AMF Strategifond Global

Fonden är en aktivt förvaltad specialfond som investerar i andra fonder. Den har också möjlighet att använda en så kallad hävstång genom belåning eller derivat för att ytterligare öka exponeringen när övertygelsen är stor.

Viktigt att veta om fondsparande: historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning och fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs fondernas faktablad och informationsbroschyr för mer information.

Tomas Nordahl och Magnus Jonasson

Om fonden och förvaltningen

AMF Strategifond Global är en specialmatarfond som placerar minst 85 procent av fondens medel i AMF Aktiefond Global. Fonden får ta upp lån och placera i derivatinstrument, vilket ger den en möjlighet att använda hävstång. Effekten innebär att fondens exponering i tillgångarna är större än det tillskjutna kapitalet, vilket ökar både avkastningsmöjligheterna och risken. Fonden har även möjlighet att placera upp till 15 procent av fondens medel i fondandelar i andra fonder.

Fonden startade i juli 2022 och förvaltas av Magnus Jonasson och Thomas Nordahl.

Magnus Jonasson förvaltar fonden sedan starten i juli 2022. Han är allokeringsansvarig på AMF Kapitalförvaltning sedan 2017. Tidigare har han varit investeringsansvarig och portföljförvaltare för institutionella portföljer på Länsförsäkringars Kapitalförvaltning och dessförinnan på Alectas Kapitalförvaltning.

Thomas Nordahl förvaltar också fonden sedan start och har varit kvantitativ analytiker på AMF Fonder sedan 2019. Han arbetade tidigare på Alfred Berg och dessförinnan som IT-konsult inom finans.

Vi jobbar aktivt med allokeringen av total aktieandel och fördelning mellan tillgångsslagen, vilket vi kombinerar med den aktiva förvaltningen av aktier och räntor som finns i våra fonder.

Följ fondens utveckling

Mer om fonden

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Här finns hållbarhetsinformation om fonden i enlighet med EU:s Disclosureförordning. 

AMF Fonder arbetar för att de som sparar i AMF Strategifond Global ska få en hög avkastning över tid till låga avgifter. Fondens målsättning är att med möjlighet att använda hävstång och bibehållen riskspridning, på lång sikt uppnå en avkastning som överstiger sitt jämförelseindex. Vi strävar efter att investera i bolag inom varje bransch som arbetar medvetet med hållbarhet, eftersom vi tror att dessa bolag kan få pensionen att växa på lång sikt. På så sätt skapar vi värdeökning samtidigt som vi bidrar till hållbar utveckling av samhället.

Genom att investera vid var tid minst 85 procent i AMF Aktiefond Global, främjar AMF Strategifond Global två specifika hållbarhetsrelaterade egenskaper.

 • Omställning mot lägre koldioxidutsläpp.
 • Ett medvetet hållbarhetsarbete där bolagen proaktivt tar hänsyn till mänskliga rättigheter, arbetsrätt, klimat- och miljöfrågor och antikorruption.

Minst 70 procent av investeringarna i AMF Strategifond Global främjar dessa hållbarhetsrelaterade egenskaper. AMF Fonder använder ett antal indikatorer för att mäta och följa upp de främjande egenskaperna. Bland annat mäter och följer vi upp koldioxidavtrycket i AMF Strategifond Global halvårsvis och jämför mot koldioxidavtrycket för fondens jämförelseindex (MSCI All Country World Index Net Return).

AMF Fonder integrerar hållbarhetsperspektiv – både risker och möjligheter – i investeringsbesluten utifrån de tre metoderna välja bort, välja in och påverka.

Vi väljer bort bolag som konstaterats bryta mot grundläggande principer för hållbart företagande, exempelvis vad gäller mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Vi investerar inte heller i bolag som är inblandade i tillverkning eller distribution av kontroversiella vapen eller i bolag där mer än fem procent av omsättningen avser verksamhet som är hänförlig till utvinning av kol, kommersiell spelverksamhet (hasardspel), tobak eller pornografi.

AMF Strategifond Globals välja in-strategi utgår huvudsakligen från den välja in-strategi som tillämpas i AMF Aktiefond Global. Det innebär att AMF Strategifond Global, genom sitt innehav i AMF Aktiefond Global, investerar i bolag med ett medvetet hållbarhetsarbete eftersom vi tror att dessa bolag har större möjligheter att ge god långsiktig avkastning till lägre risk. Fonden kan investera i bolag som ännu inte har ett utvecklat hållbarhetsarbete, om det finns en tydlig strategi från bolagets sida att utveckla det arbetet och förbättra sig. Innehav i sådana bolag följs upp minst årligen för att se att hållbarhetsnivån förbättras i den takt vi önskar.

Som ägare och investerare arbetar AMF Fonder för att påverka både bolag och branscher i en mer hållbar riktning. Vi bedriver ett aktivt påverkansarbete tillsammans med vårt moderbolag AMF Tjänstepension AB (AMF). Vi gör detta inom ramen för vårt ägararbete och genom att samarbeta med andra investerare, både globalt och i Sverige. Exempelvis har AMF ett strukturerat påverkansarbete för de 20 bolag med högst koldioxidutsläpp. Påverkansarbetet syftar till att bolagens klimatavtryck ska minska i linje med vad Parisavtalet innebär. AMF Fonder bedriver också andra påverkansdialoger i prioriterade hållbarhetsfrågor via en extern leverantör, samt tillsammans med andra investerare genom olika initiativ som Climate Action 100+. Förvaltarna tar även själv upp hållbarhetsfrågor i löpande kontakter med bolagen. Vi röstar på bolagsstämmorna i de utländska innehaven genom fullmakt (så kallad proxyröstning). Vår klimatpolicy och våra klimatmål styr hur vi röstar.

AMF Strategifond Global investerar i bolag som AMF Fonder klassificerar som hållbara investeringar. De hållbara investeringarna uppfyller följande krav.

Bolagen bidrar till ett miljömål eller ett socialt mål genom att erbjuda tjänster eller produkter som bidrar till omställningen till ett mer hållbart samhälle i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling (de globala hållbarhetsmålen). Minst 50 procent av bolagets omsättning måste komma från produkter och tjänster som bidrar positivt till något av de globala hållbarhetsmålen för att AMF Fonder ska klassa det som en hållbar investering.

Bolagen orsakar inte betydande skada för något miljömål eller socialt mål. Vår styrning och policyer samt vår inriktning på investeringarna innebär att bolagen ska uppfylla vissa hållbarhetskrav. Därutöver ställer AMF Fonder särskilda krav på hållbara investeringar för att säkerställa att de inte orsakar betydande skada. Det handlar exempelvis om att bolagen inte får bedriva någon fossil verksamhet eller verksamhet kopplat till kommersiell spelverksamhet (hasardspel), tobak eller pornografi. För bolag i sektorer med hög klimatpåverkan ställer vi krav på att de har satt vetenskapligt baserade klimatmål.

Bolagen följer praxis för god styrning genom att efterleva OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s Global Compact.

Bolag som bedriver verksamhet som är miljömässigt hållbar enligt EU-taxonomin klassificerar AMF Fonder också som hållbara investeringar, om minst 50 procent av bolagets omsättning uppfyller taxonomins krav. Även dessa bolag måste uppfylla kraven på att inte orsaka betydande skada. Det saknas data om innehavsbolagens taxonomiförenlighet, vilket innebär att det i nuläget inte är möjligt att lämna tillförlitliga uppgifter om hur stor andel av de investeringar som är förenliga med taxonomin.

Enligt EU:s Disclosureförordning (SFDR) ska AMF Fonder ange en planerad minimiandel hållbara investeringar för AMF Strategifond Global. AMF Fonder har valt att ange att minimiandelen hållbara investeringar kan utgöra noll procent av de totala investeringarna. Det faktiska utfallet av andelen hållbara investeringar i AMF Strategifond Global för föregående år redovisas i AMF Fonders Årsberättelse.

AMF Fonder följer regelbundet upp att investeringsstrategin och hållbarhetsriktlinjerna efterlevs. I noterade aktietillgångar kontrolleras hållbarhetslimiter dagligen. Kvartalsvis genomför AMF Fonder en intern genomlysning av alla investeringar för att se att de normer och principer som AMF Fonder ställer sig bakom efterlevs. Samma genomlysning genomförs två gånger per år genom en extern part. Om ett innehavsbolag konstaterats agera i strid mot dessa normer och principer tar vi först kontakt med bolaget för att höra hur deras åtgärdsplan ser ut. Om åtgärdsplanen inte är tillfredsställande och dialogen inte ger resultat, kan AMF Fonder fatta beslut om att sälja innehavet.

AMF Fonder använder främst externa leverantörer och källor för hållbarhetsdata och hållbarhetsanalys, men förvaltarna gör också egna analyser med information direkt från innehavsbolagen.

AMF Fonder har inget referensvärde för att uppnå fondens främjande egenskaper utan förvaltningen sker i linje med placeringsriktlinjerna som beslutas av AMF Fonders styrelse.

Uppföljningen av arbetet med de hållbarhetsfrämjande egenskaperna samt rapportering av efterlevnad av hållbarhetspolicy, investeringsstrategi, riktlinjer samt resultat redovisas i AMF Fonders Årsberättelse som publiceras under Q1 varje år på sidan Hel- och halvårsrapporter.

Genom att investera vid var tid minst 85 procent i AMF Aktiefond Global främjar AMF Strategifond miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte hållbara investeringar som mål. Minst 70 procent av investeringarna främjar de hållbarhetsrelaterade egenskaperna. AMF Strategifond Global investerar i bolag som AMF Fonder klassificerar som hållbara investeringar. Enligt EU:s Disclosureförordning (SFDR) ska AMF Fonder ange en planerad minimiandel hållbara investeringar för fonden. AMF Fonder har valt att ange att minimiandelen hållbara investeringar kan utgöra noll procent av de totala investeringarna. I AMF Fonders Årsberättelse redovisas den faktiska andelen hållbara investeringar som AMF Strategifond Global haft under föregående år. AMF Fonders Årsberättelse publiceras under Q1 varje år på sidan Hel- och halvårsrapporter.

AMF Fonders uppdrag är att skapa god avkastning för våra kunder. Hållbarhet är en viktig del i AMF Fonders strategi och går hand i hand med att skapa god avkastning för våra sparare, ha låga avgifter och vara ett ansvarstagande bolag. Målet med de hållbara investeringarna är att investera i bolag som kan ge långsiktigt god avkastning till lägre risk och att samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling.

De bolag som AMF Fonder klassificerar som en hållbar investering uppfyller följande krav.

Bolagen bidrar till ett miljömål eller ett socialt mål

De bolag som AMF Fonder klassificerar som hållbara investeringar enligt EU:s Disclosureförordning (SFDR) ska bidra till ett miljömål eller ett socialt mål genom att erbjuda tjänster eller produkter som bidrar till omställningen till ett mer hållbart samhälle i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling (de globala hållbarhetsmålen). För att bedöma andelen av ett bolags omsättning som bidrar till ett globalt hållbarhetsmål utgår AMF Fonder från verktyget MSCI Sustainable Impact Metrics. Genom verktyget bedöms hur stor andel av ett bolags omsättning som kommer från produkter och tjänster som bidrar till att uppnå något eller flera av de globala hållbarhetsmålen. I analysen utgår MSCI från de globala hållbarhetsmålen och de underliggande delmålen som beskriver hur målet ska nås, och tar sedan fram indikatorer som ligger till grund för bedömningen av andelen av ett bolags omsättning som bidrar. Data samlas in både från bolagens egen rapportering och från andra källor som media och tillgängliga databaser. För att AMF Fonder ska bedöma investeringen som en hållbar investering måste minst 50 procent av bolagets omsättning komma från produkter och tjänster som bidrar positivt till något av de globala hållbarhetsmålen. MSCI saknar data för delar av innehav-en vilket innebär att AMF Fonder i nuläget inte kan Hållbarhetsinformation AMF Strategifond Global AMF Fonder AB sid 3 genomlysa alla innehav. Detta arbete kommer att utvecklas över tid i takt med att datatillgången och analysmöjligheterna förbättras.

Även bolag som bedriver verksamhet som är miljömässigt hållbar enligt EU-taxonomin, och som uppfyller kraven på att inte orsaka betydande skada (se nedan) klassificerar AMF Fonder som hållbara investeringar, om minst 50 procent av bolagets omsättning uppfyller kraven. I nuläget saknas data om innehavsbolagens taxonomiförenlighet, vilket innebär att det inte är möjligt att lämna tillförlitliga uppgifter om hur stor andel av investeringarna i AMF Strategifond Global som är förenliga med taxonomin.

Bolagen ska inte orsaka betydande skada för något miljömål eller socialt mål

Vår styrning och policyer samt vår inriktning på investeringarna innebär att samtliga bolag som AMF Fonder investerar i ska uppfylla vissa hållbarhetskrav. Därutöver ställer AMF Fonder särskilda krav på hållbara investeringar för att säkerställa att de inte orsakar betydande skada. För hållbara investeringar gäller följande krav.

 • Bolagen uppfyller grundläggande principer för hållbart företagande. Detta beskrivs närmare nedan.
 • Vi har riktlinjer för hållbarhetsnivån som också de hållbara investeringarna ska uppfylla, vilket syftar till att AMF Fonder ska investera i bolag som på ett medvetet sätt arbetar med att förhindra negativa hållbarhetskonsekvenser relaterade till exempelvis mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption samt bolagsstyrning och affärsetik genom sina respektive verksamheter.
 • Bolagen får inte vara inblandade i tillverkning eller distribution av kontroversiella vapen (truppminor, klustervapen, kemiska vapen och biologiska vapen samt kärnvapen).
 • Högst fem procent av omsättningen i de bolag där placering sker får avse verksamhet som är hänförlig till kommersiell spelverksamhet (hasardspel), tobak, pornografi eller fossil verksamhet.
 • För bolag i sektorer med hög klimatpåverkan ställer vi krav på att de har satt vetenskapligt baserade klimatmål.
 • Bolagen får inte vara involverade i vissa länder.

AMF Fonder följer löpande upp att de hållbara investeringarna uppfyller ställda krav. Vi genomför kvartalsvis en intern genomlysning av alla våra aktieinnehav. Två gånger per år genomlyser även en extern part alla aktieinnehav.

Bolagen ska följa praxis för god styrning

Bolagen ska efterleva OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s Global Compact. Vi gör en intern genomlysning av samtliga investeringar kvartalsvis samt genom en extern part två gånger per år för att säkerställa att bolagen efterlever dessa riktlinjer och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

Genom att investera vid var tid minst 85 procent i AMF Aktiefond Global främjar AMF Strategifond Global två specifika hållbarhetsrelaterade egenskaper.

 1. Omställning mot lägre koldioxidutsläpp
 2. Ett medvetet hållbarhetsarbete där bolagen proaktivt tar hänsyn till mänskliga rättigheter, arbetsrätt, klimat- och miljöfrågor och antikorruption

AMF Fonder arbetar för att de som sparar i AMF Strategifond Global ska få en hög avkastning över tid till låga avgifter. Fondens målsättning är att med möjlighet att använda hävstång och bibehållen riskspridning, på lång sikt uppnå en avkastning som överstiger sitt jämförelseindex. Hållbarhet är en viktig del i investeringsstrategin och går hand i hand med att vi vill skapa långsiktigt god avkastning för våra sparare, ha låga avgifter och vara ett ansvarstagande bolag. Som en integrerad del i arbetet med att skapa hög avkastning tar AMF Fonder i förvaltningen hänsyn till hållbarhet. Det innebär att AMF Fonder tar hänsyn till hållbarhetsrisker och -möjligheter som en integrerad del i investeringsbeslut och att vi tar hänsyn till ett investeringsbesluts negativa hållbarhetskonsekvenser såväl inför investeringen som under investeringens löptid. Det innebär att AMF Fonder i förvaltningen av AMF Strategifond Global ska uppfylla följande hållbarhetskrav:

 • AMF Strategifond Global ska sträva efter att investera i bolag som har ett medvetet hållbarhetsarbete.
 • AMF Strategifond Global ska bara investera i bolag som lever upp till de principer och riktlinjer för hållbart företagande och internationella konventioner om kontroversiella vapen som AMF Fonder ställt sig bakom.
 • AMF Fonder ska sträva efter att minska klimatavtrycket i investeringsportföljen i linje med Parisavtalet, och investeringarna ska sammantaget ha nettonollutsläpp år 2050.

AMF Fonder integrerar hållbarhetsperspektiv – både risker och möjligheter – i investeringsbesluten utifrån de tre metoderna välja bort, välja in och påverka.

Vi väljer bort

Vi har grundläggande kriterier för vilka bolag vi inte vill investera i, utifrån vår värdegrund eller för att det medför för stora risker. Det innebär att AMF Fonder inte investerar i:

 • Bolag som konstaterats bryta mot grundläggande principer för hållbart företagande, utifrån principerna i FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag.
 • Bolag som är inblandade i tillverkning eller distribution av kontroversiella vapen (truppminor, klustervapen, kemiska och biologiska vapen samt kärnvapen).
 • Bolag där mer än fem procent av omsättningen kommer från utvinning av kol.
 • Bolag där mer än fem procent av omsättning avser verksamhet som är hänförlig till kommersiell spelverksamhet (hasardspel), tobak eller pornografi.

Vi väljer in

AMF Strategifond Globals välja in-strategi utgår huvudsakligen från den välja in-strategi som tillämpas i AMF Aktiefond Global. Det innebär att AMF Strategifond Global, genom sitt innehav i AMF Aktiefond Global, investerar i bolag med ett medvetet hållbarhetsarbete eftersom vi tror att dessa bolag har större möjligheter att ge god långsiktig avkastning till lägre risk. Fondens investeringsstrategi är att investera i bolag som bedöms ha kommit längre i sitt hållbarhetsarbete än andra bolag inom samma sektor. För att identifiera bolag som kommit längre i sitt hållbarhetsarbete använder AMF bland annat indexet MSCI All Country World Index ESG Leaders. I indexet ingår de bolag inom olika sektorer och regioner som MSCI bedömer kommit längre i sitt hållbarhetsarbete med avseende på miljömässig, social och bolagsstyrningsrelaterad hållbarhet. Fonden kan välja att investera i bolag som inte ingår i index förutsatt att bolaget arbetar medvetet med hållbarhet och i övrigt lever upp till AMF Fonders hållbarhetskrav. Den bedömningen prövas i AMF Fonder Råd för ansvarsfulla investeringar och måste godkännas av AMF Fonders vd. Innehav i sådana bolag följs upp minst årligen för att se att hållbarhetsnivån förbättras i den takt AMF Fonder önskar.

Vi påverkar

Som investerare och ägare kan vi påverka bolag och branscher i en mer hållbar riktning. Vi bedriver ett aktivt påverkansarbete tillsammans med vårt moderbolag AMF Tjänstepension AB. Vi gör detta inom ramen för vårt ägararbete och genom att samarbeta med andra investerare, både globalt och i Sverige. Exempelvis har AMF har ett strukturerat påverkansarbete för de 20 bolag med högst koldioxidutsläpp. Påverkansarbetet syftar till att bolagens klimatavtryck ska minska i linje med vad Parisavtalet innebär. AMF Fonder bedriver också andra påverkansdialoger i prioriterade hållbarhetsfrågor via en extern leverantör, samt tillsammans med andra investerare genom olika initiativ som Climate Action 100+. Förvaltarna tar även själv upp hållbarhetsfrågor i löpande kontakter med bolagen.

Vi röstar på bolagsstämmorna i de utländska innehaven genom fullmakt (så kallad proxyröstning). AMF Fonder tar hänsyn till principer för hållbart företagande och internationella normer och konventioner om exempelvis arbetstagarnas rättigheter som AMF Fonder ställer sig bakom. Vår klimatpolicy och våra klimatmål styr hur vi röstar.

Climate-International-Voting-Guidelines.pdf (issgovernance.com)

Climate-US-Voting-Guidelines.pdf (issgovernance. com)

AMF Strategifond Global har följande planerade allokering.

 • Andel investeringar som är i linje med de främjande egenskaperna: 70 procent – Varav minimiandelen hållbara investeringar kan utgöra noll procent av de totala investeringarna.
 • Andel investeringar som inte är i linje med de främjande egenskaperna: 30 procent Dessa investeringar utgörs av derivat, andra fonder och kassa.

Enligt Disclosureförordningen ska AMF Fonder ange den planerade minimiandelen hållbara investeringar för AMF Strategifond Global. AMF Fonder har valt att ange att minimiandelen hållbara investeringar kan utgöra noll procent av de totala investeringarna. Det faktiska utfallet av andelen hållbara investeringar i fonden för föregående år redovisas i AMF Fonders Årsberättelse. Data om innehavsbolagens taxonomiförenlighet saknas, vilket innebär att AMF Fonder i nuläget inte kan lämna tillförlitliga uppgifter om andelen investeringar i AMF Strategifond Global som är förenliga med taxonomin.

AMF Fonder använder ett antal indikatorer för att mäta och följa upp vårt arbete med de främjande egenskaperna. Dessa följs upp och redovisas i AMF Fonders Årsberättelse.

1. Omställning mot lägre koldioxidutsläpp

 • Vi mäter och följer upp koldioxidavtrycket i AMF Strategifond Global halvårsvis och jämför mot koldioxidavtrycket för fondens jämförelseindex. Som jämförelseindex använder AMF Fonder MSCI All Country World Index.

2. Ett medvetet hållbarhetsarbete hos bolagen vi investerar i

 • Investeringar i AMF Strategifond Global ska uppfylla AMF Fonders riktlinjer för hållbarhetsnivå i investeringarna, vilka syftar till att säkerställa att vi investerar i bolag som har ett medvetet hållbarhetsarbete. AMF Fonder mäter detta främst genom tjänsten ESG Risk Rating från en leverantör av hållbarhetsanalys. AMF Fonder följer kvartalsvis upp bolagens ESG-riskbetyg. För bolag som saknar ESG-riskbetyg gör AMF Fonder egna analyser med information direkt från innehavsbolagen.

1. Omställning mot lägre koldioxidutsläpp

AMF Fonder beräknar löpande hur koldioxidutsläppen i AMF Strategifond Global utvecklas över tid. AMF Fonder utgår i beräkningen från koldioxidintensiteten hos portföljbolagen, vilket mäts som bolagens växthusgasutsläpp i förhållande till deras nettoomsättning (ton koldioxidutsläpp per miljoner SEK i omsättning). I beräkningen av utsläppen utgår AMF Fonder från att vi äger en lika stor andel av utsläppen i ett företag som vår ägarandel i företaget, vilket är i linje med praxis.

2. Ett medvetet hållbarhetsarbete hos bolagen vi investerar i

AMF Fonder mäter bolagens hållbarhetsarbete genom tjänsten ESG Risk Rating från externa leverantörer av hållbarhetsanalys. ESG Risk Rating mäter ett bolags exponering för branschspecifika hållbarhetsrisker och hur väl bolaget hanterar riskerna. På det sättet bedöms både bolagets hållbarhetsarbete och risken för att värdet på investeringen sjunker till följd av hållbarhetsrisker som bolaget inte hanterar. Utifrån det får bolaget ett ESG-riskbetyg från en skala noll till hundra, där noll innebär att risken är försumbar. Vi följer kvartalsvis upp bolagens ESG-riskbetyg. För bolag som saknar ESG-riskbetyg gör förvaltarna egna analyser med information direkt från innehavsbolagen.

AMF Fonder använder hållbarhetsdata från Sustainalytics för alla svenska noterade innehav. Andelen svenska noterade innehav som täcks av Sustainalytics uppgår till ca 98 procent. Vi använder data från MSCI för utländska noterade innehav, med en täckning på 98 procent. För bolag och emittenter som inte täcks av MSCI eller Sustainalytics genomför AMF Fonder egna analyser, och tar in analyser från samarbetspartners.

AMF Fonder genomför löpande diskussioner med våra dataleverantörer för att säkerställa god datakvalitet. AMF Fonders riskfunktion gör också egna kontroller och stickprov för att säkerställa datakvaliteten, samt testar de verktyg och modeller som leverantörerna använder.

De uppsatta kraven och våra så kallade hållbarhetslimiter (minimikrav som återges i investeringsstrategin) följs upp på månadsbasis. En kontroll görs av alla innehavsbolag (screening) utifrån efterlevnad av internationella normer och konventioner. Det som kontrolleras är bolagens exponering mot exkluderade verksamheter och incidenter som föranleder brott mot internationella normer och konventioner. De båda leverantörerna (Sustainalytics och MSCI) inhämtar i sin tur informationen om bolagens exponering mot exkluderade verksamheter från publika presentationer utgivna av bolagen och/eller via direktkontakt med bolagen. Information om brott mot internationella normer och konventioner hämtas från media, intresseorganisationer och via direktkontakt med bolagen. AMF Fonders interna riskkontroll tar emot informationen och utför de löpande kontrollerna av innehaven.

En förutsättning för att kunna integrera hållbarhetshänsyn i investeringsbesluten är att bolagen som AMF Fonder investerar i lämnar tillförlitlig, heltäckande och jämförbar information som gör det möjligt att bedöma de hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter som bolagen är utsatta för. Det finns också osäkerheter både i hur reglerna om hållbara investeringar ska tolkas och i den hållbarhetsdata som används i bedömningen av hållbarhetsnivån i investeringarna. Ökad tydlighet och bättre data är en förutsättning för att ytterligare utveckla arbetet och redovisningen av utfall. I dag saknas ännu viktig information för att få en heltäckande bild, men både rapporteringskraven och bolagens eget arbete med att förbättra informationen utvecklas snabbt.

AMF Fonder har rutiner för due diligence på plats för att säkerställa att våra hållbarhetslimiter och -krav är uppfyllda och integrerade i investeringsprocess och beslut. AMF Fonder har även rutiner på plats för hur vi ska agera om bolag som vi är investerade i upphör att leva upp till de krav som AMF Fonder ställer på alla investeringar.

AMF Fonder utför dagliga risk- och limitkontroller av underliggande tillgångar för att kontrollera att de är i linje med de hållbarhetskrav och regler som redogjorts för ovan. Kvartalsvis genomför AMF Fonder en intern genomlysning av alla investeringar för att se att de normer och principer som AMF Fonder ställer sig bakom efterlevs. Samma genomlysning genomförs två gånger per år genom en extern part. Om ett innehavsbolag konstaterats agera i strid mot dessa normer och principer tar vi först kontakt med bolaget för att höra hur deras åtgärdsplan ser ut. Om inte åtgärdsplanen är tillfredställande avyttrar vi innehavet under ordnande former.

Som ägare och investerare har vi möjlighet att påverka både bolag och branscher i en mer hållbar riktning. Vi gör detta inom ramen för vårt ägararbete och genom att samarbeta med andra investerare, både globalt och i Sverige. Detta beskrivs i vår investeringsstrategi ovan.

Om ett innehavsbolag konstaterats bryta mot grundläggande principer för hållbart företagande, exempelvis på grund av en kontrovers, tar vi först kontakt med bolaget för att höra hur deras åtgärdsplan ser ut för att komma tillrätta med den uppkomna situationen. Om vi inte anser att åtgärdsplanen är tillfredsställande och dialogen inte ger resultat, kan AMF Fonder fatta beslut om att sälja innehavet.

AMF Fonder har inget referensvärde för att uppnå fondens främjande egenskaper utan förvaltningen sker i linje med placeringsriktlinjerna som beslutas av AMF Fonders styrelse.

Köp fonden

Du kan köpa våra fonder på fondtorg eller genom din bank. Observera att alla fonder inte är tillgängliga hos alla leverantörer. Du kan också välja att spara delar av din premiepension i våra fonder genom att logga in på Pensionsmyndigheten, eller i vissa fall spara din tjänstepension i vår fondförsäkring.