Vår organisation

AMFs helägda dotterbolag AMF Fonder ansvarar för kapitalförvaltningsverksamheten medan AMF Fastigheter sköter förvaltningen av AMFs direktägda fastigheter.

AMF-koncernen

Moderbolaget AMF Tjänstepension AB leds av vd Johan Sidenmark. AMF Tjänstepension utgör, tillsammans med AMF Fonder och AMF Fastigheter, AMF-koncernen. 

AMF Fonder förvaltar den traditionella försäkringen samt AMFs fonder som erbjuds genom fondförsäkring. AMF Fonder leds av vd Tomas Flodén och erbjuder 14 egenförvaltade fonder som är valbara inom fondförsäkring, premiepensionssystemet och tillgängliga för direkt fondsparande. 

AMF Fastigheter utvecklar och förvaltar AMF-koncernens helägda fastigheter. Arbetet leds av vd Thomas Erséus. Fastigheterna utgörs av kontors- och handelsfastigheter i Stockholm och Sundbyberg.   

Moderbolaget

I moderbolaget AMF Tjänstepension AB ingår AMFs försäkringsverksamhet som säkerställer att vi har ett konkurrenskraftigt erbjudande till våra kunder. Kapitalförvaltningsverksamheten ansvarar för att skapa konkurrenskraftig avkastning till våra kunder och bedrivs av AMF Fonder.

I moderbolaget ingår även stödfunktionerna Stab, Marknad & Kommunikation och IT.

AMF har centrala funktioner för riskhantering, ­regelefterlevnad och internrevision samt en aktuarie­funktion som i enlighet med gällande regel­verk ­rapporterar oberoende till styrelsen. De centrala funktionerna i AMF Fonder AB rapport­erar till detta bolags styrelse.

AMF Tjänstepension AB:s organisationsnummer är 502033-2259.

Ledning och styrelse