Starta fondsparande via AMF

Kom igång med ditt fondsparande direkt.

Viktigt att veta om fondsparande: historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning och fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med risknivå 5–7 enligt fondens faktablad kan minska/öka kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Läs fondernas faktablad och informationsbroschyr för mer information.

Villkor

 • För att starta fondsparande måste du vara 18 år.
 • Vi kan inte erbjuda dig som är bosatt i USA ett fondsparande hos oss.

Köpa fonder

Fondsparare behöver, utöver eventuell reavinstskatt, betala schablonskatt på sitt fondsparande. Du kommer att se den schablonintäkt vi rapporterat till Skatteverket förtryckt i din deklaration. Fondskatten gäller inte för pensionssparande eller premiepensionsfonder.

Vem påverkas av skattereglerna?

Schablonskatten påverkar dig som har ett fondsparande utan koppling till pension. Den som äger andelar i fonder som är värda mindre än 50 000 kronor behöver inte betala skatt på innehavet, förutsatt att man inte har andra inkomster av kapital. Vid försäljning av fonder och eventuell utdelning av fondandelar gäller fortfarande rådande skatteregler om reavinster av kapital.

Hur mycket skatt ska jag betala?

Beräknat på fondandelarnas värde den 1 januari ska 0,4 procent tas upp som inkomst av kapital med en kapitalskatt på 30 procent. Exempelvis ska den som har 100 000 kronor i fonder ta upp 400 kronor som inkomst av kapital. Skatten på dessa 400 kronor blir 30 procent, motsvarande 120 kronor per år.

I de fall värdet överstiger 50 000 kr ska skatten betalas in senast i samband med deklarationen året efter inkomståret. Eftersom gränsbeloppet för när statlig inkomstskatt tas ut har höjts till 200 kr behöver du inte betala schablonskatt om det totala fondsparandets värde understiger 50 000 kronor. Men detta är förutsatt att du inte har några andra inkomster av kapital.

Vad ska jag som privat fondsparare hos AMF göra?

Som fondsparare hos AMF kommer du att få ett förtryckt belopp i din deklaration. Du ska kontrollera att uppgifterna stämmer med det värdebesked AMF skickat till dig. Tänk på att du själv i samband med deklarationen ska betala in eventuell skatt på vinst.

Mer information om skattereglerna finns hos Skatteverket.

Innan affärsförbindelse etableras ska alltid kontroll göras huruvida personen är i politiskt utsatt ställning, vilket förkortas PEP. En person är att anse som PEP om denne har eller har haft viktiga funktioner i Sverige eller i utlandet. Detta kan exempelvis vara:

 • Stats- eller regeringschefer, ministrar samt vice och biträdande ministrar.
 • Parlamentsledamöter.
 • Ledamöter i styrelsen för politiska partier.
 • Domare i högsta domstolen, domare i konstitutionella domstolar eller andra rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas.
 • Högre tjänstemän vid revisionsmyndigheter och ledamöter i centralbanker.
 • Ambassadörer, beskickningschefer samt höga officerare i försvarsmakten.
 • Personer som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan.
 • Personer med befattningar på gemenskapsnivå och internationell nivå, motsvarande 1–5, ska omfattas i tillämpliga delar.

Även ovanstående personers närmaste familjemedlemmar omfattas. Som familjemedlemmar räknas:

 • maka/make
 • partner som enligt nationell lag likställs med maka/make
 • barn och deras makar eller partner
 • föräldrar.

Även kända medarbetare till en PEP omfattas:

 • Fysiska personer om vilka det är känt att de gemensamt med en PEP är verklig förmånstagare till juridiska enheter eller juridiska konstruktioner, eller som på annat sätt haft nära affärsförbindelser med en PEP.
 • Fysiska personer som är ensamma verkliga huvudmän till juridiska enheter eller juridiska konstruktioner om vilka det är känt, eller finns anledning att förmoda, att de egentligen har upprättats till förmån för en PEP.

Med "nära förbindelser" avses nära affärsförbindelser och andra förbindelser som kan medföra att den kända medarbetaren kan förknippas med förhöjd risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Sälja fonder

Det enklaste sättet att sälja fonder är att logga in på Mina sidor med e-legitimation.

Om du saknar e-legitimation kan du använda blanketten nedan. 

Blankett för att sälja fondandelar – privatperson

Blankett för att sälja fondandelar – juridisk person

Blanketten postar du till: AMF Fonder, 113 88 Stockholm.

Du kan även e-posta en scannad underskriven blankett till fondadministration@amf.se.

Försäljning sker till den kurs som gäller den bankdag din säljorder mottagits av oss, om det sker senast kl 15:00.

Detta gäller alla fonder utom Aktiefond Asien Stilla havet och AMF Aktiefond Tillväxtmarknader där handel istället sker dagen efter.

Dag före röd dag gäller kl 12:00 för alla fonder utom Aktiefond Global, Aktiefond Europa, Aktiefond Nordamerika, Räntefond Mix, Aktiefond Asien Stilla havet, Aktiefond Tillväxtmarknader och Strategifond Global där bryttiden är kl 15:00, i annat fall görs försäljning till nästa bankdags kurs.

Det upprättas alltid en bekräftelse på din säljorder.

När du säljer fondandelar i fondsparande realiseras en vinst eller en förlust som ska tas upp i din deklaration.

Skatten på en kapitalvinst är 30 procent. AMF lämnar uppgifter till Skatteverket och du kommer att få en kontrolluppgift i god tid till din deklaration.

Tänk på att du själv i samband med deklarationen ska betala in eventuell skatt på vinst.

Byta fonder

Enklast är att logga in på Mina sidor och göra fondbytet. Du kan även byta fonder via blankett.

Blankett för fondbyte

Vid ett fondbyte säljs andelarna i dina fonder och nya andelar köps i de fonder du valt att flytta sparandet till. Fondbytet genomförs enligt gällande bryttid samma dag eller dagen efter.

Det upprättas alltid en bekräftelse på ditt fondbyte.

Tänk på att fondbytet bara gäller ditt nuvarande innehav, inte de kommande inbetalningarna.

Om du vill ändra fondfördelning för ditt månadssparande gör du det enklast på Mina sidor.

Observera att när du byter fonder realiseras en vinst eller en förlust som ska tas upp i deklarationen. Skatten för kapitalvinst är 30 procent. Du kommer att få en kontrolluppgift i god tid till din deklaration.