Vd har ordet

Bäste kund, det år som vi lagt bakom oss fick både mänskliga och ekonomiska effekter i coronapandemins spår, och vi vet fortfarande inte fullt ut vilka långsiktiga konsekvenser vi kommer att bära med oss framåt. Vad jag däremot vet, och är stolt över, är att AMF stod stadigt och löste sitt uppdrag genom den påfrestande och turbulenta tid som vi gått igenom och delvis fortfarande lever i.

Johan Sidenmark, vd AMF

Vi kunde snabbt anpassa vår verksamhet efter nya rekommendationer i pandemins spår, övergå till hemarbete som huvudregel, anpassa vår portfölj och fortsätta betala ut pensioner utan några hack i leveransen.

Att vi dessutom kunde leverera en totalavkastning på drygt 7 procent, motsvarande 36 miljarder kronor, känns givetvis fint, eftersom det säkerställer en bra nivå på pensionsutbetalningarna. Det var inget vi vågade hoppas på när börsen rasade med 30 procent förra våren.

Det har möjliggjorts tack vare vår långsiktiga och aktiva kapitalförvaltning, där vi under vårens turbulens kunde behålla, och i vissa fall till och med öka, vårt ägande av svenska bolag som vi känner väl, medan vi aktivt justerade risken främst genom förändringar i vår utländska aktieportfölj.

Även våra möjligheter att investera i alternativa och mer illikvida tillgångar som skog, energi och onoterade bolag har bidragit till vår förmåga att tackla en orolig marknad, och givetvis har även vår aktiva ränteförvaltning och andra delar som den systematiska globala förvaltningen spelat en roll.

Miljardfördelning till våra sparare

AMF har drygt 4 miljoner sparare, för vars räkning vi förvaltar sammantaget närmare 715 miljarder kronor. Våra ägare LO och Svenskt Näringsliv har givit oss det fina uppdraget att säkerställa att alla våra sparare ska få så bra och trygga tjänstepensioner som möjligt, med hög avkastning och låga avgifter.

AMF drivs enligt ömsesidiga principer, vilket innebär att all vinst i något skede tillfaller våra sparare. Tack vare en långsiktig och ansvarstagande förvaltning har AMF över tid byggt upp överskott som under november och december kunde fördelas till spararna. Sammanlagt fördelades 1 miljard kronor till våra sparare inom premiebestämd traditionell försäkring. Det här är ett bra kvitto på att en långsiktig och ansvarstagande förvaltning med god effektivitet på sikt leder till högre pensioner till AMFs drygt 4 miljoner sparare.

Inte bara i förvaltningen, utan i hela vår verksamhet, arbetar vi ständigt för att effektivisera, digitalisera och hushålla med spararnas pengar för att skapa utrymme för bättre villkor och lägre avgift åt våra kunder.

Trygghet när det blåser snålt

När pandemin slog till under våren såg vi ett mycket kraftigt fall i världsekonomin, vilket slog igenom inte minst i vår aktieportfölj. Men vår traditionella pensionsförsäkring – vår populäraste sparform och förvalet inom Avtalsområde SAF-LO – visar sin styrka i tuffa tider.

Den har en garanti i botten, en aktiv och professionell förvaltning, och en mycket förmånlig avgift. Den möjliggör investeringar i tillgångar som det annars kan vara svårt eller dyrt att investera i, som diversifierar och sprider risker på ett bra sätt.

När börsen föll i våras dämpade våra investeringar i illikvida tillgångar som fastigheter, skog och energi fallet. När ekonomin sedan tog fart under sommaren såg våra förvaltare till att vi ställde om och drog nytta av uppgången.

Vi har under våren som ett komplement till vår aktiva förvaltning även arbetat för att stärka tryggheten för en majoritet av våra kunder genom införandet av en särskild dämpningsregel. Målet är att därigenom skapa mer förutsägbara och stabila utbetalningar. 

Långsiktiga investeringar och riskspridning

Den långsiktighet som präglar vårt uppdrag som pensionsbolag innebär tillsammans med vår starka finansiella ställning särskilt goda förutsättningar att investera långsiktigt.

Trots den ekonomiska osäkerheten kunde vi därför fortsätta investera och stärka diversifieringen i vår portfölj genom ett antal intressanta investeringar i onoterade bolag under året, exempelvis i it-säkerhetsföretaget Yubico och Mathem.

Insatser för att överbrygga pandeminedgången

Tidigt under våren 2020 när det såg mörkt ut i den svenska ekonomin kommunicerade vi att vi avsatte 5 miljarder kronor för investeringar i livskraftiga svenska bolag som behövde kapital för att överbrygga krisen.

Tillsammans med likasinnade investerare satsade vi inom ramen för detta 2 miljarder kronor i det nya bolaget Cinder Invest, som ska investera i medelstora bolag. Vi har även deltagit i ett antal nyemissioner, däribland Scandic Hotels och Haldex, samt genomfört ett antal investeringar, bland annat 400 miljoner kronor i den onoterade företagsgruppen Parks and Resorts som äger Gröna Lund och Kolmården.

Jag är övertygad om att det är bra för såväl AMFs sparare, våra innehavsbolag som för bolagens anställda att vi är med och bidrar till att i grunden konkurrenskraftiga svenska företag finns kvar och är lönsamma även efter pandemin.

Fördjupade samarbeten för långsiktig hållbarhet

Hållbarhet är en viktig del i AMFs arbete med att skapa god avkastning, hålla låga kostnader och att vara ett ansvarstagande bolag. Våra kunder, medarbetare och intressenter ställer höga krav på transparens och tydlighet, både när det gäller vår hållbarhetsinriktning och hur vi bidrar till ett hållbart samhälle.

Idag står hela världen inför en rad snabba omställningar som måste göras; förändringar som tydligt målas upp i FNs mål för hållbar utveckling och i Parisavtalet, som vi åtagit oss att följa. Vi investerar i företag som är väl positionerade att driva på och skapa affärer ur dessa omställningar och vi gör det för att vi ser långsiktiga fördelar.

En central utgångspunkt för vårt hållbarhetsarbete är internationella överenskommelser som vi undertecknat eller ställt oss bakom. Bland dessa återfinns FNs Global Compact, OECDs riktlinjer för multinationella företag, FNs principer för ansvarsfulla investeringar samt redovisning av klimatrisker enligt Task Force on Climaterelated Financial Disclosures. Samarbetet inom Nettonollalliansen har också fördjupats under året.

En kundvänlig pensionsmarknad

På AMF strävar vi alltid efter att vara bolaget på kundens sida, vilket innebär att vi gärna bidrar till att göra pensionsområdet enklare och mer lättöverskådligt.

Under året presenterade vi för femte året i rad en granskning av flyttmarknaden för kollektivavtalad tjänstepension. Vi gillar flytträtten, men oroas över hur den ibland hanteras. Tyvärr såg vi återigen bitvis nedslående resultat i vår rapport. Var tredje sparare flyttades utan att veta om det och en av fyra hamnade i ett sparande som inte motsvarade de egna preferenserna.

Resultatet i vår årliga avgiftsrapport var däremot mer positivt. I den kunde vi slå fast att avgifterna på den svenska fondmarknaden var historiskt låga, vilket givetvis är positivt inte minst vid ett långsiktigt sparande som det till pensionen. 

Inom fondområdet gladdes vi under året även över att det oberoende fondutvärderingsföretaget Morningstar rankade AMF Fonder högst bland 43 jämförda bolag när ett nytt framåtblickande fondbetyg lanserades.

Nu går vi mot nya tider

På AMF har vi under många år talat oss varma för och bistått vid framtagandet av ett regelverk som säkerställer långsiktigt goda förutsättningar för att skapa och upprätthålla världens bästa tjänstepensioner i Sverige.

Strax innan det förra årsskiftet trädde också den nya lagen om tjänstepensionsföretag i kraft, och därefter har vissa förändringar tagits fram under året för att korrigera en del områden med förbättringspotential. Vi har mot den bakgrunden fortsatt arbetet med inriktning mot en omvandling till tjänstepensionsbolag till årsskiftet 2021/2022.

När jag blickar tillbaka på 2020 är jag stolt över vad att AMF åstadkommit, trots att det varit ett påfrestande och turbulent år, och ser jag fram emot att tillsammans med våra kompetenta, medarbetare fortsätta arbetet för att AMF ska vara bäst på pensionen från jobbet!

Stockholm i mars 2021

Johan Sidenmark
vd AMF