flertalet eller samtliga av fonderna köpas via Pensionsmyndigheten (tidigare PPM) samt direkt av oss och våra samarbetspartners.

Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken AB

Förvaltat kapital: cirka 777 miljarder kronor (2023-06-30) , varav cirka 200 miljarder kronor (2023-06-30) inom värdepappersfonder.

Ledning

 • Tomas Flodén, vd
 • Per Wiklund, vice vd

Styrelse

 • Åsa Kjellander, ordförande
 • Cecilia Ardström
 • Marie Rudberg
 • Laura Hartman
 • Johan Held 
 • Evgenia Komrakova (arbetstagarrepresentant)
 • Jonas Sköldberg (arbetstagarrepresentant)

Revisor

Ernst & Young AB med huvudansvarig auktoriserad revisor Magnus Engvall

Kontaktuppgifter

AMF Fonder AB

113 88 Stockholm

Telefon: 0771-696 320

E-post: info@amf.se

Organisationsnummer: 556549-2922

Styrelsens säte: Stockholm

Integritetspolicy AMF Fonder

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Klagomål

Vi vill att våra kunder ska vara nöjda med oss, vårt bemötande, våra fonder och vår förvaltning. Om du är missnöjd med en finansiell tjänst eller produkt är det därför viktigt att du snarast kontaktar oss och framför dina synpunkter.

Om ditt missnöje kvarstår efter sådan kontakt och du har ett krav på ekonomisk ersättning eller rättelse har du möjlighet att föra ärendet vidare till vår klagomålsansvarige via e-post  till info@amf.se eller med vanlig post till AMF Fonder AB, Frisvar, 113 88 Stockholm.

Vår målsättning är att alla ärenden ska besvaras inom 14 dagar. Skulle längre handläggningstid krävas kommer du att informeras om det. Om vi inte anser oss kunna tillmötesgå ett klagomål kommer du få ett motiverat skriftligt svar.

Du har möjlighet att få kostnadsfri rådgivning av Konsumenternas Bank- och Finansbyrå. Du kan även vända dig till konsumentvägledaren i din kommun.

Om du inte vinner framgång med ditt klagomål har du möjlighet att föra ärendet vidare till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) eller till allmän domstol. Information om ARN finns på myndighetens webbplats.

Adressen till ARN är:

Allmänna Reklamationsnämnden

Box 174

101 23  Stockholm 

Du som andelsägare kan kostnadsfritt få del av våra interna regler för klagomålshantering. Kontakta i så fall vår kundservice.

Bästa orderutförande

Vi eftersträvar bästa möjliga resultat vid placering av order för fondernas räkning. Med det avses att vi vidtar alla rimliga åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat för fonderna med beaktande av ett antal faktorer, nämligen pris, kostnad, snabbhet, sannolikhet för utförande av order, storlek och värdepapper samt andra för utförandet väsentliga förhållanden.

Dessa faktorer ska ställas i relation till ett antal fond- och transaktionsspecifika kriterier, däribland fondens mål, placeringsinriktning, riskprofil och portföljtransaktionens beskaffenhet.

Vi har fastställt interna regler om hur bästa möjliga resultat ska uppnås. Av dessa regler framgår att den totala transaktionskostnaden (pris och transaktionskostnad) normalt ska tillmätas störst betydelse, men att även andra faktorer kan spela in, till exempel vid hantering av stora ordrar.

Andelsägarna i fonderna kan få tillgång till våra regler om bästa möjliga resultat genom att kontakta kundservice.

Rättning av fondandelsvärde (NAV)

Vi tillämpar rutiner som ska säkerställa att fondandelar blir värderade på rätt sätt. Eventuella felaktigheter i andelsvärdet hanteras i enlighet med särskilda regler. Reglerna har framtagits i enlighet med Fondbolagens förenings vägledningsdokument om rättning av NAV.

Du som fondandelsägare kan få mer information om våra rutiner genom att kontakta vår kundservice.

Ersättningspolicy

Styrelsen har antagit en ersättningspolicy i enlighet med tillämpliga regelverk. Syftet med policyn är att säkerställa att vi har ett ersättningssystem som är förenligt med vårt, de enskilda fondernas och fondandelsägarnas långsiktiga intressen. Ersättningspolicyn bygger på våra grundläggande principer och värderingar, och syftar även till att säkerställa att ersättning som utgår till våra medarbetare grundar sig i transparanta, objektiva och på förhand bestämda kriterier. I ersättningspolicyn finns därtill en förteckning över åtgärder som vidtas för att motverka intressekonflikter som kan uppkomma vid tillämpningen av ersättningssystemet. Policyn påverkar inte våra åtaganden enligt gällande kollektivavtal och arbetsrätt. 

Styrelsen har inrättat en Ersättningskommitté med uppgift att oberoende utvärdera ersättningspolicyn och dess tillämpning. Ersättningskommittén bereder beslut åt styrelsen som rör ersättningssystemet. Ersättningskommittén ska sammanträda minst två gånger per år och består idag av två av styrelsens ledamöter.

Ersättningspolicyn och dess tillämpning är ytterst styrelsens ansvar. Den fastställs årligen av styrelsen efter att en riskanalys av ersättningsystemet gjorts, och beredning skett av VD respektive Ersättningskommittén. Därtill ses policyn och dess tillämpning över löpande och vid behov.

Kontrollfunktionerna är aktiva i arbetet med att övervaka och utvärdera ersättningssystemet och har till uppgift att säkerställa att systemets utformning och tillämpning inte ger upphov till osunt risktagande eller riskerar att få andra oönskade konsekvenser, och att säkerställa att alla externa regelverkskrav är uppfyllda.

Den ersättning som vi erbjuder medarbetare ska bidra till att kunna attrahera, behålla, utveckla och belöna kompetenta medarbetare och får, som nämnts ovan, inte uppmuntra till osunt risktagande. Utgångspunkten är därför att våra medarbetare ska erhålla marknadsmässig fast kontant lön och sedvanliga löneförmåner. Ingen i styrelsen, anställd i Fondbolaget eller någon av kontrollfunktionerna kan få rörlig ersättning. Styrelsen fattar alltid beslut om ersättning till personer i ledningen och ansvariga för kontrollfunktioner.

Ersättningspolicy AMF Fonder AB

Incitament och avgifter

Vi får i vår förvaltningsverksamhet enbart under vissa förutsättningar betala eller ta emot en avgift, kommission eller naturaförmån (incitament).

Läs mer om incitament och övriga ersättningar här

Skatteregler för fondsparare

Fondspararen betalar, utöver eventuell reavinstskatt, en schablonskatt på sitt fondsparande. Du ser den schablonintäkt vi rapporterat till Skatteverket förtryckt i deklarationen. 

Läs mer om skatteregler

Intressekonflikter

Fondbolaget ska uteslutande handla i fondandelsägarnas gemensamma intresse, övriga kunders intresse och förhindra att kunders intressen påverkas negativt av intressekonflikter. Fondbolagets styrelse har fastställt regler för identifiering och hantering av intressekonflikter som beskriver potentiella intressekonflikter och vilka åtgärder som vidtagits för att förhindra att kundernas intressen påverkas negativt. Riktlinjerna syftar till att förhindra att intressekonflikter uppkommer och, om en intressekonflikt ändå uppkommer, att förhindra en negativ påverkan på kundernas intressen. Identifiering och hantering av intressekonflikter sker löpande i Fondbolagets dagliga verksamhet. Fondbolaget analyserar och dokumenterar potentiella intressekonflikter. Om det inte går att undvika att negativa effekter av en intressekonflikt uppstår för fondandelsägarna kommer vi att lämna information om det.

Med anledning av att Fondbolaget ingår i en koncern med AMF Tjänstepension AB som moderföretag har det i dessa interna riktlinjer också tagits hänsyn till omständigheter som, till följd av koncernens struktur och verksamhet i moderbolaget, kan ge upphov till en intressekonflikt.

På begäran kan Fondbolaget lämna närmare uppgifter om reglerna.

The Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act

Please note that AMF Fonder AB does not provide services of any kind (e.g. sell fund units) to clients and investors residing in the United States of America. This is due to the fact that AMF Fonder AB does not meet the regulatory requirements stated in The Dodd-Frank Wall Street Reform and the Consumer Protection Act adopted by the Securities and Exchange Commission ("SEC"). Should a client or investor request AMF Fonder AB to provide any service AMF Fonder AB hence will decline such request.

The Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act är ett amerikanskt regelverk med syfte bl.a. att återställa marknadens förtroende som skadades av finanskrisen 2008. Då AMF Fonder AB inte uppfyller de rättsliga kraven för registrering enligt detta regelverk kan vi inte erbjuda dig som är bosatt i USA möjligheten att starta fondsparande hos oss.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar för diskretionär förvaltning

Här finns hållbarhetsinformation om AMFs diskretionära förvaltning i enlighet med EU:s Disclosureförordning. 

AMF Fonder arbetar för att kunden ska få en hög avkastning över tid till låga kostnader. Hållbarhet är en viktig del i investeringsstrategin och går hand i hand med att vi vill skapa långsiktigt god avkastning, ha låga avgifter och vara ett ansvarstagande bolag. Vi strävar efter att investera i bolag inom varje bransch som arbetar medvetet med hållbarhet, eftersom vi tror att dessa bolag har större möjligheter att ge långsiktigt god avkastning till lägre risk. På så sätt skapar vi värdeökning samtidigt som vi bidrar till hållbar utveckling av samhället.

AMF Diskretionär portföljförvaltning av investeringsportföljer (portföljförvaltning) främjar tre specifika hållbarhetsrelaterade egenskaper.

 • Omställning mot lägre koldioxidutsläpp i linje med Parisavtalet (omfattar investeringar i svenska och utländska aktier, svenska och utländska företagsobligationer samt direktinvesteringar i fastigheter och infrastrukturbolag).
 • Ett medvetet hållbarhetsarbete där bolagen proaktivt tar hänsyn till mänskliga rättigheter, arbetsrätt, klimat- och miljöfrågor och antikorruption (omfattar investeringar i svenska och utländska aktier, svenska och utländska företagsobligationer samt direktinvesteringar i fastigheter och infrastrukturbolag).
 • Jämställda styrelser (omfattar de bolag där AMF Fonder representerar kunden i valberedningen).

Minst 70 procent av investeringarna i portföljförvaltningen främjar dessa hållbarhetsrelaterade egenskaper. AMF Fonder använder ett antal indikatorer för att mäta och följa upp de främjande egenskaperna. Bland annat har AMF Fonder för portföljförvaltningen en koldioxidbudget som minskar med 25 procent mellan 2019 och 2025, en takt som ligger i linje med Parisavtalet och en riktning mot nettonollutsläpp år 2050. I de bolag där vi som portföljförvaltare har stort inflytande följer vi också upp jämställdheten i styrelsen samt om företagen har vetenskapligt baserade klimatmål.

AMF Fonder integrerar hållbarhetsperspektiv – både risker och möjligheter – i investeringsbesluten utifrån de tre metoderna välja bort, välja in och påverka.

Vi väljer bort bolag som konstaterats bryta mot grundläggande principer för hållbart företagande, exempelvis vad gäller mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Vi investerar inte heller i bolag som är inblandade i tillverkning eller distribution av kontroversiella vapen eller i bolag där mer än fem procent av omsättningen kommer från utvinning av kol.

Vi väljer in bolag med ett medvetet hållbarhetsarbete eftersom vi tror att dessa bolag har större möjligheter att ge god långsiktig avkastning till lägre risk. AMF Fonder kan i portföljförvaltningen investera i bolag som ännu inte har ett utvecklat hållbarhetsarbete, om det finns en tydlig strategi från bolagets sida att utveckla det arbetet och förbättra sig. Innehav i sådana bolag följs upp minst årligen för att se att hållbarhetsnivån förbättras i den takt vi önskar.

Som portföljförvaltare och representant för kunder som är långsiktiga investerare kan vi påverka både bolag och branscher i en mer hållbar riktning. Vi gör detta inom ramen för vårt ägararbete och genom att samarbeta med andra investerare, både globalt och i Sverige. I företag där vi har mindre inflytande, till exempel i utländska bolag, arbetar vi tillsammans med andra investerare, ofta via olika initiativ och organisationer. Vi är aktiva i en rad samarbeten i Sverige och internationellt som syftar till att AMF Fonder, som representant för kunder, tillsammans med andra investerare ska påverka bolag att förbättra sitt hållbarhetsarbete.

AMF Fonder investerar i portföljförvaltningen i bolag och verksamheter som AMF Fonder klassificerar som hållbara investeringar. De hållbara investeringarna uppfyller följande krav.

Bolagen bidrar till ett miljömål eller ett socialt mål genom att erbjuda tjänster eller produkter som bidrar till omställningen till ett mer hållbart samhälle i linje med FNs globala mål för hållbar utveckling (de globala hållbarhetsmålen). Minst 50 procent av bolagets omsättning måste komma från produkter och tjänster som bidrar positivt till något av de globala hållbarhetsmålen för att AMF Fonder ska klassificera det som en hållbar investering. AMF Fonder klassificerar direktägda fastigheter som hållbara investeringar, i det fall fastighetsbolaget arbetar strukturerat enligt antagna miljö- och hållbarhetsmål att och att minst 50 procent av fastigheterna (mätt i fastigheternas värde) är miljöcertifierade.

Bolagen orsakar inte betydande skada för något miljömål eller socialt mål. Vår styrning och policyer samt vår inriktning på investeringarna innebär att bolagen ska uppfylla vissa hållbarhetskrav. Därutöver ställer AMF Fonder särskilda krav på hållbara investeringar för att säkerställa att de inte orsakar betydande skada. Det handlar exempelvis om att bolag inte får bedriva någon fossil verksamhet eller verksamhet kopplat till kommersiell spelverksamhet (hasardspel), tobak eller pornografi. För bolag i sektorer med hög klimatpåverkan ställer vi krav på att de har satt vetenskapligt baserade klimatmål.

Bolagen följer praxis för god styrning genom att efterleva OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s Global Compact.

AMF Fonder klassificerar även hållbara obligationer som hållbara investeringar om det bolag eller den organisation som gett ut obligationen uppfyller kraven på att inte orsaka betydande skada och kravet på god styrning, samt obligationer utgivna av utvecklingsbanker.

Bolag som bedriver verksamhet som är miljömässigt hållbar enligt EU-taxonomin klassificerar AMF Fonder också som hållbara investeringar, om minst 50 procent av bolagets omsättning uppfyller taxonomins krav. Även dessa bolag måste uppfylla kraven på att inte orsaka betydande skada. Det saknas data om innehavsbolagens taxonomiförenlighet, vilket innebär att det i nuläget inte är möjligt att lämna tillförlitliga uppgifter om hur stor andel av AMF Fonders investeringar i portföljförvaltningen som är förenliga med taxonomin. AMF Fonder klassificerar också investeringar i hållbara obligationer som hållbara investeringar om det bolag eller den organisation som gett ut obligationen (emittenten) uppfyller kraven på att inte orsaka betydande skada och på god styrning.

Enligt EU:s Disclosureförordning (SFDR) ska AMF Fonder ange en planerad minimiandel hållbara investeringar för portföljförvaltningen. AMF Fonder har valt att ange att minimiandelen hållbara investeringar kan utgöra noll procent av de totala investeringarna. Det faktiska utfallet av andelen hållbara investeringar i portföljförvaltningen för föregående år redovisas på AMF Fonders hemsida.

AMF Fonder följer regelbundet upp att investeringsstrategin och hållbarhetsriktlinjerna efterlevs. I noterade aktie- och räntetillgångar kontrolleras hållbarhetslimiter dagligen. Kvartalsvis genomför AMF Fonder en intern genomlysning av alla investeringar. Samma genomlysning genomförs två gånger per år genom en extern part. Om ett innehavsbolag konstaterats agera i strid mot normer och principer som AMF Fonder och kunden avtalat om tar vi först kontakt med bolaget för att höra hur deras åtgärdsplan ser ut. Om åtgärdsplanen inte är tillfredsställande och dialogen inte ger resultat, kan AMF Fonder fatta beslut om att sälja innehavet.

AMF Fonder använder främst externa leverantörer och källor för hållbarhetsdata och hållbarhetsanalys, men förvaltarna gör också egna analyser med information direkt från innehavsbolagen.

AMF Fonder har inget referensvärde för att uppnå portföljförvaltningens främjande egenskaper utan förvaltningen sker i linje med placeringsriktlinjerna som har avtalats med kunden.

Uppföljningen av arbetet med de hållbarhetsfrämjande egenskaperna samt rapportering av efterlevnad av hållbarhetspolicy, investeringsstrategi, riktlinjer samt resultat redovisas i en rapport som publiceras årligen i mars månad på Rapporter | amf.se.

I den diskretionära förvaltningen av investeringsportföljer (portföljförvaltning) främjar AMF Fonder miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte hållbara investeringar som mål. Minst 70 procent av investeringarna främjar de hållbarhetsrelaterade egenskaperna. AMF Fonder investerar i portföljförvaltningen i bolag som AMF Fonder klassificerar som hållbara investeringar. Enligt EU:s Disclosureförordning (SFDR) ska AMF Fonder ange en planerad minimiandel hållbara investeringar för portföljförvaltningen. AMF Fonder har valt att ange att minimiandelen hållbara investeringar kan utgöra noll procent av de totala investeringarna. På AMF Fonders hemsida redovisas den faktiska andelen hållbara investeringar som AMF Fonder haft i portföljförvaltningen under föregående år.

AMF Fonders uppdrag är att skapa god avkastning för vår kund. Hållbarhet är en viktig del i AMF Fonders strategi och går hand i hand med att skapa god avkastning för vår kund, hålla låga kostnader och vara ett ansvarstagande bolag. Målet med de hållbara investeringarna är att investera i bolag och verksamheter som kan ge långsiktigt god avkastning till lägre risk och att samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling.

De investeringar som AMF Fonder klassificerar som hållbara investeringar uppfyller följande krav.

Bolagen bidrar till ett miljömål eller ett socialt mål

De bolag som AMF Fonder klassificerar som hållbara investeringar enligt EU:s Disclosureförordning (SFDR) ska bidra till ett miljömål eller ett socialt mål genom att erbjuda tjänster eller produkter som bidrar till omställningen till ett mer hållbart samhälle i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling (de globala hållbarhetsmålen). För att bedöma andelen av ett bolags omsättning som bidrar till ett globalt hållbarhetsmål utgår Hållbarhetsinformation AMF Diskretionär portföljförvaltning av investeringsportföljer AMF Fonder AB sid 3 AMF Fonder från verktyget MSCI Sustainable Impact Metrics. Genom verktyget bedöms hur stor andel av ett bolags omsättning som kommer från produkter och tjänster som bidrar till att uppnå något eller flera av de globala hållbarhetsmålen. I analysen utgår MSCI från de globala hållbarhetsmålen och de underliggande delmålen som beskriver hur målet ska nås, och tar sedan fram indikatorer som ligger till grund för bedömningen av andelen av ett bolags omsättning som bidrar. Data samlas in både från bolagens egen rapportering och från andra källor som media och tillgängliga databaser. För att AMF Fonder ska bedöma investeringen som en hållbar investering måste minst 50 procent av bolagets omsättning komma från produkter och tjänster som bidrar positivt till något globalt hållbarhets-mål. MSCI saknar data för delar av innehaven vilket innebär att AMF Fonder i nuläget inte kan genomlysa alla innehav. Detta arbete kommer att utvecklas över tid i takt med att datatillgången och analysmöjligheterna förbättras. För onoterade innehav gör AMF egna analyser.

AMF Fonder klassificerar direktägda fastigheter som hållbara investeringar, i det fall fastighetsbolaget arbetar strukturerat enligt antagna miljö- och hållbarhetsmål att och att minst 50 procent av fastigheterna (mätt i fastigheternas värde) är miljöcertifierade.

AMF Fonder klassificerar även hållbara obligationer som hållbara investeringar om det bolag eller den organisation som gett ut obligationen uppfyller kraven på att inte orsaka betydande skada och kravet på god styrning, samt obligationer utgivna av utvecklingsbanker. En hållbar obligation är en obligation där kapitalet är öron märkt för projekt som har positiva miljömässiga eller sociala effekter.

Även bolag som bedriver verksamhet som är miljömässigt hållbar enligt EU-taxonomin, och som uppfyller kraven på att inte orsaka betydande skada (se nedan) klassificerar AMF Fonder som hållbara investeringar, om minst 50 procent av bolagets omsättning uppfyller kraven. I nuläget saknas data om innehavsbolagens taxonomiförenlighet, vilket innebär att det inte är möjligt att lämna tillförlitliga uppgifter om hur stor andel av investeringarna i portföljförvaltningen som är förenliga med taxonomin.

Bolagen ska inte orsaka betydande skada för något miljömål eller socialt mål

Vår styrning och policyer samt vår inriktning på investeringarna innebär att bolagen ska uppfylla vissa hållbarhetskrav. Därutöver ställer AMF Fonder särskilda krav på hållbara investeringar för att säkerställa att de inte orsakar betydande skada. För hållbara investeringar gäller följande krav.

 • Bolagen uppfyller grundläggande principer för hållbart företagande. Detta beskrivs närmare nedan.
 • Vi har riktlinjer för hållbarhetsnivån som också de hållbara investeringarna ska uppfylla, vilket syftar till att AMF Fonder ska investera i bolag som på ett medvetet sätt arbetar med att förhindra negativa hållbarhetskonsekvenser relaterade till exempelvis mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption samt bolagsstyrning och affärsetik genom sina respektive verksamheter.
 • Bolagen får inte vara inblandade i tillverkning eller distribution av kontroversiella vapen (truppminor, klustervapen, kemiska och biologiska vapen samt kärnvapen).
 • Högst fem procent av omsättningen i de bolag där placering sker får avse verksamhet som är hänförlig till kommersiell spelverksamhet (hasardspel), tobak, pornografi eller fossil verksamhet.
 • För bolag i sektorer med hög klimatpåverkan ställer vi krav på att de har satt vetenskapligt baserade klimatmål.
 • Bolagen får inte vara involverade i vissa länder.

AMF Fonder följer löpande upp att investeringarna uppfyller ställda krav. Vi genomför kvartalsvis en intern genomlysning av alla aktieinnehav och företagsobligationer. Två gånger per år genomlyser även en extern part alla aktieinnehav och företagsobligationer. Övriga innehav följer vi upp minst årligen.

Bolagen ska följa praxis för god styrning

Bolagen ska efterleva OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s Global Compact. Vi gör en intern genomlysning av samtliga investeringar kvartalsvis samt genom en extern part två gånger per år för att säkerställa att bolagen efterlever dessa riktlinjer och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

I portföljförvaltning främjar AMF Fonder tre specifika hållbarhetsrelaterade egenskaper.

 1. Omställning mot lägre koldioxidutsläpp i linje med Parisavtalet (omfattar investeringar i svenska och utländska aktier, svenska och utländska företagsobligationer samt direktinvesteringar i fastigheter och infrastrukturbolag).
 2. Ett medvetet hållbarhetsarbete där bolagen proaktivt tar hänsyn till mänskliga rättigheter, arbetsrätt, klimat- och miljöfrågor och antikorruption (omfattar investeringar i svenska och utländska aktier, svenska och utländska företagsobligationer samt direktinvesteringar i fastigheter och infrastrukturbolag).
 3. Jämställda styrelser (omfattar de bolag där AMF Fonder representerar kunden i valberedningen).

AMF Fonder arbetar för att kunden ska få en hög avkastning över tid till låga kostnader. Målet är att skapa en totalavkastning som på fem års sikt är högre än flertalet av konkurrenternas. För att uppnå målet bedriver AMF Fonder en aktiv, ansvarstagande och långsiktig förvaltning.

Hållbarhet är en viktig del i investeringsstrategin och går hand i hand med att vi vill skapa långsiktigt god avkastning för våra sparare, ha låga avgifter och vara ett ansvarstagande bolag. Som en integrerad del i arbetet med att skapa hög avkastning tar AMF Fonder i förvaltningen hänsyn till hållbarhet. Det innebär att AMF Fonder tar hänsyn till hållbarhetsrisker och -möjligheter som en integrerad del i investeringsbeslut och att vi tar hänsyn till ett investeringsbesluts negativa hållbarhetskonsekvenser såväl inför investeringen som under investeringens löptid. Det innebär att AMF Fonder i portföljförvaltningen ska uppfylla följande hållbarhetskriterier:

 • AMF Fonder ska sträva efter att investera i bolag som har ett medvetet hållbarhetsarbete.
 • AMF Fonder ska bara investera i bolag som lever upp till de principer och riktlinjer för hållbart företagande och internationella konventioner om kontroversiella vapen som AMF Fonder och kunden ställt sig bakom.
 • AMF Fonder ska sträva efter att minska klimatavtrycket i investeringsportföljen i linje med Parisavtalet, och våra investeringar ska sammantaget ha nettonollutsläpp år 2050.

AMF Fonder integrerar hållbarhetsperspektiv – både risker och möjligheter – i investeringsbesluten utifrån de tre metoderna välja bort, välja in och påverka.

Vi väljer bort

Vi har grundläggande kriterier för vilka bolag vi inte investerar i, utifrån vår och kundens värdegrund eller för att det medför för stora risker. Kriterierna gäller för samtliga investeringar och innebär att AMF Fonder inte investerar i:

 • Bolag som konstaterats bryta mot grundläggande principer för hållbart företagande, utifrån principerna i FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag.
 • Bolag som är inblandade i tillverkning eller distribution av kontroversiella vapen (truppminor, klustervapen, kemiska och biologiska vapen samt kärnvapen).
 • Bolag där mer än fem procent av omsättningen kommer från utvinning av kol.

Vi väljer in

AMF Fonder investerar i bolag med ett medvetet hållbarhetsarbete eftersom vi tror att dessa bolag har större möjligheter att ge god långsiktig avkastning till lägre risk.

För att identifiera svenska noterade bolag att investera i utgår AMF Fonder från ett antal samhällstrender som har en långsiktig påverkan på bolagens affärsmodeller och lönsamhet, däribland hållbarhet och klimatomställningen. Inför investeringar i noterade och onoterade svenska bolag analyserar AMF Fonder bolaget utifrån ett antal faktorer, där hållbarhet utgör en viktig faktor. AMF Fonder väljer aktivt in bolag med hållbara affärsmodeller eller bolag med ett dokumenterat omställningsarbete inom samtliga sektorer.

AMF Fonder gör i portföljförvaltningen betydande investeringar i onoterade bolag, exempelvis i fastigheter, skog och vindkraft. Inför en investering görs en noggrann genomgång ur ett hållbarhetsperspektiv. AMF Fonders ambition är att stötta bolagen som bedöms möta eller över tid bedöms kunna möta AMF Fonders och kundens hållbarhetskrav och utveckla sitt klimatarbete. Bolag som bedriver en verksamhet som inte bedöms kunna möta förväntningarna över tid är inte aktuella för en investering.

För utländska noterade bolag är AMF Fonders investeringsstrategi att investera i bolag som bedöms ha kommit längre i sitt hållbarhetsarbete än andra bolag inom samma sektor. För att identifiera bolag som kommit längre i sitt hållbarhetsarbete använder AMF Fonder bland annat indexet MSCI All Country ESG Leaders. I indexet ingår de bolag inom olika sektorer och regioner som MSCI bedömer kommit längre i sitt hållbarhetsarbete med avseende på miljömässig, social och bolagsstyrningsrelaterad hållbarhet. AMF Fonder kan välja att investera i bolag som inte ingår i index förutsatt att bolaget arbetar medvetet med hållbarhet och i övrigt lever upp till AMF Fonders och kundens hållbarhetskrav. Innehav i sådana bolag följs upp minst årligen för att se att hållbarhetsnivån förbättras i den takt AMF Fonder önskar.

Vi påverkar

Som portföljförvaltare och representant för kunder som är långsiktiga investerare kan AMF Fonder bidra till omställning och förändring och påverka bolag och branscher i en mer hållbar riktning. Vi gör detta inom ramen för vårt ägararbete och genom att samarbeta med andra investerare, både globalt och i Sverige. AMF Fonder har för portföljförvaltningen ett strukturerat påverkansarbete för de 20 bolag med högst koldioxidutsläpp. Påverkansarbetet syftar till att bolagens klimatavtryck ska minska i linje med vad Parisavtalet innebär. Påverkansarbetet syftar till att bolagens klimatavtryck ska minska i linje med vad Parisavtalet innebär. AMF Fonder bedriver också andra påverkansdialoger i prioriterade hållbarhetsfrågor via en extern leverantör, Hållbarhetsinformation AMF Diskretionär portföljförvaltning av investeringsportföljer AMF Fonder AB sid 4 samt tillsammans med andra investerare genom olika initiativ som Climate Action 100+. Förvaltarna tar även själv upp hållbarhetsfrågor i löpande kontakter med bolagen.

AMF Fonder har för portföljförvaltningen följande planerade allokering.

 • Andel investeringar som är i linje med de främjande egenskaperna: 70 procent – Varav minimiandelen hållbara investeringar kan utgöra noll procent av de totala investeringarna.
 • Andel investeringar som inte är i linje med de främjande egenskaperna: 30 procent Dessa investeringar utgörs av innehav som statsobligationer, derivat, kreditfonder och kassa.

Enligt Disclosureförordningen ska AMF Fonder ange den planerade minimiandelen hållbara investeringar för portföljförvaltningen. AMF Fonder har valt att ange att minimiandelen hållbara investeringar kan utgöra noll procent av de totala investeringarna. Det faktiska utfallet av andelen hållbara investeringar i portföljförvaltningen för föregående år redovisas i en rapport som publiceras årligen i mars månad på Rapporter | amf.se. Data om innehavsbolagens taxonomiförenlighet saknas, vilket innebär att AMF Fonder i nuläget inte kan lämna tillförlitliga uppgifter om andelen investeringar i portföljförvaltningen som är förenliga med taxonomin.

AMF Fonder använder ett antal indikatorer för att mäta och följa upp de främjande egenskaperna.

1. Omställning mot lägre koldioxidutsläpp i linje med Parisavtalet

AMF Fonder har för portföljförvaltningen en koldioxidbudget som minskar med 25 procent mellan 2019 och 2025, en takt som ligger i linje med Parisavtalet och en riktning mot nettonollutsläpp år 2050. Koldioxidavtrycket från investeringarna får inte överstiga den gräns som vår koldioxidbudget sätter. AMF Fonder mäter årligen att koldioxidavtrycket ligger inom budgeten.

AMF Fonder har för kundens räkning ett strukturerat påverkansarbete för de 20 bolag med högst koldioxidutsläpp. Påverkansarbetet syftar till att bolagens klimatavtryck ska minska i linje med vad Parisavtalet innebär. Vi följer årligen upp påverkansarbetet.

AMF Fonder vill att alla bolag där vi som portföljförvaltare har stort inflytande sätter klimatmål i linje med Parisavtalet och redovisar sitt klimatavtryck (scope 1 och 2, det vill säga direkta utsläpp samt indirekta utsläpp i samband med förbrukning av energi). Detta omfattar bolag där vi för kundens räkning deltar i valberedningen samt direkta investeringar i fastighets- och infrastrukturbolag. Vi följer årligen upp hur stor andel av dessa bolag som har klimatmål och som redovisar sitt klimatavtryck.

2. Ett medvetet hållbarhetsarbete hos bolagen vi investerar i

Investeringar i portföljförvaltningen ska uppfylla kundens och AMF Fonders riktlinjer för hållbarhetsnivå i investeringarna, vilka syftar till att säkerställa att vi investerar i bolag som har ett medvetet hållbarhetsarbete. AMF Fonder mäter detta främst genom tjänsten ESG Risk Rating från en leverantör av hållbarhetsanalys, vilket ger ett ESG-riskbetyg. AMF Fonder följer kvartalsvis upp bolagens ESG-riskbetyg. För bolag som saknar ESG-riskbetyg gör AMF Fonder egna analyser.

3. Jämställda styrelser

Vi arbetar för att alla styrelser där AMF Fonder representerar kunden i valberedningen ska vara jämställda, definierat som en fördelning på 60/40 mellan könen. AMF Fonder följer årligen upp hur stor andel av dessa bolag som uppnår detta.

1. Omställning mot lägre koldioxidutsläpp i linje med Parisavtalet

AMF Fonder beräknar löpande hur koldioxidutsläppen i portföljförvaltningen utvecklas över tid, och att de ligger inom de ramar som koldioxidbudgeten medger. AMF Fonder utgår i beräkningen från de absoluta utsläppen uttryckta som ton koldioxidekvivalenter, tCO2e1, och är baserad på data som är framtagen i enlighet med den vedertagna redovisningsstandarden GHG2.

AMF Fonder beräknar också den viktade genomsnittliga koldioxidintensiteten, vilket visar investeringsportföljens exponering mot koldioxidintensiva företag, där koldioxidutsläppen hos portföljbolagen mäts som bolagets växthusgasutsläpp i förhållande till dess nettoomsättning (ton koldioxidutsläpp per miljoner SEK i omsättning).

I beräkningen av utsläppen utgår AMF Fonder att vi för kundens räkning äger en lika stor andel av utsläppen i ett företag som kundens ägarandel i företaget, vilket är i linje med praxis.

2. Ett medvetet hållbarhetsarbete hos bolagen vi investerar i

AMF Fonder mäter bolagens hållbarhetsarbete genom tjänsten ESG Risk Rating från externa leverantörer av hållbarhetsanalys. ESG Risk Rating mäter ett bolags exponering för branschspecifika hållbarhetsrisker och hur väl bolaget hanterar riskerna. På det sättet bedöms både bolagets hållbarhetsarbete och risken för att värdet på investeringen sjunker till följd av hållbarhetsrisker som bolaget inte hanterar. Utifrån det får bolaget ett ESG-riskbetyg från en skala noll till hundra, där noll innebär att risken är försumbar. Vi följer kvartalsvis upp bolagens ESG-riskbetyg. För bolag som saknar ESG-riskbetyg gör förvaltarna egna analyser med information direkt från innehavsbolagen.

3. Jämställda styrelser

AMF Fonder mäter årligen efter stämmosäsongen andelen kvinnor respektive män i de svenska noterade innehav där vi för kundens räkning deltar i valberedningen.

AMF Fonder använder hållbarhetsdata från Sustainalytics för alla svenska noterade innehav. Andelen svenska noterade innehav som täcks av Sustainalytics uppgår till ca 98 procent. Vi använder data från MSCI för utländska noterade innehav, med en täckning på 98 procent. För bolag och emittenter som inte täcks av MSCI eller Sustainalytics genomför AMF Fonder egna analyser, och tar in analyser från samarbetspartners.

AMF Fonder genomför löpande diskussioner med våra dataleverantörer för att säkerställa god datakvalitet. AMF Fonders riskfunktion gör också egna kontroller och stickprov för att säkerställa datakvaliteten, samt testar de verktyg och modeller som leverantörerna använder.

För analyser av utländska bolagsstämmor inför proxyröstning hämtar AMF Fonder data från ISS Ethix.

AMF Fonder genomför löpande diskussioner med våra dataleverantörer för att säkerställa god datakvalitet. AMF Fonders riskfunktion gör också egna kontroller och stickprov för att säkerställa datakvaliteten, samt testar de verktyg och modeller som leverantörerna använder.

De kraven och hållbarhetslimiter som avtalats med kunden följs upp på månadsbasis. En kontroll görs av alla innehavsbolag (screening) utifrån efterlevnad av internationella normer och konventioner på både aktieinnehaven och företagskrediter. Det som kontrolleras är bolagens exponering mot exkluderade verksamheter och incidenter som föranleder brott mot internationella normer och konventioner. De båda leverantörerna (Sustainalytics och MSCI) inhämtar i sin tur informationen om bolagens exponering mot exkluderade verksamheter från publika presentationer utgivna av bolagen och/eller via direktkontakt med bolagen. Information om brott mot internationella normer och konventioner hämtas från media, intresseorganisationer och via direktkontakt med bolagen. AMF Fonders interna riskkontroll tar emot informationen och utför de löpande kontrollerna av innehaven.

En förutsättning för att kunna integrera hållbarhetshänsyn i investeringsbesluten är att bolagen som AMF Fonder investerar i lämnar tillförlitlig, heltäckande och jämförbar information som gör det möjligt att bedöma de hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter som bolagen är utsatta för. Det finns också osäkerheter både i hur reglerna om hållbara investeringar ska tolkas och i den hållbarhetsdata som används i bedömningen av hållbarhetsnivån i investeringarna. Ökad tydlighet och bättre data är en förutsättning för att ytterligare utveckla arbetet och redovisningen av utfall. I dag saknas ännu viktig information för att få en heltäckande bild, men både rapporteringskraven och bolagens eget arbete med att förbättra informationen utvecklas snabbt.

AMF Fonder har rutiner för due diligence på plats för att säkerställa att hållbarhetslimiter och -krav är uppfyllda och integrerade i investeringsprocess och -beslut. AMF Fonder har även rutiner på plats för hur vi ska agera om bolag som vi är investerade i upphör att leva upp till de krav som AMF Fonder och kunden ställer på alla investeringar.

AMF Fonder utför dagliga risk- och limitkontroller av underliggande tillgångar för att kontrollera att de är i linje med de hållbarhetskrav och regler som redogjorts för ovan. Kvartalsvis genomför AMF Fonder en intern genomlysning av alla investeringar för att kontrollera att normer och principer som AMF Fonder och kunden ställt sig bakom efterlevs. Samma genomlysning genomförs två gånger per år genom en extern part. Om ett innehavsbolag konstaterats agera i strid mot dessa normer och principer tar vi först kontakt med bolaget för att höra hur deras åtgärdsplan ser ut. Om inte åtgärdsplanen är tillfredställande avyttrar vi innehavet under ordnande former. I portföljförvaltningen gör AMF Fonder betydande investeringar i onoterade bolag, exempelvis i fastigheter, skog och vindkraft. I dessa investeringar kontrollerar vi att verksamheterna bedrivs i linje med våra och kundens kriterier, detta följs upp minst årligen.

Som portföljförvaltare och representant för kunder som är långsiktiga investerare kan AMF Fonder bidra till omställning och förändring och påverka bolag och branscher i en mer hållbar riktning. Vi gör detta inom ramen för vårt ägararbete och genom att samarbeta med andra investerare, både globalt och i Sverige. Detta beskrivs i vår investeringsstrategi ovan.

Om ett innehavsbolag konstaterats bryta mot grundläggande principer för hållbart företagande, exempelvis på grund av en kontrovers, tar vi först kontakt med bolaget för att höra hur deras åtgärdsplan ser ut för att komma tillrätta med den uppkomna situationen. Om vi inte anser att åtgärdsplanen är tillfredsställande och dialogen inte ger resultat, kan AMF Fonder fatta beslut om att sälja innehavet.

AMF Fonder har inget referensvärde för att uppnå portföljförvaltningens främjande egenskaper utan förvaltningen sker i linje med placeringsriktlinjerna som har avtalats med kunden.