Våra prioriterade ägarfrågor

Utöver företagsspecifika ägarfrågor driver vi fyra prioriterade ägarfrågor. Dessa bottnar i vår värdegrund och de principer vi ställt oss bakom, samt vad som bedöms vara de viktigaste frågorna för att skapa långsiktigt hög avkastning.

Ägarfrågorna förankras i AMF Tjänstepensions och AMF Fonders respektive styrelser.

Våra prioriterade ägarfrågor är

  • bidra till bolagets långsiktiga värdeskapande
  • klimat – exponering mot och hantering av samhällets omställning till nettonollutsläpp
  • efterlevnad av svensk kod för bolagsstyrning – med fokus på jämställdhet och mångfald i styrelser och ledningsgrupper
  • arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter.

Bidra till bolagets långsiktiga värdeskapande

Genom att tydligt kommunicera att ett långsiktigt värdeskapande är en av våra prioriterade ägarfrågor vill vi lyfta fram vår viktigaste roll som ägare –att stötta bolagen i att bygga en långsiktig konkurrenskraftig verksamhet.

Det understryker också att vi stöttar bolagen i att ha en långsiktig syn även i tider av förändring, där det finns stora osäkerheter och utmaningar här och nu. Vi arbetar därför med att identifiera de ägarfrågor som är av störst vikt för ett bolags långsiktiga utveckling, och driver utifrån dessa ett systematiskt ägararbete.

Den här ägarfrågan gör vi ingen kvantitativ uppföljning på då den är framtagen som ett förhållningssätt som ska genomsyra allt vårt ägararbete.

Klimat – exponering mot och hantering av samhällets omställning till nettonollutsläpp

Samhället befinner sig i en strukturomvandling för att hantera klimatutvecklingen och nå uppsatta klimatmål. Detta drivs av såväl lagstiftning – i form av bland annat skatter och subventioner – som av krav från kunder och av teknikutveckling.

Vi står bakom Parisavtalet med ett mål om att våra investeringar sammantaget ska ha nettonollutsläpp 2050 och vi arbetar för att våra innehavsbolag i genomsnitt ska minska sina utsläpp med 25 procent till 2025.

Vi bedömer att bolagen som proaktivt ställer om kommer att ha bättre förmåga att vara lönsamma, och därmed leverera en långsiktigt hög avkastning. Därför strävar vi efter att investera i bolag som arbetar aktivt med att anpassa sina verksamheter till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp, och vi verkar för att våra innehavsbolag arbetar för att deras verksamhet ska vara i linje med Parisavtalets mål om att begränsa den globala uppvärmningen.

Som långsiktiga investerare har vi en viktig roll att driva på och stötta bolagen att anpassa sina affärsmodeller och verksamheter. Vi behöver förstå hur innehavsbolagen påverkas såväl positivt som negativt, och också driva att bolagen arbetar strategiskt med frågorna.

Klimatdialoger – ett viktigt verktyg i klimatarbetet

Det innebär bland annat att de behöver förstå hur de påverkas av omställningen och hur de ska anpassa sig till den för att vara långsiktigt konkurrenskraftiga. Vår långsiktighet tillsammans med vår finansiella styrka ger oss förutsättningar att vara med dem på deras omställningsresa. För att vi ska göra det vill vi se att bolagen har en trovärdig omställningsplan och att de genomför konkreta förändringar även på kort sikt.

De övergripande mål vi satt upp för denna ägarfråga är att:

  • Alla bolag där vi ingår i valberedningen (noterade bolag) eller arbetar i styrelsen (dotter- och intressebolag) ska redovisa sitt klimatavtryck samt sätta klimatmål i linje med Parisavtalet. Koldioxidavtrycket från bolagen i portföljen ska minska med 25 procent från år 2019 till 2025.
  • De 20 bolag som står för de högsta absoluta koldioxidutsläppen i vår portfölj omfattas av ett strukturerat påverkansarbete i syfte att deras klimatavtryck ska minska i linje med Parisavtalet. Dessa 20 bolag står för nästan 70 procent av de totala utsläppen i portföljen. Vårt påverkansarbete på klimatområdet omfattar flera bolag, men med detta mål säkerställer vi att de stora utsläpparna i vår portfölj träffas.

Efterlevnad av svensk kod för bolagsstyrning

Vi är positivt inställda till införandet av Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) i alla svenska bolag med aktier noterade på en svensk reglerad marknad, och verkar aktivt för att Koden efterlevs utifrån principen ”följ eller förklara”.

Utöver att verka för detta i direkt kontakt med bolagen, deltar vi i arbetet med att kontinuerligt utveckla Koden. Bland annat är vår ägaransvarige ordförande i Institutionella Ägares Förening, som bidrar till utvecklingen och tillämpningen av Koden. AMF Fonders VD arbetar i styrelsen för Kollegiet för svensk bolagsstyrning som ska främja en effektiv kod för bolagsstyrning i noterade bolag.

Mångfald och jämställdhet

Vår uppfattning är att styrelser som rekryteras från en bred kompetensbas och har en bredd av erfarenheter och bakgrunder, generellt sett är bättre styrelser.

Mångfald – av oss definierat som en relevant sammansättning av bakgrunder, kompetenser och erfarenheter för en effektiv styrning – är något som vi också arbetar för i valberedningsarbetet. Syftet är att bland annat att säkerställa olika perspektiv för ett bättre beslutsfattande. Det gynnar bolaget, och i slutändan också våra kunder.

En indikation på styrelsens mångfald är fördelningen mellan kvinnor och män. Vi eftersträvar en jämn könsfördelning i styrelserna i de bolag som vi äger, vilket vi principiellt definierar som en fördelning på 60/40 mellan könen, eller jämnare (vi har valt att praktiskt tillämpa principen som inom 40/60-spannet, men där en person ifrån helt jämnt accepteras).

Jämn könsfördelning och mångfald är också viktigt i ledningsgrupperna, vilket främst är en fråga för vd och styrelse men något som vi kan uppmärksamma i vår dialog med bolagen.

  • Vi arbetar för jämställdhet och mångfald i alla styrelser – framför allt via vårt deltagande i valberedningar.
  • Vi påverkar för jämställdhet och mångfald i ledningsgrupperna – framför allt i kontakt med styrelseordförande och vd i noterade bolag, och via styrelsen i intressebolagen

Arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter

Vi stödjer FN-initiativet Global Compacts tio principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption, samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Alla bolag som vi investerar i ska leva upp till dessa grundläggande principer, vilket även inkluderar International Labour Organizations (ILO) kärnkonventioner.

Vi genomför proaktiva insatser antingen tillsammans med andra investerare genom olika initiativ eller direkt med berörda bolag. Syftet är att driva frågor som minskar riskerna för att exempelvis kränkningar av mänskliga rättigheter inträffar utifrån identifierade hållbarhetsrisker i bolagens verksamheter. Vi är anslutna till externa samarbeten för att på ett resurseffektivt sätt bäst kunna påverka och för att det ger oss möjlighet att genomföra ett större antal dialoger med utländska innehavsbolag. En lika viktig anledning är att vi bedömer att det är i samarbete med andra som vi kan åstadkomma förändring i bolag där vi har ett begränsat ägarinflytande.

För mer information om vårt ägararbete och för uppföljning på ägarfrågorna läs vår ägarrapport.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete.