Ansvarsfulla investeringar

Vi tror att det bästa sättet att leverera en bra avkastning är att ha en aktiv, långsiktig och ansvarstagande kapitalförvaltning. Vi är övertygade om att bästa möjliga avkastning för våra kunder sker bland annat genom att investera i välskötta bolag med tydlig affärsmodell, god lönsamhet och ett medvetet hållbarhetsarbete.

Ansvarsfulla investeringar i AMF

Våra övergripande målsättningar inom ansvarsfulla investeringar är att hållbarhetsfrågor ska vara en naturlig del i alla investeringsbeslut inom kapitalförvaltningen. Vi strävar också efter att våra investeringar ska vara i linje med Parisavtalet, det vill säga stödja en begränsning av den globala uppvärmningen till under två grader.

Vi väljer in

Vi strävar efter att investera i de bolag som tillhör de bästa inom hållbarhet inom varje sektor i en global jämförelse. Vi gör det eftersom vi tror att de bolag som arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor har bättre förmåga att skapa en bra pension åt våra kunder på sikt. 

Vi väljer bort

De bolag som vi investerar i ska leva upp till grundläggande principer om exempelvis mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption, utifrån principerna i FNs Global compact och OECDs riktlinjer  för multinationella bolag. Vi investerar inte i bolag som är inblandade i tillverkning eller distribution av så kallade kontroversiella vapen (truppminor, klustervapen, kemvapen, biologiska vapen och kärnvapen utanför icke-spridningsavtalet). Vi investerar inte heller i bolag där mer än tio procent av omsättning kommer från utvinning av kol.

Screening utifrån internationella konventioner

Vi påverkar

Om vi tror att det gynnar våra sparare och bolagets verksamhet försöker vi påverka bolagen att förbättra sitt hållbarhetsarbete. Några exempel:

  • Jämställda styrelser: Sedan många år arbetar vi att tillsätta styrelser med jämn könsfördelning. Vid halvårsskiftet 2019, var 23 av 28 styrelser, där vi varit med i valberedningen, jämställda.
  • Vi röstar på bolagsstämmor, både svenska och utländska. Under 2018 röstade vi på samtliga svenska och utländska bolagsstämmor i förvaltningen av traditionell försäkring.
  • Vi deltar i samarbeten med andra investerare, exempelvis via FNs riktlinjer för ansvarsfulla investeringar, för att öka möjligheten till påverkan hos främst utländska bolag.
  • Vi påverkar hållbarhetsarbetet i våra hel- och delägda dotterbolag, som exempelvis AMF Fastigheter och Rikshem, genom ägardirektiv till respektive styrelse.

Vårt ansvar som ägare

Vi bedriver påverkansarbete på olika sätt beroende på hur stor andel vi äger i bolaget. I de svenska innehaven äger vi ofta större aktieposter och kan då aktivt delta på bolagsstämmor och i valberedningar. I de utländska bolagen äger vi ofta mindre poster.

Läs mer om hur vi arbetar med påverkansarbete under Ägarstyrning.