Avkastning och kapitalförvaltning

När du sparar i en traditionell försäkring jobbar AMF aktivt för att ditt pensionskapital ska växa och ge dig en bra pension. Inom ramen för vår traditionella försäkring förvaltar vi över 500 miljarder kronor. AMF är därmed en av de största ägarna på den svenska börsen och en av de största fastighetsägarna i Sverige.

Ett livförsäkringsbolags möjligheter att skapa avkastning för pensionssparare styrs till stor del av bolagets solvens. Solvens är ett mått på hur mycket kapital bolaget förvaltar i förhållande till de utlovade garantierna.

En hög solvens innebär större möjligheter för bolaget att välja placeringsrisker för att skapa högre avkastning. En låg solvens innebär att bolaget tvingas förvalta kapitalet i tillgångar med lägre placeringsrisk, vilket innebär en lägre förväntad avkastning. AMF har en stark solvens och är ett av de finansiellt starkaste livbolagen i Sverige. Det ger oss möjligheter att vara aktiva i vår kapitalförvaltning och gör att vi kan agera långsiktigt i vår strävan att tillgodose våra kunders behov av balans mellan trygghet och möjlighet till hög avkastning.

Kapitalförvaltning

AMF placerar i svenska och utländska aktier, räntebärande tillgångar, fastigheter samt alternativa tillgångar som till exempel vindkraftverk. Vi strävar efter att investera i de mest hållbara bolagen inom varje bransch, eftersom vi tror att dessa bolag kan få din pension att växa mest på lång sikt.

Här hittar du nyckeltal och information om aktuella innehav.

Avkastningsmodell – en metod för att fördela avkastning till försäkringar

I vårt uppdrag ingår att se till att alla våra kunder ska få hög pension till låg avgift. Därför är rättvisa mellan nya och gamla kunder och kunder inom olika avtalsområden en central del i utformningen av nya produktvillkor. Vi utgår från den så kallade kontributionsprincipen. Det innebär att vi ska säkerställa att överskott fördelas på ett balanserat sätt mellan olika grupper av försäkringar. Varje försäkring ska bära sin egen risk och kostnad, samtidigt som försäkringen ska få avkastning i förhållande till denna risk.  

Inom AMF finns flera olika modeller för att fördela avkastning till försäkringar. Här nedan beskriver vi den vanligaste modellen. 

För information om hur din försäkring får avkastning, logga in på Dina sidor.

AMFs avkastningsmodell i praktiken

Med en hög solvensgrad kan AMF ta större finansiell risk genom en högre exponering mot aktiemarknaden och därmed möjliggöra en högre förväntad avkastning. En försäkring med tillräckligt hög andel överskott bidrar därmed positivt till AMFs möjlighet att ta större finansiell risk. I AMFs modell får en sådan försäkring därför större del av den avkastning som kommer från tillgångsslag med högre finansiell risk jämfört med en försäkring med lägre andel överskott.

Läs mer om garantivärde och överskott

Avkastningsränta

Avkastningsräntan används för att fördela avkastning från AMFs placeringstillgångar på respektive försäkrings pensionskapital. Avkastningsräntan fastställs månadsvis för varje enskild försäkring och kan vara positiv eller negativ. Avkastningsräntan för enskild försäkring är beroende av pensionskapitalets storlek i förhållande till garantivärdet och den faktor som bestämmer en försäkrings kollektiva avkastning.

För att fastställa en försäkrings avkastningsränta delas AMFs placeringstillgångar upp i två delar:

  • Del med lägre finansiell risk. Syftar till att skapa en förväntat god och trygg avkastning – lika för alla våra kunder.
  • Del med högre finansiell risk. Syftar till att möjliggöra en högre förväntad avkastning för försäkringar med tillräckligt hög andel överskott.

 Illustration av tillgångsfördelning för att fastställa avkastningsränta.

AMFs placeringstillgångar förvaltas under ett kontrollerat risktagande som är förenligt med AMFs åtaganden. Tillgångsfördelningen i AMFs förvaltningsportfölj och nivån på faktorn kan förändras över tid utifrån marknadens förutsättningar

 

En försäkring får i första hand avkastningsränta från delen med lägre finansiell risk men om försäkringen har ett tillräckligt högt överskott baseras försäkringens avkastningsränta även på delen med högre finansiell risk.

Faktornivån som används för att fördela avkastningen är en del av AMFs Försäkringstekniska riktlinjer. Nivån fastställs med hänsyn till AMFs solvens och målsättning med produkten, samt med ledning av de enskilda försäkringarnas förmåga att bära finansiell risk. Aktuell faktornivå är 160 procent. Det innebär att en försäkrings garantivärde multipliceras med 1,6 för att fastställa avkastningsfördelningen. En faktornivå på 160 procent innebär att en försäkring med en andel överskott som överstiger 37,5 procent får ta del av avkastningen från delen med högre finansiell risk.

För faktornivå i ITP-försäkringar tecknade mellan 1 juli 2013 och 30 september 2018, läs mer här

På Dina sidor kan du bland annat se vilken avkastning i kronor din försäkring fått, vilken andel överskott din försäkring har och vilken tillgångsfördelning din försäkrings avkastningsränta baserats på.

Logga in till Dina sidor

Aktieandelar – två exempel

Aktieandelar beroende på andel överskott, vad innebär det i praktiken?
I exempelbilden nedan visar den grå linjen den placeringsrisk (i form av aktieandel) en inbetalning får och de färgade linjerna vad det innebär i aktieandelar för hela kapitalet, beroende på när premieinbetalningen startar.

I praktiken innebär detta att en 25-åring som börjar spara i AMF får en avkastningsränta som baseras på en högre andel aktier än en 40-åring som börjar spara. Detta beror något förenklat på att inbetalningar till en försäkring med längre tid kvar till utbetalning har en högre andel överskott. På detta sätt möjliggörs en högre placeringsrisk och därmed högre förväntad avkastning i försäkringar med möjlighet att ta mer risk. Samtidigt kan försäkringar med lägre andel överskott få en tryggare placering med lägre andel aktier.

Bilden är en generell beskrivning av en försäkrings exponering mot aktier, andelarna kan förändras över tid.

Detta är en förenklad beskrivning av AMFs produkt och i AMFs sortiment finns även äldre produkter med delvis andra konstruktioner. Fullständig beskrivning finns i försäkringsvillkoren på Dina sidor.