Kvinna där håret blåser i vinden.

Ansvarsfulla investeringar

Vi tror att det bästa sättet att leverera en bra avkastning är att ha en aktiv, långsiktig och ansvarstagande förvaltning.

Riskinformation om fondsparande

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationsbroschyr och faktablad.

Ansvarsfulla investeringar i AMF Fonder

Vårt uppdrag är att få våra kunders pengar att växa och att bedriva vår verksamhet med omtanke om samhälle, människor och miljö.

Vi tror att bolag som arbetar aktivt med hållbarhet inom miljöfrågor, sociala frågor och bolagsstyrning har större möjlighet till långsiktigt hög avkastning. Därför strävar vi efter att investera i bolag som har kommit längre i hållbarhetsarbetet eller har en tydlig strategi för hur de ska komma dit. Vi tar upp relevanta hållbarhetsfrågor i kontakter med bolagen. För oss betyder ansvarsfulla investeringar både att investera i bolag med ett medvetet hållbarhetsarbete och att inkludera hållbarhetsperspektiven i vårt ägararbete. Det ger oss möjlighet att arbeta med att få våra kunders pengar att växa samtidigt som vi kan bidra till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Vid investeringar i svenska aktier och räntebärande papper tar förvaltaren hänsyn till hållbarhetsaspekter i investeringsbesluten. Vi är aktiva ägare i de svenska bolag där innehaven är betydande. Vi deltar i valberedningar och röstar på bolagsstämmor samt tar upp relevanta hållbarhetsfrågor i kontakter med bolagen.

För utländska aktier strävar vi efter att investera i de bolag som bedöms ha kommit längre vad gäller hållbarhet inom respektive bransch samt röstar på de största innehaven. Vi samarbetar även med andra investerare i internationella påverkansinitiativ.

Vi strävar efter att bidra till en långsiktig samhällsutveckling och stödjer Parisavtalet om en begränsning av den globala uppvärmningen till under två grader.

Vi väljer in

Vi strävar efter att investera i de bolag som kommit längre i sitt hållbarhetsarbete med fokus på miljöfrågor, sociala frågor och bolagsstyrning (ESG).

Vi väljer in


Vi väljer bort

De bolag som vi investerar i ska leva upp till grundläggande principer om exempelvis mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption, utifrån principerna i FNs Global Compact och OECDs riktlinjer för multinationella företag.

Vi investerar inte i bolag som är inblandade i tillverkning eller distribution av så kallade kontroversiella vapen (truppminor, klustervapen, kemvapen, biologiska vapen och kärnvapen).

Vi investerar inte heller i bolag där mer än fem procent av omsättningen kommer från utvinning av förbränningskol.

Vid investeringar i sektorer med högt koldioxidavtryck (energi, samhällsnyttigheter och basmaterial) ska vi sträva efter att investera i bolag som relativt andra i sektorn har ett lågt koldioxidavtryck. Fyra av våra fonder exkluderar fossila bränslen; AMF Aktiefond Sverige, AMF Räntefond Lång, AMF Räntefond Kort och AMF Räntefond Mix.

 

AMF Fonder investerar inte i bolag som producerar eller distribuerar tobak eller pornografi. AMF Fonder investerar heller inte i bolag vars kärnverksamhet är att bedriva kommersiell spelverksamhet (hasardspel).

Vi väljer bort


Vi påverkar

AMF Fonder AB är ett dotterbolag till AMF Tjänstepension AB och en stor del av påverkansarbetet bedrivs av dessa bolag gemensamt.

Vi påverkar


Dokument som styr AMF Fonders hållbarhetsarbete

Här finner ni AMF Fonders hållbarhetsinformation enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar.

Faktablad, fondbestämmelser och hållbarhetsinformation

Hållbarhetsinformation diskretionär förvaltning av investeringsportföljer

Rapport om negativa hållbarhetskonsekvenser 2021

Rapport om negativa hållbarhetskonsekvenser 2020

Styrelsens regler om ansvarstagande och hållbarhet

Ersättningspolicy

 

AMF Fonder är ett helägt dotterbolag till AMF Tjänstepension AB och ingår i koncernens hållbarhetsredovisning. AMF redovisar hållbarhet enligt riktlinjerna GRI-G4.

Koncernens hållbarhetsredovisning

Mer information om koncernens hållbarhetsarbete