Nyckeltal för bolaget AMF

Här redovisar vi aktuella siffror för att ge överblick över livbolagsverksam­heten.

Nyckeltal Jan-dec 2020 Jan-dec 2019
Totalavkastning (%) 7,1 13,7
Genomsnittlig totalavkastning 5 år (%) 7,4 7,0
Genomsnittlig totalavkastning 10 år (%) 7,4 7,7
Förvaltningskostnadsprocent, traditionell försäkring (%)* 0,11 0,12
Kapitalförvaltningskostnadsprocent (%)* 0,04 0,03
Premieinkomst, traditionell försäkring (Mkr)** 17 373 17 355
Koncernens totalresultat (Mkr)**** 32 144 57 058

 

Nyckeltal Dec 2020 Dec 2019
Solvensgrad (%)*** 196 194
Förvaltat kapital, traditionell försäkring (Mkr) 546 667 522 021
Av AMF Fonder AB förvaltade fonder (Mkr) 167 459 149 064
Totalt förvaltat kapital (Mkr) 714 533 672 970

 

* Förvaltningskostnadsprocent, traditionell försäkring (0,11%) och Kapitalförvaltningskostnadsprocent (0,04%) är beräknade med senaste 12 månaders utfall.

** Premieinkomsten inkluderar inte insättningar till investeringsavtal (fondförsäkring). Insättningar till investeringsavtal uppgår till 2,5 (2,6) miljarder kronor.
*** Solvensgraden visar marknadsvärdet på bolagets tillgångar i förhållande till de garanterade åtagandena gentemot spararna.
**** Förändringar av diskonteringsräntan (omvärdering av åtagandena) medför en resultatpåverkan om sammanlagt -10,7 (-15,3) miljarder kronor till periodens resultat.


Konsolidering

Riktmärket för konsolideringsnivån är 100 procent.


Kunder

AMF har cirka 4 miljoner kunder.


Medarbetare

AMF har cirka 350 medarbetare.


Solvensgrad

(traditionell försäkring)

207 procent (2021-02-28)


Solvenskvot

23,2 (2019-12-31)


Totalt förvaltat kapital

Placeringstillgångarnas värde:

cirka 715 miljarder kronor (2020-12-31)

inklusive cirka 167 miljarder kronor (2020-12-31) inom AMF Fonder.

Tillgångsfördelning i förvaltningen av den traditionella försäkringen

2020-12-31