AMF och klimatet

Klimatfrågan är högt prioriterad hos oss på AMF. Här berättar vi om hur vi resonerar kring klimat och koldioxidavtryck utifrån de riktlinjer som styr vårt hållbarhetsarbete.

Två förälskade personer

Vägen mot omställning

Klimatförändringarnas påverkan på vårt samhälle blir allt tydligare, en omställning av samhällsekonomin mot lägre koldioxidutsläpp är nödvändig. Som stor ägare och investerare arbetar vi för att de bolag vi investerar i ska ställa om i linje med Parisavtalet. Vi står bakom Parisavtalet och vi har som långsiktigt mål att vår investeringsportfölj ska ha nettonoll koldioxidutsläpp år 2050.

För att nå klimatmålet i Parisavtalet behöver hela näringslivet ställa om och alla sektorer anpassa sig till nya förutsättningar. Samtidigt behöver innovationer och ny teknologi utvecklas som möjliggör näringslivets omställning. Som långsiktig och stark ägare har vi möjlighet att stötta bolag på deras omställningsresa, och driva på att bolag och branscher minskar sina utsläpp. Vi investerar gärna i bolag som arbetar aktivt för att ställa om, under förutsättning att de har en trovärdig omställningsplan och att de genomför konkreta förändringar även på kort sikt. Vi tar hänsyn till klimatperspektiven i alla våra investeringsbeslut. Både för att förstå vår påverkan på klimatet och också för att förstå klimatutvecklingens och omställningens påverkan på våra investeringar.

Vi tar hänsyn till klimatperspektiven i alla våra investeringsbeslut.

För att nå vårt långsiktiga mål har vi satt upp en koldioxidbudget som innebär att utsläppen i vår traditionella pensionsportfölj ska minska med 25 procent till år 2025. Koldioxidbudgeten hjälper oss att mäta och styra portföljen så att utsläppen i våra innehav sjunker i den takt som krävs för att nå vårt mål om att vara nettonoll år 2050. Som ett led i detta arbetar vi aktivt för att de bolag vi investerar i ska sätta klimatmål i linje med Parisavtalet och redovisa sitt klimatavtryck.

Klimatpolicy

AMFs klimatpolicy ligger till grund för vårt klimatarbete och gäller både förvaltningen av vår traditionella försäkring och vår fondförvaltning. Klimatpolicyn syftar både till att vi ska hantera de klimatrelaterade risker som kan ha en negativ påverkan på den långsiktiga avkastningen och till att undvika investeringar som har stor negativ effekt på klimatet. 

 • Vi strävar efter att investera i bolag som bidrar aktivt till en omställning av samhället till lägre koldioxidutsläpp.
 • Vi investerar för verklig omställning, inte för att uppnå kortsiktiga effekter i vår portfölj.
 • Vi är restriktiva vid investeringar i sektorer med högt koldioxidavtryck (energi, samhällsnyttigheter och basmaterial) och om vi investerar i dessa sektorer strävar vi efter att investera i bolag som jämfört med andra i sektorn har ett lågt avtryck.
 • Vi beaktar klimatperspektiven i och koldioxidavtrycket av våra investeringar, både för att förstå vår påverkan på klimatet och för att förstå klimatomställningens påverkan på våra investeringar.
 • Vi investeringar inte i bolag där mer än fem procent av omsättningen kommer från utvinning av förbränningskol.

Våra klimatmål

För att vara tydliga med vad vi förväntar oss av bolagen vi äger och för att regelbundet kunna följa upp att vi är på rätt väg har vi satt klimatmål. En del av våra klimatmål är vår så kallade koldioxidbudget. Den sätter en gräns för hur stora utsläpp vi sammantaget får ha i våra investeringar. Vår koldioxidbudget stramas åt över tid, och minskar med 25 procent mellan 2019 och 2025. Det är en minskningstakt som ligger i linje med Parisavtalet. På så sätt kan vi både mäta och styra portföljen så att utsläppen i våra innehav, totalt sett, över tid sjunker i den takt som krävs.

Vi arbetar också aktivt i våra fonder för att minska koldioxidavtrycket. AMF Fonder mäter och redovisar koldioxidavtrycket för aktieinnehavet i samtliga fonder halvårsvis.

Läs mer om hur vi arbetar med klimatfrågan i våra fonder

Vår avsikt är inte att minska våra utsläpp genom att sälja bolag med stora utsläpp, utan vi vill i första hand påverka och stötta de bolag vi äger att minska sina utsläpp över tid. På det sättet bidrar vi till en faktisk förändring. Ett viktigt sätt vi arbetar för att nå dit är genom vårt ägararbete och vårt påverkansarbete.

 • Vi har en koldioxidbudget som minskar med 25 procent mellan 2019 och 2025, det vill säga en takt som ligger i linje med Parisavtalet. Detta för att säkerställa en riktning mot nettonollutsläpp år 2050.
 • Vi har ett strukturerat påverkansarbete för de 20 bolag med högst koldioxidutsläpp i vår portfölj. Dessa 20 bolag står för nästan 70 procent av de totala utsläppen i portföljen. Påverkansarbetet syftar till att bolagens klimatavtryck ska minska i linje med vad Parisavtalet innebär. Vårt påverkansarbete omfattar långt fler bolag än dessa, men med detta mål säkerställer vi att arbetar aktivt där de största utsläppen i vår portfölj finns.
 • Vi vill att alla bolag där vi har ett stort inflytande redovisar sitt klimatavtryck och sätter klimatmål i linje med vad Parisavtalet innebär. Detta omfattar bolag där vi deltar i valberedningsarbetet samt våra direkta investeringar i fastighets- och infrastrukturbolag.

 • Vi vill att koldioxidutsläppen från alla våra innehavsbolag i genomsnitt ska ha en minskningstakt motsvarande 25 procent eller mer från 2019 till 2025, som ett led i målet att nå nettonoll utsläpp senast år 2050.

Klimat - ett fokuserat ägararbete

Klimatutvecklingen och omställningen kan påverka ett bolags verksamhet och framtida förutsättningar på många olika sätt, men det som förenar är att alla bolag behöver tänka till kring sina utmaningar för att vara långsiktigt konkurrenskraftiga. I vår roll som ägare, med en mängd bolag i portföljen, behöver vi hålla oss uppdaterade om hur klimatfrågan kan påverka förutsättningarna framåt för de bolag som vi investerar i.

För att vara långsiktigt konkurrenskraftiga behöver bolag förstå hur de påverkas, och hur de ska agera. AMF driver ett aktivt och systematiskt arbete för att säkerställa att bolag arbetar strategiskt med frågorna, och vi stöttar dem också i deras hållbarhetsarbete och resa mot ökad hållbarhet. 

 • Vi har kontakter och dialoger med bolag där vi har ett stort inflytande för att få dem att redovisa sitt klimatavtryck, och att sätta klimatmål i linje med vad Parisavtalet innebär. När det är relevant uppmuntrar vi dem att förbinda sig till initiativet för vetenskapligt baserade klimatmål i linje med Parisavtalet, Science Based Targets, samt att rapportera i enlighet med rekommendationerna från Task force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Vi fokuserar speciellt på bolag där frågan bedöms vara av stor strategisk vikt samt bolag som helt saknar mål och redovisning, eller där vi ser att kvaliteten kan förbättras. Vi följer upp framsteg i vår löpande dialog med bolagen, och genom att ta del av bolagens rapportering.

 • Vi har ett strukturerat påverkansarbete med de 20 bolag som bidrar mest till vår portföljs absoluta koldioxidutsläpp i syfte att deras klimatavtryck ska minska i linje med Parisavtalet. Dessa 20 bolag står för nästan 70 procent av de totala utsläppen i portföljen. Vi arbetar för att påverka bolagen både genom direkta kontakter och genom de initiativ och samarbeten vi deltar i internationellt.

 • Vi lyfter tillsammans med fler än 7oo andra investerare, inom ramen för Climate Action 100+, klimatfrågan med de största globala utsläpparna för att påverka bolagen att vidta nödvändiga åtgärder för att ställa om och minska sina klimatavtryck.

 • Vi involverar oss även från fall till fall i andra initiativ som vi bedömer kan ge en positiv effekt på bolagens omställning till ett koldioxidsnålt samhälle.