Så här arbetar vi med ansvarsfulla investeringar

Vi på AMF Fonder har en hög ambition att investera ansvarsfullt i vår förvaltning. Vi tror att ansvarsfulla investeringar är en förutsättning för att ett bolag ska kunna drivas i enlighet med ägarnas och bolagens långsiktiga intressen.

AMF Fonder arbetar därför på flera sätt för att upprätthålla en hög nivå kring hållbarhet. För de utländska aktieportföljerna använder AMF Fonder ett referensindex (MSCI ESG Leaders) som omfattar bolag inom respektive sektor som har kommit längst i sitt hållbarhetsarbete. Genom övergången till MSCI ESG kan hållbarhetsaspekten vägas in på ett bättre sätt eftersom vi får tillgång till analysverktyg som ger en god inblick i företagens hållbarhetsarbete. Fokus är miljöfrågor, sociala frågor och bolagsstyrning.

Under 2017 har vi utvecklat hållbarhetsarbetet i våra räntefonder genom att införa positiv screening vid förvärv av svenska och utländska företagsobligationer. Vi anlitar en extern leverantör för att kontrollera att de bolag som AMF investerar i följer de principer AMF förbundit sig till. Två gånger om året granskas både svenska och utländska aktier och företagsobligationer.

Vi mäter koldioxidavtrycket för samtliga fonder med aktieinnehav. Mätningen syftar primärt till att vara transparenta med vilket koldioxidavtryck sparkapitalet ger upphov till. Vårt mål är att äga bolag som minskar sina växthusgasutsläpp över tid. Koldioxid anses vara den växthusgas som ger mest klimatpåverkan per enhet och därför har vi stort fokus på detta. Efter bytet till ett index med ESG-inrikting ligger koldioxidavtrycket i våra fonder nu avsevärt mycket lägre än de breda utländska aktieindexen.

Vi publicerar årligen vår Ägarstyrningsrapport som redogör för hur AMF och AMF Fonder tillsammans arbetar aktivt med ägarstyrning i svenska bolag. I de svenska bolagen har vi bland annat fokus på jämn könsfördelning i de bolagsstyrelser där AMF och AMF Fonder sitter i valberedningen. 

Vill ni veta mer kring AMF fonders hållbarhetsarbete så finns mer information tillgänglig på hållbarhetsprofilen.se. Om ni önskar ta del av informationen skriftligen så går det bra att kontakta vår kundservice.

AMF Fonder är ett helägt dotterbolag till AMF Pensionsförsäkring AB och ingår i koncernens hållbarhetsredovisning. Sedan 2014 redovisar AMF hållbarhet enligt riktlinjerna GRI-G4.

AMF Fonders Hållbarhetsöversikt

Mer information om koncernens hållbarhetsarbete samt hållbarhetsredovisning

Riskinformation om fondsparande

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationsbroschyr och faktablad.