Styrelsen och dess arbete

Det är styrelsen som har det yttersta ansvaret för att AMFs verksamhet bedrivs i enlighet med lagar och regler.

Styrelsens ansvarsområden

Styrelsen beslutar om AMFs strategi, utser vd och fastställer interna regler. Den ska se till att det finns lämpliga interna regelverk för riskhantering och internkontroll. Den följer löpande bolagets verksamhet och ekonomiska resultat. Till sin hjälp har styrelsen en oberoende internrevision. Styrelsen får även regelbundet särskild rapportering om risker och regelefterlevnad.

Styrelsens sammansättning

Styrelsen består av nio ordinarie ledamöter utan suppleanter. Styrelsens ordförande är Lars Wedenborn. På styrelsens sammanträden ska två representanter för personalen delta. Styrelsen sammanträder minst sex gånger per år. Styrelsen har inrättat tre utskott: revisionsutskottet, finansutskottet och kompetens- och ersättningsutskottet. Samtliga utskott är beredande organ och saknar beslutsrätt förutom i enskilda frågor där styrelsen särskilt beslutat att delegera beslutsrätt.

Styrelsens tre utskott

Revisionsutskottet består av fyra ledamöter från styrelsen. Utskottets ordförande är Marie Rudberg. Utskottet följer bolagets ekonomiska resultat och arbete med framtagande av lagstadgad finansiell rapportering och system för den interna kontrollen. Det innefattar att följa hantering av operativa risker och efterlevnad av regler. Det bereder också relevanta delar av styrelsens egna risk- och solvensbedömning. Utskottet tar del av rapporter från AMFs internrevision.

Finansutskottet består av fyra ledamöter från styrelsen. Utskottets ordförande är Lars Wedenborn. Finansutskottet följer placeringsverksamheten och att de åtgärder som vidtas av kapitalförvaltningen är i linje med gällande regler och anvisningar. I utskottets uppgifter ingår att bereda och till styrelsen föreslå investeringssriktlinjer samt målen för placeringsverksamheten och löpande följa upp denna. Det ska även bereda de beslut om investeringar som kräver godkännande av styrelsen. I utskottets uppgifter ingår vidare att löpande bevaka att risken i bolagets tillgångsportfölj anpassas mot gällande solvensrestriktioner. Det ska även bereda relevanta delar av styrelsens egna risk- och solvensbedömning. Utskottet bereder och följer upp det arbete som utförs inom ramen för AMFs ägarpolicy.

Kompetens- och ersättningsutskottet består av tre ledamöter från styrelsen. Utskottets ordförande är Lars Wedenborn. Utskottet bereder utvärderingen av kompetens och lämplighet av styrelse, ledande befattningshavare och centrala funktioner. Utskottet bereder bolagets principer för ersättningar och förmåner. Det bereder även ersättningar och förmåner för vd och vice vd, samt för övriga ledande befattningshavare och centrala funktioner.