Därför ska du spara i AMF Aktiefond Nordamerika

Vill du spara i en fond med bred exponering på världens största marknad och till en riktigt låg avgift? Då är AMFs prisbelönta Nordamerikafond ett alternativ. Här berättar förvaltaren Henrik Oh vad som ligger bakom fondens starka resultat. 

Viktigt att veta om fondsparande: historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning och fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med risknivå 5–7 enligt fondens faktablad kan minska/öka kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Läs fondernas faktablad och informationsbroschyr för mer information.

Porträtt av  AMFs förvaltare Henrik Oh
Henrik Oh förvaltar AMF Aktiefond Nordamerika.

År 2023 var ett bra år för den amerikanska marknaden, driven av starka teknologibolag och AI-revolutionen. En starkt lysande stjärna på fondhimlen är AMF Aktiefond Nordamerika som avkastade 26,8 procent, vilket är 4,5 procentenheter över sitt jämförelseindex.1 Det är sjätte året i rad som fonden överträffar sitt jämförelseindex. De senaste 5 åren har fonden stigit med 20,4 procent per år.2 Fondens totala avgift är låga 0,42 procent.

Köp fonden här

Bred exponering på världens viktigaste marknad

AMF Aktiefond Nordamerika investerar uteslutande i USA. Den amerikanska ekonomin är världens största. Här finns världens största börs och USA är hemvist för många framgångsrika, internationella bolag. Centralbanken Feds agerande påverkar hela världsekonomin. Den starka dollarn har gynnat sparande i USA-fonder när den svenska kronan varit svagare.

Välja in och välja bort – båda är viktiga

AMF Aktiefond Nordamerika fokuserar på bolag inom exempelvis teknik, sjukvård, finans, konsumentvaror och kommunikation. Några exempel på områden där fonden investerar är bolag som tillverkar halvledare, generativ AI, behandling av diabetes, industrigas samt en rad verkstadsbolag som gynnas av den pågående elektrifieringen av samhället. Det senaste decenniet har fonden haft ett mycket starkt resultat.

– Vår investeringsstrategi är tydlig och vi har en hög riskmedvetenhet. Vi har koncentrerat oss på ett fåtal innehav som utgör fondens kärna. Vi väljer bolag mycket noggrant, både vilka bolag vi ska investera i, men också vilka vi inte ska gå in i. Det är viktigare än man tror. I slutändan handlar det om avkastningspotentialen för varje bolags aktie jämfört med index, och om att bedöma ett bolags position jämfört med deras konkurrenters, säger Henrik Oh.

Ett starkt förvaltarteam

AMF Aktiefond Nordamerika har en ansvarig förvaltare som ingår i ett tajt förvaltarteam med olika kompetenser. Teamarbetet är avgörande för fondens framgångar enligt Henrik Oh. 

– Teamets olika medlemmar har olika specialistområden som kompletterar varandra. Våra beslut grundas i analyser, data och i bevakning av omvärlden och marknadsläget. Nära samarbete, lång erfarenhet och tydliga arbetsprocesser är grunden i vår förvaltning och det fungerar mycket bra. 

Hög avkastning och lågt koldioxidavtryck

Fondens mål är att slå index med 1,5 procent per år (efter avgifter), och det har man lyckats med. Ett par procentenheters överavkastning per år innebär en stor värdeökning över tid för fondens sparare. Dessutom är fondens koldioxidavtryck mycket lågt.

– Det här bevisar att det går att skapa bra avkastning och samtidigt hålla koldioxidavtrycket nere. På AMF investerar vi generellt i bolag med höga ESG-betyg, men också i bolag som vi själva bedömer är innovativa och väl rustade inför omställningen, avslutar Henrik Oh.

Ett fondutbud för alla

AMF har ett tiotal fonder för eget fondsparande, premiepension och tjänstepension. Fonderna  är aktivt förvaltade, anpassade för långsiktigt sparande och har låga avgifter. Alla fonder förvaltas av AMF Fonder AB.

Om AMF Aktiefond Nordamerika

AMF Aktiefond Nordamerika är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i USA. Målet är att med god riskspridning på lång sikt uppnå en avkastning som överstiger sitt jämförelseindex. Fonden, som har låg koldioxidrisk och låg exponering mot fossila bränslen (Morningstar 2023-12-31), har fått flera utmärkelser och priser. I april 2024 fick den pris på LSEG Lipper Fund Awards  som bästa fond på 3, 5 och 10 år i kategorin Equity US - aktier USA. År 2022 utsågs den till årets Nordamerikafond 2021 av Fondmarknaden.se4. Fonden har 5 Morningstarstjärnor (per 231231).

1. Per 2023-12-31
2. Årlig avkastning för perioden 2018-12-31 – 2023-12-31, ingen hänsyn tagen till inflation.
3. Lipper Fund Awards 
4. Fondmarknaden.se

Text: Redaktionen
amfredaktionen@amf.se