AMF Aktiefond Sverige

En aktivt förvaltad Sverigefond som investerar brett i både marknadsledande bolag och mindre bolag med tillväxtpotential.

Viktigt att veta om fondsparande: historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning och fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med risknivå 5–7 enligt fondens faktablad kan minska/öka kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Läs fondernas faktablad och informationsbroschyr för mer information.

Porträtt av Dick och Tomas

Om fonden och förvaltningen

Aktiefond Sverige är en aktivt förvaltad aktiefond som enbart placerar i aktier och aktierelaterade instrument som är noterade i Sverige. Fondens målsättning är att med god riskspridning på lång sikt uppnå en avkastning som överstiger sitt jämförelseindex.

Du hittar mer information om fonden som till exempel avkastning och avgifter i fondlistan.

Fonden förvaltas av Dick Bergqvist och Anders Hansson.

Dick förvaltar fonden sedan 2022 och är sedan 2008 förvaltare av svenska aktier i AMFs traditionella portfölj. Han har en lång bakgrund på Handelsbanken, bland annat som ansvarig för Handelsbankens Sverigefond.

Anders förvaltar fonden sedan 2023. Anders har över 20 års erfarenhet från finansbranschen och kom till AMF 2023 från en position som förvaltare på RAM Rational Asset Management. Dessförinnan arbetade Anders som aktieanalytiker på Handelsbanken, Danske Bank och HSBC samt som institutionsmäklare på Nordea.

Svenska bolag har haft en enastående förmåga att anpassa sig till nya marknadsförutsättningar både vad gäller global expansion och tekniska innovationer.

Följ fondens utveckling

Mer om fonden

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Här finns hållbarhetsinformation om fonden i enlighet med EU:s Disclosureförordning. 

 AMF Fonder arbetar för att de som sparar i AMF Aktiefond Sverige ska få en hög avkastning över tid till låga avgifter. Fondens målsättning är att med god riskspridning på lång sikt uppnå en avkastning som överstiger sitt jämförelseindex. Vi strävar efter att investera i bolag inom varje bransch som arbetar medvetet med hållbarhet, eftersom vi tror att dessa bolag kan få pensionen att växa på lång sikt. På så sätt skapar vi värdeökning samtidigt som vi bidrar till hållbar utveckling av samhället.

AMF Aktiefond Sverige främjar tre specifika hållbarhetsrelaterade egenskaper.

 • Omställning mot lägre koldioxidutsläpp
 • Ett medvetet hållbarhetsarbete där bolagen proaktivt tar hänsyn till mänskliga rättigheter, arbetsrätt, klimat- och miljöfrågor och antikorruption
 • Jämställda styrelser (omfattar de bolag där AMF Fonder deltar i valberedningen). 

Minst 85 procent av investeringarna i AMF Aktiefond Sverige främjar dessa hållbarhetsrelaterade egenskaper. AMF Fonder använder ett antal indikatorer för att mäta och följa upp de främjande egenskaperna. Bland annat mäter och följer vi upp koldioxidavtrycket i AMF Aktiefond Sverige halvårsvis och jämför mot koldioxidavtrycket för fondens jämförelseindex (SIX Portfolio Return Index). I de bolag där vi deltar i valberedningen följer vi upp jämställdheten i styrelsen. 

AMF Fonder integrerar hållbarhetsperspektiv – både risker och möjligheter – i investeringsbesluten utifrån de tre metoderna välja bort, välja in och påverka. 

Vi väljer bort bolag som konstaterats bryta mot grundläggande principer för hållbart företagande, exempelvis vad gäller mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Vi investerar inte heller i bolag som är inblandade i tillverkning eller distribution av kontroversiella vapen eller i bolag där mer än fem procent av omsättningen avser verksamhet som är hänförlig till fossila bränslen, kommersiell spelverksamhet (hasardspel), tobak eller pornografi. 

Vi väljer in bolag med ett medvetet hållbarhetsarbete eftersom vi tror att dessa bolag har större möjligheter att ge god långsiktig avkastning till lägre risk. AMF Aktiefond Sverige kan investera i bolag som ännu inte har ett utvecklat hållbarhetsarbete, om det finns en tydlig strategi från bolagets sida att utveckla det arbetet och förbättra sig. Innehav i sådana bolag följs upp minst årligen för att se att hållbarhetsnivån förbättras i den takt vi önskar. Det är en viktig del där AMF Fonder kan bidra till en positiv hållbarhetsutveckling. 

Som ägare och investerare arbetar vi för att påverka både bolag och branscher i en mer hållbar riktning. Vi bedriver ett aktivt påverkansarbete tillsammans med vårt moderbolag AMF Tjänstepension AB (AMF). Vi gör detta inom ramen för vårt ägararbete och genom att samarbeta med andra investerare, både globalt och i Sverige. För att påverka bolag i en viss riktning driver vi frågor gentemot bolag utifrån vår ägaragenda och våra prioriterade ägarfrågor. I företag där vi har mindre inflytande arbetar vi tillsammans med andra ägare, ofta via olika initiativ och organisationer. Vi är aktiva i en rad samarbeten i Sverige och internationellt som syftar till att vi tillsammans med andra investerare ska påverka bolag att förbättra sitt hållbarhetsarbete.

AMF Aktiefond Sverige investerar i bolag som AMF Fonder klassificerar som hållbara investeringar. De hållbara investeringarna uppfyller följande krav. 

Bolagen bidrar till ett miljömål eller ett socialt mål genom att erbjuda tjänster eller produkter som bidrar till omställningen till ett mer hållbart samhälle i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling (de globala hållbarhetsmålen). Minst 50 procent av bolagets omsättning måste komma från produkter och tjänster som bidrar positivt till något av de globala hållbarhetsmålen för att AMF Fonder ska klassa det som en hållbar investering.

Bolagen orsakar inte betydande skada för något miljömål eller socialt mål. Vår styrning och policyer samt vår inriktning på investeringarna innebär att bolagen ska uppfylla vissa hållbarhetskrav. Därutöver ställer AMF Fonder särskilda krav på hållbara investeringar för att säkerställa att de inte orsakar betydande skada. Det handlar exempelvis om att bolagen inte får bedriva någon fossil verksamhet eller verksamhet kopplat till kommersiell spelverksamhet (hasardspel), tobak eller pornografi. För bolag i sektorer med hög klimatpåverkan ställer vi krav på att de har satt vetenskapligt baserade klimatmål. 

Bolagen följer praxis för god styrning genom att efterleva OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s Global Compact.

Bolag som bedriver verksamhet som är miljömässigt hållbar enligt EU-taxonomin klassificerar AMF Fonder också som hållbara investeringar, om minst 50 procent av bolagets omsättning uppfyller taxonomins krav. Även dessa bolag måste uppfylla kraven på att inte orsaka betydande skada. Det saknas data om innehavsbolagens taxonomiförenlighet, vilket innebär att det i nuläget inte är möjligt att lämna tillförlitliga uppgifter om hur stor andel av de investeringar som är förenliga med taxonomin.

Enligt EU:s Disclosureförordning (SFDR) ska AMF Fonder ange en planerad minimiandel hållbara investeringar för AMF Aktiefond Sverige. AMF Fonder har valt att ange att minimiandelen hållbara investeringar kan utgöra noll procent av de totala investeringarna. Det faktiska utfallet av andelen hållbara investeringar i AMF Aktiefond Sverige för föregående år redovisas i AMF Fonders Årsberättelse.

AMF Fonder följer regelbundet upp att investeringsstrategin och hållbarhetsriktlinjerna efterlevs. I noterade aktietillgångar kontrolleras hållbarhetslimiter dagligen. Kvartalsvis genomför AMF Fonder en intern genomlysning av alla investeringar för att se att de normer och principer som AMF Fonder ställer sig bakom efterlevs. Samma genomlysning genomförs två gånger per år genom en extern part. Om ett innehavsbolag konstaterats agera i strid mot dessa normer och principer tar vi först kontakt med bolaget för att höra hur deras åtgärdsplan ser ut. Om åtgärdsplanen inte är tillfredsställande och dialogen inte ger resultat, kan AMF Fonder fatta beslut om att sälja innehavet.

AMF Fonder använder främst externa leverantörer och källor för hållbarhetsdata och hållbarhetsanalys, men förvaltarna gör också egna analyser med information direkt från innehavsbolagen.

AMF Fonder har inget referensvärde för att uppnå fondens främjande egenskaper utan förvaltningen sker i linje med placeringsriktlinjerna som beslutas av AMF Fonders styrelse.

Uppföljningen av arbetet med de hållbarhetsfrämjande egenskaperna samt rapportering av efterlevnad av hållbarhetspolicy, investeringsstrategi, riktlinjer samt resultat redovisas i AMF Fonders Årsberättelse som publiceras under Q1 varje år på sidan Hel- och halvårsrapporter

AMF Aktiefond Sverige främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte hållbara investeringar som mål. Minst 85 procent av investeringarna främjar de hållbarhetsrelaterade egenskaperna. AMF Aktiefond Sverige investerar i bolag som AMF Fonder klassificerar som hållbara investeringar. Enligt EU:s Disclosureförordning (SFDR) ska AMF Fonder ange en planerad minimiandel hållbara investeringar för AMF Aktiefond Sverige. AMF Fonder har valt att ange att minimiandelen hållbara investeringar kan utgöra noll procent av de totala investeringarna.

I AMF Fonders Årsberättelse redovisas den faktiska andelen hållbara investeringar som AMF Aktiefond Sverige haft under föregående år. AMF Fonders Årsberättelse publiceras under Q1 varje år på sidan Hel- och halvårsrapporter.

AMF Fonders uppdrag är att skapa god avkastning för våra kunder. Hållbarhet är en viktig del i AMF Fonders strategi och går hand i hand med att skapa god avkastning för våra sparare, ha låga avgifter och vara ett ansvarstagande bolag. Målet med de hållbara investeringarna är att investera i bolag som kan ge långsiktigt god avkastning till lägre risk och att samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. 

De bolag som AMF Fonder klassificerar som en hållbar investering uppfyller följande krav.

Bolagen bidrar till ett miljömål eller ett socialt mål

De bolag som AMF Fonder klassificerar som hållbara investeringar enligt EU:s Disclosureförordning (SFDR) ska bidra till ett miljömål eller ett socialt mål genom att erbjuda tjänster eller produkter som bidrar till omställningen till ett mer hållbart samhälle i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling (de globala hållbarhetsmålen). För att bedöma andelen av ett bolags omsättning som bidrar till ett globalt hållbarhetsmål utgår AMF Fonder från verktyget MSCI Sustainable Impact Metrics. Genom verktyget bedöms hur stor andel av ett bolags omsättning som kommer från produkter och tjänster som bidrar till att uppnå något eller flera av de globala hållbarhetsmålen. I analysen utgår MSCI från de globala hållbarhetsmålen och de underliggande delmålen som beskriver hur målet ska nås, och tar sedan fram indikatorer som ligger till grund för bedömningen av andelen av ett bolags omsättning som bidrar. Data samlas in både från bolagens egen rapportering och från andra källor som media och tillgängliga databaser. För att AMF Fonder ska bedöma investeringen som en hållbar investering måste minst 50 procent av bolagets omsättning komma från produkter och tjänster som bidrar positivt till något av de globala hållbar-hetsmålen. MSCI saknar data för delar av innehav-en vilket innebär att AMF Fonder i nuläget inte kan genomlysa alla innehav. Detta arbete kommer att utvecklas över tid i takt med att datatillgången och analysmöjligheterna förbättras. 

Även bolag som bedriver verksamhet som är miljömässigt hållbar enligt EU-taxonomin, och som uppfyller kraven på att inte orsaka betydande skada (se nedan) klassificerar AMF Fonder som hållbara investeringar, om minst 50 procent av bolagets omsättning uppfyller kraven. I nuläget saknas data om innehavsbolagens taxonomiförenlighet, vilket innebär att det inte är möjligt att lämna tillförlitliga uppgifter om hur stor andel av investeringarna i AMF Aktiefond Sverige som är förenliga med taxonomin. 

Bolagen ska inte orsaka betydande skada för något miljömål eller socialt mål

Vår styrning och policyer samt vår inriktning på investeringarna innebär att samtliga bolag som AMF Fonder investerar i ska uppfylla vissa hållbarhetskrav. Därutöver ställer AMF Fonder särskilda krav på hållbara investeringar för att säkerställa att de inte orsakar betydande skada. För hållbara investeringar gäller följande krav. 

 • Bolagen uppfyller grundläggande principer för hållbart företagande. Detta beskrivs närmare nedan.
 • Vi har riktlinjer för hållbarhetsnivån som också de hållbara investeringarna ska uppfylla, vilket syftar till att AMF Aktiefond Sverige ska investera i bolag som på ett medvetet sätt arbetar med att förhindra negativa hållbarhetskonsekvenser relaterade till exempelvis mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption samt bolagsstyrning och affärsetik genom sina respektive verksamheter.
 • Bolagen får inte vara inblandade i tillverkning eller distribution av kontroversiella vapen (truppminor, klustervapen, kemiska och biologiska vapen samt kärnvapen).
 • Högst fem procent av omsättningen i de bolag där placering sker får avse verksamhet som är hänförlig till kommersiell spelverksamhet (hasardspel), tobak, pornografi eller fossil verksamhet.
 • För bolag i sektorer med hög klimatpåverkan ställer vi krav på att de har satt vetenskapligt baserade klimatmål.
 • Bolagen får inte vara involverade i vissa länder.

AMF Fonder följer löpande upp att de hållbara investeringarna uppfyller ställda krav. Vi genomför kvartalsvis en intern genomlysning av alla våra aktieinnehav. Två gånger per år genomlyser även en extern part alla aktieinnehav. 

Bolagen ska följa praxis för god styrning

Bolagen ska efterleva OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s Global Compact. Vi gör en intern genomlysning av samtliga investeringar kvartalsvis samt genom en extern part två gånger per år för att säkerställa att bolagen efterlever dessa riktlinjer och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. 

AMF Aktiefond Sverige främjar tre specifika hållbarhetsrelaterade egenskaper.

 1. Omställning mot lägre koldioxidutsläpp
 2. Ett medvetet hållbarhetsarbete där bolagen proaktivt tar hänsyn till mänskliga rättigheter, arbetsrätt, klimat- och miljöfrågor och antikorruption
 3. Jämställda styrelser (omfattar de bolag där AMF Fonder deltar i valberedningen).

AMF Fonder arbetar för att de som sparar i AMF Aktiefond Sverige ska få en hög avkastning över tid till låga avgifter. Fondens målsättning är att med god riskspridning på lång sikt uppnå en avkastning som överstiger sitt jämförelseindex. Hållbarhet är en viktig del i investeringsstrategin och går hand i hand med att vi vill skapa långsiktigt god avkastning för våra sparare, ha låga avgifter och vara ett ansvarstagande bolag. Som en integrerad del i arbetet med att skapa hög avkastning tar AMF Fonder i förvaltningen hänsyn till hållbarhet. Det innebär att AMF Fonder tar hänsyn till hållbarhetsrisker och -möjligheter som en integrerad del i investeringsbeslut och att vi tar hänsyn till ett investeringsbesluts negativa hållbarhetskonsekvenser såväl inför investeringen som under investeringens löptid. Det innebär att AMF Fonder i förvaltningen av AMF Aktiefond Sverige ska uppfylla följande hållbarhetskriterier:

 • AMF Aktiefond Sverige ska sträva efter att investera i bolag som har ett medvetet hållbarhetsarbete.
 • AMF Aktiefond Sverige ska bara investera i bolag som lever upp till de principer och riktlinjer för hållbart företagande och internationella konventioner om kontroversiella vapen som AMF Fonder ställt sig bakom.
 • AMF Fonder ska sträva efter att minska klimatavtrycket i investeringsportföljen i linje med Parisavtalet, och investeringarna ska sammantaget ha nettonollutsläpp år 2050. 

AMF Aktiefond Sverige integrerar hållbarhetsperspektiv – både risker och möjligheter – i investeringsbesluten utifrån de tre metoderna välja bort, välja in och påverka.

Vi väljer bort

Vi har grundläggande kriterier för vilka bolag vi inte vill investera i, utifrån vår värdegrund eller för att det medför för stora risker. Det innebär att AMF Aktiefond Sverige inte investerar i • bolag som konstaterats bryta mot grundläggande principer för hållbart företagande, utifrån principerna i FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag, • bolag som är inblandade i tillverkning eller distribution av kontroversiella vapen (truppminor, klustervapen, kemiska och biologiska vapen samt kärnvapen), • bolag där mer än fem procent av omsättning avser verksamhet som är hänförlig till fossila bränslen, kommersiell spelverksamhet (hasardspel), tobak eller pornografi. 

Vi väljer in

AMF Aktiefond Sverige investerar i bolag med ett medvetet hållbarhetsarbete eftersom vi tror att dessa bolag har större möjligheter att ge god långsiktig avkastning till lägre risk. För att identifiera bolag att investera i utgår AMF Fonder från ett antal samhällstrender som har en långsiktig påverkan på bolagens affärsmodeller och lönsamhet, däribland hållbarhet och klimatomställningen. AMF Fonder väljer aktivt in bolag med hållbara affärsmodeller eller bolag med ett dokumenterat omställningsarbete inom samtliga sektorer. AMF Fonder använder sig både av externa hållbarhetsanalyser och de egna förvaltarnas bedömningar. Dessa bedömningar prövas i AMF Fonders Råd för ansvarsfulla investeringar och måsta godkännas av AMF Fonders vd. Innehav i sådana bolag följs upp minst årligen för att se att hållbarhetsnivån förbättras i den takt AMF Fonder önskar.

Vi påverkar

Som investerare och aktieägare kan vi påverka bolag och branscher i en mer hållbar riktning. Vi bedriver ett aktivt påverkansarbete tillsammans med vårt moderbolag AMF Tjänstepension AB (AMF). Vi gör detta inom ramen för vårt ägararbete och genom att samarbeta med andra investerare, både globalt och i Sverige. Exempelvis har AMF ett strukturerat påverkansarbete för de 20 bolag med högst koldioxidutsläpp. Påverkansarbetet syftar till att bolagens klimatavtryck ska minska i linje med vad Parisavtalet innebär.

Vi fastställer även årligen prioriterade generella ägarfrågor. Flera av ägarfrågorna har en koppling till hållbarhetsaspekter:

 • Bidra till bolagets långsiktiga värdeskapande
 • Klimat - exponering mot och hantering av samhällets omställning till nettonoll utsläpp
 • Efterlevnad av svensk kod för bolagsstyrning – med fokus på jämställdhet och mångfald i styrelser och ledningsgrupper
 • Arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter 

AMF Fonder är tillsammans med vårt moderbolag AMF Tjänstepension AB stora ägare i många svenska bolag. När vi går in som stor ägare och får ett inflytande i bolaget, tar vi också ansvar för att driva ett systematiskt ägararbete i syfte att säkra en långsiktigt hållbar avkastning. Vi nominerar styrelseledamöter genom att delta i valberedningsarbete, och/eller röstar för en styrelse på bolagsstämman. Vi arbetar genom vårt deltagande i valberedningar för att bolagen ska ha jämställda styrelser. Vi har valt att aktivt driva frågan i de bolag där vi är med i valberedningen eftersom det ger oss en direkt möjlighet att påverka valet av kandidater. Vi följer bolagets utveckling generellt och för dialoger om viktiga frågor för bolaget och AMF, och vi följer upp resultatet. Vi håller oss informerade om utvecklingen i bolaget och om styrelsens arbete. 

För att påverka bolaget i en viss riktning driver vi frågor gentemot bolaget utifrån vår ägaragenda och våra prioriterade ägarfrågor. Vi arbetar exempelvis för att alla bolag där vi har stort inflytande sätter klimatmål i linje med Parisavtalet och redovisar sitt klimatavtryck (scope 1 och 2, det vill säga bolagets direkta utsläpp och dess indirekta utsläpp från inköpt energi), och vi följer årligen upp hur stor andel av dessa bolag som gör det. 

I företag där vi har mindre inflytande arbetar vi tillsammans med andra ägare, ofta via olika initiativ och organisationer. Vi är aktiva i en rad samarbeten i Sverige och internationellt som syftar till att vi tillsammans med andra investerare ska påverka bolag att förbättra sitt hållbarhetsarbete.

AMF Aktiefond Sverige har följande planerade allokering.

 • Andel investeringar som är i linje med de främjande egenskaperna: 85 procent
  • Varav minimiandelen hållbara investeringar kan utgöra noll procent av de totala investeringarna.
 • Andel investeringar som inte är i linje med de främjande egenskaperna: 15 procent
  • Dessa investeringar utgörs av derivat, andra fonder och kassa.

Enligt Disclosureförordningen ska AMF Fonder ange den planerade minimiandelen hållbara investeringar för AMF Aktiefond Sverige. AMF Fonder har valt att ange att minimiandelen hållbara investeringar kan utgöra noll procent av de totala investeringarna. Det faktiska utfallet av andelen hållbara investeringar i fonden för föregående år redovisas i AMF Fonders Årsberättelse. Data om innehavsbolagens taxonomiförenlighet saknas, vilket innebär att AMF Fonder i nuläget inte kan lämna tillförlitliga uppgifter om andelen investeringar i AMF Aktiefond Sverige som är förenliga med taxonomin. 

AMF Fonder använder ett antal indikatorer för att mäta och följa upp vårt arbete med de främjande egenskaperna. Dessa följs upp och redovisas i AMF Fonders Årsberättelse. 

1. Omställning mot lägre koldioxidutsläpp

 • Vi mäter och följer upp koldioxidavtrycket i AMF Aktiefond Sverige halvårsvis och jämför mot koldioxidavtrycket mot index. Som jämförelseindex för svenska aktier används SIX Portfolio Return Index. 

2. Ett medvetet hållbarhetsarbete hos bolagen vi investerar i

 • Investeringar i AMF Aktiefond Sverige ska uppfylla AMF Fonders riktlinjer för hållbarhetsnivå i investeringarna, vilka syftar till att säkerställa att vi investerar i bolag som har ett medvetet hållbarhetsarbete. AMF Fonder mäter detta främst genom tjänsten ESG Risk Rating från leverantörer av hållbarhetsanalys. AMF Fonder följer kvartalsvis upp bolagens ESG-riskbetyg. För bolag som saknar ESG-riskbetyg gör AMF Fonder egna analyser med information direkt från innehavsbolagen. 

3. Jämställda styrelser där AMF sitter med i valberedningarna

 • AMF Fonder arbetar för att alla styrelser där vi sitter i valberedningen ska vara jämställda, definierat som en fördelning på 60/40 mellan könen. Vi följer årligen upp hur stor andel av bolagen som uppnår detta. 

1. Omställning mot lägre koldioxidutsläpp

AMF Fonder beräknar löpande hur koldioxidutsläppen i AMF Aktiefond Sverige utvecklas över tid. AMF Fonder utgår i beräkningen från koldioxidintensiteten hos portföljbolagen, vilket mäts som bolagens växthusgasutsläpp i förhållande till deras nettoomsättning (ton koldioxidutsläpp per miljoner SEK i omsättning). I beräkningen av utsläppen utgår AMF Fonder från att vi äger en lika stor andel av utsläppen i ett företag som vår ägarandel i företaget, vilket är i linje med praxis.

2. Ett medvetet hållbarhetsarbete hos bolagen vi investerar i

AMF Fonder mäter bolagens hållbarhetsarbete genom tjänsten ESG Risk Rating från externa leverantörer av hållbarhetsanalys. ESG Risk Rating mäter ett bolags exponering för branschspecifika hållbarhetsrisker och hur väl bolaget hanterar riskerna. På det sättet bedöms både bolagets hållbarhetsarbete och risken för att värdet på investeringen sjunker till följd av hållbarhetsrisker som bolaget inte hanterar. Utifrån det får bolaget ett ESG-riskbetyg från en skala noll till hundra, där noll innebär att risken är försumbar. Vi följer kvartalsvis upp bolagens ESG-riskbetyg. För bolag som saknar ESG-riskbetyg gör förvaltarna egna analyser med information direkt från innehavsbolagen.

3. Jämställda styrelser

AMF Fonder mäter årligen efter stämmosäsongen andelen kvinnor respektive män i de svenska noterade innehav där vi är med i valberedningen. 

 

AMF Fonder använder hållbarhetsdata från Sustainalytics för alla svenska noterade innehav. Andelen svenska noterade innehav som täcks av Sustainalytics uppgår till ca 98 procent. För bolag och emittenter som inte täcks av Sustainalytics genomför AMF Fonder egna analyser, och tar in analyser från samarbetspartners.

AMF Fonder genomför löpande diskussioner med våra dataleverantörer för att säkerställa god datakvalitet. AMF Fonders riskfunktion gör också egna kontroller och stickprov för att säkerställa datakvaliteten, samt testar de verktyg och modeller som leverantörerna använder.

De uppsatta kraven och våra så kallade hållbarhetslimiter (minimikrav som återges i investeringsstrategin) följs upp på månadsbasis. En kontroll görs av alla innehavsbolag (screening) utifrån efterlevnad av internationella normer och konventioner. Det som kontrolleras är bolagens exponering mot exkluderade verksamheter och incidenter som föranleder brott mot internationella normer och konventioner. De båda leverantörerna (Sustainalytics och MSCI) inhämtar i sin tur informationen om bolagens exponering mot exkluderade verksamheter från publika presentationer utgivna av bolagen och/eller via direktkontakt med bolagen. Information om brott mot internationella normer och konventioner hämtas från media, intresseorganisationer och via direktkontakt med bolagen. AMF Fonders interna riskkontroll tar emot informationen och utför de löpande kontrollerna av innehaven. 

En förutsättning för att kunna integrera hållbarhetshänsyn i investeringsbesluten är att bolagen som AMF Fonder investerar i lämnar tillförlitlig, heltäckande och jämförbar information som gör det möjligt att bedöma de hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter som bolagen är utsatta för. Det finns också osäkerheter både i hur reglerna om hållbara investeringar ska tolkas och i den hållbarhetsdata som används i bedömningen av hållbarhetsnivån i investeringarna. Ökad tydlighet och bättre data är en förutsättning för att ytterligare utveckla arbetet och redovisningen av utfall. I dag saknas ännu viktig information för att få en heltäckande bild, men både rapporteringskraven och bolagens eget arbete med att förbättra informationen utvecklas snabbt.

AMF Fonder har rutiner för due diligence på plats för att säkerställa att våra hållbarhetslimiter och -krav är uppfyllda och integrerade i investeringsprocess och beslut. AMF Fonder har även rutiner på plats för hur vi ska agera om bolag som vi är investerade i upphör att leva upp till de krav som AMF Fonder ställer på alla investeringar.

AMF Fonder utför dagliga risk- och limitkontroller av underliggande tillgångar för att kontrollera att de är i linje med de hållbarhetskrav och regler som redogjorts för ovan. Kvartalsvis genomför AMF Fonder en intern genomlysning av alla investeringar för att se att de normer och principer som AMF Fonder ställer sig bakom efterlevs. Samma genomlysning genomförs två gånger per år genom en extern part. Om ett innehavsbolag konstaterats agera i strid mot dessa normer och principer tar vi först kontakt med bolaget för att höra hur deras åtgärdsplan ser ut. Om inte åtgärdsplanen är tillfredställande avyttrar vi innehavet under ordnande former.

Som ägare och investerare har vi möjlighet att påverka både bolag och branscher i en mer hållbar riktning. Vi gör detta inom ramen för vårt ägararbete och genom att samarbeta med andra investerare, både globalt och i Sverige. Detta beskrivs i vår investeringsstrategi ovan. Om ett innehavsbolag konstaterats bryta mot grundläggande principer för hållbart företagande, exempelvis på grund av en kontrovers, tar vi först kontakt med bolaget för att höra hur deras åtgärdsplan ser ut för att komma tillrätta med den uppkomna situationen. Om vi inte anser att åtgärdsplanen är tillfredsställande och dialogen inte ger resultat, kan AMF Fonder fatta beslut om att sälja innehavet.

AMF Fonder har inget referensvärde för att uppnå fondens främjande egenskaper utan förvaltningen sker i linje med placeringsriktlinjerna som beslutas av AMF Fonders styrelse.

Köp fonden

Du kan köpa våra fonder på fondtorg eller genom din bank. Observera att alla fonder inte är tillgängliga hos alla leverantörer. Du kan också välja att spara delar av din premiepension i våra fonder genom att logga in på Pensionsmyndigheten, eller i vissa fall spara din tjänstepension i vår fondförsäkring.