Nyckeltal för bolaget AMF

Här redovisar vi aktuella siffror för att ge överblick över livbolagsverksam­heten.

Nyckeltal Jan-mars 2022 Jan-mars 2021
Totalavkastning (%) -4,8 4,3
Genomsnittlig totalavkastning 5 år (%) 7,6 8,4
Genomsnittlig totalavkastning 10 år (%) 8,0 7,9
Genomsnittlig totalavkastning 15 år (%) 6,8 6,9
Förvaltningskostnadsprocent, traditionell försäkring (%)* 0,11 0,11
Kapitalförvaltningskostnadsprocent (%)* 0,03 0,03
Premieinkomst, traditionell försäkring (Mkr)** 13 972 13 337
Koncernens totalresultat (Mkr)**** -3 805 39 196

 

Nyckeltal Mars 2022 Mars 2021
Solvensgrad (%)*** 238 211
Förvaltat kapital, traditionell försäkring (Mkr) 597 082 576 456
Av AMF Fonder AB förvaltade fonder (Mkr) 200 826 183 242
Totalt förvaltat kapital (Mkr) 798 139 760 150

 

* Förvaltningskostnadsprocent, traditionell försäkring (0,11%) och Kapitalförvaltningskostnadsprocent (0,03%) är beräknade med senaste 12 månaders utfall.

** Premieinkomsten inkluderar inte insättningar till investeringsavtal (fondförsäkring). Insättningar till investeringsavtal uppgår till 1,4 (1,4) miljarder kronor.

*** Solvensgraden visar marknadsvärdet på bolagets tillgångar i förhållande till de garanterade åtagandena gentemot spararna.

**** Förändringar av diskonteringsräntan (omvärdering av åtagandena) medför en resultatpåverkan om sammanlagt 18,4 (8,5) miljarder kronor till periodens resultat.


Kollektiv konsolideringsnivå

Aktuell konsolideringsnivå 100,5 procent per 2022-04-30.

AMF har en direktavkastande modell vilket innebär att den kollektiva konsolideringsnivån ska ligga nära 100 procent. Över en 12-månadersperiod får den kollektiva konsolideringsnivån inte avvika med mer än 0,5 procent (positivt eller negativt) från riktmärket om 100 procent. Det innebär att det inte ska finnas stora överskott eller underskott som ännu inte har fördelats till försäkringarna.  
 
Kollektiv konsolidering är skillnaden mellan de tillgångar som tjänstepensionsbolaget förvaltar och de försäkrades samlade försäkringskapital. Kollektiv konsolidering finns inom traditionell försäkring i ömsesidiga försäkringsbolag och i premiepensionens traditionella försäkring.  
 


Kunder

AMF har cirka 4 miljoner kunder.


Medarbetare

AMF har cirka 350 medarbetare.


Solvensgrad

(traditionell försäkring)

239 procent (2022-04-30)


Solvenskvot

23,7 (2020-12-31)


Totalt förvaltat kapital

Placeringstillgångarnas värde:

cirka 798 miljarder kronor (2022-03-31)

inklusive cirka 201 miljarder kronor (2022-03-31) inom AMF Fonder.

Tillgångsfördelning i förvaltningen av den traditionella försäkringen

2021-12-31

AMF:s kapitalförvaltning utgår från de investeringsriktlinjer som fastställs årligen i AMF:s styrelse. Du hittar aktuella riktlinjer och innehav nedan.