Sverigefond i koncentrat

Tomas Risbecker förvaltar AMF Aktiefond Sverige. Tre viktiga styrkor hos fonden är den låga avgiften på endast 0,4 procent, långsiktigheten i de aktiva investeringsbesluten och fokus på hållbarhet.

2020-11-20

Tomas, berätta lite om Sverigefonden och ditt arbete

– Vi arbetar med en koncentrerad aktieportfölj bestående av bolag noterade på Stockholmsbörsen. Den viktigaste delen kring investeringsfilosofin bygger på fundamentalanalys av bolagen. Kortfattat analyseras bolagen utifrån kriterier som fundamentala nyckeltal, underliggande marknadstillväxt, strukturella trender, global marknadsposition och förtroende för bolagens ledning. Tillsammans med AMF Fonders globala förvaltarteam träffar vi analytiker, strateger och bolag, detta för att säkerställa att vi har så bra beslutsunderlag som möjligt för våra investeringsbeslut. Vi har ett långt placeringsperspektiv och får på så sätt bra möjlighet att följa bolagen över tid. I flera bolag är AMF stora ägare och där sitter vi med i deras valberedningar. Det ger oss möjlighet till ett aktivt ägande med bland annat inverkan på bolagens styrelsesammansättningar.

Hur ser hållbarhetsarbetet ut för fonden?

– Vid investeringar i svenska aktier tar förvaltaren hänsyn till hållbarhetsaspekter i investeringsbesluten. Vi använder oss bland annat av externa hållbarhetsanalyser utifrån miljöfrågor, sociala frågor och bolagsstyrning (ESG). I de fall där det inte finns någon tillgänglig hållbarhetsanalys ansvarar förvaltaren för att göra en egen bedömning. Den bedömningen prövas i AMFs Råd för ansvarsfulla investeringar och godkänns av vd. Vi är aktiva ägare i de svenska bolag där innehaven är betydande. Vi deltar i valberedningar och röstar på bolagsstämmor samt tar upp relevanta hållbarhetsfrågor i kontakter med bolagen.

Fondutbud och kurser

Sverige är ju en liten marknad i världsekonomin. Varför ska man lägga sina pengar i en Sverigefond?

– Svenska aktiemarknaden ger en internationell exponering eftersom många stora svenska företag har en global verksamhet. Svenska bolag har haft en enastående förmåga att anpassa sig till nya marknadsförutsättningar både vad gäller global expansion och tekniska innovationer. Vi har därför många världsledande bolag, med hög lönsamhet och starka balansräkningar. Sverige som land skapar trygghet genom hög transparens och stabila statsfinanser som har visat bra motståndskraft mot oron i omvärlden. Vår närhet till bolagsledningarna ger oss också en bra insyn och kunskap om bolagen.

Syftet med informationen ovan är att ge en allmän information och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationsbroschyr och faktablad.