Fondutbud och kurser

AMF har 14 fonder med olika inriktningar. Alla våra fonder förvaltas aktivt, långsiktigt och ansvarsfullt – och har alltid låga avgifter.

Viktigt att veta om fondsparande: historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning och fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med risknivå 5–7 enligt fondens faktablad kan minska/öka kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Läs fondernas faktablad och informationsbroschyr för mer information.

Disclosureförordningen

Sedan den 10 mars 2021 finns en EU-gemensam rapportering för hur finansiella produkter tar hänsyn till hållbarhet. Den EU-gemensamma förordningen kallas Disclosureförordningen eller SFDR. I Sverige har vi i många år haft en gemensam standard för hållbarhetsinformation i fondbranschen. I och med den nya förordningen så blir informationsstandarden lika i hela EU, vilket ökar möjligheterna att jämföra olika fonder med varandra.

Det finns fyra hållbarhetskategorier som beskriver fondens hållbarhetsarbete. 

  • fonden eller försäkringen har hållbarhet som mål för investeringarna (”mörkgrön”, Artikel 9)
  • fonden eller försäkringen främjar hållbarhet, men har det inte som överordnat mål (”ljusgrön”, Artikel 8)
  • fonden eller försäkringen beaktar hållbarhetsrisker* (Artikel 6)
  • fonden eller försäkringen beaktar vare sig hållbarhetsrisker eller arbetar med hållbarhet

AMFs fonder är ljusgröna

Våra fonder främjar hållbarhet på ett eller flera av följande sätt:

1. Omställning mot lägre koldioxidutsläpp

2. Ett medvetet hållbarhetsarbete där bolagen vi investerar i proaktivt tar hänsyn till mänskliga rättigheter, arbetsrätt, klimat- och miljöfrågor och antikorruption

3. Jämställda styrelser i de bolag där vi deltar i valberedningen

Det kommer mer!

Reglerna för transparens om hållbarhet är under utveckling och kommer innebära ett ökat fokus på att redovisa olika nyckeltal och uppföljning för varje finansiell produkt. Kraven ska bidra till att fondbolagen blir ännu tydligare med att visa vad man vill uppnå med sitt hållbarhetsarbete. Transparens är bra, och särskilt när det sporrar till ett ännu bättre hållbarhetsarbete som i sin tur bidrar till ett mer hållbart samhälle.

*Med hållbarhetsrisker avses miljörelaterade, sociala eller styrningsrelaterade händelser (ESG) eller omständigheter som, om de skulle inträffa, skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde.

Läs mer om våra fonder

Här kan du köpa våra fonder

Mer information om fonderna