Ansvarsfulla investeringar

Vi på AMF Fonder har en hög ambition att investera ansvarsfullt i vår förvaltning. Vi tror att ansvarsfulla investeringar är en förutsättning för att ett bolag ska kunna drivas i enlighet med ägarnas och bolagens långsiktiga intressen.

Vi är aktiva ägare i de svenska bolag där innehaven är betydande. Vi deltar i valberedningar och röstar på bolagsstämmor samt tar upp relevanta hållbarhetsfrågor i kontakter med bolagen.

För utländska aktier strävar vi efter att investera i de bolag som bedöms vara de mest hållbara inom respektive bransch samt röstar på de största innehaven. Vi samarbetar även med andra investerare i internationella påverkansinitiativ.

Vi strävar efter att bidra till en långsiktig samhällsutveckling och stödjer Parisavtalet om en begränsning av den globala uppvärmningen till under 2 grader.

Vi väljer in

Vi strävar efter att investera i de bolag som kommit längst i sitt hållbarhetsarbete med fokus på miljöfrågor, sociala frågor och bolagsstyrning (ESG).

Läs mer här


Vi väljer bort

De bolag som vi investerar i ska leva upp till grundläggande principer om exempelvis mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption, utifrån principerna i FNs Global Compact och OECDs riktlinjer.

Vi investerar inte i bolag som är inblandade i tillverkning eller distribution av så kallade kontroversiella vapen (truppminor, klustervapen, kemvapen, biologiska vapen och kärnvapen).

Vi investerar inte heller i bolag där mer än fem procent av omsättningen kommer från utvinning av kol. Vi mäter och redovisar vårt koldioxidavtryck halvårsvis.

AMF Fonder investerar inte i bolag som producerar eller distribuerar tobak eller pornografi. AMF Fonder investerar heller inte i bolag vars kärnverksamhet ar att bedriva kommersiell spelverksamhet (hasardspel).

Läs mer här


Vi påverkar

AMF Fonder AB är ett dotterbolag till AMF Pensionsförsäkring AB och en stor del av påverkansarbetet bedrivs av dessa bolag gemensamt.

Läs mer här


Information om hållbarhetsarbetet i AMFs fonder finns även tillgänglig på hållbarhetsprofilen.se

AMF Fonders hållbarhetsöversikt 

Mer information om koncernens hållbarhetsarbete 

AMF Fonder är ett helägt dotterbolag till AMF Pensionsförsäkring AB och ingår i koncernens hållbarhetsredovisning. Sedan 2014 redovisar AMF hållbarhet enligt riktlinjerna GRI-G4.

Riskinformation om fondsparande

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationsbroschyr och faktablad.