Nyckeltal för bolaget AMF

Här visar vi aktuella siffror för att ge överblick över livbolagsverksamheten.

AMF i siffror

Kunder

AMF har cirka 4 miljoner kunder.

Medarbetare

AMF har cirka 440 medarbetare.

Totalt förvaltat kapital

Placeringstillgångarnas värde: cirka 755 miljarder kronor (2023-09-30)

Inklusive cirka 192 miljarder kronor (2023-09-30) inom AMF Fonder.

Solvensgrad, traditionell försäkring

228 procent (2023-10-31)

Tillgångsfördelning i förvaltningen av den traditionella försäkringen

2023-06-30

För förvaltningen finns en långsiktig målbild för fördelning mellan de olika tillgångsslagen. Den faktiska fördelningen kan avvika från målbilden i syfte att skapa hög avkastning givet marknadsförutsättningar.

Långsiktig målbild för fördelning av AMFs tillgångar
Tillgångsslag Procent
Aktier 45 %
Räntebärande tillgångar 25 %
Fastigheter 20 %
Alternativa tillgångar 10 %

AMF:s kapitalförvaltning utgår från de investeringsriktlinjer som fastställs årligen i AMF:s styrelse. Du hittar innehav och aktuella riktlinjer nedan.

Innehav i AMFs traditionella försäkring 2022

Investeringsriktlinjer

Nyckeltal

  Jan-sept 2023 Jan-sept 2022
Totalavkastning (%) 3,2 -11,1
Genomsnittlig totalavkastning, 5 år (%) 5,1 5,4
Genomsnittlig totalavkastning, 10 år (%) 6,8 6,9
Genomsnittlig totalavkastning, 15 år (%) 7,1 6,1
Förvaltningskostnadsprocent, traditionell försäkring (%)* 0,12 0,11
Kapitalförvaltningskostnadsprocent, (%)* 0,04 0,03
Premieinkomst, traditionell försäkring (Mkr)** 18 816 17 316
Koncernens totalresultat (Mkr)**** 31 485 -18 429

 

  Sept 2023 Sept 2022
Solvensgrad (%)*** 231 223
Förvaltat kapital, traditionell försäkring (Mkr) 562 018 543 718
Av AMF Fonder AB förvaltade fonder (Mkr) 192 435 170 777
Totalt förvaltat kapital (Mkr) 754 809 714 735

 

* Förvaltningskostnadsprocent, traditionell försäkring (0,12%) och Kapitalförvaltningskostnadsprocent (0,04%) är beräknade med senaste 12 månaders utfall.

** Premieinkomsten inkluderar inte insättningar till investeringsavtal (fondförsäkring). Insättningar till investeringsavtal uppgår till 2,4 (2,3) miljarder kronor.

*** Solvensgraden visar marknadsvärdet på bolagets tillgångar i förhållande till de garanterade åtagandena gentemot spararna.

**** Förändringar av diskonteringsräntan (omvärdering av åtagandena) medför en resultatpåverkan om sammanlagt 9,8 (41,9) miljarder kronor till periodens resultat.

Kollektiv konsolideringsnivå

Aktuell konsolideringsnivå 100,4 procent per 2023-10-31.

AMF har en direktavkastande modell vilket innebär att den kollektiva konsolideringsnivån ska ligga nära 100 procent. Över en 12-månadersperiod får den kollektiva konsolideringsnivån inte avvika med mer än 0,5 procent (positivt eller negativt) från riktmärket om 100 procent. Det innebär att det inte ska finnas stora överskott eller underskott som ännu inte har fördelats till försäkringarna. 

Kollektiv konsolidering är skillnaden mellan de tillgångar som tjänstepensionsbolaget förvaltar och de försäkrades samlade försäkringskapital. Kollektiv konsolidering finns inom traditionell försäkring i ömsesidiga försäkringsbolag och i premiepensionens traditionella försäkring.