Nyckeltal för bolaget AMF

Här redovisar vi aktuella siffror för att ge överblick över livbolagsverksam­heten.

Nyckeltal Jan-sept 2022 Jan-sept 2021
Totalavkastning (%) -11,1 9,0
Genomsnittlig totalavkastning 5 år (%) 5,4 8,3
Genomsnittlig totalavkastning 10 år (%) 6,9 8,5
Genomsnittlig totalavkastning 15 år (%) 6,1 7,2
Förvaltningskostnadsprocent, traditionell försäkring (%)* 0,11 0,11
Kapitalförvaltningskostnadsprocent (%)* 0,03 0,03
Premieinkomst, traditionell försäkring (Mkr)** 17 316 16 354
Koncernens totalresultat (Mkr)**** -18 429 66 811

 

Nyckeltal Sept 2022 Sept 2021
Solvensgrad (%)*** 223 217
Förvaltat kapital, traditionell försäkring (Mkr) 543 718 588 670
Av AMF Fonder AB förvaltade fonder (Mkr) 170 777 201 444
Totalt förvaltat kapital (Mkr) 714 735 790 351

 

* Förvaltningskostnadsprocent, traditionell försäkring (0,11%) och Kapitalförvaltningskostnadsprocent (0,03%) är beräknade med senaste 12 månaders utfall.

** Premieinkomsten inkluderar inte insättningar till investeringsavtal (fondförsäkring). Insättningar till investeringsavtal uppgår till 2,3 (2,4) miljarder kronor.

*** Solvensgraden visar marknadsvärdet på bolagets tillgångar i förhållande till de garanterade åtagandena gentemot spararna.

**** Förändringar av diskonteringsräntan (omvärdering av åtagandena) medför en resultatpåverkan om sammanlagt 41,9 (8,0) miljarder kronor till periodens resultat.


Kollektiv konsolideringsnivå

Aktuell konsolideringsnivå 100,6 procent per 2022-09-30.

AMF har en direktavkastande modell vilket innebär att den kollektiva konsolideringsnivån ska ligga nära 100 procent. Över en 12-månadersperiod får den kollektiva konsolideringsnivån inte avvika med mer än 0,5 procent (positivt eller negativt) från riktmärket om 100 procent. Det innebär att det inte ska finnas stora överskott eller underskott som ännu inte har fördelats till försäkringarna.  
 
Kollektiv konsolidering är skillnaden mellan de tillgångar som tjänstepensionsbolaget förvaltar och de försäkrades samlade försäkringskapital. Kollektiv konsolidering finns inom traditionell försäkring i ömsesidiga försäkringsbolag och i premiepensionens traditionella försäkring.  
 


Kunder

AMF har cirka 4 miljoner kunder.


Medarbetare

AMF har cirka 440 medarbetare.


Solvensgrad

(traditionell försäkring)

222 procent (2022-10-31)


Totalt förvaltat kapital

Placeringstillgångarnas värde:

cirka 715 miljarder kronor (2022-09-30)

inklusive cirka 171 miljarder kronor (2022-09-30) inom AMF Fonder.

Tillgångsfördelning i förvaltningen av den traditionella försäkringen

2022-06-30

För förvaltningen finns en långsiktig målbild för fördelning mellan de olika tillgångsslagen. Den faktiska fördelningen kan avvika från målbilden i syfte att skapa hög avkastning givet marknadsförutsättningar.

Långsiktig målbild för fördelning av AMFs tillgångar:

Tillgångsslag Procent
Aktier 45 %
Räntebärande tillgångar 25 %
Fastigheter 20 %
Alternativa tillgångar 10 %

AMF:s kapitalförvaltning utgår från de investeringsriktlinjer som fastställs årligen i AMF:s styrelse. Du hittar aktuella riktlinjer och innehav nedan.