Affärsetik och ansvarsfullt agerande

Mänskliga rättigheter, goda arbetsförhållanden, att motverka korruption och att hantera skatter på ett korrekt sätt är samtliga områden som är viktiga för AMF. Vi ska hålla en hög nivå av affärsetik som bolag och vi ställer krav på att de bolag vi investerar i lever upp till grundläggande principer. Vi ser det som avgörande faktorer om vi ska skapa långsiktig avkastning och behålla förtroendet från våra kunder och andra viktiga intressenter.

Kvinna i restaurangmiljö.

AMF har förbundit sig att tillämpa FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI). Vi har också ställt oss också bakom FN-initiativet Global Compacts 10 principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption, samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Dessa olika delar, i kombination med vår värdegrund, vägleder oss i vår analys och utvärdering av bolag. Det ligger också till grund för våra påverkansinsatser i ägararbetet.

Att aktivt driva på och stötta de bolag i vår portfölj som vi ser behöver utveckla mänskliga rättigheter och arbetsrättsliga delar är en prioriterad ägarfråga. Det kan handla om proaktiva insatser, antingen tillsammans med andra investerare genom olika initiativ, eller dialoger direkt med berörda bolag. Ett syfte kan vara att undvika att exempelvis kränkningar av mänskliga rättigheter inträffar i bolagens verksamheter. Två exempel på externa samarbetsinitiativ som AMF deltar i är Modern slavery och Human Rights Accelerator som har tydligt fokus på att få företagen att utveckla sina processer för att säkerställa goda arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter.