Nyckeltal för bolaget AMF

Här redovisar vi aktuella siffror för att ge överblick över livbolagsverksam­heten.

Nyckeltal Jan-sept 2020 Jan-sept 2019
Totalavkastning (%) 2,2 10,2
Genomsnittlig totalavkastning 5 år (%) 6,9 7,3
Genomsnittlig totalavkastning 10 år (%) 7,1 7,5
Förvaltningskostnadsprocent, traditionell försäkring (%)* 0,11 0,11
Kapitalförvaltningskostnadsprocent (%)* 0,04 0,03
Premieinkomst, traditionell försäkring (Mkr)** 16 624 16 482
Koncernens totalresultat (Mkr)**** 6 287 33 111

 

Nyckeltal Sept 2020 Sept 2019
Solvensgrad (%)*** 187 183
Förvaltat kapital, traditionell försäkring (Mkr) 526 934 511 112
Av AMF Fonder AB förvaltade fonder (Mkr) 157 893 142 692
Totalt förvaltat kapital (Mkr) 685 199 655 505

 

* Förvaltningskostnadsprocent, traditionell försäkring (0,11%) och Kapitalförvaltningskostnadsprocent (0,04%) är beräknade med senaste 12 månaders utfall.

** Premieinkomsten inkluderar inte insättningar till investeringsavtal (fondförsäkring). Insättningar till investeringsavtal uppgår till 2,2 (2,2) miljarder kronor.
*** Solvensgraden visar marknadsvärdet på bolagets tillgångar i förhållande till de garanterade åtagandena gentemot spararna.
**** Förändringar av diskonteringsräntan (omvärdering av åtagandena) medför en resultatpåverkan om sammanlagt -13,5 (-23,9) miljarder kronor till periodens resultat.


Konsolidering

Riktmärket för konsolideringsnivån är 100 procent.


Kunder

AMF har cirka 4 miljoner kunder.


Medarbetare

AMF har cirka 350 medarbetare.


Solvensgrad

(traditionell försäkring)

187 procent (2020-09-30)


Solvenskvot

23,2 (2019-12-31)


Totalt förvaltat kapital

Placeringstillgångarnas värde:

cirka 685 miljarder kronor (2020-09-30)

inklusive cirka 158 miljarder kronor (2020-09-30) inom AMF Fonder.

Tillgångsfördelning i förvaltningen av den traditionella försäkringen

2020-06-30

Tillgångsfördelning i förvaltningen av den traditionella försäkringen