Affärsetik på AMF

Vi har fått förtroende att ta hand om tjänstepensionen för cirka 4 miljoner, med målet att ge dem så trygg och bra pension som möjligt.

Barn som klättrar i träd.

Denna förmån tar vi på AMF inte för given, utan den bygger på att vi varje dag agerar på ett ansvarfullt sätt. Därför arbetar vi för att vi själva, våra leverantörer, samarbetspartners och de bolag vi investerar i håller en hög nivå i affärsetiska frågor. I begreppet affärsetik inkluderas frågor som berör mänskliga rättigheter, arbetsrätt och arbetsvillkor, korruption samt skattefrågor.

Till vårt interna arbete med affärsetik räknar vi vårt agerande vid exempelvis representation men även hållbarhetskriterier vid inköp, och hur vi agerar avseende skatt.

Våra interna regler kring affärsetiska frågor utgår från Koden mot korruption i näringslivet och Svensk Försäkrings rekommendationer för branschen. Här kan du läsa mer om vårt förhållningssätt när det kommer till affärsetik.

Exempel på hur vi arbetar med affärsetik

  • Vi ställer grundläggande hållbarhetskrav på alla leverantörer genom vår uppförandekod. Den innebär att leverantören ställer sig bakom FNs Global Compacts principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Läs mer i AMFs uppförandekod för leverantörer.
  • Vi strävar efter att alla leverantörer ska ha kollektivavtal eller tillåta kollektiva förhandlingar. 
  • Vi ställer krav på att alla bolag vi investerar i ska följa principer om affärsetik.
  • Området affärsetik ingår i vår introduktionsutbildning för nyanställda.