Vd har ordet

Johan Sidenmark, vd AMF

Bäste kund

På AMF är vi stolta över förtroendet att förvalta din och våra övriga fyra miljoner sparares kollektivavtalade tjänstepensioner. Det är en allt viktigare del av den samlade pensionen som vi ansvarar för, och vi gör varje dag vårt yttersta för att vara bäst i Sverige på pensionen från jobbet.

Vi arbetar för att du ska få bästa möjliga avkastning på ditt sparande, och för att så lite pengar som möjligt ska gå till avgifter.Självklart ska du som kund också kunna lita på att vi agerar ansvarsfullt. Som ömsesidigt drivet bolag går all vår vinst till att stärka din pension. Våra ägare LO och Svenskt Näringsliv har gett oss i uppdrag att se till att även den som väljer att inte vara så aktiv ska få bästa möjliga villkor och erbjudande.

Den största delen av våra kunder är privatanställda yrkesarbetare som omfattas av Avtalspension SAF-LO, där vår traditionella försäkring är förval. Men vi jobbar också för att kunna erbjuda såväl traditionell- som fondförsäkring även för dig som jobbar inom kommun och landsting, är privatanställd tjänsteman eller statligt anställd. Att byta yrke eller bransch ska inte behöva betyda att man samtidigt måste byta pensionsbolag.

Under året fick vi förnyat förtroende att tillhandahålla traditionell försäkring inom tjänstemannaavtalet ITP. Vi gläds över att vi fortsatt finns som valbart alternativ inom samtliga stora kollektivavtalsområden, även om vår fondförsäkring under de närmaste åren tyvärr inte kommer att vara tillgänglig för nya sparare inom ITP. Vi kommer att jobba hårt för att kunna välkomna nya fondförsäkringskunder efter nästa upphandling.

Större trygghet genom en bredare portfölj

På AMF har vi under lång tid arbetat för att stärka vår förmåga att möta ett allt mer utmanande marknadsläge med låga räntor. Det år som vi nu lägger till handlingarna – präglat av turbulens och kraftiga svängningar på världens börser, handelskrig och politisk osäkerhet – blev ett kvitto på att det har varit en sund strategi.

Vi kan lika lite som andra stora kapitalförvaltare värja oss helt mot kraftiga börsfall, eller följdverkningarna av långvarigt mycket låga räntor. Men vi har tack vare vår starka finansiella ställning – med en solvensgrad på 182 procent vid slutet av året – och vårt långsiktiga investeringsperspektiv, bra möjligheter att dämpa de negativa effekterna. Det gör vi bland annat genom att löpande se över vår allokering, och genom att bredda vår portfölj och investera i tillgångar som fastigheter, infrastruktur och onoterade bolag.

Årets totalavkastning uppgick till 1,3 procent, där våra fastigheter och alternativa tillgångar kunde motverka den periodvis negativa utvecklingen på finansmarknaderna under senhösten 2018. Att vi landar på ett positivt resultat för året medför att drygt nio av tio av våra pensionärer får höjd pension under 2019.

Bland de nya investeringar som genomfördes under året märks vårt köp av en tredjedel av aktierna i Stena Renewable, ett av Sveriges största bolag inom landbaserad vindkraft. Per årsskiftet uppgick våra investeringar i alternativa tillgångar till 6 procent av vår portfölj.

Stärkta garantier och omfattande avgiftssänkning

Under året stärkte vi tryggheten för en halv miljon av våra pensionärer genom att avsätta 11,2 miljarder kronor till stärkta garantier. Beslutet var ett led i vår ambition att säkerställa en god balans mellan trygghet och möjlighet till avkastning.

Låga avgifter är en viktig nyckel till ett framgångsrikt långsiktigt sparande. Vi har sedan tidigare halverat avgiften för den genomsnittliga kunden inom Avtalspension SAF-LO med traditionell försäkring, samtidigt som vi införde ett tak på den årliga avgiften på max 300 kronor.

Under 2018 genomförde vi en bred och omfattande avgiftssänkning för de runt 400 000 kunder som valt att spara i en fondförsäkring hos oss. Erbjudandet till AMFs fondförsäkringskunder stärktes även genom inrättandet av en ny fond inriktad på företagsobligationer.

Ett hållbarhetsarbete med spararens bästa i fokus

AMFs ambition är att hållbarhet ska genomsyra hela vår verksamhet, snarare än något som väljs till eller finns inom vissa avgränsade produkter. Vi är nämligen övertygade om att bolag som är framgångsrika inom hållbarhet har bättre förmåga att skapa långsiktigt bra avkastning, och vill att de fördelarna ska komma alla sparare till godo.

Vi har en övergripande ambition om att alla våra investeringar ska vara i linje med Parisavtalet, som syftar till att begränsa den globala uppvärmningen. Som ett led i det arbetet har vi under året infört en policy för fossil energi, som bland annat utesluter bolag där mer än 10 procent av omsättningen kommer från förbränning av kol. I hela investeringsportföljen arbetar vi dessutom med att aktivt välja in bolag som har ett bra hållbarhetsarbete och som har lägre koldioxidavtryck än andra i samma bransch. Under året minskade vårt koldioxidavtryck från noterade aktier med 16 procent som ett resultat av det arbetet. Vi fortsatte även vårt arbete med att lyfta fram betydelsen av mer jämställda bolagsstyrelser och ledningsgrupper, och arbetade vidare med ambitionen att hållbarhet ska vara ett integrerat inslag i samtliga investeringsprocesser.

En central utgångspunkt för vårt hållbarhetsarbete är viktiga internationella överenskommelser som vi undertecknat eller ställt oss bakom. Bland dessa märks bland annat FNs Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag, FNs principer för ansvarsfulla investeringar, Agenda 2030 samt redovisning av klimatrisker enligt Task Force on Climate-related Financial Disclosures.

Förutsättningar för Europas bästa tjänstepensioner

Pensionsbranschen är inne i en period med stor aktivitet inom reglerings- och lagstiftningsområdet. Det handlar bland annat om nya regler för distributionen av försäkringar, om den nya dataskyddsförordningen och om en ny lagstiftning för tjänstepensionsbolag som presenterades sommaren 2018.

Under hösten 2018 har vi arbetat aktivt tillsammans med andra pensionsbolag och arbetsmarknadens parter för att det nya regelverket för tjänstepensionsbolag ska bli så bra som möjligt för pensionsspararna. Vi har påtalat behovet av att säkerställa att den nya lagstiftningen möjliggör för parterna att fortsätta ta ansvar för tjänstepensionerna och inte leder till sämre och mer otrygga tjänstepensioner genom överdriven detaljreglering. Vår strävan är att det slutgiltiga lagförslaget ska skapa förutsättningar för Europas bästa jänstepensioner.

Fortsatt digitalisering förenklar och förbättrar

Allt fler väljer att kommunicera med oss via våra digitala kanaler, vilket bidrar till en såväl smidigare som mer effektiv och snabb kommunikation. Under 2018 valde allt fler att få sin post från oss via den digitala brevlådan Kivra. Vi har även påbörjat ett arbete för att bättre kunna skräddarsy vårt digitala möte med dig som kund, för att se till att just du får så bra och välanpassad pensionsvägledning, till exempel vid större livshändelser som när du blir förälder eller gifter dig.

Jag ser fram emot att tillsammans med AMFs kompetenta och engagerade medarbetare fortsätta arbetet med att tackla såväl utmaningar som möjligheter under det kommande året. Vi kommer att jobba stenhårt för att du som kund fortsatt ska känna dig trygg och nöjd med din tjänstepension, oavsett vart de ekonomiska vindarna kommer att blåsa.

 

Stockholm i mars 2019

Johan Sidenmark
vd AMF