Ägarstyrning

AMF förvaltar tillgångar åt cirka 4 miljoner sparare och är en av de största ägarna på Stockholms­börsen. Med detta följer ett stort ansvar mot såväl spararna, att förvalta deras sparande väl, som mot de företag AMF är ägare i. Ett väl fungerande ägararbete gynnar samtliga parter långsiktigt.

Anders OscarssonAMFs arbete med ägarstyrning sker gemensamt mellan moderbolaget AMF och AMF Fonder. Anders Oscarsson är ägaransvarig tillika aktiechef på AMF. Han hanterar AMFs ägarstyrning tillsammans med Tomas Flodén, vd AMF Fonder.

Syftet med AMFs ägararbete är att skapa långsiktigt hög avkastning åt AMFs sparare.

– AMF har en på många sätt unik förmåga att bedriva ett värdeskapande ägararbete, genom vår långsiktiga investeringshorisont och starka balansräkning. Det gör att vi har mycket goda förutsättningar att arbeta med och stötta de bolag vi äger, i såväl goda som turbulenta tider. Vi kan genomföra förändringar och investeringar som skapar långsiktig konkurrenskraft, och bidrar till en hållbar omställning. Det här arbetet skapar värdetillväxt och leder i slutändan till bättre pensioner för våra sparare, berättar vår kapitalförvaltningschef Tomas Flodén i en kommentar. 

Ägararbetet sker på bolagsstämmor och i valberedningar, men framför allt via en fortlöpande dialog med företag och andra ägare. En av de enskilt viktigaste uppgifterna som en ägare har är tillsättningen av en väl fungerande styrelse.

Generellt arbetar AMF i valberedningar antingen för att innehavet i sig är av stor betydelse för förvaltningsresultatet, eller när AMF på grund av investeringen blir betydelsefulla ägare för det enskilda bolaget. AMF ska ha möjlighet att göra skillnad och fokuserar därför ägararbetet i första hand på situationer där engagemanget kan påverka spararnas förutsättningar för en uthållig avkastning.

I utländska innehav röstar vi elektroniskt via fullmakt. Nedan kan du se vilka riktlinjer som styr vår röstning i utländska bolag.

International climate proxy voting guidelines

United States climate proxy voting guidelines

I vårt medierum publicerar vi löpande ägarstyrningsfrågor.


 

Riskinformation om fondsparande

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationsbroschyr och faktablad.