Kvinna som sitter vid dator.

Kort om fondförsäkring

Fondförsäkring passar dig som vill kunna påverka hur pensionspengarna placeras.

Vad är fondförsäkring?

I en fondförsäkring förvaltas pensionskapitalet i fonder. En fond är en samling aktier eller andra värdepapper. När du börjar spara i AMFs fondförsäkring så placeras dina pengar automatiskt i vår entrélösning AMF Generationsportfölj. Sedan kan du – om du vill – välja andra fonder, eller stanna kvar i AMF Generationsportfölj och få ett sparande som anpassas efter din ålder. Att byta fonder är enkelt och kostnadsfritt.


Vad är skillnaden mellan fondförsäkring och traditionell försäkring?

 • I en fondförsäkring väljer du själv vilka fonder pengarna ska placeras i. I en traditionell försäkring kan du inte själv välja hur pengarna ska placeras. 
 • I en fondförsäkring finns det möjlighet till högre avkastning men du har ingen garanti. I en traditionell försäkring har du alltid ett garanterat pensionsbelopp.

Vad händer med pengarna som min arbetsgivare betalar in?

 1. Arbetsgivaren betalar in pengar till din tjänstepension.
 2. Den valcentral som administrerar ditt kollektivavtal fördelar pengarna vidare till det bolag du valt.
 3. AMF förvaltar pengarna i en fondförsäkring i de fonder du har valt, och betalar sedan ut dem när det är dags för pension.

Vad påverkar storleken på pensionskapitalet?

Pengarna som arbetsgivaren betalar in till din tjänstepension är ditt pensionskapital. När du går i pension används pensionskapitalet till att betala ut din pension varje månad. Storleken på pensionskapitalet påverkas av:

 • Hur mycket pengar som arbetsgivaren betalar in.
 • Om du har flyttat kapital till eller från AMF.
 • Fondernas utveckling – värdet kan gå både upp och ner
 • Avkastningsskatt baserat på värdet av ditt pensionskapital.
 • Försäkringsavgifter – vi tar ut avgifter för att täcka kostnader för administration av din försäkring.
 • Fondförvaltningsavgifter – beroende på ditt fondval tillkommer fondernas egna avgifter.
 • Arvsvinster – försäkringar utan återbetalningsskydd får extra pengar.
 • Pensionsutbetalningar.

Hur aktiv bör jag vara när jag sparar i fondförsäkring?

Det är bra att emellanåt se över sina fondval, hur pengarna har utvecklats och om du har en risknivå som passar dig.

Om du vill ha fondförsäkring men inte välja fonder själv finns AMF Generationsportfölj som består av tre olika fonder och där risknivån automatiskt anpassas efter din ålder.


Vad har AMF för avgifter?

I AMFs fondförsäkring ligger fokus på låga avgifter och att erbjuda fonder som är utformade för att passa långsiktigt sparande. 

Här hittar du årliga försäkringsavgifter för din fondförsäkring

Här hittar du fondförvaltningsavgifter (börja med att välja ditt avtalsområde under Välj sparform).

Här kan du läsa mer om fondförvaltningsavgifter och rabatter


Hur arbetar AMF med hållbarhet i fondförsäkringen?

AMF Fondförsäkring erbjuder både fonder som förvaltas av AMF Fonder och fonder som förvaltas av andra fondbolag. När vi väljer och utvärderar fonder är låg avgift, avkastning och hållbarhet viktiga bedömningskriterier. Vi följer fondernas utveckling kontinuerligt och fonderna utvärderas två gånger per år. Fondurvalsprocessen ställer både krav på fondbolaget men också på den enskilda fonden.

Fondutbud och kurser

Hållbarhetskriterier

AMF väljer in fonder som uppfyller våra hållbarhetskriterier. Om fonden inte uppfyller kriterierna kan fonden väljas bort. För att vara en del av fondförsäkringsutbudet ska de grundläggande kriterierna uppfyllas:

 • Fondbolaget ska ha skrivit under FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UN-PRI).
 • Fondbolaget ska erbjuda rapportering i enlighet med regelverk och relevant branschpraxis.
 • Vi vill att fondbolaget har nettonollmål eller andra relevanta klimatmål.
 • Fonden ska välja bort kontroversiella vapen.
 • Fonden ska välja bort kol.
 • Fonden ska omfattas av någon form av normbaserad screening
 • Fonden ska omfattas av ett relevant påverkansarbete
 • Fondens koldioxidavtryck ska visas enligt den standard som finns hos Fondbolagensförening eller motsvarande
 • Fonden ska ha minst två glober i Morningstars hållbarhetsbetyg eller uppnå motsvarande i liknande mätning om möjligt, i annat fall ska man redogöra för hur hållbarhet integreras i investeringsprocessen.

AMF uppmuntrar fondbolag att skriva under och publicera SWESIF:s Hållbarhetsprofilen. Under respektive fonds hållbarhetsprofil kan du läsa mer om fondens hållbarhetsarbete.

Fondutbud och kurser

Urvalsprocessen och Disclosure-förordningen

Sedan mars 2021 tillämpas EU:s Disclosure-förordning. Syftet med förordningen är att underlätta för dig som kund att jämföra olika finansiella produkter vad gäller såväl hållbarhetsrisker som vad fonden har för mål för hållbara investeringar.

Mörkgrön Mörkgrön - Artikel 9 - Fonden har hållbara investeringar som mål. 

Ljusgrön Ljusgrön - Artikel 8 - Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar, men har inte hållbara investeringar som mål.

Artikel 6 Artikel 6 - Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbesluten, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbara investeringar som mål.

Ej tillämpbar Klassificering ej tillämpbar - För mer information se fondens informationsbroschyr

I fondförsäkringen finns i dagsläget fonder som är ljusgröna (Artikel 8) och även fonder som klassificeras som Artikel 6 enligt Disclosure-förordningen. Du kan ta del av fondernas artikelklassificeringar genom en fördjupad information i vår fondlista.

Uppföljning och transparens

Både AMFs egna fonder och fonder som förvaltas av andra bolag följs upp ur ett hållbarhetsperspektiv och slutsatserna sammanfattas i en årlig rapport. Detta görs enligt nedan.

Uppföljning minst två gånger per år avseende:

 • bekräfta att inga investeringar gjorts som strider mot våra grundkriterier
 • bekräfta eventuella förändringar i hållbarhetsstrategin
 • normbaserade utfall och hur man agerat (Normbaserad genomlysning)
 • påverkansarbete som utförts relaterat till fonden
 • Morningstarglober.

Läs mer och jämför fonder i vårt utbud här

Hållbarhetsinformation traditionell försäkring och fondförsäkring

Läs mer om hållbarhetsarbetet i AMF Fonder

Mer information om AMFs hållbarhetsarbete


Kan jag byta från fondförsäkring till traditionell försäkring?

Ja, du kan flytta ditt sparande till traditionell försäkring. Flytten gör du hos din valcentral.

Här ser du vilken valcentral du tillhör


Kan jag flytta min fondförsäkring från ett annat bolag till AMF?

Ja, du kan flytta din fondförsäkring till AMF inom samtliga avtalsområden förutom ITP. Flytten gör du hos din valcentral.

Här ser du vilken valcentral du tillhör


Hur kan jag jämföra fondförsäkring hos AMF med andra bolag?

Pensionsguiden är en del av webbplatsen Konsumenternas.se där du som privatperson får oberoende fakta och vägledning inom bank-, finans- och försäkringsområdet.

I Pensionsguiden får du information om din kollektivavtalade tjänstepension. Du kan jämföra olika pensionsbolag och se vad du betalar i avgifter, vad det kostar att flytta pensionskapitalet och om försäkringen ändras innan utbetalning. Du ser även om du har en garanti, vad efterlevandeskydd kostar och vad som händer om du inte gör några val alls.

Till Pensionsguiden


Om jag har tjänstepension som inte är kollektivavtalad, eller en så kallad tiotaggarlösning, vad gäller då?

Den inbetalning som din arbetsgivare gör till din tjänstepension betalas in direkt till AMF och hanteras inte av valcentral. Om du vill ändra din sparform, till exempel från fondförsäkring till traditionell försäkring eller omvänt, kontakta AMFs kundservice.

Vill du flytta din individuella tjänstepensionsförsäkring från annat bolag till AMF, kontakta AMFs kundservice.

Kundservice


Förköpsinformation

Riskinformation om fondsparande

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationsbroschyr och faktablad.