Tryggare pensions­utbetalningar i traditionell försäkring

Vi på AMF gör allt för att du ska få en så bra pension som möjligt och arbetar ständigt med att utveckla och förbättra vårt erbjudande. Från och med 1 januari 2023 sker en förändring i traditionell försäkring som ger en tryggare och stabilare pensionsutbetalning över tid.

Vad är det som ändras?

Vi ändrar sättet att förstärka garantin i traditionell försäkring. Förstärkning av garanti ger dig tryggare och stabilare pensionsutbetalningar.

I dag kan garantiförstärkning ske inför utbetalning. Från 1 januari 2023 kan förstärkning av garanti även ske under utbetalningstiden och vid utbetalning av efterlevandepension.

För vem gäller det här ?

Villkorsändringen gäller försäkringar som idag omfattas av förstärkning av garanterat pensionsbelopp. De försäkringar som berörs är de tecknade inom avtalsområdena Avtalspension SAF-LO, KAP-KL/AKAP-KL och PA 16 samt AMF Tjänstepension.

Vad behöver du göra?

Villkorsändringen införs i din tjänstepension automatiskt, så du behöver inte göra något.

När sker villkorsändringen?

De nya försäkringsvillkoren börjar gälla den 1 januari 2023.

Vad är förstärkning av garanti?

I din traditionella försäkring finns en garanti i form av ett garanterat månatligt pensionsbelopp. Det är det du minst får utbetalt i pension varje månad. Pensionen blir dock oftast högre än det garanterade pensionsbeloppet.

För att trygga dina pensionsutbetalningar förstärker vi normalt ditt garanterade pensionsbelopp. Det gör vi genom att omvandla överskott till garanti vilket innebär att

  • en större del av din pensionsutbetalning blir garanterad
  • risknivån i sparandet minskar.

På så vis blir dina pensionsutbetalningar stabilare och varierar mindre från ett år till ett annat. En förutsättning för förstärkningen är att försäkringen har ett tillräckligt stort överskott.

Risknivån i sparandet minskar

Vi jobbar aktivt för att pensionskapitalet i din tjänstepension ska växa och ge dig en bra pension. Vi placerar i aktier, räntebärande tillgångar, fastigheter samt alternativa tillgångar.

För att ditt pensionskapital ska växa är placeringsrisken vanligtvis högre under den tid som du arbetar och tjänar in till din pension. Det innebär du får avkastning från en högre andel aktier och med det en högre förväntad avkastning.

När tiden för utbetalning av pensionen närmar sig kan risknivån i ditt sparande sänkas genom garantiförstärkning. Genom garantiförstärkningen höjs garantivärdet i din försäkring samtidigt som överskottet minskar i motsvarande grad. Att överskottet minskar innebär att din försäkring i större utsträckning får ta del av avkastning från tillgångsslag med lägre risk, till exempel räntebärande tillgångar. Försäkringen får därmed en förväntat lägre, men mer stabil avkastning, vilket ger en tryggare pensionsutbetalning.

Så här fungerar förstärkningen från januari 2023

Från januari 2023 kan förstärkningar ske både inför och under den tid som pensionen betalas ut. Garantiförstärkning är obligatorisk och omfattar även efterlevandepension.

Inför utbetalningen

Förstärkningen av ditt garanterade pensionsbelopp påbörjas normalt fem år innan din avtalade pensionsålder. Vid ändring av avtalad pensionsålder anpassas perioden för förstärkning. Vi förstärker successivt månadsvis med sikte på att överskottet i din försäkring inte ska överstiga 45 procent av pensionskapitalet när utbetalningen av din pension startar.  

Under utbetalningstiden

Under utbetalningen fortsätter garantiförstärkningen årsvis, eftersom överskottet kan öka vid god avkastning. Det innebär att risknivån hålls nere och att den garanterade delen av din pension även kan öka under utbetalningstid.

Om överskottet under de 15 första utbetalningsåren blir högre än 45 procent kan vi årligen förstärka ditt garanterade pensionsbelopp. När utbetalningen har pågått i 15 år kan förstärkningar fortsätta att ske. Överskottet i din försäkring ska då inte vara högre än 37,5 procent. Pensionskapitalet får därigenom en trygg placering under hela utbetalningstiden.

Vid respektive förstärkning omfördelas pensionskapitalet genom att garantivärdet ökar och överskottet minskar. Ökningen av garantivärdet medför en förstärkning av försäkringens garanterade pensionsbelopp beräknat utifrån de antaganden om ränta, livslängd/dödlighet, skatt och kostnader som AMF tillämpar vid respektive förstärkningstidpunkt. Nivåerna för andel överskott och under vilken tidsperiod dessa ska gälla kan variera över tid. En förutsättning för att förstärkning kan ske i en försäkring är att försäkringen har ett överskott över aktuell målnivå samt att AMFs bolagsstämma fattar beslut om tilldelning.

Anpassning av placeringsrisken

AMF anpassar löpande placeringsrisken i vår kapitalförvaltning utifrån rådande marknadssituation. Vi ser till att placeringsrisken i din försäkring inte överstiger de nivåer som vi anser lämpliga. För att risknivån inte ska bli för hög under utbetalningstid begränsas placeringsrisken med hjälp av garantiförstärkning. Vi ser till att andelen aktier inför utbetalning samt under de 15 första åren av utbetalning inte överstiger cirka 40 procent. För resterande utbetalningstid anpassar vi risknivån så att tillgångsslaget aktier inte överstiger 35 procent.

 

I exempelbilden beskrivs tillgångsfördelning i en försäkring som tecknas när den försäkrade är 25 år utifrån AMFs långsiktiga målbild för tillgångsfördelning i AMFs förvaltningsportfölj. AMFs placeringstillgångar förvaltas under ett kontrollerat risktagande som är förenligt med AMFs åtaganden. Tillgångsfördelningen i AMFs förvaltningsportfölj kan förändras över tid utifrån marknadens förutsättningar.

Vad innebär förändringen för min försäkring?

Förstärkningen har samma syfte som tidigare – att ge dig en trygg och stabil utbetalning.

  • För dig med mer än 5 år kvar till start av utbetalning: Din försäkring kommer att omfattas av det nya sättet att förstärka garanti. Precis som idag kan garantiförstärkning påbörjas 5 år innan utbetalningarna ska starta. Om du ändrar din avtalade pensionsålder anpassas tiden för garantiförstärkning. 
  • För dig med mindre än 5 år kvar till start av utbetalning: Din försäkring omfattas idag av möjligheten till garantiförstärkning. Vi behöver dock inte förstärka lika kraftigt inför utbetalningen eftersom förstärkningar kan ske även under utbetalningstiden. Detta ger möjlighet till högre förväntad avkastning inför utbetalning och under de första utbetalningsåren. Vi siktar på att försäkringen ska ha en andel överskott som inte överstiger 45 procent vid utbetalningsstarten.
  • För dig som har pågående utbetalning: Din försäkring kommer att omfattas av möjlighet till garantiförstärkning under hela utbetalningstiden. Försäkringen kan få en årlig förstärkning om andelen överskott överstiger 45 procent de första 15 utbetalningsåren och 37,5 procent under de resterande utbetalningsåren. Det ger dig en möjlighet till förbättrad garanti under hela utbetalningstiden och att pensionskapitalet får en trygg placering.  

Information om din tjänstepension på Mina sidor

När du är inloggad på dina personliga sidor hos AMF ser du vilken tjänstepension och vilka försäkringar du har. Du kan även se vilken tillgångsfördelning din försäkring får sin avkastning ifrån och hur hög andel överskott din försäkring har. Det är också där som du under januari 2023 hittar uppdaterade försäkringsvillkor. Du loggar in med BankID.

Logga in på Mina sidor

Vill du veta mer?

Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta Kundservice på telefon 0771-696 320 eller skicka e-post till info@amf.se. Du kan också chatta med Kundservice.