AMF Fonder AB

AMF Fonder AB är ett helägt dotterbolag till AMF Tjänstepension AB. AMF Fonder har tillstånd att bedriva fondverksamhet, förvaltning av alternativa investeringsfonder och diskretionära investeringsportföljer.

Bolagsinformation

Vi förvaltar AMF Tjänstepension ABs livförvaltning på uppdrag sedan den 1 september 2021. Vi förvaltar 14 fonder som är valbara inom ramen för olika tjänstepensionslösningar. Dessutom kan flertalet eller samtliga av fonderna köpas via Pensionsmyndigheten (tidigare PPM) samt direkt av oss och våra samarbetspartners.

Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken AB

Förvaltat kapital: cirka 790 miljarder kronor (2023-12-31) , varav cirka 210 miljarder kronor (2023-12-31) inom värdepappersfonder.

Ledning

  • Tomas Flodén, vd
  • Per Wiklund, vice vd

Styrelse

  • Åsa Kjellander, ordförande
  • Cecilia Ardström
  • Marie Rudberg
  • Johan Held 
  • Therese Guovelin
  • Evgenia Komrakova (arbetstagarrepresentant)
  • Jonas Sköldberg (arbetstagarrepresentant)

Revisor

Ernst & Young AB med huvudansvarig auktoriserad revisor Magnus Engvall

Kontaktuppgifter

AMF Fonder AB

113 88 Stockholm

Telefon: 0771-696 320

E-post: info@amf.se

Organisationsnummer: 556549-2922

Styrelsens säte: Stockholm

Integritetspolicy AMF Fonder

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Klagomål

Vi vill att våra kunder ska vara nöjda med oss, vårt bemötande, våra fonder och vår förvaltning. Om du är missnöjd med en finansiell tjänst eller produkt är det därför viktigt att du snarast kontaktar oss och framför dina synpunkter.

Om ditt missnöje kvarstår efter sådan kontakt och du har ett krav på ekonomisk ersättning eller rättelse har du möjlighet att föra ärendet vidare till vår klagomålsansvarige via e-post  till info@amf.se eller med vanlig post till AMF Fonder AB, Frisvar, 113 88 Stockholm.

Vår målsättning är att alla ärenden ska besvaras inom 14 dagar. Skulle längre handläggningstid krävas kommer du att informeras om det. Om vi inte anser oss kunna tillmötesgå ett klagomål kommer du få ett motiverat skriftligt svar.

Du har möjlighet att få kostnadsfri rådgivning av Konsumenternas Bank- och Finansbyrå. Du kan även vända dig till konsumentvägledaren i din kommun.

Om du inte vinner framgång med ditt klagomål har du möjlighet att föra ärendet vidare till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) eller till allmän domstol. Information om ARN finns på myndighetens webbplats.

Adressen till ARN är:

Allmänna Reklamationsnämnden

Box 174

101 23  Stockholm 

Du som andelsägare kan kostnadsfritt få del av våra interna regler för klagomålshantering. Kontakta i så fall vår kundservice.

Bästa orderutförande

Vi eftersträvar bästa möjliga resultat vid placering av order för fondernas räkning. Med det avses att vi vidtar alla rimliga åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat för fonderna med beaktande av ett antal faktorer, nämligen pris, kostnad, snabbhet, sannolikhet för utförande av order, storlek och värdepapper samt andra för utförandet väsentliga förhållanden.

Dessa faktorer ska ställas i relation till ett antal fond- och transaktionsspecifika kriterier, däribland fondens mål, placeringsinriktning, riskprofil och portföljtransaktionens beskaffenhet.

Vi har fastställt interna regler om hur bästa möjliga resultat ska uppnås. Av dessa regler framgår att den totala transaktionskostnaden (pris och transaktionskostnad) normalt ska tillmätas störst betydelse, men att även andra faktorer kan spela in, till exempel vid hantering av stora ordrar.

Andelsägarna i fonderna kan få tillgång till våra regler om bästa möjliga resultat genom att kontakta kundservice.

Rättning av fondandelsvärde (NAV)

Vi tillämpar rutiner som ska säkerställa att fondandelar blir värderade på rätt sätt. Eventuella felaktigheter i andelsvärdet hanteras i enlighet med särskilda regler. Reglerna har framtagits i enlighet med Fondbolagens förenings vägledningsdokument om rättning av NAV.

Du som fondandelsägare kan få mer information om våra rutiner genom att kontakta vår kundservice.

Ersättningspolicy

Styrelsen har antagit en ersättningspolicy i enlighet med tillämpliga regelverk. Syftet med policyn är att säkerställa att vi har ett ersättningssystem som är förenligt med vårt, de enskilda fondernas och fondandelsägarnas långsiktiga intressen. Ersättningspolicyn bygger på våra grundläggande principer och värderingar, och syftar även till att säkerställa att ersättning som utgår till våra medarbetare grundar sig i transparanta, objektiva och på förhand bestämda kriterier. I ersättningspolicyn finns därtill en förteckning över åtgärder som vidtas för att motverka intressekonflikter som kan uppkomma vid tillämpningen av ersättningssystemet. Policyn påverkar inte våra åtaganden enligt gällande kollektivavtal och arbetsrätt. 

Styrelsen har inrättat en Ersättningskommitté med uppgift att oberoende utvärdera ersättningspolicyn och dess tillämpning. Ersättningskommittén bereder beslut åt styrelsen som rör ersättningssystemet. Ersättningskommittén ska sammanträda minst två gånger per år och består idag av två av styrelsens ledamöter.

Ersättningspolicyn och dess tillämpning är ytterst styrelsens ansvar. Den fastställs årligen av styrelsen efter att en riskanalys av ersättningsystemet gjorts, och beredning skett av VD respektive Ersättningskommittén. Därtill ses policyn och dess tillämpning över löpande och vid behov.

Kontrollfunktionerna är aktiva i arbetet med att övervaka och utvärdera ersättningssystemet och har till uppgift att säkerställa att systemets utformning och tillämpning inte ger upphov till osunt risktagande eller riskerar att få andra oönskade konsekvenser, och att säkerställa att alla externa regelverkskrav är uppfyllda.

Den ersättning som vi erbjuder medarbetare ska bidra till att kunna attrahera, behålla, utveckla och belöna kompetenta medarbetare och får, som nämnts ovan, inte uppmuntra till osunt risktagande. Utgångspunkten är därför att våra medarbetare ska erhålla marknadsmässig fast kontant lön och sedvanliga löneförmåner. Ingen i styrelsen, anställd i Fondbolaget eller någon av kontrollfunktionerna kan få rörlig ersättning. Styrelsen fattar alltid beslut om ersättning till personer i ledningen och ansvariga för kontrollfunktioner.

Ersättningspolicy AMF Fonder AB

Incitament och avgifter

Vi får i vår förvaltningsverksamhet enbart under vissa förutsättningar betala eller ta emot en avgift, kommission eller naturaförmån (incitament).

Läs mer om incitament och övriga ersättningar här

Skatteregler för fondsparare

Fondspararen betalar, utöver eventuell reavinstskatt, en schablonskatt på sitt fondsparande. Du ser den schablonintäkt vi rapporterat till Skatteverket förtryckt i deklarationen. 

Läs mer om skatteregler

Intressekonflikter

Fondbolaget ska uteslutande handla i fondandelsägarnas gemensamma intresse, övriga kunders intresse och förhindra att kunders intressen påverkas negativt av intressekonflikter. Fondbolagets styrelse har fastställt regler för identifiering och hantering av intressekonflikter som beskriver potentiella intressekonflikter och vilka åtgärder som vidtagits för att förhindra att kundernas intressen påverkas negativt. Riktlinjerna syftar till att förhindra att intressekonflikter uppkommer och, om en intressekonflikt ändå uppkommer, att förhindra en negativ påverkan på kundernas intressen. Identifiering och hantering av intressekonflikter sker löpande i Fondbolagets dagliga verksamhet. Fondbolaget analyserar och dokumenterar potentiella intressekonflikter. Om det inte går att undvika att negativa effekter av en intressekonflikt uppstår för fondandelsägarna kommer vi att lämna information om det.

Med anledning av att Fondbolaget ingår i en koncern med AMF Tjänstepension AB som moderföretag har det i dessa interna riktlinjer också tagits hänsyn till omständigheter som, till följd av koncernens struktur och verksamhet i moderbolaget, kan ge upphov till en intressekonflikt.

På begäran kan Fondbolaget lämna närmare uppgifter om reglerna.

The Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act

Please note that AMF Fonder AB does not provide services of any kind (e.g. sell fund units) to clients and investors residing in the United States of America. This is due to the fact that AMF Fonder AB does not meet the regulatory requirements stated in The Dodd-Frank Wall Street Reform and the Consumer Protection Act adopted by the Securities and Exchange Commission ("SEC"). Should a client or investor request AMF Fonder AB to provide any service AMF Fonder AB hence will decline such request.

The Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act är ett amerikanskt regelverk med syfte bl.a. att återställa marknadens förtroende som skadades av finanskrisen 2008. Då AMF Fonder AB inte uppfyller de rättsliga kraven för registrering enligt detta regelverk kan vi inte erbjuda dig som är bosatt i USA möjligheten att starta fondsparande hos oss.