AMF Räntefond Mix

Fonden investerar i värdepapper på de globala räntemarknaderna och förvaltas aktivt till en låg avgift.

Viktigt att veta om fondsparande: historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning och fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med risknivå 5–7 enligt fondens faktablad kan minska/öka kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Läs fondernas faktablad och informationsbroschyr för mer information.

Charlotte och Johan

Om fonden och förvaltningen

Fonden investerar i räntebärande värdepapper utgivna i svenska kronor, amerikanska dollar, brittiska pund och euro. Fonden valutasäkrar investeringarna till svenska kronor och tar därför ingen valutarisk. Fonden har en genomsnittlig räntebindningstid mellan 2 och 12 år.

Du hittar mer information om fonden som till exempel avkastning och avgifter i fondlistan.

Fonden förvaltas av Johan Moeschlin och Charlotte Sillén.

Johan har förvaltat fonden sedan december 2013 då han började som förvaltare på AMF. Han arbetade tidigare på Riksbanken som förvaltare av obligationsportföljer inom framför allt valutareserven. Dessförinnan var han bland annat ansvarig för valuta- och likviditetshantering på Riksbanken.

Charlotte började som ränte- och kreditförvaltare hos AMF 2018. Hon arbetade tidigare på Handelsbanken Fonder som ansvarig förvaltare av både kortränte- och kreditfonder. Dessförinnan var hon bland annat ansvarig för kreditanalysen på Handelsbanken Fonder.

I fonden får du tillgång till några av de största räntemarknaderna i världen utan att ta valutarisk.

Följ fondens utveckling

Mer om fonden

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Här finns hållbarhetsinformation om fonden i enlighet med EU:s Disclosureförordning. 

AMF Fonders målsättning med AMF Räntefond Mix är attär att med en god riskspridning uppnå en god avkastning på medellång sikt. AMF Fonder strävar efter att investera i bolag inom varje bransch som arbetar medvetet med hållbarhet, eftersom vi tror att dessa bolag kan få pensionen att växa på lång sikt. På så sätt skapar vi värdeökning samtidigt som vi bidrar till hållbar utveckling av samhället.

AMF Räntefond Mix främjar omställning mot ett mer hållbart samhälle och lägre koldioxidutsläpp.

Minst 10 procent av investeringarna i AMF Räntefond Mix främjar dessa hållbarhetsrelaterade egenskaper. AMF Fonder gör detta bland annat genom att investera i gröna, sociala och hållbara obligationer. Vi mäter andelen gröna, sociala och hållbara obligationer i produkten.

AMF Fonder integrerar hållbarhetsperspektiv – både risker och möjligheter – i investeringsbesluten utifrån metoderna välja bort och välja in.

Vi väljer bort bolag som konstaterats bryta mot grundläggande principer för hållbart företagande, exempelvis vad gäller mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Vi investerar inte heller i bolag som är inblandade i tillverkning eller distribution av kontroversiella vapen eller i bolag där mer än fem procent av omsättningen avser verksamhet som är hänförlig till fossila bränslen, kommersiell spelverksamhet (hasardspel), tobak eller pornografi.

Vi väljer in bolag med ett medvetet hållbarhetsarbete eftersom vi tror att dessa bolag har större möjligheter att ge god långsiktig avkastning. Vid investeringar i räntebärande papper tar förvaltaren hänsyn till hållbarhetsaspekter i investeringsbesluten och investeringsbolagens hantering av risker och möjligheter kopplade till hållbarhet. AMF Fonder utgår från externa hållbarhetsanalyser. I de fall där det inte finns någon tillgänglig hållbarhetsanalys ansvarar förvaltaren för att göra en egen bedömning. Innehav i sådana bolag följs upp minst årligen för att se att hållbarhetsnivån förbättras i den takt AMF Fonder önskar. AMF Räntefond Mix investerar i hållbara obligationer när motparten uppfyller våra hållbarhetskrav, och där vi ser en avkastningspotential till våra kunder samt en positiv samhällspåverkan.

Som investerare kan vi påverka bolag och branscher i en mer hållbar riktning. Vi bedriver ett aktivt påverkansarbete tillsammans med vårt moderbolag AMF Tjänstepension AB. Vi gör detta inom ramen för vårt ägararbete och genom att samarbeta med andra investerare, både globalt och i Sverige. Påverkansarbete i AMF Räntefond Mix kan ske när vi även äger aktier i samma bolag.

AMF Räntefond Mix gör investeringar som AMF Fonder klassificerar som hållbara investeringar. De hållbara investeringarna uppfyller följande krav:

Bolagen bidrar till ett miljömål eller ett socialt mål genom att erbjuda tjänster eller produkter som bidrar till omställningen till ett mer hållbart samhälle i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling (de globala hållbarhetsmålen). Minst 50 procent av bolagets omsättning måste komma från produkter och tjänster som bidrar positivt till något av de globala hållbarhetsmålen för att AMF Fonder ska klassa det som en hållbar investering.

Bolagen orsakar inte betydande skada för något miljömål eller socialt mål. Vår styrning och policyer samt vår inriktning på investeringarna innebär att bolagen ska uppfylla vissa hållbarhetskrav. Därutöver ställer AMF Fonder särskilda krav på hållbara investeringar för att säkerställa att de inte orsakar betydande skada. Det handlar exempelvis om att bolagen inte får bedriva någon fossil verksamhet eller verksamhet kopplat till kommersiell spelverksamhet (hasardspel), tobak eller pornografi. För bolag i sektorer med hög klimatpåverkan ställer vi krav på att de har satt vetenskapligt baserade klimatmål.

Bolagen följer praxis för god styrning genom att efterleva OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s Global Compact.

AMF Fonder klassificerar även hållbara obligationer som hållbara investeringar om det bolag eller den organisation som gett ut obligationen uppfyller kraven på att inte orsaka betydande skada och kravet på god styrning, samt obligationer utgivna av utvecklingsbanker.

Bolag som bedriver verksamhet som är miljömässigt hållbar enligt EU-taxonomin klassificerar AMF Fonder också som hållbara investeringar, om minst 50 procent av bolagets omsättning uppfyller taxonomins krav. Även dessa bolag måste uppfylla kraven på att inte orsaka betydande skada. Det saknas data om innehavsbolagens taxonomiförenlighet, vilket innebär att det i nuläget inte är möjligt att lämna tillförlitliga uppgifter om hur stor andel av de investeringar som är förenliga med taxonomin.

Enligt EU:s Disclosureförordning (SFDR) ska AMF Fonder ange en planerad minimiandel hållbara investeringar för AMF Räntefond Mix. AMF Fonder har valt att ange att minimiandelen hållbara investeringar kan utgöra noll procent av de totala investeringarna. Det faktiska utfallet av andelen hållbara investeringar i AMF Räntefond Mix för föregående år redovisas i AMF Fonders Årsberättelse.

AMF Fonder följer regelbundet upp att investeringsstrategin och hållbarhetsriktlinjerna efterlevs. I noterade räntetillgångar kontrolleras hållbarhetslimiter dagligen. Kvartalsvis genomför AMF Fonder en intern genomlysning av alla investeringar för att se att de normer och principer som AMF Fonder ställer sig bakom efterlevs. Samma genomlysning genomförs två gånger per år genom en extern part. Om ett innehavsbolag konstaterats agera i strid mot dessa normer och principer tar vi först kontakt med bolaget för att höra hur deras åtgärdsplan ser ut. Om åtgärdsplanen inte är tillfredsställande och dialogen inte ger resultat, kan AMF Fonder fatta beslut om att sälja innehavet.

AMF Fonder använder främst externa leverantörer och källor för hållbarhetsdata och hållbarhetsanalys, men förvaltarna gör också egna analyser med information direkt från innehavsbolagen.

AMF Fonder har inget referensvärde för att uppnå fondens främjande egenskaper utan förvaltningen sker i linje med placeringsriktlinjerna som beslutas av AMF Fonders styrelse.

Uppföljningen av arbetet med de hållbarhetsfrämjande egenskaperna samt rapportering av efterlevnad av hållbarhetspolicy, investeringsstrategi, riktlinjer samt resultat redovisas i AMF Fonders Årsberättelse som publiceras under Q1 varje år på sidan Hel- och halvårsrapporter.

AMF Räntefond Mix främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte hållbara investeringar som mål. Minst 10 procent av investeringarna främjar de hållbarhetsrelaterade egenskaperna. AMF Räntefond Mix investerar i bolag som AMF Fonder klassificerar som hållbara investeringar. Enligt EU:s Disclosureförordning (SFDR) ska AMF Fonder ange en planerad minimiandel hållbara investeringar för AMF Räntefond Mix. AMF Fonder har valt att ange att minimiandelen hållbara investeringar kan utgöra noll procent av de totala investeringarna. I AMF Fonders Årsberättelse redovisas den faktiska andelen hållbara investeringar som AMF Räntefond Mix haft under föregående år. AMF Fonders Årsberättelse publiceras under Q1 varje år på sidan Hel- och halvårsrapporter.

AMF Fonders uppdrag är att skapa god avkastning för våra kunder. Hållbarhet är en viktig del i AMF Fonders strategi och går hand i hand med att skapa god avkastning för våra sparare, ha låga avgifter och vara ett ansvarstagande bolag. Målet med de hållbara investeringarna är att investera i bolag som kan ge långsiktigt god avkastning och att samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling.

De investeringar som AMF Fonder klassificerar som en hållbar investering uppfyller följande krav.

Bolagen bidrar till ett miljömål eller ett socialt mål

De bolag som AMF Fonder klassificerar som hållbara investeringar enligt EU:s Disclosureförordning (SFDR) ska bidra till ett miljömål eller ett socialt mål genom att erbjuda tjänster eller produkter som bidrar till omställningen till ett mer hållbart samhälle i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling (de globala hållbarhetsmålen). För att bedöma andelen av ett bolags omsättning som bidrar till ett globalt hållbarhetsmål utgår AMF Fonder från verktyget MSCI Sustainable Impact Metrics. Genom verktyget bedöms hur stor andel av ett bolags omsättning som kommer från produkter och tjänster som bidrar till att uppnå något eller flera av de globala hållbarhetsmålen. I analysen utgår MSCI från de globala hållbarhetsmålen och de underliggande delmålen som beskriver hur målet ska nås, och tar sedan fram indikatorer som ligger till grund för bedömningen av andelen av ett bolags omsättning som bidrar. Data samlas in både från bolagens egen rapportering och från andra källor som media och tillgängliga databaser. För att AMF Fonder ska bedöma investeringen som en hållbar investering måste minst 50 procent av bolagets omsättning komma från produkter och tjänster som bidrar positivt till något av de globala hållbar-hetsmålen. MSCI saknar data för delar av innehav-en vilket innebär att AMF Fonder i nuläget inte kan genomlysa alla innehav. Detta arbete kommer att utvecklas över tid i takt med att datatillgången och analysmöjligheterna förbättras.

AMF klassificerar även hållbara obligationer som hållbara investeringar om det bolag eller den organisation som gett ut obligationen uppfyller kraven på att inte orsaka betydande skada och kravet på god styrning, samt obligationer utgivna av utvecklingsbanker. En hållbar obligation är en obligation där kapitalet är öron märkt för projekt som har positiva miljömässiga eller sociala effekter.

Även bolag som bedriver verksamhet som är miljömässigt hållbar enligt EU-taxonomin, och som uppfyller kraven på att inte orsaka betydande skada (se nedan) klassificerar AMF Fonder som hållbara investeringar, om minst 50 procent av bolagets omsättning uppfyller kraven. I nuläget saknas data om innehavsbolagens taxonomiförenlighet, vilket inneHållbarhetsinformation AMF Räntefond Mix AMF Fonder AB sid 3 bär att det inte är möjligt att lämna tillförlitliga uppgifter om hur stor andel av investeringarna i AMF Räntefond Mix som är förenliga med taxonomin.

Bolagen ska inte orsaka betydande skada för något miljömål eller socialt mål

Vår styrning och policyer samt vår inriktning på investeringarna innebär att samtliga bolag som AMF Fonder investerar i ska uppfylla vissa hållbarhetskrav. Därutöver ställer AMF Fonder särskilda krav på hållbara investeringar för att säkerställa att de inte orsakar betydande skada. För hållbara investeringar gäller följande krav.

 • Bolagen uppfyller grundläggande principer för hållbart företagande. Detta beskrivs närmare nedan.
 • Vi har riktlinjer för hållbarhetsnivån som också de hållbara investeringarna ska uppfylla, vilket syftar till att AMF Räntefond Mix ska investera i bolag som på ett medvetet sätt arbetar med att förhindra negativa hållbarhetskonsekvenser relaterade till exempelvis mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption samt bolagsstyrning och affärsetik genom sina respektive verksamheter.
 • Bolagen får inte vara inblandade i tillverkning eller distribution av kontroversiella vapen (truppminor, klustervapen, kemiska vapen och biologiska vapen samt kärnvapen).
 • Högst fem procent av omsättningen i de bolag där placering sker får avse verksamhet som är hänförlig till kommersiell spelverksamhet (hasardspel), tobak, pornografi eller fossil verksamhet.
 • För bolag i sektorer med hög klimatpåverkan ställer vi krav på att de har satt vetenskapligt baserade klimatmål.
 • Bolagen får inte vara involverade i vissa länder.

AMF Fonder följer löpande upp att de hållbara investeringarna uppfyller ställda krav. Vi genomför kvartalsvis en intern genomlysning av alla våra företagsobligationer. Två gånger per år genomlyser även en extern part alla företagsobligationer.

Bolagen ska följa praxis för god styrning

Bolagen ska efterleva OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s Global Compact. Vi gör en intern genomlysning av samtliga investeringar kvartalsvis samt genom en extern part två gånger per år för att säkerställa att bolagen efterlever dessa riktlinjer och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

AMF Räntefond Mix främjar omställning mot ett mer hållbart samhälle och lägre koldioxidutsläpp.

Fondens målsättning är att med en god riskspridning uppnå en god avkastning på medellång sikt. Hållbarhet är en viktig del i investeringsstrategin och går hand i hand med att vi vill skapa långsiktigt god avkastning för våra sparare, ha låga avgifter och vara ett ansvarstagande bolag. Som en integrerad del i arbetet med att skapa hög avkastning tar AMF Fonder i förvaltningen hänsyn till hållbarhet. Det innebär att AMF Fonder tar hänsyn till hållbarhetsrisker och -möjligheter som en integrerad del i investeringsbeslut och att vi tar hänsyn till ett investeringsbesluts negativa hållbarhetskonsekvenser såväl inför investeringen som under investeringens löptid. Det innebär att AMF Fonder i förvaltningen av AMF Räntefond Mix ska uppfylla följande hållbarhetskrav:

 • AMF Räntefond Mix ska sträva efter att investera i bolag som har ett medvetet hållbarhetsarbete.
 • AMF Räntefond Mix ska bara investera i bolag som lever upp till de principer och riktlinjer för hållbart företagande och internationella konventioner om kontroversiella vapen som AMF Fonder ställt sig bakom.
 • AMF Fonder ska sträva efter att minska klimatavtrycket i investeringsportföljen i linje med Parisavtalet, och investeringarna ska sammantaget ha nettonollutsläpp år 2050.

AMF Räntefond Mix integrerar hållbarhetsperspektiv – både risker och möjligheter – i investeringsbesluten utifrån metoderna välja bort och välja in. Nedanstående text är relevant endast såvitt avser de företagskrediter som fonden placerar i.

Vi väljer bort

Vi har grundläggande kriterier för vilka bolag vi inte vill investera i, utifrån vår värdegrund eller för att det medför för stora risker. Det innebär att AMF Räntefond Mix inte investerar i:

 • Bolag som konstaterats bryta mot grundläggande principer för hållbart företagande, utifrån principerna i FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag.
 • Bolag som är inblandade i tillverkning eller distribution av kontroversiella vapen (truppminor, klustervapen, kemiska och biologiska vapen samt kärnvapen).
 • Bolag där mer än fem procent av omsättning avser verksamhet som är hänförlig till fossila bränslen, kommersiell spelverksamhet (hasardspel), tobak eller pornografi.

Vi väljer in

AMF Räntefond Mix investerar i bolag med ett medvetet hållbarhetsarbete eftersom vi tror att dessa bolag har större möjligheter att ge god långsiktig avkastning. Vid investeringar i räntebärande papper tar förvaltaren hänsyn till hållbarhetsaspekter i investeringsbesluten och investeringsbolagens hantering av risker och möjligheter kopplade till hållbarhet. AMF Fonder utgår från externa hållbarhetsanalyser. I de fall där det inte finns någon tillgänglig hållbarhetsanalys ansvarar förvaltaren för att göra en egen bedömning. Den bedömningen prövas i AMF Fonders Råd för ansvarsfulla investeringar och måste godkännas av AMF Fonders Vd. Innehav i sådana bolag följs upp minst årligen för att se att hållbarhetsnivån förbättras i den takt AMF Fonder önskar.

AMF Räntefond Mix investerar i hållbara obligationer när motparten uppfyller våra hållbarhetskrav, och där vi ser en avkastningspotential till våra kunder samt en positiv samhällspåverkan.

Vi påverkar

Som investerare kan vi påverka både bolag och branscher i en mer hållbar riktning. AMF Fonder bedriver ett aktivt påverkansarbete tillsammans med sitt moderbolag AMF Tjänstepension AB (AMF). Vi gör detta inom ramen för vårt ägararbete och genom att samarbeta med andra investerare, både globalt och i Sverige. Eftersom vårt ägande och vårt inflytande varierar mellan olika företag arbetar vi på olika sätt för att utövandet av vårt ägande ska vara mest effektivt. Påverkansarbete i AMF Räntefond Mix kan ske när vi även äger aktier i samma bolag.

AMF Räntefond Mix har följande planerade allokering:

 • Andel investeringar som är i linje med de främjande egenskaperna: 10 procent – Varav minimiandelen hållbara investeringar kan utgöra noll procent av de totala investeringarna.
 • Andel investeringar som inte är i linje med de främjande egenskaperna: 90 procent Dessa investeringar utgörs av statsobligationer, säkerställda obligationer, derivat och kassa.

Enligt Disclosureförordningen ska AMF Fonder ange den planerade minimiandelen hållbara investeringar för AMF Räntefond Mix. AMF Fonder har valt att ange att minimiandelen hållbara investeringar kan utgöra noll procent av de totala investeringarna. Det faktiska utfallet av andelen hållbara investeringar i fonden för föregående år redovisas i AMF Fonders Årsberättelse. Data om innehavsbolagens taxonomiförenlighet saknas, vilket innebär att AMF Fonder i nuläget inte kan lämna tillförlitliga uppgifter om andelen investeringar i AMF Räntefond Mix som är förenliga med taxonomin.

AMF Räntefond Mix främjar omställningen mot ett mer hållbart samhälle och lägre koldioxidutsläpp genom att bland annat investera i gröna, sociala och hållbara obligationer. Vi mäter andelen gröna, sociala och hållbara obligationer i produkten.

AMF Fonder mäter löpande andelen gröna, sociala och hållbara obligationer i produkten och redovisar i AMF Fonders Årsberättelse den andelen i förhållande till fondens totala innehav.

AMF Fonder använder hållbarhetsdata från Sustainalytics för alla svenska noterade innehav. Andelen svenska noterade innehav som täcks av Sustainalytics uppgår till ca 98 procent. Vi använder data från MSCI för utländska noterade innehav, med en täckning på 98 procent. För bolag och emittenter som inte täcks av MSCI eller Sustainalytics genomför AMF Fonder egna analyser, och tar in analyser från samarbetspartners.

AMF Fonder genomför löpande diskussioner med våra dataleverantörer för att säkerställa god datakvalitet. AMF Fonders riskfunktion gör också egna kontroller och stickprov för att säkerställa datakvaliteten, samt testar de verktyg och modeller som leverantörerna använder.

De uppsatta kraven och våra så kallade hållbarhetslimiter (minimikrav som återges i investeringsstrategin) följs upp på månadsbasis. En kontroll görs av alla innehavsbolag (screening) utifrån efterlevnad av internationella normer och konventioner. Det som kontrolleras är bolagens exponering mot exkluderade verksamheter och incidenter som föranleder brott mot internationella normer och konventioner. De båda leverantörerna (Sustainalytics och MSCI) inhämtar i sin tur informationen om bolagens exponering mot exkluderade verksamheter från publika presentationer utgivna av bolagen och/eller via direktkontakt med bolagen. Information om brott mot internationella normer och konventioner hämtas från media, intresseorganisationer och via direktkontakt med bolagen. AMF Fonders interna riskkontroll tar emot informationen och utför de löpande kontrollerna av innehaven.

En förutsättning för att kunna integrera hållbarhetshänsyn i investeringsbesluten är att bolagen som AMF Fonder investerar i lämnar tillförlitlig, heltäckande och jämförbar information som gör det möjligt att bedöma de hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter som bolagen är utsatta för. Det finns också osäkerheter både i hur reglerna om hållbara investeringar ska tolkas och i den hållbarhetsdata som används i bedömningen av hållbarhetsnivån i investeringarna. Ökad tydlighet och bättre data är en förutsättning för att ytterligare utveckla arbetet och redovisningen av utfall. Hållbarhetsinformation AMF Räntefond Mix AMF Fonder AB sid 4 I dag saknas ännu viktig information för att få en heltäckande bild, men både rapporteringskraven och bolagens eget arbete med att förbättra informationen utvecklas snabbt.

AMF Fonder har rutiner för due diligence på plats för att säkerställa att våra hållbarhetslimiter och -krav är uppfyllda och integrerade i investeringsprocess och beslut. AMF Fonder har även rutiner på plats för hur vi ska agera om bolag som vi är investerade i upphör att leva upp till de krav som AMF Fonder ställer på alla investeringar.

AMF Fonder utför dagliga risk- och limitkontroller av underliggande tillgångar för att kontrollera att de är i linje med de hållbarhetskrav och regler som redogjorts för ovan. Kvartalsvis genomför AMF Fonder en intern genomlysning av alla investeringar för att se att de normer och principer som AMF Fonder ställer sig bakom efterlevs. Samma genomlysning genomförs två gånger per år genom en extern part. Om ett innehavsbolag konstaterats agera i strid mot dessa normer och principer tar vi först kontakt med bolaget för att höra hur deras åtgärdsplan ser ut. Om inte åtgärdsplanen är tillfredställande avyttrar vi innehavet under ordnande former.

-

AMF Fonder har inget referensvärde för att uppnå fondens främjande egenskaper utan förvaltningen sker i linje med placeringsriktlinjerna som beslutas av AMF Fonders styrelse.

Köp fonden

Du kan köpa våra fonder på fondtorg eller genom din bank. Observera att alla fonder inte är tillgängliga hos alla leverantörer. Du kan också välja att spara delar av din premiepension i våra fonder genom att logga in på Pensionsmyndigheten, eller i vissa fall spara din tjänstepension i vår fondförsäkring.