Regelverk

De viktigaste regelverken för AMFs styrning är lagen om tjänstepensionsföretag och aktiebolagslagen. Bolagsordningen anger att AMF inte får dela ut vinst till aktieägarna.

Bolagsstämman

Bolagsstämman är AMFs högsta beslutande organ. Bolagsstämman utser styrelsen och bolagets revisorer. Ägarna ska utse varsin ledamot i styrelsen att särskilt bevaka de försäkrades intressen. Dessa är Therese Guovelin (LO) och Anders Canemyr (Svenskt Näringsliv). Bolagsstämman utser styrelsens ordförande, och stämman hålls före utgången av juni varje år.

AMFs styrelse

Styrelsen i AMF utses av ägarna vid årsstämman som hålls under våren varje år. Styrelsens ordförande utses av årsstämman.

AMF omfattas inte formellt av Svensk Kod för Bolagsstyrning (Koden) men ska i vissa avseenden iaktta Koden. Ägarna är i normalfallet lika representerade i AMF:s styrelse vilket innebär att ägarna har direkt insyn i styrelsens arbete. Mot denna bakgrund förekommer avvikelser i förhållande till Koden, bland annat genom förenklat förfarande vid utvärdering av styrelsens arbete samt utformning av bolagsstyrningsrapport.

Styrelsen utvärderar årligen sin kompetens och lämplighet. Resultatet kommuniceras till ägarna för att utgöra underlag vid ny- och omval till styrelsen. Utvärderingen av kompetens syftar till att säkerställa att varje styrelseledamot enskilt, samt styrelsen som helhet, har tillräcklig kompetens och erfarenhet. Prövningen av lämpligheten avser varje ledamot. Den omfattar bland annat andra uppdrag, ekonomisk redbarhet och mediabild. Kartläggning av intressekonflikter ska göras årligen samt vid behov.