Mångfald och jämställdhet på AMF

Mångfald är en tillgång och samtidigt en förutsättning för att vi ska uppfylla vårt uppdrag gentemot våra kunder på bästa sätt. Genom att ta tillvara olika kompetenser och erfarenheter kan vi utveckla verksamheten och enklare lösa problem.

Par som kramas.

För oss handlar mångfald och jämställdhet också om rätten att få vara sig själv – att ha medarbetare som trivs och utvecklas är nyckeln till att fortsatt locka kompetens till AMF.  Som arbetsgivare verkar vi för att alla ska ha samma arbetsvillkor, lika rättigheter och utvecklingsmöjligheter. 

Process för mångfaldsarbete

Vi utgår från vår policy för likabehandling, som beskriver AMFs arbete med mångfald, jämställdhet, diskriminering och kränkande särbehandling. För att uppmärksamma omedvetna beteenden har vi infört mål som hjälper oss att utveckla vårt mångfaldsarbete.

  • Alla rekryterande chefer göra en mångfaldsanalys av arbetsgruppen innan rekrytering påbörjas. På så sätt  ökar medvetenheten om hur arbetsgruppen är sammansatt och de kompetenser som eventuellt saknas.
  • Vi har ett mål att alla våra ledningsgrupper ska vara jämställda till år 2027. Vi jobbar därför för att en tredjedel av slutkandidater vid rekrytering till ojämställda ledningsgrupper ska vara av det underrepresenterade könet.

Vi genomför årligen kunskapshöjande insatser, exempelvis utbildar vi våra chefer i fördomsfri rekrytering. Utöver mångfald och jämställdhet följer vi även upp andra relevanta nyckeltal inom personalområdet, exempelvis personalomsättning, sjukfrånvaro och intern personalrörlighet.

Som ett sätt att få en jämnare spridning i ålder bland våra medarbetare har vi senaste åren genomfört tre traineeprogram. Traineeprogrammen är dock framför allt ett sätt att få in ny kompetens i organisationen.

AMFs policy för likabehandling

Jämställdhet

På det stora hela har AMF en jämn könsfördelning inom organisationen, även om det finns utmaningar på gruppnivå. Vi arbetar kontinuerligt med att minska antalet icke jämställda arbetsgrupper genom att få in kandidater av det underrepresenterade könet vid nyrekrytering.

Vi säkerställer varje år att det inte finns löneskillnader inom olika yrkeskategorier på AMF, som inte kan uteslutas bero på kön. Vi ser inga sådana tendenser idag, däremot finns det strukturella löneskillnader som beror på att män generellt sett är överrepresenterade i arbetsgrupper med högre marknadslöner.