Månadsbeloppet – så fungerar det

Vårt mål är att din pension ska vara så trygg och stabil som möjligt, även när pensionen betalas ut. Här förklarar vi hur pensionen du får varje månad räknas fram och vad som påverkar månadsbeloppet.

Under hela tiden du har haft din tjänstepension i AMF har du kunnat se en prognos på din kommande pension. Din pension betalas ut månadsvis och storleken på månadsbeloppen beror på en mängd faktorer som du kan lära dig mer om här.

Du kan vanligtvis själv välja när utbetalningen ska starta och hur länge utbetalningen ska ske. Om du inte väljer själv så betalas tjänstepensionen automatiskt ut.

Vill du veta mer om vad som gäller för din utbetalning av pension - läs mer här.

Vad består månadsbeloppet i traditionell försäkring av?

Månadsbeloppet kan aldrig bli lägre än den garanterade delen. Finns det ett överskott på försäkringen får du alltså även ett tilläggsbelopp.

Har du utbetalning från flera försäkringar i AMF, får du ändå en samlad månadsutbetalning från AMF.

Månadsbeloppet räknas fram

Innan utbetalning har du kunnat se en prognos för din framtida utbetalning från AMF, men inför din första utbetalning fastställs det så kallade månadsbeloppet. Månadsbeloppet som du får i pension baseras på det pensionskapital som finns i försäkringen och på hur lång tid pensionen ska betalas ut. Dessutom tar vi hänsyn till om du har valt återbetalningsskydd eller inte, samt gör antaganden om framtida avkastning, livslängd, skatt och kostnader när vi räknar fram ditt månadsbelopp.

Prognosränta

När pensionen betalas ut används en prognosränta för att fördela pensionskapitalet under hela den kvarstående utbetalningsperioden. Prognosräntan är en räntesats som AMF använder för att bedöma hur mycket kapitalet förväntas växa under utbetalningstiden.

Prognosränta styr i vilken takt som pensionen betalas ut. Med en lägre prognosränta kommer ditt månadsbelopp att vara lägre till en början för att sedan öka över tid.

Med en högre prognosränta är månadsbeloppen större till en början men kommer inte att öka lika mycket i framtiden.

När AMF fastställer prognosräntan är målet är att dina pensionsutbetalningar ska behålla köpkraften, det vill säga öka minst i takt med inflationen.

Prognosräntan anpassas även av antaganden om framtida avkastningsskatt och framtida avgifter.

Aktuell prognosränta

Livslängdsantaganden

Livslängdsantagandet är AMFs bedömning av hur länge personer i en viss grupp beräknas leva. Där pensionen betalas ut livsvarigt motsvarar det alltså AMFs bedömning av hur många pensionsutbetalningar som förväntas ske.

Bedömningen baseras bland annat på födelseår och i vissa fall på kön. För kollektivavtalad tjänstepension används samma livslängdsantagande för kvinnor och män.

Ju längre den förväntade livslängden är desto lägre blir månadsbeloppet eftersom pensionen då ska betalas ut under en längre tid. Det påverkar främst dig som valt att få utbetalning livet ut. Med en kortare förväntad livslängd får du ett högre månadsbelopp.

För dig som har valt att få din pension utbetald livet ut är det viktigt att veta att pensionen fortsätter att betalas ut oavsett hur länge du lever. För dig som har valt att få din pension utbetald kortare tid så har du inte det skyddet eftersom utbetalningarna upphör.

Läs mer om livslängdsantaganden

Årlig omräkning

I januari varje år räknas månadsbeloppet om. Vid omräkningen tar vi hänsyn till pensionskapitalet som finns i försäkringen vid årsskiftet. Som resultat av omräkningen kan tilläggsbeloppet, och därmed månadsbeloppet, komma att öka eller minska jämfört med föregående år.

En omräkning kan även göras vid en annan tidpunkt än januari, exempelvis om en ny premie betalas in på försäkringen eller om återbetalningsskydd har tagits bort. I sådana fall beräknas ett nytt månadsbelopp

Jämnare pensionsutbetalning

Vår ambition är att din pension ska vara så trygg som möjligt och inte kortsiktigt påverkas för mycket av negativ avkastning. Därför inför vi från januari 2020 en gräns för hur mycket din utbetalning kan sjunka från ett år till ett annat. På det sättet kan effekten av negativ avkastning utjämnas över tid.

Gränsen för hur mycket månadsbeloppet kan sjunka vid den årliga omräkningen är för närvarande fem procent jämfört med senast gällande månadsbelopp för föregående år. Månadsbeloppet kan aldrig bli lägre än det garanterade beloppet.

Gränsen för hur mycket månadsbeloppet kan sjunka från ett år till ett annat gäller endast vid den årliga omräkningen som görs i januari. Gränsen gäller inte i de fall då en omräkning görs vid en annan tidpunkt på året.

Detta gäller för dig som har en tjänstepension i en traditionell försäkring med utbetalning livet ut. Det gäller inte om du valt tidsbegränsad utbetalning, eller där utbetalningarna har gått över till förmånstagare i form av efterlevandepension.

Läs mer om jämnare utbetalning

Utbetalning av efterlevandepension

Om du som valt återbetalningsskydd avlider innan du uppnått pensionsåldern betalas pensionskapitalet istället ut under fem år till dina förmånstagare. Beloppet som betalas till förmånstagarna beräknas enligt samma principer som beskrivits ovan.

Om du som valt återbetalningsskydd avlider efter att du uppnått pensionsåldern så fortsätter utbetalningarna i form av efterlevandepension till dina förmånstagare. Utbetalningarna fortsätter under den återstående valda utbetalningstiden, dock längst till och med tjugo år efter din pension började betalas ut. I samband med att utbetalningen går över till dina förmånstagare görs en omräkning utifrån det vid den tidpunkten aktuella pensionskapitalet. Beloppet som betalas till förmånstagarna beräknas enligt samma principer som beskrivits ovan.

Läs mer om återbetalningsskydd

Avkastning under utbetalning

AMF jobbar aktivt för att pensionskapitalet i din tjänstepension ska växa och ge dig en bra pension. Du får avkastning även under utbetalning.

Läs mer om avkastning här