Vd har ordet

Johan Sidenmark, vd AMF

Bäste kund

Tack för förtroendet att ta hand om en allt viktigare del av din framtida trygghet, din tjänstepension. På AMF är vi stolta över det uppdraget, och vi jobbar varje dag för att vara bäst i Sverige på pensionen från jobbet!

Våra ägare LO och Svenskt Näringsliv har bestämt att all vinst vi gör ska gå tillbaka till dig som sparare. När vi får dina pengar att växa och håller nere våra kostnader blir din pension därför bättre över tid.

Trots en bitvis turbulent resa på de finansiella marknaderna under året, och ett fortsatt lågt ränteläge, är jag glad över att vi kunde leverera en fin totalavkastning på 13,7 procent under 2019. 

Vår aktieportfölj utvecklades särskilt starkt, och avkastade 31,5 procent, men samtliga tillgångsslag gav ett positivt resultat.

Farväl till 2010-talet

Våren 2020 har vi inte bara lagt ett år till handlingarna, utan ett decennium. Blickar man tio år tillbaka känns en hel del igen för oss på AMF, som strävan efter att alltid vara bolaget på kundens sida och att leverera hög avkastning och låga avgifter. 

På andra områden har mycket förändrats. För tio år sedan förvaltade vi runt 370 miljarder kronor för 3,4 miljoner sparares räkning. Idag uppgår vår samlade portfölj till 673 miljarder kronor, medan antalet sparare vuxit till 4,1 miljoner.

En framgångsrik kapitalförvaltning i kombination med en gynnsam konjunktur har bidragit till att vi, med en solvensgrad på 194 procent, står finansiellt mycket väl rustade att ta oss an ett nytt decenniums utmaningar och möjligheter.

Effektivare teknik – lägre avgifter

Våren 2010 skrev vi i vår årsredovisning: ”Upphandlingar har pressat avgifterna så lågt att en bottennivå nu sannolikt är nådd”.

Men vi hade fel. Sedan dess har vi halverat avgiften för den genomsnittliga kunden inom avtalsområde SAF-LO och infört avgiftstak för kunder med traditionell försäkring. Samtidigt har vi pressat priserna inom vår fondförsäkring. Grunden till detta har varit ett konsekvent arbete för att förenkla och effektivisera.

I linje med detta kunde vi under året som första stora pensionsbolag stänga vår stordator och flytta sammanlagt 14 miljarder datarader till en modern windowsmiljö. Stordatorn var en teknik som vi arbetat med sedan 1970-talet, då den ersatte hålkorten. Ny teknik medför viktiga förenklingar av vår IT-miljö
och därigenom möjlighet till årliga miljonbesparingar.

Bättre pensioner med skog, batterier och solceller i portföljen

En av AMFs främsta styrkor som investerare är vår långsiktighet. Som pensionsbolag har vi goda möjligheter att investera i tillgångar som vi tror kommer att lyckas särskilt väl över tid, som breddar vår portfölj och bidrar till en bättre riskspridning.

Våren 2010 var det en väldigt blygsam del av vår portfölj som inte bestod av noterade aktier och räntor. Det handlade framförallt om det då nybildade dotterbolaget AMF Fastigheter, med tillgångar på drygt 20 miljarder kronor. Idag är AMF Fastigheter mer än fem gånger så stort, och har sällskap av det delägda fastighetsbolaget Rikshem, finska och norska fastighetsbolag och fyra större vindkraftsinvesteringar i vår portfölj.

Under 2019 växte andelen alternativa investeringar i vår portfölj till 8,4 procent. Vi köpte huvuddelen av aktierna i skogsbolaget Bergvik Skog Öst, med drygt 317 000 hektar skogsmark i mellersta Sverige. Dessutom investerade vi i två lovande onoterade svenska innovationsföretag med stark hållbarhetsprägel – batteritillverkaren Northvolt och ljuscellsföretaget Exeger. Det här är investeringar som är attraktiva primärt givet sin långsiktiga avkastningspotential, men vi uppskattar även att de bidrar till svensk innovations- och konkurrenskraft, fler arbetstillfällen och är väl positionerade inför omställningen till ett mer hållbart samhälle.

Hållbarhet idag – och om 50 år

På AMF vill vi bidra till en långsiktigt hållbar utveckling, samtidigt som vi ger dig som sparare en så bra pension som möjligt. Två målsättningar som i regel går utmärkt att kombinera. Därför strävar vi efter att hållbarhet ska vara grundläggande i allt vi gör.

För tio år sedan hade vi precis skrivit under FNs principer för ansvarsfulla investeringar, och hållbarhetskriterier inom kapitalförvaltning var långt ifrån något självklart i branschen. Idag förutsätter ägare och kunder att vi har en bra hållbarhetsnivå, och insikten om klimatförändringarna har vuxit, inte minst sedan Parisavtalet undertecknades 2015.

Under hösten 2019 var vi tillsammans med FN, Världsnaturfonden och ett tiotal andra stora kapitalägare med och lanserade Net-Zero Asset Owner Alliance. Det är ett initiativ som syftar till att utveckla metoder för och visa på bästa praxis i branschen kring hur investeringar kan göras i linje med Parisavtalets
ambitioner. Vår långsiktiga investeringshorisont gör att vi har möjlighet att bidra till den omställning av samhället som behöver ske, och vi kan investera i bolag som medvetet stöttar den. Vårt mål är att koldioxidutsläppen från vår investeringsportfölj ska vara netto noll år 2050. 

En central utgångspunkt för vårt hållbarhetsarbete är internationella överenskommelser som vi undertecknat eller ställt oss bakom, inte bara på klimatområdet. Bland dessa märks bland annat FNs Global Compact, OECDs riktlinjer för multinationella företag, FNs principer för ansvarsfulla investeringar samt redovisning av klimatrisker enligt Task Force on Climaterelated Financial Disclosures.

Nya verktyg och nya regelverk

Trenden mot att mer och mer kommunikation sker digitalt fortsätter och vi måste finnas där våra kunder är. Under 2019 arbetade vi nära minPension när deras nya verktyg Uttagsplaneraren lanserades, ett digitalt hjälpmedel som underlättar den ibland komplicerade och krångliga processen att gå i pension.

Digitala kanaler och deltagande på andra aktörers plattformar ställer samtidigt andra krav på vår synlighet. Under 2019 implementerade vi därför en ny visuell identitet för AMF som vi hoppas bättre ska möta den nya tidens krav.

Mot slutet av förra året fattade riksdagen beslut om en lagstiftning som öppnar för en helt ny företagsform, tjänstepensionsföretag, men bad regeringen återkomma i ett antal viktiga frågor. Vi ser positivt på detta och ser över möjligheten att omvandla AMF till ett tjänstepensionsföretag när den slutliga regleringen är klar.

Oavsett företagsform kan jag dock lova att AMFs duktiga och engagerade medarbetare kommer att fortsätta jobba lika hårt under de kommande tio åren för att du som kund ska kunna känna dig trygg och nöjd med din tjänstepension!

 

Stockholm i mars 2020

Johan Sidenmark
vd AMF