Ansvarsfulla investeringar

Vi tror att det bästa sättet att leverera en bra avkastning är att ha en aktiv, långsiktig och ansvarstagande kapitalförvaltning.

Ansvarsfulla investeringar i AMF

Vi vill vara med och bidra till en förbättring av hållbarhetsarbetet i bolagen vi investerar i, eller investera direkt i lösningar som är väl positionerade inför framtiden. Det innebär att vi lägger stor vikt på att investera i bolag med ett bra hållbarhetsarbete eller i bolag med en tydlig strategi att förbättra sig inom hållbarhet. Genom vårt ägararbete arbetar vi även för att stötta bolagen i en mer hållbar riktning. Det tror vi är bäst för både för våra kunder, men också för samhället i stort.

Vi väljer in

Vi strävar efter att investera i bolag med ett medvetet hållbarhetsarbete eftersom vi tror att dessa bolag har större möjligheter att ge god avkastning till lägre risk.

Vi väljer bort

De bolag som vi investerar i ska leva upp till grundläggande principer om exempelvis mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption, utifrån principerna i FNs Global compact och OECDs riktlinjer för multinationella bolag. Vi investerar inte i bolag som är inblandade i tillverkning eller distribution av så kallade kontroversiella vapen (truppminor, klustervapen, kemvapen, biologiska vapen och kärnvapen). Vi investerar heller inte i bolag där mer än fem procent av omsättning kommer från utvinning av kol. Vi är också restriktiva inför investeringar i bolag och branscher med hög klimatpåverkan. I sådana branscher strävar vi efter att investera i de bolag som har lägre klimatavtryck än andra. Grundläggande principer för ansvarsfullt företagande.

Vi påverkar

Som investerare och aktieägare har vi möjlighet att påverka både bolag och branscher i en mer hållbar riktning, en möjlighet vi försöker utnyttja på bästa sätt. Vi gör detta genom att samarbeta med andra investerare, både globalt och i Sverige. Med svenska bolag, där vi i många fall är stora ägare, har vi ofta direktkontakt med styrelse och ledning. Vi sitter i valberedningen i 28 svenska bolag.

En annan viktig del är att delta i initiativ som tittar på nya metoder för hur vi själva som investerare kan arbeta ännu effektivare för att möta olika hållbarhetsmål.

Vårt ansvar som ägare

Vi bedriver påverkansarbete på olika sätt beroende på hur stor andel vi äger i bolaget. I de svenska innehaven äger vi ofta större aktieposter och kan då aktivt delta på bolagsstämmor och i valberedningar. I de utländska bolagen äger vi ofta mindre poster. Läs mer om hur vi arbetar med påverkansarbete under Ägarstyrning.

Hållbarhetsnivå

Enligt EU-lag ska ett antal hållbarhetsuppgifter redovisas för finansiella produkter för att öka transparens och jämförbarhet. För AMFs traditionella försäkring och fondförsäkring finns informationen tillgänglig i dokumenten nedan.

Förköpsinformation hållbarhet traditionell försäkring

Förköpsinformation hållbarhet fondförsäkring

Webbplatsinformation hållbarhet traditionell försäkring

Webbplatsinformation hållbarhet fondförsäkring

För AMFs fonder, där majoriteten främjar hållbarhetsrelaterade egenskaper, finns informationen tillgänglig på sidan Faktablad, fondbestämmelser och hållbarhetsinformation.