AMFs interna klimatarbete

Att använda och återanvända produkter och tjänster på ett effektivt sätt ger både lägre kostnader och har miljömässiga fördelar eftersom mindre material går åt.

Kollegor i soffa.

Vi arbetar löpande med att miljöanpassa vårt kontor. Det handlar både om att förlänga livslängden för kontorets ytskikt, inredning och utrustning, och att uppmuntra klimatsmart agerande på kontoret. Att använda och återanvända produkter och tjänster på ett effektivt sätt ger både lägre kostnader och har miljömässiga fördelar eftersom mindre material går åt.

Klimatåtgärder 

  • Vi köper el märkt med Bra Miljöval och klimatkompenserar för de utsläpp fjärrvärmen ger upphov till.  
  • Vi följer årligen upp och justerar miljöpåverkande inköp. Kontorets leverantörer använder fossilfria transportmedel.
  • Vår städleverantör är Svanenmärkt och våra inköp av kaffe, mat och frukt är ekologiska i största möjliga mån.
  • Våra datorer återanvänds eller återvinns via leverantören när vi inte längre behöver dem.
  • Vi har infört närvarostyrd ventilation och belysning på kontoret.
  • Vi har företagscyklar för tjänsteresor i närområdet och faciliteter som underlättar för cykling till och från kontoret. Våra anställda erbjuds årlig cykelservice.
  • Alla våra tjänsteresor ska kunna motiveras utifrån relevans för arbetet, kostnadsskäl och miljöpåverkan, men även med beaktande av de digitala möjligheter till möten som finns idag.
  • Vi klimatkompenserar för koldioxidutsläppen som tjänsteresorna ger upphov till.

Vi ställer också klimatkrav på vissa av våra it-leverantörer, som ett komplement till den generella uppförandekoden som våra större leverantörer ska uppfylla. Exempelvis ställer vi krav på att våra it-leverantörer har ett kvalitets- och miljöledningsarbete enligt ISO 9001 och 14001, att de har en dedikerad hållbarhetsansvarig och att de lämnar en offentlig hållbarhetsrapport, inklusive klimatredovisning. Vi ställer även krav på energiförbrukningen i datorhallar samt att de har en process för säkert och miljökorrekt återtag av IT-utrustning som inkluderar återrapportering.