Illustration hållbarhet, vindkraftverk och miljö och klimat.

AMF Fonder redovisar koldioxidavtryck

AMF Fonder redovisar löpande koldioxidavtrycket för samtliga fonders aktieinnehav.

Klimatfrågan är en av vår tids viktigaste miljöfrågor. Koldioxidutsläpp orsakade av förbränning av fossila bränslen, är en bidragande faktor till klimatproblematiken. Det är därför viktigt att koldioxidutsläppen minskar. Ett av våra hållbarhetsmål är att behålla lägre koldioxidavtryck från svenska och utländska aktier jämfört med de breda jämförelseindexen. 

De utländska fondernas jämförelseindex MSCI ACWI ESG inkluderar cirka 50 procent av de aktier som innehåller de bolag inom varje sektor som utifrån flera olika hållbarhets- och styrningsrelaterade faktorer bedöms ha kommit längre i sitt hållbarhetsarbete. AMF Fonder har som jämförelseindex för utländska aktier MSCI ACWI ESG index. Genom detta indexval har våra investeringar fått ett väsentligt lägre koldioxidavtryck.

Vi tar även hänsyn till följande:

  • Vid investeringar i sektorer med högt koldioxidavtryck ska vi sträva efter att investera i bolag som relativt andra i sektorn har ett lägre avtryck.
  • Vi ska helt undvika investeringar i bolag där mer än 5 procent av omsättningen kommer från utvinning av förbränningskol.

AMF Fonder mäter och redovisar koldioxidavtrycket för aktieinnehavet i samtliga fonder halvårsvis. Resultatet visar att koldioxidavtrycket i samtliga fonder är lägre än det breda jämförelseindexet MSCI ACWI samt SIX PRX (per 2021-12-31). Vi har i mätningen valt att jämföra oss mot de breda indexen som de flesta på fondmarknaden använder sig av för att underlätta jämförbarheten.

Detta är dock en ögonblicksbild då värdena kommer att variera i takt med att bolagens utsläpp förändras, men också genom att fondens sammansättning ändras. Även växelkursförändringar påverkar resultatet.

 – Mätningen är ett led i AMF Fonders hållbarhetsarbete och syftar primärt till att upplysa spararna vilket koldioxidavtryck sparkapitalet ger upphov till. Vi är övertygade om att mätningar av koldioxidintensiteten i aktieportföljer på sikt kommer att leda till att utsläppen av koldioxid minskar, säger Tomas Flodén vd AMF Fonder.

31 december 2021   Koldioxidavtryck mätt i ton per MSEK (tCO2e/SEK mn) (1)
AMF Fond Marknadsvärde Mkr
AMF Fonder

Jämförelseindex (2)

Aktiefond Asien Stilla havet 1921,8 10,36 28,92
Aktiefond Europa 6 909,5 12,85 13,51
Aktiefond Global 27 858,4 11,68 18,06
Aktiefond Nordamerika 5 265,0 10,55 14,00
Aktiefond Småbolag  29 223,5 5,47 7,67
Aktiefond Sverige 50 893,7 4,27 5,40
Aktiefond Tillväxtmarknader 2 026,9 13,15 41,08
Aktiefond Världen 54 930,0 7,32 10,47
Balansfond (aktieandel) 18 140,5 6,72 9,62
 Summa Mkr 197 169,3    

1) Koldioxidmätningen visar på hur koldioxidintensivt AMF Fonders aktieinnehav är i respektive fond. Måttet innebär exempelvis för AMF Aktiefond Sverige att avtrycket är 4,27 ton koldioxidekvivalenter per miljoner SEK i omsättning hos portföljbolagen. Koldioxidekvivalenter eller CO2e är ett mått på utsläpp av växthusgaser som tar hänsyn till att olika sådana gaser har olika förmåga att bidra till växthuseffekten och global uppvärmning.

2) Jämförelseindex

Som jämförelseindex för utländska aktier har MSCI ACWI (MSCI All Country World Index) använts (samt för regionala fonder respektive region) och för svenska aktier har SIX PRX (SIX Portfolio Return Index) och CSX (Carnegie Small Cap Index) använts.

Koldioxidavtrycket ger underlag för att bedöma vissa klimatrelaterade finansiella risker, såsom ett pris på koldioxid, och underlättar påverkan på företagen till minskade utsläpp, genom till exempel krav på utsläppsminskningsmål, riskhantering, affärsstrategier och transparens. Måttet ska ses i kontext av fondbolagets övergripande hållbarhetsarbete. Koldioxidavtrycket visar en historisk ögonblicksbild av hur utsläppen från bolagen i fondens aktieportfölj ser ut. Värdena kommer att variera i takt med att bolagens utsläpp förändras, men också genom att portföljens sammansättning ändras. Även växelkursförändringar påverkar mätningen.

Observera att koldioxidavtrycket inte visar investeringarnas totala klimatpåverkan eftersom:

  • endast vissa utsläpp inkluderas. Indirekta utsläpp från leverantörer omfattas inte alltid av beräkningarna och inte heller de vanligtvis omfattande utsläpp som kan följa på användningen av ett företags produkter,
  • utsläppsdata från bolag inte är fullständig,
  • endast vissa tillgångsslag mäts,
  • besparingar av utsläpp genom produkter och tjänster inte räknas in,
  • information om fossila reserver inte ingår,
  • måttet inte säger något om hur väl en portfölj är positionerad mot, eller dess bidrag till, en övergång till ett koldioxidsnålt samhälle.

Beräkningarna har gjorts med hjälp av miljöanalysbolaget Sustaianlytics. Mätningen av utsläpp har gjorts av bolagens direkta utsläpp (scope 1) och indirekta utsläpp från konsumtion av el, värme eller ånga (scope 2). Det finns flera metoder för att beräkna koldioxidavtryck. Vi följer branschstandarden som är beslutad av Fondbolagens Förening.

 

 

Förklaringar förkortningar ovan:

MSCI ACWI= MSCI All Country World Index

SIX PRX= SIX Portfolio Return Index

CSX= Carnegie Small Cap Index

ESG= Environmental, Social and Governance

 

Riskinformation om fondsparande

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationsbroschyr och faktablad.