Ansvarsfulla investeringar

Vi förvaltar nära 600 miljarder kronor för våra kunders räkning. Vår ambition är att skapa hög långsiktig avkastning på våra sparares pensionskapital, och att göra detta till en låg kostnad. Hållbarhetsaspekter ska vara en del i alla våra investeringsbeslut.

Ansvarsfulla investeringar i AMF

Vi tror att de bolag som arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor i har bättre förmåga att skapa en bra pension åt våra kunder på lång sikt. Med hållbarhet menar vi, liksom de flesta i branschen, miljöfrågor, sociala aspekter, som exempelvis arbetsvillkor, samt bolagets styrning och egna kontroll- och kvalitetssystem. Det är också viktigt för oss att bolagen vi investerar i lever upp till grundläggande principer om exempelvis mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption. 

När vi investerar och förvaltar våra kunders pensionskapital arbetar vi med hållbarhet på följande sätt:

  • Vi väljer in bolag som har ett framåtriktat hållbarhetsarbete.
  • Vi väljer bort bolag som inte lever upp till grundläggande hållbarhetskriterier.
  • Vi försöker påverka bolagen att förbättra sitt hållbarhetsarbete, om vi tror att det gynnar våra sparare och bolagets verksamhet.

Vi väljer in

I stora delar av förvaltningen väljer vi bolag att investera i utifrån hur långt de kommit i sitt hållbarhetsarbete. Vi strävar efter att investera i de bolag som kommit längst i sitt hållbarhetsarbete. Detta motsvarar de bästa 50 procent av bolagen inom hållbarhet i varje bransch. Vi arbetar på det här sättet när vi förvaltar svenska och utländska aktier, samt företagsobligationer – både i vår traditionella försäkring och i elva av 13 egna fonder (ej AMF Aktiefond Småbolag). 

Vi väljer bort

Vid bedömning av bolag så utgår vi från beslut och värderingar som Sverige som land ställt sig bakom. De bolag som vi investerar i ska leva upp till grundläggande principer om exempelvis mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption, utifrån principerna i FNs Global Compact och OECDs riktlinjer för multinationella bolag. Vi investerar inte i bolag som är inblandade i tillverkning eller distribution av så kallade kontroversiella vapen (truppminor, klustervapen, kemvapen, biologiska vapen och kärnvapen utanför icke-spridningsavtalet). Vi investerar inte heller i bolag där mer än 10 procent av omsättning kommer från utvinning av kol.

Screening utifrån internationella konventioner

Vi påverkar

Om vi tror att det gynnar våra sparare och bolagets verksamhet försöker vi påverka bolagen att förbättra sitt hållbarhetsarbete. Några exempel:

  • Jämställda styrelser: Sedan många år arbetar vi att tillsätta styrelser med jämn könsfördelning. Vid halvårsskiftet 2018, var andelen kvinnor i de bolag där vi deltagit i valberedning 41 procent.
  • Rösta på bolagsstämmor, både svenska och utländska. 
  • Delta i samarbeten med andra investerare, exempelvis via FNs riktlinjer för ansvarsfulla investeringar, för att öka möjligheten till påverkan hos främst utländska bolag.
  • I våra hel- och delägda dotterbolag, som exempelvis AMF Fastigheter och Rikshem, påverkar vi hållbarhetsarbetet genom ägardirektiv till respektive styrelse.

Vårt ansvar som ägare

Vi bedriver påverkansarbete på olika sätt beroende på hur stor andel vi äger i bolaget. I de svenska innehaven äger vi ofta större aktieposter och kan då aktivt delta på bolagsstämmor och i valberedningar. I de utländska bolagen äger vi ofta mindre poster.
Läs mer om hur vi arbetar med påverkansarbete under Ägarstyrning.