Vi väljer bort

De bolag som vi investerar i ska leva upp till grundläggande principer om exempelvis mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption, utifrån principerna i FNs Global Compact och OECDs riktlinjer. Vi investerar inte i bolag som är inblandade i tillverkning eller distribution av så kallade kontroversiella vapen (truppminor, klustervapen, kemvapen, biologiska vapen och kärnvapen).

Vi anlitar en extern leverantör för att kontrollera att de bolag som AMF Fonder investerar i följer de principer AMF Fonder förbundit sig till. Två gånger om året granskas både svenska och utländska aktie- och räntebärande innehav.

Läs mer om de konventioner som AMF stödjer 

AMF Fonder strävar efter att bidra till en långsiktig samhällsutveckling och stödjer Parisavtalet om en begränsning av den globala uppvärmningen till under två grader.

Vi bedömer att dagens användning av fossil energi inte kan upprätthållas på lång sikt, och att en omställning i samhället mot betydligt lägre koldioxidutsläpp kommer att ske. Därför strävar vi efter att investera i bolag som arbetar aktivt med att bidra till den omställningen. Vi tror att dessa bolag har större möjlighet att ge god avkastning på lång sikt.

  • Vi undviker helt investeringar i bolag där utvinningen av förbränningskol överstiger fem procent av omsättningen.
  • Vi ska beakta bolagens koldioxidavtryck vid alla investeringar.
  • Vid investeringar i branscher som har ett högt koldioxidavtryck, ska vi sträva efter att investera i de bolag som relativt sett andra, har ett lågt koldioxidavtryck.
  • I bolag med höga koldioxidutsläpp ska AMF verka för att de minskar sin klimatpåverkan.
  • AMF Fonder investerar inte i bolag som producerar eller distribuerar tobak eller pornografi. AMF Fonder investerar heller inte i bolag vars kärnverksamhet är att bedriva kommersiell spelverksamhet (hasardspel). 

Per 1 juli 2021 väljer ett antal av våra fonder uttryckligen bort fossila bränslen (AMF Aktiefond Sverige, AMF Räntefond Lång och AMF Räntefond Kort).

Läs mer om fondernas koldioxidavtryck

Riskinformation om fondsparande

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationsbroschyr och faktablad.