Fondförvaltningsavgifter

AMF har låga avgifter inom fondförsäkring och erbjuder rabatterade fondförvaltningsavgifter till dig som har försäkring hos oss.

Viktigt att veta om fondsparande: historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning och fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med risknivå 5–7 enligt fondens faktablad kan minska/öka kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Läs fondernas faktablad och informationsbroschyr för mer information.

Årlig avgift

Årlig avgift är ett standardiserat mått framtaget för att det ska gå att jämföra kostnader för fonder i hela Europa. Årlig avgift innehåller samtliga kostnader utom fondens transaktionskostnader. I årlig avgift ingår fondförvaltningsavgift och övriga avgifter.

Fondförvaltningsavgift

Fondförvaltningsavgifterna täcker fondbolagens kostnader för exempelvis marknads- och företagsanalyser, administration av fonden, information till andelsägare och revision. För dig som sparar i fondförsäkring hos AMF är förvaltningsavgiften för vissa fonder rabatterad.

Total avgift

Den totala avgiften består av

  • löpande avgift (som oftast kallas årlig avgift)
  • transaktionskostnader (fondens kostnader för att köpa och sälja innehaven) och
  • övriga avgifter (som brukar vara prestationsbaserad avgift och som enbart tas ut av vissa fonder).

Övriga avgifter

Övriga avgifter kan exempelvis vara kostnader för depåförvar, övriga administrativa kostnader eller kostnader för analys. Övriga avgifter förekommer på våra externt förvaltade fonder. För dig som sparar i AMFs egna fonder förekommer däremot inga övriga avgifter eftersom de betalas av fondbolaget. 

Här hittar du aktuella avgifter och rabatter (börja med att välja ditt avtalsområde under Välj sparform).

Hur beräknas årlig avgift?

Årlig avgift, i vilken fondförvaltningsavgift ingår, innehåller samtliga kostnader utom fondens transaktionskostnader och anges i procent av fondens värde per år.

Den årliga avgiften tas ut löpande under året genom att en andel (1/365-del) av avgiften tas ut varje dag och fondens kurs justeras med motsvarande belopp. Du som sparar i fonder betalar på så sätt en del av årlig avgift varje dag utifrån hur många andelar du har i respektive fond.

Här hittar du mer information om ersättningar och rabatter inom fondförsäkring