Klimatdialoger – ett viktigt verktyg i klimatarbetet

Inom ramen för vårt hållbarhetsarbete genomför vi varje år något som vi kallar för klimatdialoger. Här berättar Jens Schlyter, hållbarhetsansvarig på AMFs kapitalförvaltning, mer om dialogerna och varför vi genomför dem.

Skäggig man som tittar in i kameran.
Bolagen som proaktivt ställer om kommer att ha bättre förmåga att vara lönsamma.

Varför genomför ni klimatdialoger?

Vi vill vara investerade i bolag som arbetar aktivt med att anpassa sina verksamheter till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp, och vi verkar för att våra innehavsbolag arbetar för att deras verksamhet ska vara i linje med Parisavtalets mål om att begränsa den globala uppvärmningen. Vi bedömer att bolagen som proaktivt ställer om kommer att ha bättre förmåga att vara lönsamma, och därmed ge en långsiktigt hög avkastning. Dialogerna är ett sätt för oss att som ägare följa och utvärdera bolagens klimatarbete. Då kan vi dels presentera våra förväntningar på dem, dels får de en möjlighet att uppdatera oss på hur deras arbete med klimatfrågor går. Det ligger sedan till grund för hur vi prioriterar i vårt ägararbete, där vi har möjlighet att både ställa krav och bidra när vi ser att det behövs. Vi anser att det arbetet gynnar bolagen, samhället och i förlängningen våra kunder genom bättre avkastning.

Hur går dialogerna till?

Oftast det en förvaltare och jag som träffar lämpliga personer på bolagen och pratar om deras klimatarbete ur ett kortare och ett längre perspektiv. I dessa samtal uttrycker vi bland annat våra förväntningar på vetenskapligt förankrade klimatmål, klimatriskbedömningar och utsläppsredovisning. Samtalen innebär att vi får en fördjupad förståelse för våra innehavsbolags möjligheter och utmaningar på klimatområdet. Förutom klimatdialogerna är vi aktiva i att driva klimatfrågor på bolagsstämmor, i valberedningsarbetet och mot enskilda bolag när vi bedömer att det behövs.

Dialogerna är ett sätt för oss att som ägare följa och utvärdera bolagens klimatarbete.

Vilka träffar ni?

I år träffar vi ett tjugotal bolag. Generellt träffar vi bolag där vi är större ägare och ofta sitter vi i bolagets valberedning. De flesta bolagen är noterade på Stockholmsbörsen. Vi genomför även dialoger med utländska innehavsbolag, framför allt genom olika samarbeten som samlar flera investerare men vi genomför även vissa egna dialoger.

Text: Redaktionen
amfredaktionen@amf.se