Så sprider AMF riskerna i ditt pensionssparande

I osäkra tider väcks många frågor – bland annat om pensionen. Då kan det vara skönt att veta att AMFs vanligaste pensionslösning bygger på att pengarna investeras i många olika typer av tillgångar. På så sätt sprids riskerna.

Illustration av pengar som sprids

Hos AMF har nio av tio kunder sitt pensionssparande i en traditionell försäkring. Den har en genomtänkt riskspridning för att du som sparar ska få en så trygg och bra pension som möjligt.

– Vår traditionella försäkring är särskilt utformad för att ge en god och stabil avkastning över tid. För att få rätt risknivå är kapitalet fördelat på många olika typer av tillgångar, säger Tomas Flodén, chef för AMFs kapitalförvaltning.

Porträtt av Tomas
Tomas Flodén är chef över kapitalförvaltningen på AMF

Olika tillgångar gör olika jobb

I den traditionella försäkringen är kapitalet placerat i aktier, räntebärande värdepapper, fastigheter och andra alternativa tillgångar.

– Olika typer av investeringar gör olika jobb. Räntebärande tillgångar ger stabilitet och lägre risk, medan aktier ska skapa mer avkastning över tid. Tillsammans skapar de balans, säger Tomas Flodén.

Investeringarna i fastigheter, vindkraftverk och skog, ger ytterligare spridning av källorna till avkastning och därmed stabilitet.

Pensioner är ett långsiktigt sparande och investeringarna är tänkta att vara en del av portföljen under lång tid. AMF investerar i bolag som har ett medvetet hållbarhetsarbete och som vi bedömer är väl rustade inför framtiden, inte minst i klimatfrågan. Dessa bolag har goda möjligheter att vara lönsamma både under och efter omställningen till ett mer hållbart samhälle.

Fler sätt att investera tryggar avkastningen

Men AMF har inte alltid investerat i så här många olika tillgångar. För tio år sedan var mer än 90 procent av pengarna placerade i noterade aktier och räntebärande tillgångar och bara en mindre del låg i fastigheter.

I takt med att räntorna fallit har man skiftat till att investera på fler sätt. I dag utgör fastigheter och andra alternativa investeringar en större del, och andelen räntebärande tillgångar har successivt minskats. Även andelen aktier har minskat något. Detta bredare sätt att investera gör att spararna kan få en trygg och bra pension den dag de slutar jobba.

Starka finanser grunden i en bra pensionsförvaltning

Pensioner är ett långsiktigt sparande. Tack vare AMFs starka finanser kan man investera på många olika sätt och göra det långsiktigt. Just det långa tidsperspektivet är ett viktigt fundament som präglar kapitalförvaltningens filosofi och arbete – varje dag.

– När vi går in ett bolag så gör vi det för att vi tror på investeringen över tid. Därför är vi långsiktiga ägare i ett 30-tal svenska bolag. När det i våras stormade som mest på marknaderna till följd av Corona-viruset avsatte vi 5 miljarder kronor för att investera i just svenska bolag som vi tror kommer att generera god långsiktig avkastning till våra sparare, säger Tomas Flodén.

De starka finanserna innebär också att AMF kan agera snabbt om det krävs. Snabbheten hjälper till att dämpa de negativa effekter som turbulens på marknaderna kan medföra.

– Vi ser över fördelningen mellan olika tillgångar dagligen och kan snabbt göra ändringar om vi bedömer att det behövs. Långsiktighet tillsammans med snabbhet är två viktiga ingredienser i vår pensionsförvaltning, avslutar Tomas Flodén.

Fakta

Det finns två sätt att spara till din tjänstepension.

  • I en traditionell försäkring tas pengarna om hand av pensionsbolagets kapitalförvaltare och du behöver inte själv fundera så mycket på hur det går på världens börser. Dessutom finns en garanti i botten (ett garanterat lägsta pensionsbelopp).
  • I en fondförsäkring bestämmer du själv vilka fonder dina pengar ska placeras i. Den saknar garanti och du bör se över ditt sparande regelbundet. Hur ofta beror på vilken risknivå som dina fonder har.

Text: Redaktionen
amfredaktionen@amf.se