Incitament

Vi får i vår förvaltningsverksamhet enbart under vissa förutsättningar betala eller ta emot en avgift, kommission eller naturaförmån (incitament).

Viktigt att veta om fondsparande: historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning och fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med risknivå 5–7 enligt fondens faktablad kan minska/öka kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Läs fondernas faktablad och informationsbroschyr för mer information.

Betalas eller ges incitament till eller av en tredje part måste incitamentet vara utformat för att höja kvaliteten på den berörda förvaltningsverksamheten och inte hindra oss från att tillvarata andelsägarnas intressen. Vi har bedömt att de incitament som betalas till eller ges av fondbolaget uppfyller gällande krav.

Nedan lämnas information om incitament som förekommer inom verksamheten. Närmare information lämnas på begäran till andelsägarna i fonderna.

Ersättning inom ramen för fondverksamheten

Fondandelsägarna betalar förvaltningsavgift för förvaltningen av fonderna. Förvaltningsavgiften täcker våra kostnader för förvaltning, administration, marknadsföring, distribution, förvaring av värdepapper, revision och tillsyn. I de fall vi lagt ut viss verksamhet på uppdragstagare täcker förvaltningsavgiften även den ersättning som fondbolaget betalar till mottagaren av uppdraget. Förvaltningsavgiften är bestämd på förhand och uttrycks i procent per år av fondens genomsnittliga värde. Den högsta avgift som kan tas ut finns angiven i fondbestämmelserna för respektive fond. De gällande avgifterna för fonderna finns angiven i informationsbroschyren.

Förutom ersättningen i form av förvaltningsavgift betalar fonden även eventuellt förekommande skatt, handelsavgifter (courtage), avvecklings- och clearingavgifter, räntor och avgifter till banker samt andra transaktionsrelaterade avgifter till tredje part (se vidare nedan under kostnader för extern analys).

Distribution

Vi använder distributörer för förmedling av fonderna. Distributörerna får ersättning enligt avtal. Fondbolagets ersättning till distributörer är mellan 30-50 procent av förvaltningsavgiften. Andelsägare betalar endast förvaltningsavgift till fondbolaget enligt den procentsats som framgår av informationsbroschyren.

Ersättningen till distributörerna medför ingen ytterligare kostnad för andelsägarna.

Ersättningar från eller till tredje part

Enligt gällande regelverk får Fondbolaget i samband med fond- och portföljförvaltning endast ge eller ta emot en avgift, kommission eller naturaförmån (incitament) under vissa förutsättningar. Om incitament betalas eller ges av en tredje part, måste avgiften/kommissionen eller naturaförmånen vara utformad för att höja kvaliteten på den berörda verksamheten samt inte hindra fondbolaget från att agera i andelsägarnas/kundens intresse.

I den diskretionära portföljförvaltningen får Fondbolaget överhuvudtaget inte ta emot och behålla en ersättning eller förmån från någon annan än kunden. Förbudet gäller dock inte mindre icke-monetära förmåner som kan höja kvaliteten på tjänsten till kunden och som är av en sådan omfattning och art att de inte kan anses hindra Fondbolaget från att uppfylla sin skyldighet att tillvarata kundens intressen samt, under vissa förutsättningar, investeringsanalys. Av 7 kap. 7 § Finansinspektionens föreskrifter (2017:2) om värdepappersrörelse framgår vilka mindre icke-monetära förmåner som kan vara tillåtna om förutsättningarna ovan är uppfyllda.

Extern analys

Fondbolaget erhåller analystjänster från ett flertal motparter i finansbranschen för att få bättre underlag för att förvalta fondandelsägarnas och kundernas medel. Dessa tjänster betalas i sin helhet av Fondbolaget självt i fondverksamheten och belastar inte andelsägarna. I den diskretionära portföljförvaltningen betalar Fondbolaget för analysen med egna medel eller kundmedel.