Organisation

Koncernen omfattar moderbolaget AMF samt dotterbolagen AMF Fonder AB och AMF Fastigheter AB. AMF Fonder har tillstånd att bedriva fondverksamhet, förvaltning av alternativa investeringsfonder och diskretionära investeringsportföljer. AMF Fastigheter utvecklar och förvaltar koncernens innehav av fastigheter för kontor och handel.

Koncernen

AMF Moderbolag

AMF består av

  • Försäkringsverksamheten som säkerställer att vi har ett konkurrenskraftigt erbjudande och som ­ansvarar för att kostnaderna som detta innebär täcks av ­avgiftsintäkter.
  • Kapitalförvaltingsverksamheten ansvarar för att ­skapa konkurrenskraftig avkastning till alla kunder i AMF. Verksamheten bedrivs i det helägda dotter­bolaget AMF Fonder. AMFs direktägda fastigheter f­örvaltas av det helägda dotterbolaget AMF Fastigheter.
  • Koncernfunktioner och övriga enheter har ett övergripande verksamhetsansvar och stödjer VD, ­försäkrings- och kapitalförvaltningsverksamheten.
  • AMF har centrala funktioner för riskhantering, ­regelefterlevnad och internrevision samt en aktuarie­funktion som i enlighet med gällande regel­verk ­rapporterar oberoende till styrelsen. De centrala funktionerna i AMF Fonder AB rapport­erar till detta bolags styrelse.