AMF Aktiefond Global

Med vår aktivt förvaltade globalfond får du möjlighet att ta del av aktiemarknader runt om i världen till en låg avgift.

Viktigt att veta om fondsparande: historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning och fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med risknivå 5–7 enligt fondens faktablad kan minska/öka kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Läs fondernas faktablad och informationsbroschyr för mer information.

Ulf tittar in i kameran.

Om fonden och förvaltningen

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond med en bred placeringsinriktning på världens aktiemarknader. Fonden kan placera i aktier noterade på alla större börser i världen, men har fokuserat placeringarna till USA, Europa och Asien. Fondens målsättning är att med god riskspridning på lång sikt uppnå en avkastning som överstiger sitt jämförelseindex.

Du hittar mer information om fonden som till exempel avkastning och avgifter i fondlistan.

Fonden förvaltas av Ulf Alexandersson (bilden) och Martin Siwmark.

Ulf förvaltar fonden sedan 2021. Han började på AMF 2006 som trader, valutaförvaltare och portföljanalytiker, och är sedan 2015 portföljförvaltare. 

Martin förvaltar fonden sedan 2023. Han är anställd på AMF sedan 2017 och arbetar som global aktieförvaltare sedan 2018. Dessförinnan arbetade Martin på Riksbanken och på Handelsbanken.

Vår globalfond blandar både tillväxtmarknader och mogna marknader på ett sätt som sprider risken och ger goda möjligheter till avkastning.

Följ fondens utveckling

Mer om fonden

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Här finns hållbarhetsinformation om fonden i enlighet med EU:s Disclosureförordning. 

AMF Fonder arbetar för att de som sparar i AMF Aktiefond Global ska få en hög avkastning över tid till låga avgifter. Fondens målsättning är att med god riskspridning på lång sikt uppnå en avkastning som överstiger sitt jämförelseindex. Vi strävar efter att investera i bolag inom varje bransch som arbetar medvetet med hållbarhet, eftersom vi tror att dessa bolag kan få pensionen att växa på lång sikt. På så sätt skapar vi värdeökning samtidigt som vi bidrar till hållbar utveckling av samhället.

AMF Aktiefond Global främjar två specifika hållbarhetsrelaterade egenskaper.

 • Omställning mot lägre koldioxidutsläpp.
 • Ett medvetet hållbarhetsarbete där bolagen proaktivt tar hänsyn till mänskliga rättigheter, arbetsrätt, klimat- och miljöfrågor och antikorruption.

Minst 85 procent av investeringarna i AMF Aktiefond Global främjar dessa hållbarhetsrelaterade egenskaper. AMF Fonder använder ett antal indikatorer för att mäta och följa upp de främjande egenskaperna. Bland annat mäter och följer vi upp koldioxidavtrycket i AMF Aktiefond Global halvårsvis och jämför mot koldioxidavtrycket för fondens jämförelseindex (MSCI All Country World Index).

AMF Fonder integrerar hållbarhetsperspektiv – både risker och möjligheter – i investeringsbesluten utifrån de tre metoderna välja bort, välja in och påverka.

Vi väljer bort bolag som konstaterats bryta mot grundläggande principer för hållbart företagande, exempelvis vad gäller mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Vi investerar inte heller i bolag som är inblandade i tillverkning eller distribution av kontroversiella vapen eller i bolag där mer än fem procent av omsättningen avser verksamhet som är hänförlig till utvinning av kol, kommersiell spelverksamhet (hasardspel), tobak eller pornografi.

Vi väljer in bolag med ett medvetet hållbarhetsarbete eftersom vi tror att dessa bolag har större möjligheter att ge god långsiktig avkastning till lägre risk. AMF Aktiefond Global kan investera i bolag som ännu inte har ett utvecklat hållbarhetsarbete, om det finns en tydlig strategi från bolagets sida att utveckla det arbetet och förbättra sig. Innehav i sådana bolag följs upp minst årligen för att se att hållbarhetsnivån förbättras i den takt vi önskar. Det är en viktig del där AMF Fonder kan bidra till en positiv hållbarhetsutveckling.

Som ägare och investerare arbetar vi för att påverka både bolag och branscher i en mer hållbar riktning. Vi bedriver ett aktivt påverkansarbete tillsammans med vårt moderbolag AMF Tjänstepension AB (AMF). Vi gör detta inom ramen för vårt ägararbete och genom att samarbeta med andra investerare, både globalt och i Sverige. Exempelvis har AMF ett strukturerat påverkansarbete för de 20 bolag med högst koldioxidutsläpp. Påverkansarbetet syftar till att bolagens klimatavtryck ska minska i linje med vad Parisavtalet innebär. AMF Fonder bedriver också andra påverkansdialoger i prioriterade hållbarhetsfrågor via en extern leverantör, samt tillsammans med andra investerare genom olika initiativ som Climate Action 100+. Förvaltarna tar även själv upp hållbarhetsfrågor i löpande kontakter med bolagen. Vi röstar på bolagsstämmorna i de utländska innehaven genom fullmakt (så kallad proxyröstning). Vår klimatpolicy och våra klimatmål styr hur vi röstar.

 AMF Aktiefond Global investerar i bolag som AMF Fonder klassificerar som hållbara investeringar. De hållbara investeringarna uppfyller följande krav.

Bolagen bidrar till ett miljömål eller ett socialt mål genom att erbjuda tjänster eller produkter som bidrar till omställningen till ett mer hållbart samhälle i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling (de globala hållbarhetsmålen). Minst 50 procent av bolagets omsättning måste komma från produkter och tjänster som bidrar positivt till något av de globala hållbarhetsmålen för att AMF Fonder ska klassa det som en hållbar investering.

Bolagen orsakar inte betydande skada för något miljömål eller socialt mål. Vår styrning och policyer samt vår inriktning på investeringarna innebär att bolagen ska uppfylla vissa hållbarhetskrav. Därutöver ställer AMF Fonder särskilda krav på hållbara investeringar för att säkerställa att de inte orsakar betydande skada. Det handlar exempelvis om att bolagen inte får bedriva någon fossil verksamhet eller verksamhet kopplat till kommersiell spelverksamhet (hasardspel), tobak eller pornografi. För bolag i sektorer med hög klimatpåverkan ställer vi krav på att de har satt vetenskapligt baserade klimatmål.

Bolagen följer praxis för god styrning genom att efterleva OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s Global Compact.

Bolag som bedriver verksamhet som är miljömässigt hållbar enligt EU-taxonomin klassificerar AMF Fonder också som hållbara investeringar, om minst 50 procent av bolagets omsättning uppfyller taxonomins krav. Även dessa bolag måste uppfylla kraven på att inte orsaka betydande skada. Det saknas data om innehavsbolagens taxonomiförenlighet, vilket innebär att det i nuläget inte är möjligt att lämna tillförlitliga uppgifter om hur stor andel av de investeringar som är förenliga med taxonomin.

Enligt EU:s Disclosureförordning (SFDR) ska AMF Fonder ange en planerad minimiandel hållbara investeringar för AMF Aktiefond Global. AMF Fonder har valt att ange att minimiandelen hållbara investeringar kan utgöra noll procent av de totala investeringarna. Det faktiska utfallet av andelen hållbara investeringar i AMF Aktiefond Global för föregående år redovisas i AMF Fonders Årsberättelse.

AMF Fonder följer regelbundet upp att investeringsstrategin och hållbarhetsriktlinjerna efterlevs. I noterade aktietillgångar kontrolleras hållbarhetslimiter dagligen. Kvartalsvis genomför AMF Fonder en intern genomlysning av alla investeringar för att se att de normer och principer som AMF Fonder ställer sig bakom efterlevs. Samma genomlysning genomförs två gånger per år genom en extern part. Om ett innehavsbolag konstaterats agera i strid mot dessa normer och principer tar vi först kontakt med bolaget för att höra hur deras åtgärdsplan ser ut. Om åtgärdsplanen inte är tillfredsställande och dialogen inte ger resultat, kan AMF Fonder fatta beslut om att sälja innehavet.

AMF Fonder använder främst externa leverantörer och källor för hållbarhetsdata och hållbarhetsanalys, men förvaltarna gör också egna analyser med information direkt från innehavsbolagen. AMF Fonder har inget referensvärde för att uppnå fondens främjande egenskaper utan förvaltningen sker i linje med placeringsriktlinjerna som beslutas av AMF Fonders styrelse.

Uppföljningen av arbetet med de hållbarhetsfrämjande egenskaperna samt rapportering av efterlevnad av hållbarhetspolicy, investeringsstrategi, riktlinjer samt resultat redovisas i AMF Fonders årsberättelse som publiceras under Q1 varje år på sidan Hel- och halvårsrapporter.

AMF Aktiefond Global främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte hållbara investeringar som mål. Minst 85 procent av investeringarna främjar de hållbarhetsrelaterade egenskaperna. AMF Aktiefond Global investerar i bolag som AMF Fonder klassificerar som hållbara investeringar. Enligt EU:s Disclosureförordning (SFDR) ska AMF Fonder ange en planerad minimiandel hållbara investeringar för AMF Aktiefond Global. AMF Fonder har valt att ange att minimiandelen hållbara investeringar kan utgöra noll procent av de totala investeringarna. I AMF Fonders Årsberättelse redovisas den faktiska andelen hållbara investeringar som AMF Aktiefond Global haft under föregående år. Årsberättelsen publiceras under Q1 varje år på sidan Hel- och halvårsrapporter

AMF Fonders uppdrag är att skapa god avkastning för våra kunder. Hållbarhet är en viktig del i AMF Fonders strategi och går hand i hand med att skapa god avkastning för våra sparare, ha låga avgifter och vara ett ansvarstagande bolag. Målet med de hållbara investeringarna är att investera i bolag som kan ge långsiktigt god avkastning till lägre risk och att samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. 

De bolag som AMF Fonder klassificerar som en hållbar investering uppfyller följande krav.

Bolagen bidrar till ett miljömål eller ett socialt mål

De bolag som AMF Fonder klassificerar som hållbara investeringar enligt EU:s Disclosureförordning (SFDR) ska bidra till ett miljömål eller ett socialt mål genom att erbjuda tjänster eller produkter som bidrar till omställningen till ett mer hållbart samhälle i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling (de globala hållbarhetsmålen). För att bedöma andelen av ett bolags omsättning som bidrar till ett globalt hållbarhetsmål utgår AMF Fonder från verktyget MSCI Sustainable Impact Metrics. Genom verktyget bedöms hur stor andel av ett bolags omsättning som kommer från produkter och tjänster som bidrar till att uppnå något eller flera av de globala hållbarhetsmålen. I analysen utgår MSCI från de globala hållbarhetsmålen och de underliggande delmålen som beskriver hur målet ska nås, och tar sedan fram indikatorer som ligger till grund för bedömningen av andelen av ett bolags omsättning som bidrar. Data samlas in både från bolagens egen rapportering och från andra källor som media och tillgängliga databaser. För att AMF Fonder ska bedöma investeringen som en hållbar investering måste minst 50 procent av bolagets omsättning komma från produkter och tjänster som bidrar positivt till något av de globala hållbar-hetsmålen. MSCI saknar data för delar av innehav-en vilket innebär att AMF Fonder i nuläget inte kan genomlysa alla innehav. Detta arbete kommer att utvecklas över tid i takt med att datatillgången och analysmöjligheterna förbättras.

Även bolag som bedriver verksamhet som är miljömässigt hållbar enligt EU-taxonomin, och som uppfyller kraven på att inte orsaka betydande skada (se nedan) klassificerar AMF Fonder som hållbara investeringar, om minst 50 procent av bolagets omsättning uppfyller kraven. I nuläget saknas data om innehavsbolagens taxonomiförenlighet, vilket innebär att det inte är möjligt att lämna tillförlitliga uppgifter om hur stor andel av investeringarna i AMF Aktiefond Global som är förenliga med taxonomin.

Bolagen ska inte orsaka betydande skada för något miljömål eller socialt mål

Vår styrning och policyer samt vår inriktning på investeringarna innebär att samtliga bolag som AMF Fonder investerar i ska uppfylla vissa hållbarhetskrav. Därutöver ställer AMF Fonder särskilda krav på hållbara investeringar för att säkerställa att de inte orsakar betydande skada. För hållbara investeringar gäller följande krav. 

 • Bolagen uppfyller grundläggande principer för hållbart företagande. Detta beskrivs närmare nedan.
 • Vi har riktlinjer för hållbarhetsnivån som också de hållbara investeringarna ska uppfylla, vilket syftar till att AMF Aktiefond Global ska investera i bolag som på ett medvetet sätt arbetar med att förhindra negativa hållbarhetskonsekvenser relaterade till exempelvis mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption samt bolagsstyrning och affärsetik genom sina respektive verksamheter.
 • Bolagen får inte vara inblandade i tillverkning eller distribution av kontroversiella vapen (truppminor, klustervapen, kemiska vapen och biologiska vapen samt kärnvapen).
 • Högst fem procent av omsättningen i de bolag där placering sker får avse verksamhet som är hänförlig till kommersiell spelverksamhet (hasardspel), tobak, pornografi eller fossil verksamhet.
 • För bolag i sektorer med hög klimatpåverkan ställer vi krav på att de har satt vetenskapligt baserade klimatmål.
 • Bolagen får inte vara involverade i vissa länder.

AMF Fonder följer löpande upp att de hållbara investeringarna uppfyller ställda krav. Vi genomför kvartalsvis en intern genomlysning av alla våra aktieinnehav. Två gånger per år genomlyser även en extern part alla aktieinnehav. 

Bolagen ska följa praxis för god styrning

Bolagen ska efterleva OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s Global Compact. Vi gör en intern genomlysning av samtliga investeringar kvartalsvis samt genom en extern part två gånger per år för att säkerställa att bolagen efterlever dessa riktlinjer och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

AMF Aktiefond Global främjar två specifika hållbarhetsrelaterade egenskaper.

 1. Omställning mot lägre koldioxidutsläpp
 2. Ett medvetet hållbarhetsarbete där bolagen proaktivt tar hänsyn till mänskliga rättigheter, arbetsrätt, klimat- och miljöfrågor och antikorruption

AMF Fonder arbetar för att de som sparar i AMF Aktiefond Global ska få en hög avkastning över tid till låga avgifter. Fondens målsättning är att med god riskspridning på lång sikt uppnå en avkastning som överstiger sitt jämförelseindex. Hållbarhet är en viktig del i investeringsstrategin och går hand i hand med att vi vill skapa långsiktigt god avkastning för våra sparare, ha låga avgifter och vara ett ansvarstagande bolag. Som en integrerad del i arbetet med att skapa hög avkastning tar AMF Fonder i förvaltningen hänsyn till hållbarhet. Det innebär att AMF Fonder tar hänsyn till hållbarhetsrisker och -möjligheter som en integrerad del i investeringsbeslut och att vi tar hänsyn till ett investeringsbesluts negativa hållbarhetskonsekvenser såväl inför investeringen som under investeringens löptid. Det innebär att AMF Fonder i förvaltningen av AMF Aktiefond Global ska uppfylla följande hållbarhetskrav:

 • AMF Aktiefond Global ska sträva efter att investera i bolag som har ett medvetet hållbarhetsarbete.
 • AMF Aktiefond Global ska bara investera i bolag som lever upp till de principer och riktlinjer för hållbart företagande och internationella konventioner om kontroversiella vapen som AMF Fonder ställt sig bakom.
 • AMF Fonder ska sträva efter att minska klimatavtrycket i investeringsportföljen i linje med Parisavtalet, och investeringarna ska sammantaget ha nettonollutsläpp år 2050. 

AMF Aktiefond Global integrerar hållbarhetsperspektiv – både risker och möjligheter – i investeringsbesluten utifrån de tre metoderna välja bort, välja in och påverka. 

Vi väljer bort

Vi har grundläggande kriterier för vilka bolag vi inte vill investera i, utifrån vår värdegrund eller för att det medför för stora risker. Det innebär att AMF Aktiefond Global inte investerar i

 • bolag som konstaterats bryta mot grundläggande principer för hållbart företagande, utifrån principerna i FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag.
 • bolag som är inblandade i tillverkning eller distribution av kontroversiella vapen (truppminor, klustervapen, kemiska och biologiska vapen samt kärnvapen).
 • bolag där mer än fem procent av omsättningen kommer från utvinning av kol.
 • bolag där mer än fem procent av omsättning avser verksamhet som är hänförlig till kommersiell spelverksamhet (hasardspel), tobak eller pornografi.

Vi väljer in

AMF Aktiefond Globals investeringsstrategi är att investera i bolag som bedöms ha kommit längre i sitt hållbarhetsarbete än andra bolag inom samma sektor. För att identifiera bolag som kommit längre i sitt hållbarhetsarbete använder förvaltningen bland annat indexet MSCI All Country World Index ESG Leaders. I indexet ingår de bolag inom olika sektorer och regioner som MSCI bedömer kommit längre i sitt hållbarhetsarbete med avseende på miljömässig, social och bolagsstyrningsrelaterad hållbarhet. Fonden kan även välja att investera i bolag som inte ingår i index förutsatt att inriktningen på hållbarhetsarbetet bedöms vara tillräckligt god. För de bolagen ansvarar förvaltaren för att göra en egen bedömning. Den bedömningen prövas i AMF Fonders Råd för ansvarsfulla investeringar och måste godkännas av AMF Fonders Vd. Innehav i sådana bolag följs upp minst årligen för att se att hållbarhetsnivån förbättras i den takt AMF Fonder önskar.

Vi påverkar

Som investerare och ägare kan vi påverka bolag och branscher i en mer hållbar riktning. Vi bedriver ett aktivt påverkansarbete tillsammans med vårt moderbolag AMF Tjänstepension AB (AMF). Vi gör detta inom ramen för vårt ägararbete och genom att samarbeta med andra investerare, både globalt och i Sverige. Exempelvis har AMF ett strukturerat påverkansarbete för de 20 bolag med högst koldioxidutsläpp. Påverkansarbetet syftar till att bolagens klimatavtryck ska minska i linje med vad Parisavtalet innebär. AMF Fonder bedriver också andra påverkansdialoger i prioriterade hållbarhetsfrågor via en extern leverantör, samt tillsammans med andra investerare genom olika initiativ som Climate Action 100+. Förvaltarna tar även själv upp hållbarhetsfrågor i löpande kontakter med bolagen. Vi röstar på bolagsstämmorna i de utländska innehaven genom fullmakt (så kallad proxyröstning). AMF Fonder tar hänsyn till principer för hållbart företagande och internationella normer och konventioner om exempelvis arbetstagarnas rättigheter som AMF Fonder ställer sig bakom. Vår klimatpolicy och våra klimatmål styr hur vi röstar.

Climate-International-Voting-Guidelines.pdf

Climate-US-Voting-Guidelines.pdf

AMF Aktiefond Global har följande planerade allokering.

 • Andel investeringar som är i linje med de främjande egenskaperna: 85 procent – Varav minimiandelen hållbara investeringar kan utgöra noll procent av de totala investeringarna.
 • Andel investeringar som inte är i linje med de främjande egenskaperna: 15 procent Dessa investeringar utgörs av derivat, fonder samt kassa. 

Enligt Disclosureförordningen ska AMF Fonder ange den planerade minimiandelen hållbara investeringar för AMF Aktiefond Global. AMF Fonder har valt att ange att minimiandelen hållbara investeringar kan utgöra noll procent av de totala investeringarna. Det faktiska utfallet av andelen hållbara investeringar i fonden för föregående år redovisas i AMF Fonders Årsberättelse. Data om innehavsbolagens taxonomiförenlighet saknas, vilket innebär att AMF Fonder i nuläget inte kan lämna tillförlitliga uppgifter om andelen investeringar i AMF Aktiefond Global som är förenliga med taxonomin. 

AMF Fonder använder ett antal indikatorer för att mäta och följa upp vårt arbete med de främjande egenskaperna. Dessa följs upp och redovisas i AMF Fonders Årsberättelse.

1. Omställning mot lägre koldioxidutsläpp

 • Vi mäter och följer upp koldioxidavtrycket i AMF Aktiefond Global halvårsvis och jämför mot koldioxidavtrycket för fondens jämförelseindex. Som jämförelseindex använder AMF Fonder MSCI All Country World Index. 

2. Ett medvetet hållbarhetsarbete hos bolagen vi investerar i

 • Investeringar i AMF Aktiefond Global ska uppfylla AMF Fonders riktlinjer för hållbarhetsnivå i investeringarna, vilka syftar till att säkerställa att vi investerar i bolag som har ett medvetet hållbarhetsarbete. AMF Fonder mäter detta främst genom tjänsten ESG Risk Rating från en leverantör av hållbarhetsanalys. AMF Fonder följer kvartalsvis upp bolagens ESG-riskbetyg. För bolag som saknar ESG-riskbetyg gör AMF Fonder egna analyser med information direkt från innehavsbolagen.

1. Omställning mot lägre koldioxidutsläpp

AMF Fonder beräknar löpande hur koldioxidutsläppen i AMF Aktiefond Global utvecklas över tid. AMF Fonder utgår i beräkningen från koldioxidintensiteten hos portföljbolagen, vilket mäts som bolagens växthusgasutsläpp i förhållande till deras nettoomsättning (ton koldioxidutsläpp per miljoner SEK i omsättning). I beräkningen av utsläppen utgår AMF Fonder från att vi äger en lika stor andel av utsläppen i ett företag som vår ägarandel i företaget, vilket är i linje med praxis.

2. Ett medvetet hållbarhetsarbete hos bolagen vi investerar i

AMF Fonder mäter bolagens hållbarhetsarbete genom tjänsten ESG Risk Rating från externa leverantörer av hållbarhetsanalys. ESG Risk Rating mäter ett bolags exponering för branschspecifika hållbarhetsrisker och hur väl bolaget hanterar riskerna. På det sättet bedöms både bolagets hållbarhetsarbete och risken för att värdet på investeringen sjunker till följd av hållbarhetsrisker som bolaget inte hanterar. Utifrån det får bolaget ett ESG-riskbetyg från en skala noll till hundra, där noll innebär att risken är försumbar. Vi följer kvartalsvis upp bolagens ESG-riskbetyg. För bolag som saknar ESG-riskbetyg gör förvaltarna egna analyser med information direkt från innehavsbolagen. 

AMF Fonder använder hållbarhetsdata från Sustainalytics för alla svenska noterade innehav. Andelen svenska noterade innehav som täcks av Sustainalytics uppgår till ca 98 procent. Vi använder data från MSCI för utländska noterade innehav, med en täckning på 98 procent. För bolag och emittenter som inte täcks av MSCI eller Sustainalytics genomför AMF Fonder egna analyser, och tar in analyser från samarbetspartners.

AMF Fonder genomför löpande diskussioner med våra dataleverantörer för att säkerställa god datakvalitet. AMF Fonders riskfunktion gör också egna kontroller och stickprov för att säkerställa datakvaliteten, samt testar de verktyg och modeller som leverantörerna använder.

De uppsatta kraven och våra så kallade hållbarhetslimiter (minimikrav som återges i investeringsstrategin) följs upp på månadsbasis. En kontroll görs av alla innehavsbolag (screening) utifrån efterlevnad av internationella normer och konventioner. Det som kontrolleras är bolagens exponering mot exkluderade verksamheter och incidenter som föranleder brott mot internationella normer och konventioner. De båda leverantörerna (Sustainalytics och MSCI) inhämtar i sin tur informationen om bolagens exponering mot exkluderade verksamheter från publika presentationer utgivna av bolagen och/eller via direktkontakt med bolagen. Information om brott mot internationella normer och konventioner hämtas från media, intresseorganisationer och via direktkontakt med bolagen. AMF Fonders interna riskkontroll tar emot informationen och utför de löpande kontrollerna av innehaven.

En förutsättning för att kunna integrera hållbarhetshänsyn i investeringsbesluten är att bolagen som AMF Fonder investerar i lämnar tillförlitlig, heltäckande och jämförbar information som gör det möjligt att bedöma de hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter som bolagen är utsatta för. Det finns också osäkerheter både i hur reglerna om hållbara investeringar ska tolkas och i den hållbarhetsdata som används i bedömningen av hållbarhetsnivån i investeringarna. Ökad tydlighet och bättre data är en förutsättning för att ytterligare utveckla arbetet och redovisningen av utfall. I dag saknas ännu viktig information för att få en heltäckande bild, men både rapporteringskraven och bolagens eget arbete med att förbättra informationen utvecklas snabbt.

AMF Fonder har rutiner för due diligence på plats för att säkerställa att våra hållbarhetslimiter och -krav är uppfyllda och integrerade i investeringsprocess och beslut. AMF Fonder har även rutiner på plats för hur vi ska agera om bolag som vi är investerade i upphör att leva upp till de krav som AMF Fonder ställer på alla investeringar.

AMF Fonder utför dagliga risk- och limitkontroller av underliggande tillgångar för att kontrollera att de är i linje med de hållbarhetskrav och regler som redogjorts för ovan. Kvartalsvis genomför AMF Fonder en intern genomlysning av alla investeringar för att se att de normer och principer som AMF Fonder ställer sig bakom efterlevs. Samma genomlysning genomförs två gånger per år genom en extern part. Om ett innehavsbolag konstaterats agera i strid mot dessa normer och principer tar vi först kontakt med bolaget för att höra hur deras åtgärdsplan ser ut. Om inte åtgärdsplanen är tillfredställande avyttrar vi innehavet under ordnande former.

Som ägare och investerare har vi möjlighet att påverka både bolag och branscher i en mer hållbar riktning. Vi gör detta inom ramen för vårt ägararbete och genom att samarbeta med andra investerare, både globalt och i Sverige. Detta beskrivs i vår investeringsstrategi ovan.

Om ett innehavsbolag konstaterats bryta mot grundläggande principer för hållbart företagande, exempelvis på grund av en kontrovers, tar vi först kontakt med bolaget för att höra hur deras åtgärdsplan ser ut för att komma tillrätta med den uppkomna situationen. Om vi inte anser att åtgärdsplanen är tillfredsställande och dialogen inte ger resultat, kan AMF Fonder fatta beslut om att sälja innehavet.

AMF Fonder har inget referensvärde för att uppnå fondens främjande egenskaper utan förvaltningen sker i linje med placeringsriktlinjerna som beslutas av AMF Fonders styrelse.

Köp fonden

Du kan köpa våra fonder på fondtorg eller genom din bank. Observera att alla fonder inte är tillgängliga hos alla leverantörer. Du kan också välja att spara delar av din premiepension i våra fonder genom att logga in på Pensionsmyndigheten, eller i vissa fall spara din tjänstepension i vår fondförsäkring.