Räntefonder – trygghet till portföljen

Johan Moeschlin förvaltar AMFs fyra räntefonder – AMF Räntefond Lång, AMF Räntefond Kort, AMF Räntefond Mix och AMF Företagsobligationsfond. Fonderna investerar i obligationer med olika löptid och på olika marknader. Det de har gemensamt är den låga avgiften på 0,10 procent vilket ger mer avkastning till dig som sparare. Läs om Johans syn på när det passar med räntefonder till din fondportfölj.

Viktigt att veta om fondsparande: historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning och fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med risknivå 5–7 enligt fondens faktablad kan minska/öka kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Läs fondernas faktablad och informationsbroschyr för mer information.

Porträtt av Johan Moeschlin
Johan Moeschlin förvaltar AMFs räntefonder

Varför ska man spara i AMFs räntefonder?

– Du som valt AMF:s räntefonder ska få en stabil, konkurrenskraftig avkastning. Fondernas mål är att prestera bättre än jämförelseindex till låg risk. Räntefonderna ska ha en bra balans mellan likviditet, avkastning och risk. 

Hur tänker du när du investerar i dina räntefonder?

– Statsobligationer och säkerställda obligationer, till exempel bostäder, är som regel basen i de längre räntefonderna, Räntefond Mix och Räntefond Lång, då de är säkrast och har bäst likviditet. Företagsobligationer är kryddan i de långa räntefonderna och står ofta för merparten av överavkastningen. Jag väljer noga bland bolagen och väljer sådana med bra kreditbetyg, starka balansräkningar, god lönsamhet och stabila ägare. Räntefond kort har en stor andel obligationer med mycket hög kreditvärdighet och bra likviditet.

Berätta lite om dina fonder!

– De fyra fonderna skiljer sig åt främst när det gäller löptiden, hur långt fram i tiden de olika obligationerna sträcker sig.

Räntefond Kort - alternativet till bankkonto

– Räntefond Kort innehåller bara obligationer med mycket hög säkerhet utgivna i svenska kronor med kort löptid. Fonden ger en stabil avkastning och är ett alternativ till bankkontot, men kan förhoppningsvis ge lite mer. Fonden har en kort genomsnittlig räntebindningstid men kan innehålla obligationer med längre löptid. Din placeringshorisont bör vara ett år för att investera i denna fond.

Företagsobligationsfonden – korträntefond med något högre risk och därmed möjlighet till bättre avkastning.

– Företagsobligationsfonden investerar i huvudsak i obligationer utgivna av företag med hög kreditvärdighet och kort räntebindningstid som är emitterade i svenska kronor. Som korträntefond kan Företagsobligationsfonden ta något högre risk och därmed öka möjligheten till bättre avkastning, samtidigt som den är trygg för sparare som investerar långsiktigt. Fonden kan både ses som ett alternativ till banksparande och som ett gott komplement i en mer omfattande tillgångsportfölj.

Räntefond Lång – högre förväntad avkastning men med lite mer risk

– Räntefond Lång har också bara obligationer utgivna i svenska kronor, men med längre löptider, i genomsnitt närmare fyra år. Fonden innehåller också en betydande andel företagsobligationer. Därmed har fonden en högre förväntad avkastning än Räntefond Kort, men den kan också variera mer i värde eftersom den följer svängningarna på långa räntor och på kreditspreadar*. På grund av den högre risken bör man ha en placeringshorisont på 2 till 3 år för att investera i denna fond.

Räntefond Mix – långa obligationer spridda i världen

– Räntefond Mix investerar i huvudsak i obligationer med lång bindningstid utgivna i USA, Europa, Storbritannien och Sverige. Fonden valutasäkrar investeringarna till svenska kronor så fonden tar ingen valutarisk. Fördelen med Räntefond Mix är att du som fondsparare i räntor inte lägger alla ägg i samma korg. Här får du en blandning av avkastningen från de största räntemarknaderna i världen men utan valutarisken.

Vilken räntefond passar för mig?

– Sammantaget passar Räntefond Kort dig som vill ha en närmast riskfri avkastning med mycket låg risk medan AMF Företagsobligationsfond kan ge dig mer avkastning men fortfarande låg risk. Räntefond Lång och Räntefond Mix passar dig som vill ha en högre förväntad avkastning från obligationer och samtidigt är beredd att ta lite mer risk, din placeringshorisont behöver vara två till tre år.

*Kreditspread används för att beskriva skillnaden i pris mellan obligationer som har samma löptid men olika kreditvärdighet, oftast skillnaden mellan statsobligationer och någon annan obligationstyp, t ex företagsobligationer

Text: Redaktionen
amfredaktionen@amf.se