Styrning av AMFs dotterbolag

AMFs två dotterbolag, AMF Fonder AB och AMF Fastigheter AB, är bolag med egna styrelser, ledningar och verksamheter.

Verksamheten och arbetet i AMFs dotterbolag regleras i respektive bolagsordning och interna styrdokument. AMF Fonder AB bedriver tillståndspliktig verksamhet som regleras i huvudsak i lagen om värdepappersfonder och lagen om förvaltare av alterntiva investeringsfonder.

Styrelsen i moderbolaget utfärdar ägardirektiv till dotterbolagen. Direktiven anger de närmare krav moderbolaget ställer på dotterbolagen och hur uppföljning av deras verksamhet sker.

Dotterbolagens styrelser

AMF Fonder AB har en styrelse med för närvarande fem ledamöter samt två arbetstagarrepresentanter. Två ledamöter är att betrakta som oberoende från AMF eller AMFs ägare. Styrelsens ordförande är Åsa Kjellander.

AMF Fastigheter AB har en styrelse med sex ledamöter. Fem ledamöter är att betrakta som oberoende från AMF eller AMFs ägare. Styrelsens ordförande är Katarina Romberg (Chef Alternativa Investeringar AMF Fonder).

Dotterbolagen hanterar sådan verksamhet där AMF funnit ett mervärde i att den bedrivs i egen regi eller där så krävs i lag. De delar av verksamheten där det finns samordnings- och skalfördelar med övriga delar i koncernen hanteras i så hög grad som möjligt gemensamt. Mellan bolagen finns avtal om köp och försäljning av tjänster som följer de interna regelverken.