Ändringar i fondbestämmelserna för AMF Aktiefond Sverige

AMF Fonder AB vill härmed informera om att vi har genomfört ändringar i fondbestämmelserna för AMF Aktiefond Sverige (Fonden). Bakgrunden till de nya fondbestämmelserna är att Fondbolaget vill skapa bättre förutsättningar för förvaltningen av Fonden.

De mest väsentliga ändringarna beskrivs i det följande. Övriga ändringar av fondbestämmelserna är av redaktionell karaktär.

Fondens karaktär och placeringsinriktning

Fondens placeringsinriktning ändras i viss utsträckning. Ändringen består i att Fonden – utöver det Fonden tidigare fått investera i – får placera i derivatinstrument i syfte att generera avkastning och skapa hävstång i stället för att endast använda derivat i syfte att effektivisera förvaltningen. Fondens övergripande placeringsinriktning förändras inte av nu aktuella ändringar, vilket medför att den övergripande placeringsinriktningen även framöver kommer att vara orienterad mot stora och medelstora bolag på den svenska aktiemarknaden.

Risk

Det förhållandet att Fonden får placera i derivatinstrument medför att Fonden, från tid till annan kan ha en marginellt högre eller lägre risknivå än tidigare. Fondbolaget beskriver vid var tid gällande risknivå i Fonden i Fondens faktablad, som finns på Fondbolagets webbplats och som fondandelsägare dessutom kan beställa hos Fondbolaget.

Riskinformation om fondsparande

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationsbroschyr och faktablad.