Nyckeltal för bolaget AMF

Här redovisar vi aktuella siffror för att ge överblick över livbolagsverksam­heten.

Nyckeltal Jan-sept 2021 Jan-sept 2020
Totalavkastning (%) 9,0 2,2
Genomsnittlig totalavkastning 5 år (%) 8,3 6,9
Genomsnittlig totalavkastning 10 år (%) 8,5 7,1
Förvaltningskostnadsprocent, traditionell försäkring (%)* 0,11 0,11
Kapitalförvaltningskostnadsprocent (%)* 0,03 0,04
Premieinkomst, traditionell försäkring (Mkr)** 16 354 16 624
Koncernens totalresultat (Mkr)**** 66 811 6 287

 

Nyckeltal Sept 2021 Sept 2020
Solvensgrad (%)*** 217 187
Förvaltat kapital, traditionell försäkring (Mkr) 588 670 526 934
Av AMF Fonder AB förvaltade fonder (Mkr) 201 444 157 893
Totalt förvaltat kapital (Mkr) 790 351 685 199

 

* Förvaltningskostnadsprocent, traditionell försäkring (0,11%) och Kapitalförvaltningskostnadsprocent (0,03%) är beräknade med senaste 12 månaders utfall.

** Premieinkomsten inkluderar inte insättningar till investeringsavtal (fondförsäkring). Insättningar till investeringsavtal uppgår till 2,4 (2,2) miljarder kronor.

*** Solvensgraden visar marknadsvärdet på bolagets tillgångar i förhållande till de garanterade åtagandena gentemot spararna.

**** Förändringar av diskonteringsräntan (omvärdering av åtagandena) medför en resultatpåverkan om sammanlagt 8,0 (-13,5) miljarder kronor till periodens resultat.


Konsolidering

Riktmärket för konsolideringsnivån är 100 procent.


Kunder

AMF har cirka 4 miljoner kunder.


Medarbetare

AMF har cirka 350 medarbetare.


Solvensgrad

(traditionell försäkring)

223 procent (2021-10-31)


Solvenskvot

23,7 (2020-12-31)


Totalt förvaltat kapital

Placeringstillgångarnas värde:

cirka 790 miljarder kronor (2021-09-30)

inklusive cirka 201 miljarder kronor (2021-09-30) inom AMF Fonder.

Tillgångsfördelning i förvaltningen av den traditionella försäkringen

2021-06-30