Ett ökat engagemang för klimatet

Enligt Boverket står bygg- och fastighetssektorn för ungefär en femtedel av växthusgasutsläppen i Sverige och två femtedelar globalt. Det innebär att Sverige ligger långt fram, men också att mycket finns kvar att göra. Michael Eskils är sedan bolaget grundades 2010 hållbarhetschef på AMF Fastigheter. Han menar att det har hänt mycket på senare år.

Man i utomhusmiljö.

– När jag började var hållbarhet och miljö inte lika viktigt som det är idag. Hållbarhetsfrågan har vuxit betydligt sedan dess i takt med att klimatförändringarna blivit mer uppmärksammade. Det märks både i de branschgemensamma forum vi har och internt på AMF Fastigheter. Engagemanget kommer över hela organisationen vilket är mycket positivt och viktigt för att fortsätta utvecklas och lyckas, säger Michael Eskils.

Michael Eskils pekar ut 2019 som ett viktigt år för AMF Fastigheter. Det var då bolaget satte mål enligt Science Based Tagets initiative (SBTi). Det innebär att AMF Fastigheter har åtagit sig att minska sina absoluta utsläpp av växthusgaser i scope 1 och 2 med 100 procent till och med 2030 räknat från 2020 års nivåer. AMF Fastigheter har också åtagit sig att minska utsläppen av växthusgaser i scope 3 med 67 procent per kvadratmeter inom samma tidsperiod.

– Att sätta mål lyfte klimatfrågans status internt och ökade engagemanget men vi ser även ett ökat engagemang från branschen. Vi vill även hjälpa våra hyresgäster i deras hållbarhetsarbete. Ett exempel är vårt webbaserade verktyg Klimatportalen som vi har utvecklat. Där kan hyresgästen själv gå in och plocka ut data om lokalens klimatavtryck och energianvändning. Det är mycket användbart för hyresgäster när de ska ta fram data till exempelvis hållbarhetsrapporter, och för oss minskar administrationen eftersom vi inte behöver ta fram data manuellt.

Att sätta mål lyfte klimatfrågans status internt och ökade engagemanget men vi ser även ett ökat engagemang från branschen.

På senare år har bolaget investerat i solceller där det är tekniskt och ekonomiskt möjligt, och har nu 7 500 kvm solceller installerat på fastigheterna. Michael Eskils ser energianvändning som en viktig del i att minska klimatpåverkan.

– Energianvändningen är en av våra enskilt största miljöpåverkande faktorer och viktig för att nå våra mål om att vara helt fossilfria 2030. Där gör solceller stor skillnad.

Förutom positiva miljöaspekter är de solcellsinvesteringarna vi har gjort lönsamma.

– Ett annat exempel är frekvensmarknaden (FCR), där vi kan justera vår energianvändning genom att stänga ned vissa installationer och på så sätt hålla uppe balansen och frekvensen i elnätet. Det medför att vi kan använda mer intermittent kraft som vind- och solkraft och samtidigt hjälpa elnätet.

Stadsmiljö.

En stor nyckel i att minska branschens miljö och klimatpåverkan är att öka återbruket och utforma lokalerna på ett flexibelt sätt, vilket gör att man inte behöver göra så stora ingrepp när nya hyresgäster flyttar in. Det behövs också ett engagemang och en vilja från hyresgästen så att man tillsammans kan arbeta mer cirkulärt.

– Vi håller på att ta fram en metodik för lokalanpassningar där vi gör klimatkalkyler i ett tidigt skede för att se vad åtgärderna har för klimatavtryck. Sedan kan vi använda det för att ha en dialog med hyresgästen, och de kan använda kalkylerna i sin hållbarhetskommunikation. Dessutom behöver lokalerna vara mer flexibla, så att det inte behövs omfattande ombyggnad när en lokal byter hyresgäst.

Inför framtiden tror Michael Eskils att fler digitala verktyg kommer att underlätta för bygg- och fastighetsbolag att gå i en mer hållbar riktning.

– Det är en stor efterfrågan efter digitala verktyg för att beräkna klimatpåverkan. De som finns idag blir bara bättre och bättre. Det är en konkurrensfördel att kunna visa upp att en fastighet är hållbar, så det driver på utvecklingen. Generellt behöver man som fastighetsbolag arbeta aktivt med frågorna för att stå starkt i framtiden.

Text: Redaktionen
amfredaktionen@amf.se