AMFs uppförandekod för leverantörer

AMF är ett av Sveriges största pensionsbolag med cirka 4 miljoner kunder och med över cirka 837 miljarder kronor (2024-03-31) i tillgångar under förvaltning. Med en sådan position följer ett ansvar när det gäller etik och hållbarhet.

AMF eftersträvar en hållbar utveckling och har därför anslutit sig till FN-initiativet Global Compact. Anslutningen innebär att AMF inom ramen för sin verksamhet ska verka för att främja respekten för mänskliga rättigheter och grundläggande arbetsvillkor, samt arbeta för en bättre miljö samt bekämpande av korruption.

Vi ställer motsvarande krav på våra leverantörer. Det betyder att leverantören ska respektera de grundläggande rättigheterna för arbetstagare enligt Global Compact, som bygger på konventioner om arbets- och anställningsvillkor samt FNs deklaration om mänskliga rättigheter och FNs barnkonvention artikel 32. Läs mer på www.unglobalcompact.org.

De tio centrala principerna i Global Compact utgör AMFs uppförandekod för AMFs leverantörer. Alla företag som levererar produkter eller tjänster till AMF-koncernen förväntas respektera dessa principer. Vid prövning av nya leverantörer och beslut om fortsatta samarbeten med befintliga leverantörer ska leverantören bekräfta att man respekterar de internationellt vedertagna principer som uttrycks i Global Compact.

Global Compacts tio övergripande principer är:

Mänskliga rättigheter

1. Stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter inom sfären för företagens inflytande.

2. Försäkra att deras egna företag inte är inblandade i kränkningar av mänskliga rättigheter.

Arbetsrätt

3. Upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar.

4. Eliminera alla former av tvångsarbete.

5. Avskaffa barnarbete.

6. Avskaffa diskriminering vad gäller rekrytering och arbetsuppgifter.

Miljö

7. Stödja förebyggande åtgärder för att motverka miljöproblem.

8. Ta initiativ för att stärka ett större miljömedvetande.

9. Uppmuntra utvecklandet av miljövänlig teknik.

Motverka korruption

10. Företag ska arbeta mot alla former av korruption, inklusive utpressning och mutor.

AMFs regler om etik och hållbarhet

AMFs styrelse är ytterst ansvarig för AMFs hållbarhetsarbete. Hållbarhetsarbetet utgår från AMFs uppdrag och styrelsens regler om etik och hållbarhet. I korthet innebär reglerna att AMFs anställda ska agera ansvarsfullt och sträva efter att bidra till en hållbar utveckling. Reglerna bygger på grundläggande värden som ärlighet, ansvar, likabehandling och respekt för människor.

De slår även fast att AMF har ett ansvar gentemot kunder, ägare och andra intressenter. Reglerna utgör AMFs system för hållbarhetsstyrning, och ingår i AMFs regelbok, tillsammans med bland annat placeringsriktlinjer, ägarpolicy samt regler för riskhantering. Regelboken beslutas årligen av AMFs styrelse.

Ta del av AMFs regler om etik och hållbarhet på sidan med styrande dokument.