Hållbart ägande i praktiken

Vårt uppdrag är att få våra kunders pengar att växa, och vi ska bedriva vår verksamhet med omtanke om samhälle, människor och miljö. Vi bedriver aktiv förvaltning, vilket betyder att vi själva väljer vilka bolag eller värdepapper vi vill investera i. Vi utgår alltid från vår tro på förväntad avkastning och risk, och där hållbarhetshänsyn går hand i hand med att skapa långsiktigt god avkastning. 

Kvinna med håret som flyger i vinden.

Vad ansvarsfulla investeringar betyder för oss

För oss betyder ansvarsfulla investeringar både att investera i bolag med ett medvetet hållbarhetsarbete och att inkludera hållbarhetsperspektiven i vårt ägararbete. Det ger oss möjlighet att arbeta med att få våra kunders pengar att växa samtidigt som vi kan bidra till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Vi brukar enkelt beskriva att vårt hållbarhetsarbete utgår från de tre metoderna välja in, välja bort och påverka. Sen skiljer sig vår investeringsprocess åt beroende på tillgångsslag. Hur vårt ägararbete ser ut beror också på hur stort inflytande vi har i bolagen.

Så jobbar vi med ansvarsfulla investeringar

AMFs hållbarhetsarbete i relation till våra befintliga och potentiella innehav kategoriseras utifrån tre metoder: vi väljer in, vi påverkar och vi väljer bort. 

Ikon med bock.

Vi väljer in

Vi investerar i bolag med ett medvetet hållbarhetsarbete eftersom vi tror att dessa bolag har större möjligheter att ge långsiktigt god avkastning till lägre risk.

Vi tror att bolag som arbetar aktivt med hållbarhet inom miljöfrågor, sociala frågor och bolagsstyrning har större möjlighet till långsiktigt hög avkastning. Därför strävar vi efter att investera i bolag som har kommit längre i hållbarhetsarbetet. Vi kan investera i bolag som inte har ett utvecklat hållbarhetsarbete, men bara om vi bedömer att det finns en tydlig strategi från bolagets sida att förbättra sig. Innehav i sådana bolag följer vi upp minst årligen för att se att hållbarhetsnivån förbättras i den takt vi önskar. Detta är en viktig del i vårt arbete att som långsiktig investerare bidra till omställning och positiv förändring.

Vårt arbete med att välja in bolag med ett medvetet hållbarhetsarbete resulterar i att hållbarhetsnivån i våra aktieinnehav och företagskrediter generellt sett är högre än i en genomsnittlig portfölj.

Vi integrerar hållbarhet i alla våra investeringsbeslut

Hållbarhetsaspekter är en integrerad del i alla våra investeringsbeslut både inom vår traditionella försäkring och våra fonder. Våra förvaltare använder sig av externa hållbarhetsanalyser utifrån miljöfrågor, sociala frågor och bolagsstyrning och gör också egna bedömningar. Vi kontrollerar också att bolagen ligger i linje med vår klimatpolicy.

Svenska innehav

För att identifiera svenska noterade bolag att investera i utgår vi från ett antal samhällstrender som vi bedömer har en långsiktig påverkan på bolagens affärsmodeller och lönsamhet, däribland hållbarhet och klimatomställningen. Vi väljer aktivt in bolag med hållbara affärsmodeller eller bolag med ett dokumenterat omställningsarbete. I den traditionella förvaltningen investerar AMF också i onoterade bolag, exempelvis i fastigheter, skog och vindkraft. Inför de investeringarna gör vi en noggrann genomgång ur ett hållbarhetsperspektiv. AMFs ambition är att stötta bolag som möter eller som vi bedömer över tid kan möta AMFs hållbarhetskrav och utveckla sitt hållbarhetsarbete.

Utländska innehav

I utländska bolag strävar AMF efter att investera i bolag som bedöms ha kommit längre i sitt hållbarhetsarbete, jämfört med andra bolag inom samma sektor. För att identifiera dessa bolag använder vi bland annat indexet MSCI All Country ESG Leaders. I indexet ingår de bolag inom olika sektorer och regioner som MSCI bedömer kommit längre i sitt hållbarhetsarbete med avseende på miljömässig, social och bolagsstyrningsrelaterad hållbarhet. Vid investeringar utanför indexet ansvarar förvaltaren för att göra en bedömning utifrån AMFs värdegrund och bolagens hantering av möjligheter och risker kopplade till hållbarhet (ESG-analys). Vi följer då minst årligen upp att hållbarhetsnivån i de bolagen förbättras i den takt vi önskar. Detta är en viktig del där AMF som långsiktig investerare kan bidra till en positiv hållbarhetsutveckling.

Vi hanterar investeringar i räntebärande värdepapper utgivna av bolag på liknande sätt som aktier. Vi investerar också gärna i gröna obligationer när utgivaren av obligationen uppfyller våra hållbarhetskrav och där vi ser en avkastningspotential.

Ikoner.

Vi påverkar

Som investerare och aktieägare har vi möjlighet att påverka både bolag och branscher i en mer hållbar riktning. Vi bedriver påverkansarbete på olika sätt beroende på hur stor andel vi äger i bolaget.

Vi är den tredje största aktiva ägaren på Stockholmsbörsen och en stor ägare av onoterade bolag och alternativa tillgångar. Vår ägarandel varierar – från att vara enda ägare med stor påverkansmöjlighet till att, som i mindre utländska innehav, ha ett begränsat inflytande.

Vi driver ett aktivt ägararbete

AMF är stora ägare i många svenska bolag. När vi går in som stor ägare och får ett inflytande i bolaget, tar vi också ansvar för att driva ett aktivt systematiskt ägararbete. Vi deltar aktivt på bolagsstämmor, i valberedningar och i dialog direkt med bolagen. I onoterade bolag kan vi också ha representanter i styrelsen. I vårt ägararbete utgår vi från vår ägaragenda och våra prioriterade ägarfrågor.

Vi arbetar exempelvis för att alla bolag där vi har stort inflytande sätter klimatmål i linje med Parisavtalet och redovisar sitt klimatavtryck. I de bolag där vi deltar i valberedningen arbetar vi aktivt för att bolagen ska ha jämställda styrelser.

AMFs ägararbete kan summeras i följande:

  • Nominera styrelseledamöter genom att delta i valberedningsarbete, och/eller rösta för en styrelse på bolagsstämman. I dotter- och intressebolag ha en person som är anställd i AMF arbetandes i bolagets styrelse. 
  • Följa bolagens utveckling generellt och föra dialoger kring frågor som vi identifierat som viktiga för bolaget och AMF, och följa upp resultatet. Hålla oss informerade om utvecklingen i bolaget och om styrelsens arbete.
  • Agera som ägare på frågor från styrelsen, eller markera stöd till styrelsen, när så behövs.
  • Driva frågor i enlighet med AMFs ägaragenda som ännu inte är anammade av styrelsen eller övriga ägare för att påverka bolaget i en viss riktning.
  • Gemensamt med andra ägare eller genom olika initiativ driva för AMF viktiga generella ägarfrågor.

I AMFs ägarrapport kan du läsa mer om AMFs principer för aktieägarengagemang.

Läs mer om vårt ägarstyrningsarbete här.

Vi samarbetar med andra

I bolag där vi har mindre inflytande, till exempel i utländska bolag, arbetar vi tillsammans med andra investerare för att driva ägarfrågor. Det sker ofta via olika samarbeten och initiativ. Vi röstar även på bolagsstämmorna i de utländska innehaven genom fullmakt (så kallad proxyröstning). I röstningen utgår vi både från de principer för hållbart företagande och internationella normer och konventioner om som vi står bakom, och från vår klimatpolicy och våra klimatmål.

Nedan kan du se vilka riktlinjer som styr vår röstning i utländska bolag och hur vi röstat

International climate proxy voting guidelines

United States climate proxy voting guidelines

Se hur AMF Tjänstepension AB röstat i utländska innehav

Se hur AMF Fonder AB röstat i utländska innehav

Läs mer om våra medlemskap och samarbeten

Ikoner.

Vi väljer bort

Våra regler om ansvarstagande innebär att vi avstår från att investera i vissa typer av bolag.

Våra regler om ansvarstagande innebär att vi avstår från att investera i vissa typer av bolag.

  • Vi investerar inte i bolag som konstaterats bryta mot grundläggande principer för hållbart företagande, exempelvis vad gäller mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption, utifrån principerna i FNs Global Compact och OECDs riktlinjer för multinationella företag.
  • Vi investerar inte i bolag som är inblandade i tillverkning eller distribution av så kallade kontroversiella vapen (truppminor, klustervapen, kemiska och biologiska vapen samt kärnvapen).
  • Vi investerar inte i bolag där mer än fem procent av omsättningen kommer från utvinning av kol.

Vi är också restriktiva vid investeringar i bolag i branscher med hög klimatpåverkan (energi, samhällsnyttigheter och basmaterial). I de branscherna strävar vi efter att investera i de bolag som har lägre klimatavtryck än andra, under förutsättning att de har ett medvetet hållbarhetsarbete i övrigt.

AMF Fonder exkluderar därutöver också bolag där mer än fem procent av omsättningen kommer från tobak, pornografi och kommersiell spelverksamhet (hasardspel). De fyra fonderna AMF Aktiefond Sverige, AMF Räntefond Lång, AMF Räntefond Kort och AMF Räntefond Mix väljer också bort fossila bränslen.

Kvartalsvis följer vi upp att alla våra investeringar uppfyller de normer och principer som AMF står bakom. Vi anlitar också en extern part som genomför motsvarande granskning halvårsvis. Om det visar sig att ett innehavsbolag agerar i strid mot dessa normer och principer tar vi först kontakt med bolaget för att höra om deras åtgärdsplan. Om vi inte anser att åtgärdsplanen är tillfredställande, och vi bedömer att vi inte heller på egen hand eller tillsammans med andra investerare kan påverka bolaget i rätt riktning, säljer vi av innehavet.