Vår investeringsfilosofi

AMFs uppdrag är att leverera en så trygg och bra pension som möjligt åt våra kunder. För att lyckas med det har vi en förvaltning som är aktiv, långsiktig och ansvarstagande.

Kvinna och man som står utomhus.

Aktiv

Vi är övertygade om att en aktiv förvaltning ger bättre avkastning på sikt. Att ha en aktiv förvaltning innebär att vi själva väljer vilka bolag eller värdepapper vi vill investera i, utifrån vår tro på förväntad avkastning och risk. Vi gör en självständig bedömning av bolagen som vi investerar i, vilket gör att vi inte sällan har en annan uppfattning än andra investerare.

Att ha en aktiv förvaltning innebär också att vi kan avstå från att satsa på bolag som vi bedömer vara övervärderade eller extra riskfyllda.

Långsiktig

Långsiktig förvaltning innebär för oss att ta vara på de investeringsmöjligheter som skapar värde över tid. Det kan till exempel innebära att i ett tidigt skede satsa på en investering som vi tror på och att våga hålla kvar investeringen över en längre tid, för att skapa värde till våra kunder.

Vår långsiktighet är även en trygghet för de bolag vi äger och gör att vi får större möjlighet att vara med och påverka bolagen i en positiv riktning. Med en långsiktig ägarhorisont skapas förutsättningar för att bygga goda relationer med bolagens ledningar och styrelser, och bolagen får en ägare som vill hjälpa till att utveckla bolaget över tid.

Ansvarstagande

Med ansvarstagande förvaltning avses det engagemang och hållbarhetsarbete som AMF bedriver i bolagen vi investerar i. Hållbarhet är en integrerad och naturlig del av investeringsprocessen. Vi tror att bolag med väl genomtänkta affärsmodeller och där ledningen arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor både har högre lönsamhet över tid och utsätts för lägre risk än andra bolag.

Som investerare och aktieägare har vi möjlighet att påverka både bolag och branscher i en mer hållbar riktning. Vi gör detta genom att föra dialoger med bolagen direkt, något som är möjligt tack vare att vi sitter i flertalet valberedningar i svenska bolag, vi röstar på samtliga bolagsstämmor i de svenska innehavsbolagen i den traditionella försäkringen och vi deltar i flertalet branschsamarbeten.

Investeringsriktlinjer